NEN start ontwikkelingstraject Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen voor waterstoftankstations

03-10-2013 NEN is onlangs gestart met een project voor het opstellen van een nieuwe PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) voor waterstoftankstations. In deze PGS worden richtlijnen opgenomen voor de realisatie, het onderhoud en het beheer van waterstoftankstations in Nederland. PGS 35 bouwt voort op de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8099 ‘Waterstoftankstations’ en zal naar verwachting in december 2014 verschijnen.

Een NPR wordt om de drie jaar geactualiseerd. Dit zou ook voor NPR 8099 in 2013 het geval moeten zijn. Uit een rondgang langs veiligheidsspecialisten is echter gebleken dat de realisatie van een PGS-publicatie de voorkeur heeft boven een NPR. Dit vanwege de uniformiteit van voorschriften die voor vergunningverlening van belang zijn, en het biedt gemeenten houvast en transparantie. In NPR 8099 is reeds veel kennis samengebracht die bij de bouw van een vulstation van belang is. Dit zal als basis worden gebruikt voor de nieuwe PGS. Verder zal de meest actuele kennis en kunde in de PGS worden verwerkt, waarbij ook naar richtlijnen/documenten en ervaringen uit andere landen wordt gekeken.

Praktisch

Met de PGS heeft enerzijds het bevoegd gezag een praktische richtlijn in handen bij de vergunningverlening en handhaving van waterstoftankstations. Anderzijds biedt de PGS installatiebedrijven en andere stakeholders praktische handvatten bij de planning, het ontwerp en de realisatie van waterstoftankstations.

Net als bij andere ontwikkeltrajecten nodigt NEN een zo evenwichtig mogelijk scala uit van belanghebbende partijen vanuit zowel de overheid als de industrie. De belanghebbende partijen worden op dit moment op brancheniveau door NEN benaderd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze PGS of over het ontwikkelingsproces: de heer Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail indra.teronde@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerve...

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. D...

Concept PGS 14 beschikbaar voor commentaar

17-06-2016 Een concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij ...

PGS Nieuwe Stijl in aantocht

24-02-2016 In 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. In het kader van de komst van deze nieuwe wet worde...

Meer nieuws