Norm

NTA 8023-2:2010 nl

Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 2: Elektronisch berichtenverkeer (EBV)

  • Deze norm is ingetrokken sinds 10-04-2018

41,00 44,69 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 31
Commissie Informatievoorziening in de zorg
Gepubliceerd op 01-02-2010
Taal Nederlands
Dit deel van de NTA beschrijft de architectuur en de daarin afgesproken en normatief toe te passen standaarden voor het inrichten van elektronische gegevensuitwisseling tussen ketenpartners onderling en tussen ketenpartners en centrale ketenvoorzieningen in drie jeugdketens: jeugdzorgketen, jeugdbeschermingsketen, jeugdstrafrechtketen. Deze architectuur en het genoemde toepassingsgebied zijn opgenomen in Referentiearchitectuur Jeugdketens. Gebruik van EBV bij alle gewenste en noodzakelijke elektronische koppelingen in het kader van deze drie ketens heeft verschillende voordelen: - ketenpartners kunnen een eenduidig koppelvlak in de eigen organisatie neerzetten waarmee ze steeds sneller de voorgenomen koppelingen kunnen realiseren (snellere ‘time to market’); - er is tussen organisaties minder afstemming nodig over de aard en aanpak van een koppeling; - ketendoelstellingen als snelheid, volledigheid en juistheid worden beter ingevuld; - interactie tussen partijen wordt gefaciliteerd zonder afhankelijkheid van systemen van andere partijen. EBV is geen systeem, maar een verzameling standaarden met omlijstende ontwikkelmethoden en beheer voor het beheersbaar en gecontroleerd implementeren en onderhouden van elektronische gegevensuitwisseling. EBV is gebaseerd op internationale open standaarden voor eBusiness en eGovernment. Een belangrijk deel van die standaarden is gebaseerd op het ebXML-framework, een raamwerk voor elektronisch zakendoen dat wereldwijd wordt toegepast in het bedrijfsleven en bij overheden. Een verdere uitleg staat in hoofdstuk 5. Deze NTA bevat niet alle verplichte architectuurbouwstenen (standaarden). De meeste zijn beschikbaar via internet. De relevante URL’s worden in dit document bij de behandeling van die bouwstenen gegeven. De verschillende bouwstenen zijn geen statische standaarden. Vooral bij de gegevenswoordenboeken gaat het niet zozeer om statische gegevensverzamelingen die tot standaard zijn verheven, maar ook om de methodiek waarmee deze gegevenswoordenboeken worden ontwikkeld en beheerd en de wijze waarop ketenpartners in staat worden gesteld gebruik te maken van geüniformeerde, herbruikbare gegevens en gegevensgroepen in de onderlinge gegevensuitwisseling. De NTA en de gepubliceerde versies van de standaarden (waaronder de gegevenswoordenboeken) vormen samen het normatieve kader. De wijze waarop ketenpartners hun interne processen en ondersteunende ICT-voorzieningen inrichten valt buiten het toepassingsgebied van deze NTA. Ook buiten het toepassingsgebied van deze NTA, maar randvoorwaardelijk voor het gebruik van elk communicatieprotocol (dus ook het protocol dat voor de jeugdketens is vastgesteld), is de feitelijke gegevenscommunicatievoorziening. In de jeugdketens is er bijvoorbeeld aan de kant van jeugdzorg het gemeenschappelijke beveiligde besloten netwerk ‘jeugdzorgnet’, aan de kant van justitie het ‘justitienet’ en aan de kant van de politie het ‘politienet’. Voor communicatie tussen deze netwerken en met sommige andere ketenpartners wordt daarnaast gebruikgemaakt van andere overheidsnetwerken of van beveiligde internetverbindingen.

Details

ICS-code 03.020
3.020
35.240.70
Nederlandse titel Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 2: Elektronisch berichtenverkeer (EBV)
Engelse titel Social care - Information architecture within the youth sector - Part 2: Electronic message exchange (EBV)
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen