NEN start ontwikkelingstraject Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen voor waterstoftankstations

03-10-2013 NEN is onlangs gestart met een project voor het opstellen van een nieuwe PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) voor waterstoftankstations. In deze PGS worden richtlijnen opgenomen voor de realisatie, het onderhoud en het beheer van waterstoftankstations in Nederland. PGS 35 bouwt voort op de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8099 ‘Waterstoftankstations’ en zal naar verwachting in december 2014 verschijnen.

Een NPR wordt om de drie jaar geactualiseerd. Dit zou ook voor NPR 8099 in 2013 het geval moeten zijn. Uit een rondgang langs veiligheidsspecialisten is echter gebleken dat de realisatie van een PGS-publicatie de voorkeur heeft boven een NPR. Dit vanwege de uniformiteit van voorschriften die voor vergunningverlening van belang zijn, en het biedt gemeenten houvast en transparantie. In NPR 8099 is reeds veel kennis samengebracht die bij de bouw van een vulstation van belang is. Dit zal als basis worden gebruikt voor de nieuwe PGS. Verder zal de meest actuele kennis en kunde in de PGS worden verwerkt, waarbij ook naar richtlijnen/documenten en ervaringen uit andere landen wordt gekeken.

Praktisch

Met de PGS heeft enerzijds het bevoegd gezag een praktische richtlijn in handen bij de vergunningverlening en handhaving van waterstoftankstations. Anderzijds biedt de PGS installatiebedrijven en andere stakeholders praktische handvatten bij de planning, het ontwerp en de realisatie van waterstoftankstations.

Net als bij andere ontwikkeltrajecten nodigt NEN een zo evenwichtig mogelijk scala uit van belanghebbende partijen vanuit zowel de overheid als de industrie. De belanghebbende partijen worden op dit moment op brancheniveau door NEN benaderd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze PGS of over het ontwikkelingsproces: de heer Indra te Ronde, consultant Energie, telefoon (015) 2 690 406 of e-mail indra.teronde@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

‘Gevaarlijke stoffen groot risico in magazijnen’

07-04-2017 Ongeveer 11 procent van de werknemers in magazijnen en werkplaatsen is bang voor een ongeval op het ...

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en PGS 15, 29 en 32 in Mor

07-02-2017 De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15. Deze richtlijn van de Publica...

Verbeterde versie PGS 29 gepubliceerd

13-01-2017 PGS 29 'Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tank...

PGS 6 'Aanwijzingen voor Implementatie van het Brzo 2015' gepubliceerd

19-12-2016 De herziene PGS 6 is gepubliceerd op de website "publicatiereeks gevaarlijke stoffen". De grote verb...

Meer nieuws