Concept PGS 32 beschikbaar voor openbaar commentaar

30-11-2015 Een concept van PGS 32 ‘Explosieven voor civiel gebruik: Opslag’ is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Status concept

Het concept van PGS 32 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.

Aanleiding en omvang van deze nieuwe PGS

CPR 7, de bewaring van springstoffen en ontstekingsmiddelen, is in 1999 ingetrokken. Deze richtlijn uit 1983 bevatte eisen voor de opslag van springstof bij bedrijven en overheidsinstellingen, met uitzondering van die van het ministerie van Defensie. De CPR 7 wordt nog benoemd in paragraaf 3.5 van de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik.

In 2007 heeft de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) geconstateerd dat de regelgeving en uitvoering voor ontplofbare stoffen niet optimaal is (rapport Ontplofbare stoffen, op weg naar integrale ketenveiligheid; Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, dd 21 december 2007). In het kabinetstandpunt ontplofbare stoffen van 17 juni 2008 (Kamerstukken TK 2007-2008, 29 383, nr. 110) wordt deze constatering onderschreven en een aantal acties aangekondigd, waaronder het opstellen van een PGS voor explosieven voor civiel gebruik.

Doel van PGS 32

Doelstelling van PGS 32 is voorzien in een richtlijn voor de veilige opslag van explosieven voor civiel gebruik, inclusief de bepaling van veiligheidsafstanden. Deze publicatie bevat de stand der techniek relevant voor de opslag van explosieven voor civiel gebruik volgens de meest recente inzichten. PGS 32 is een kennisdocument voor overheid en bedrijfsleven. Belangrijke punten waarop PGS 32 antwoord geeft, zijn:

  • eisen aan permanente opslag van explosieven met betrekking tot constructie, brandveiligheid en beveiliging;
  • voorbeelden van effectbeperkende maatregelen.

Nadere inhoudelijke communicatie

In het PGS 32-team is afgewogen of de opgenomen voorschriften voor de doelgroep uitvoerbaar en proportioneel zijn. De layout is nog niet optimaal, die zal bij de definitieve publicatie worden geperfectioneerd.

Commentaar leveren

U kunt het concept PGS 32 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.

LET OP: Wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden geleverd of na de deadline binnenkomen worden niet behandeld.

U kunt uw reactie uiterlijk tot 23 januari a.s. sturen aan pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Vervolgstappen

Het commentaar zal vervolgens worden besproken in het PGS 32-team. Na goedkeuring door de PGS-programmaraad is de verwachting dat PGS 32 in het tweede kwartaal 2016 wordt gepubliceerd

Downloads

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

PGS 32 "Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag" gepubliceerd

17-11-2016 Er is een nieuwe PGS gepubliceerd. De richtlijn behandelt de veilige opslag van explosieven voor civ...

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerve...

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. D...

Concept PGS 14 beschikbaar voor commentaar

17-06-2016 Een concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij ...

Meer nieuws