Terugblik informatiemiddag over de nieuwe Europese verordening PBM

29-04-2016 De nieuwe Europese verordeningen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is gepubliceerd. Op termijn vervalt daardoor de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor PBM. NEN heeft op 25 april een informatiemiddag georganiseerd over de veranderingen en consequenties voor de gebruikers. Met het maximale aantal deelnemers was het een succesvolle middag!

Na de zomer wordt nog een keer een informatiemiddag gegeven!

De huidige Europese richtlijn PBM beschrijft de eisen waaraan producten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om ze op de Europese markt te brengen. Dankzij de richtlijn bestaat er in Europa vrij verkeer van pbm’s en wordt tegelijkertijd kwaliteit gewaarborgd.

Huub Sluijsmans heeft namens het Ministerie SZW een samenvatting gegeven van de wijzigingen in de nieuwe wetgeving en de link met de Arborichtlijn. Ook gaf hij aan dat er nieuwe risico’s zijn opgenomen zoals: ademlucht met te weinig zuurstof (werken in besloten ruimten), schadelijke biologische agentia en lawaai.

Hierna heeft Inge De Witte namens Centexbel een overzicht gegeven van de consequenties van deze nieuwe wetgeving voor notified bodies en de manier waarop producten getest moeten worden en documentatie moet worden aangeleverd. Zo moeten alle bestaande certificaten worden omgezet naar de nieuwe verordening en krijgen nieuwe certificaten een geldigheidsduur van 5 jaar. Zij roept fabrikanten op om naar hun huidige certificaten te kijken en zich te melden bij hun notified body. Daarnaast moeten alle notified bodies opnieuw genotificeerd worden om ook volgens de verordening certificaten uit te mogen geven.

Rinus Brinks heeft namens de branchevereniging AVAG laten zien wat de gevolgen van de wetgeving zijn voor ‘economic operators’. De nieuwe verordening heeft namelijk niet alleen gevolgen voor de verantwoordelijkheid van fabrikanten, maar ook voor importeurs (zoals voor online verkoop) en distributeurs.

Henk Vanhoutte is vanuit de European Safety Federation betrokken bij het in kaart brengen van vragen die leven in de markt rondom de invoering van de nieuwe wetgeving. Samen met de Europese Commissie stellen belanghebbenden een lijst met vragen & antwoorden op. Uiteindelijk zal er net als voor de huidige richtlijn een ‘guidance document’ worden geschreven om waar nodig een toelichting te geven op de wetgeving.

Rode draad in alle presentaties was de tijdslijn voor de implementatie van de verordening.

Voor gebruikers blijft de richtlijn 89/656/EEG van toepassing. Bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten zij er vanuit kunnen gaan dat zij de juiste producten krijgen aangeboden. Vanzelfsprekend is het wel nuttig om te weten waar deze producten dan aan moeten voldoen, zoals de documentatie die moet worden meegeleverd. Zo moet een gebruiksaanwijzing geleverd worden in de taal van het land waar het product wordt gebruikt.


Wat verandert er door de verordening PBM?

  • Het toepassingsgebied wordt verbreed, omdat de uitsluiting van producten voor particulier gebruik ter bescherming tegen hitte (bijvoorbeeld ovenhandschoenen), vocht en water wordt geschrapt. Daarentegen vallen afwashandschoenen voor gebruik tot een temperatuur van 50 graden nog steeds niet onder de wetgeving. De lijst van categorie 3 producten is herzien en er zijn producten aan toegevoegd, zoals gehoorbescherming. De eisen voor bijgeleverde documenten en de geldigheid en procedure van keuringen zullen wijzigen. Zo zal bijvoorbeeld de Declaration of Conformity altijd meegeleverd moeten worden.
  • In drie essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zijn kleine wijzigingen ingevoerd om verwarring te verminderen. De nieuwe verordening is van toepassing op alle vormen van aanbod, dus ook op online verkoop. Wanneer een product van buiten de Europese Unie wordt geïmporteerd, is de importeur er verantwoordelijk voor dat het product aan de juiste eisen voldoet.
  • De verordening is in lijn gebracht met het Nieuw Wetgevend Kader (NWK, New Legislative Framework) waardoor algemene wijzigingen in het Europees beleid worden overgenomen. Hierdoor is de rol van markttoezicht aangescherpt en zijn niet alleen de fabrikant en zijn wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk, maar ook importeurs en distributeurs.
  • Tot slot is de nieuwe Europese wetgeving geen richtlijn maar een verordening. Dit betekent dat de tekst niet opgenomen wordt in nationale wetgeving, maar direct van kracht is in alle Europese lidstaten. Dit betekent dus dat lidstaten hun bestaande nationale wetgeving moeten intrekken.


Vervolg

Vanwege de grote interesse in de informatiemiddag is er besloten om na de zomer nog een keer een informatiemiddag te organiseren. Wanneer u hiervoor een uitnodiging wilt ontvangen, dan kunt u dit laten weten viaevenementen@nen.nl.

Wilt u contact of meer informatie over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Mw. Stephanie Jansen.

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Contact of meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de commissie:
Stephanie Jansen

(015) 2 690 441

iv@nen.nl

Normoverzichten PBM