Gebruik, type en maat adembescherming belangrijk

30-01-2015 Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de Arbeidsomstandighedenregeling die effect hebben op bedrijven die werken met asbest en adembescherming. Focus ligt op het juiste gebruik door een aantoonbare instructie, het type en de juiste maat bescherming.

Zo is er onder andere een tekst ingevoegd over passend gebruik en het gebruik van het juiste beschermingsmiddel als het gaat om ademhaling. Het dient het juiste type en de juiste maat te zijn voor de werknemer.

De passendheid van het adembeschermingsmiddel wordt minimaal jaarlijks beoordeeld door een fittest op de werkvloer volgens de Operational Circular 282/28 - Fit Testing Of Respiratory Protective Equipment Facepieces (HSE protocol). De verplichting van de fittest is alleen van toepassing op het volgelaatsmasker.

Een bedrijf dat asbestinventarisatiewerkzaamheden uitvoert is aantoonbaar geïnstrueerd over het juiste gebruik van adembeschermingsmiddelen door deelname aan het online instructieprogramma op www.vezelveiligheid.nl/adembescherming.

Werknemers die voor het eerst beschikken over een persoonscertificaat DIA hebben deel 1 van het instructieprogramma bij aanvang van de werkzaamheden gevolgd. Deel 2 van het instructieprogramma wordt na 8 weken maar uiterlijk binnen 12 weken na aanvang van de werkzaamheden gevolgd.

Bron: Staatscourant

Europese Richtlijn en de normen

Volgens de Europese Richtlijn behoren de ademhalings-beschermingsmiddelen tot de catergorie van de bescherming tegen ernstige risico's voor de veiligheid of de gezondheid van de gebruiker. Op de werkplek staan de luchtwegen en daarmee ook het hele lichaam van de werknemer bloot aan verschillende soorten risico's.

Er zijn veel normen rondom de ademhalingsbescherming voor gevaren zoals:
• Biologische gevaren (bacteriën, virussen)
• Chemische gevaren (stof, rook, nevel, gassen en dampen)
• Thermische gevaren (metaalspatten, vlammen en vonken)
• Besmettingsgevaar (radioactieve deeltjes en/of -gassen)
• Verstikking (rook, afwezigheid zuurstof)

Belangrijke normen zijn o.a.:
• NEN-EN 140:1998 en Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Halfmaskers en kwartmaskers - Eisen, beproevingsmethoden, merken
• NEN-EN 136:1998 en Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Volgelaatmaskers - Eisen, beproevingsmethoden, merken

Lees er meer over in de Europese Richtlijn 96/58/EEG.

Contact of deelnemen in de commissie

Voor meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de commissie kunt u contact opnemen met Stephanie Jansen industrieveiligheid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: Stephanie Jansen

industrieveiligheid@nen.nl

(015) 2 690 441

Normoverzichten PBM