PGS-richtlijn 33-1 voor LNG vulstations overhandigd aan plaatsvervanger minister Kamp

12-07-2013 Woensdag 10 juli overhandigde Piet-Hein Daverveldt, directeur NEN, de PGS-richtlijn 33-1 aan de plaatsvervanger van minister Kamp, Jos De Groot, directeur van de Directie Energiemarkt van Economische Zaken. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het Nationaal LNG Platform in Rotterdam.

Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten gepresenteerd die bereikt zijn sinds de ondertekening van de LNG Green Deal een jaar geleden. In de nieuwe PGS 33-1 ‘LNG vulstations’ zijn richtlijnen opgenomen voor het ontwerpen, bouwen, en functioneren van LNG vulstations.

Vloeibaar gemaakt aardgas, Liquified Natural Gas (LNG), is een sterk opkomende brandstof voor de transportsector (zowel wegvervoer als binnenvaart). LNG heeft een hoge energiedichtheid en een relatief lagere uitstoot aan luchtvervuilende stoffen. Met de introductie van LNG als transportbrandstof wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van de (inter)nationale duurzaamheidsdoelstelling.

PGS 33-1 voor LNG vulstations

In Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 33-1 staan onder meer de ontwerpeisen die worden gesteld aan de LNG installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden. Daarnaast zijn interne en externe risico's en veiligheidsafstanden belangrijk. Ook de bevoorrading en de daarbij behorende procedures zijn beschreven. Deze PGS zal als richtlijn worden toegepast door marktpartijen, vergunningverleners en toezichthouders en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het uitrollen van een (inter)nationaal LNG netwerk.

Zoals veel nationale en internationale normen zal PGS 33 bijdragen aan snellere en uniforme vergunningtrajecten, in dit geval voor nieuwe LNG-tankstations. Prettige bijkomstigheden zijn de lagere administratieve lasten en eenduidige regelgeving. Dit maakt het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk om in LNG te investeren.

Betrokken bedrijven en overheidsvertegenwoordigers als de burgemeester en wethouders van Rotterdam en het ministerie van Economische Zaken tekenden samen met Piet-Hein Daverveldt een betuiging ter ondersteuning van de verdere marktintroductie van LNG als brandstof.

Experts maken PGS

De nieuwe PGS-richtlijn is opgesteld door experts uit het bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB Nederland), en overheden (brandweer, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en Arbeidsinspectie). PGS 33-1 is digitaal beschikbaar. Door de betrokken private en publieke partijen wordt momenteel gewerkt aan PGS 33-2 waarin aanvullende richtlijnen voor LNG-vulstations voor de scheepvaart worden vastgelegd.

Internationale ISO-richtlijnen voor LNG

Internationaal is er veel aandacht voor LNG. NEN vertegenwoordigt de Nederlandse belangen. Er zijn al diverse ISO-richtlijnen opgesteld. Momenteel wordt op internationaal niveau verder gewerkt aan ISO 16924 'Liquified natural gas (LNG) vehicle filling stations'. Dit vindt plaats in ISO/PC 252 'Natural gas fuelling stations for vehicles'. Deze internationale norm heeft sterke raakvlakken met de publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS 33-1 en 33-2).

PGS projectbureau

De Publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunning- verlening en het toezicht op deze bedrijven. Op basis van de actuele stand der techniek wordt een overzicht gegeven van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden, die kunnen worden toegepast bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels en het toezicht op deze bedrijven. Het PGS projectbureau is ondergebracht bij NEN.

Nationaal LNG Platform en Green Deal Rijn en Wadden

Het Nationaal LNG Platform verbindt bedrijven en overheden die werken aan de introductie van vloeibaar aardgas als alternatieve brandstof in Nederland. Doel is om in 2015 minstens 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG te laten rijden/varen.

De Green Deal is een samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen gericht op groene groei. Uit onderzoek in het kader van de Green Deal Rijn en Wadden blijkt dat invoering van LNG tot 2030 kan leiden tot 2,7 miljard euro extra economische groei en 8000 extra banen.

Meer informatie

Voor informatie over deze PGS-richtlijn: Paula Bohlander, programmamanager PGS beheerorganisatie, telefoon (015) 2 690 117 of e-mail paula.bohlander@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact PGS

pgs@publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

(015) 2 690 120


Handige links

1. Officiële Website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
2. Actualisatie programma
Een indicatie wanneer een herziening gepland is.

Trainingen

5 okt
Training NEN 5725 (Voor-)Bodemonderzoek
5 okt
Introductie in de Veiligheidsladder

PGS Nieuws

Europese Commissie: “Doelen REACH bereikt”

05-07-2018 REACH, de Europese verordening over het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese C...

Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

23-04-2018 Kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen is nog steeds beperkt. Het is belangrijk dat werkgeve...

PGS 31 nu beschikbaar: geheel nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

17-04-2018 PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ i...

Concept PGS 28 'Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties' voor commentaar

17-04-2018 Het Nieuwe Stijl-concept van PGS 28: vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevert...

Meer nieuws