Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische (CMR)-stoffen: PGS15:2016. De richtlijn heeft betrekking op de transportwetgeving (ADR), omgevingswetgeving (Wabo) en de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Een belangrijke wijziging in de nieuwe PGS is de ondergrens van de werkvoorraad. De werkvoorraad hoeft niet aan het eind van iedere dag te worden overgebracht naar een opslagruimte (en vice versa aan het begin van een werkdag): de risico’s van transport zijn groter dan van de stationaire werkvoorraad. Ten behoeve van de werkingssfeer van PGS 15 zijn ondergrenzen vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met zowel de gevaarsaspecten die bepaalde stoffen kunnen bezitten als de hoeveelheid verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen die voor een goede bedrijfsvoering als werkvoorraad mag worden beschouwd. Hoeveelheden van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die de ondergrenzen niet overschrijden, moeten wel verantwoord worden opgeslagen. Dat wil zeggen dat opslag niet op de werkvloer mag, tenzij het gaat om een hoeveelheid die als werkvoorraad geldt.

Ondergrens opslag
De ondergrens voor de opslag van gevaarlijke stoffen die geclassificeerd zijn als CMR, is opgehoogd naar 25 kg. In de praktijk is gebleken dat de oorspronkelijke grens van 1 kg juist kon zorgen voor meer handelingen met de stof. CMR-stoffen zijn volgens de CLP-etikettering herkenbaar door het ‘radiant man’ symbool. Een dergelijk symbool bestaat niet binnen het ADR. Dit kan problemen opleveren met de herkenbaarheid van CMR-stoffen wanneer CLP-etikettering (nog) niet verplicht is, zoals bij het tijdelijk opslaan van gevaarlijke stoffen voor transport. Geconstateerd is dat een groot deel van de CMR-stoffen op basis van andere gevaareigenschappen ook een ADR-classificatie hebben. Op grond hiervan zullen deze stoffen alsnog in de opslag volgens PGS 15 terechtkomen.

Bron: Arbozone.nl

Training PGS 15
In samenwerking met Antea Group Nederland, Infomil en NEN is de training Wijzigingen PGS 15:2016 gestart. De belangrijkste wijzigingen komen aan de hand van een casus uitgebreid aan bod. Uw trainer is R. van 't Veer.
• Werkingssfeer van de PGS 15 (relatie met wettelijk kader)
• Behandelen van nieuwe definities (bv onbrandbaar en niet brandonderhoudend)
• Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen
• UPD en de wijzigingen hierbij

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

PGS Nieuws

PGS 32 "Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag" gepubliceerd

17-11-2016 Er is een nieuwe PGS gepubliceerd. De richtlijn behandelt de veilige opslag van explosieven voor civ...

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerve...

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. D...

Concept PGS 14 beschikbaar voor commentaar

17-06-2016 Een concept van PGS 14 (Brandblus- en brandbeheersingssystemen – Handreiking voor de toepassing bij ...

Meer nieuws