Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische (CMR)-stoffen: PGS15:2016. De richtlijn heeft betrekking op de transportwetgeving (ADR), omgevingswetgeving (Wabo) en de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Toepassingsgebied
In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.
Aanleiding

PGS 15:2016 is een volledige revisie van de voorafgaande PGS 15:2011. De reden van deze actualisatie is dat PGS 15:2011 destijds slechts gedeeltelijk was geactualiseerd. Daarnaast is er ervaring opgedaan met het gebruik van PGS 15:2011 en er zijn verdere ontwikkelingen in de stand der techniek.

Met deze actualisatie zijn voorschriften beter geformuleerd en is er een uitgebreidere toelichting op gegeven. Ook is het nu generiek mogelijk om gelijkwaardige maatregelen te treffen en gemotiveerd af te wijken. Hierdoor is niet meer per voorschrift aangegeven of dit wel of niet is toegelaten.
Verder zijn er twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

Het begrip 'onbrandbare en niet brandonderhoudende stoffen' is verder uitgewerkt in de notitie van RIVM.

Relatie met andere wetgeving
De Activiteitenregeling verwijst nog naar de oude PGS 15 (PGS 15:2011). Naar verwachting wordt dit niet meer aangepast en wordt de nieuwe versie opgenomen in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) dat samen met de Omgevingswet in werking treedt.

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor type C bedrijven kan de nieuwe richtlijn wel worden gebruikt. Zie ook:

Bron: Infomil

Training PGS 15
In samenwerking met Antea Group Nederland, Infomil en NEN is de training Wijzigingen PGS 15:2016 gestart. De belangrijkste wijzigingen komen aan de hand van een casus uitgebreid aan bod. Uw trainer is R. van 't Veer.
• Werkingssfeer van de PGS 15 (relatie met wettelijk kader)
• Behandelen van nieuwe definities (bv onbrandbaar en niet brandonderhoudend)
• Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen
• UPD en de wijzigingen hierbij

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

Concept PGS 35 Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen gereed

08-08-2017 Het concept van PGS 35 ‘Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen’ is volgens ...

Concept PGS 33-1 Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen gereed

08-08-2017 Het concept van PGS 33-1 ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen’ is o...

Handreiking UPD voor VBB-systemen

08-08-2017 De ‘Handreiking voor het opstellen van een Uitgangspunten Document (UPD) voor Vastopgestelde Brandbe...

Handreiking PGS risicobenadering beschikbaar

06-06-2017 De PGS-reeks wordt omgezet naar een nieuwe stijl. Dit gebeurt in PGS-teams, op basis van een risicob...

Meer nieuws