Norm

NPR 3438:2007 nl

Ergonomie - Geluidhinder op de arbeidsplaats - Bepaling van de mate van verstoring van communicatie en concentratie

41,00 44,69 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 33
Commissie Ergonomie platform
Gepubliceerd op 01-06-2007
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn geeft streefwaarden voor geluidomgeving met betrekking tot beperking van de verstoring van communicatie en concentratie. Toetsing van geluidniveau op de arbeidsplaats aan streefwaarden voor toelaatbaar geluid tussen 35 dB(A) en 80 dB(A) in combinatie met de akoestiek maakt het mogelijk een uitspraak te doen over de mate van verstoring. Omdat is vastgesteld dat boven een geluidniveau van 80 dB(A) er risico op gehoorschade optreedt, is hiervoor een richtwaarde opgenomen in de Nederlandse wet. Bij geluidniveaus boven deze grens heeft verlaging ervan prioriteit. Toepassing van de praktijkrichtlijn voor de beoordeling van verstoring van communicatie en concentratie door geluidniveaus boven deze grens is daarom niet zinvol. Wel kan worden bepaald met hoeveel het geluidniveau moet afnemen om verstoring te voorkomen. Voor informatie over het meten van hoge geluidniveaus wordt naast de afdeling in het Arbobesluit verwezen naar NEN 3418. Gewenste verbale communicatie, zoals gesprekken waaraan men zelf deelneemt, hebben evenzeer als ongewenste geluiden een bepaald geluidniveau tot gevolg. Echter, in de context van deze praktijkrichtlijn wordt dergelijke verbale communicatie niet meegeteld in de berekening van het niveau van verstorend geluid. De in deze praktijkrichtlijn gegeven streefwaarden geven aan welke geluidniveaus bij bepaalde werkzaamheden niet zouden moeten worden overschreden. Het is mogelijk dat deze waarden in de praktijk niet altijd zijn te realiseren, hetzij om technische of om economische redenen. In die gevallen kan worden gestreefd naar een zo laag mogelijk geluidniveau en een akoestisch zo gunstig mogelijk klimaat (let onder andere op de nagalmtijd). Criteria die buiten het toepassingsgebied van deze praktijkrichtlijn liggen kunnen tot andere eisen leiden. Wanneer dit tegenstrijdige eisen betreft, kunnen de eisen uit deze praktijkrichtlijn als minimum worden gehanteerd. In een specifiek vormgegeven ruimte met een speciale ruimteakoestiek kan toepassing van de aanwijzingen problemen opleveren. Daarnaast geldt dat sommige ruimten een specifieke functie hebben waarvoor hogere geluidniveaus gewenst zijn. Voor deze ruimten is de praktijkrichtlijn ook niet van toepassing. Voorbeelden van uitgesloten ruimten zijn: auditoria, kerken, theaterzalen, concertzalen, bioscoopzalen en discotheken. Aanpalende ruimten zoals loges, garderobes en entrees vallen wel onder de praktijkrichtlijn. De praktijkrichtlijn is niet van toepassing op geluid in motorvoertuigen. Voor motorvoertuigen wordt verwezen naar NEN ISO 5128.Het doel van de praktijkrichtlijn is om aanwijzingen te geven bij bouw- en huisvestingstradecten en bij evaluatie- en beoordelingsprocessen zoals risico-inventarisatie en evaluaties (RI&E's). De inhoud van de praktijkrichtlijn is daarom enerzijds gericht op het toegankelijk maken van informatie over het voorkomen van verstoring van de communicatie en concentratie en anderzijds gericht op het verschaffen van technische informatie aan deskundigen.

Details

ICS-code 13.140
13.180
Nederlandse titel Ergonomie - Geluidhinder op de arbeidsplaats - Bepaling van de mate van verstoring van communicatie en concentratie
Engelse titel Ergonomics - Noise at the workplace - Determination of the amount of disturbance of communication and concentration
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen