Norm

NPR 6070:2010 nl

Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers

41,00 44,69 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 33
Gepubliceerd op 01-09-2010
Taal Nederlands
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een relatief nieuw begrip dat past in het duurzaamheidsdenken. Dat denken gaat uit van de idee dat de wereld en de mensheid slechts kunnen overleven als menselijke activiteiten zijn gericht op continuïteit en respect voor de ander en getuigen van omgevingsbewustzijn. Sturen op duurzame inzetbaarheid is daarbinnen het vraagstuk van het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. In de meeste publicaties over duurzame inzetbaarheid (zie Commissie-Bakker, SER) wordt bij duurzame inzetbaarheid uitgegaan van de koppeling tussen de gezondheid van medewerkers en de eisen die het werk aan de medewerker stelt. Voor ondernemingen of andere arbeidsorganisaties (organisaties) is het van belang dat men actief stuurt op de realisatie van duurzaam inzetbare medewerkers. Immers, organisaties zijn voor hun prestatie sterk afhankelijk van de toegevoegde waarde van hun medewerkers. Ook voor werknemers is duurzame inzetbaarheid van belang. Het vermogen om, ook in veranderende omstandigheden, toegevoegde waarde te hebben voor de organisatie is van invloed op de kansen van de medewerker om werk uit te voeren waarbij zelf ook meerwaarde wordt ervaren. Tot slot is duurzame inzetbaarheid ook een maatschappelijk belang. De samenleving is in meer dan één opzicht gebaat bij een hoge arbeidsparticipatie om ook het draagvlak voor de sociale zekerheid op peil te houden. Zij is daardoor ook gebaat bij organisaties die sturen op duurzaam inzetbare medewerkers. Termen als inzetbaarheid, vitaliteit en werkvermogen of preventiebeleid en gezondheidsmanagement duiden op een koppeling tussen (veranderende) belastbaarheid van medewerkers en de belasting die gepaard gaat met het uitvoeren van arbeid. De positieve psychologie heeft de focus verschoven van het voorkomen van gezondheidsschade naar wat mensen stimuleert en tot optimaal functioneren brengt. Dorenbosch (2009) heeft daarnaast het belang van ‘actieve’ versus ‘passieve’ werknemerkenmerken geduid. Een vitale werknemer is door hem gedefinieerd als ‘een werknemer die zich energiek voelt en zich proactief opstelt door initiatief te nemen en zich hierdoor goed opgewassen ziet om in de complexiteit en onzekerheden van de hedendaagse arbeidscontext een effectieve bijdrage te leveren aan het functioneren van een organisatie(eenheid)’. Dit sluit aan bij het toepassingsgebied van NPR 6070. Daarom zijn de verschillende en vaak veranderende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in deze richtlijn verwerkt. De verandering in de arbeidsverhouding kan worden ingegeven door ontwikkelingen in de organisatie zelf (bijvoorbeeld van een centraal aangestuurd en op doelmatigheid gestoeld productiebedrijf naar een decentrale organisatie met min of meer autonoom en flexibel opererende afdelingen die dicht op de klanten zit), of door politieke beslissingen (van bescherming via collectieven naar waarborgen voor individuele variatie). Veranderende drijfveren bij werknemers kunnen leiden tot andere eisen aan arbeidsrelaties en aan het werk zelf. De samengestelde ideeën die in een organisatie heersen over personeel en over werk worden in deze richtlijn aangeduid met de term waardesysteem. Duurzame inzetbaarheid op organisatieniveau is het eindresultaat van de interactie van een aantal factoren, die deels door de medewerker zelf, deels door de organisatie worden beïnvloed. Vanuit die constatering wordt het sturen op duurzame inzetbaarheid het beïnvloeden van een aantal factoren tegelijk in dezelfde richting. Per branche en organisatie zal het belang van de factoren verschillen, waardoor een organisatiespecifieke mix van beleid ontstaat. Het duurzaamheidsbeleid staat overigens niet los van het algemene beleid, het kwaliteitsbeleid, de verbetercyclus enz. maar vormt daar een onderdeel van. Om overzicht te houden zijn de factoren die samen de duurzame inzetbaarheid bepalen in clusters ingedeeld: - cluster 1: de mate waarin de organisatie duurzame inzetbaarheid integreert in het HR-beleid, met als criteria de mate waarin medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor onderhoud en ontwikkeling van hun inzetbaarheid en de wijze waarop de stijl van leidinggeven inzetbaarheid bevordert; - cluster 2: het geheel aan factoren die de uitdaging en de belasting van het werk bepalen, zoals de inhoud en organisatie van het werk, de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties; - cluster 3: het geheel aan factoren die de functionele geschiktheid van medewerkers bepalen, zoals competenties, vaardigheden en vakkennis; - cluster 4: het geheel aan factoren die de vitaliteit van de medewerker bepalen, zoals fysieke mogelijkheden, mentale weerbaarheid, sociale cohesie en motivatie.

Details

ICS-code 03.040
3.040
Nederlandse titel Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers
Engelse titel Managing sustainable employability
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen