Arbeidsongeval: To do vanuit juridisch perspectief

13-12-2016 Is de werkgever aansprakelijk? Een bedrijfsongeval zit in een klein hoekje. De werkgever heeft een behoorlijke verantwoordelijkheid op grond van wet- en regelgeving voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor de vaste of tijdelijke werknemer (soms ook bij ZZP-ers of vrijwilligers).

De werkgever heeft de plicht om de veiligheidsvoorschriften aan het personeel kenbaar te maken en toezicht te houden op de naleving van deze veiligheidsvoorschriften. Op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever in principe aansprakelijk, tenzij de werkgever kan aantonen dat er is voldaan aan de zorgplicht, dan wel dat de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van de werknemer.

De Inspectie van SZW
Naast de aansprakelijkheid voor de geleden en nog te lijden schade bij de getroffene of diens nabestaanden, dient de werkgever de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid meteen in te schakelen bij ‘ernstige’ arbeidsongevallen. Een ernstig arbeidsongeval is een situatie op het werk of tijdens het werk, indien:
- de werknemer naar het ziekenhuis moet en daar (eventueel) moet blijven;
- door het ongeluk de werknemer blijvend invalide wordt;
- overlijdt door het ongeval.

Schakelt de werkgever de Inspectie niet in dan riskeert deze een boete van maximaal € 50.000.

De Inspectie stelt een onderzoek in en er komt een Proces-Verbaal van het onderzoek. De uitkomst van het onderzoek kan vanuit de Inspectie leiden tot het opleggen van een boete aan de werkgever.

Een schadeclaim
Als de aansprakelijkheid van de werkgever aangetoond is, dan kan de werknemer de werkgever aansprakelijk houden voor de geleden en nog te lijden schade middels een letselschadeclaim. Indien de werkgever geen aansprakelijkheid erkent, dan zal een advocaat via een civiele procedure de rechter verzoeken een uitspraak te doen over de schadeclaim. De werknemer kan ‘letselschade’ vorderen, welke bestaat uit smartengeld en/of gederfde inkomsten en/of ander financieel verlies.

Een aansprakelijkheidsverzekering is een heel belangrijk onderdeel van het verzekeringspakket van de werkgever. In geval van een schadeclaim van de getroffene of diens familie zal deze claim kunnen worden doorgezet naar de aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar zal dan de claim in behandeling nemen en uitkeren dan wel afwijzen/onderhandelen over de claim van de getroffen werknemer. De verzekeraar schakelt hiervoor een schade-expert in die gaat inventariseren welke
kosten er betaald moeten gaan worden. De kosten kunnen behoorlijk oplopen bij blijvend letsel of overlijden.

De werkgever heeft een behoorlijke verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving.

Goede voorbereiding is het halve werk
Een ongeval zit in een klein hoekje en kan iedere werkgever een keer overkomen. Het is belangrijk om gericht te zijn op preventie van ongevallen, maar er zijn ook enkele tips te formuleren voor het geval het – onverhoopt – toch tot een ongeval komt.

1) Zodra het ongeval gebeurd is, bevries dan de situatie. Hiermee wordt bedoeld dat er aan de situatie/omgeving/werkplaats niets gewijzigd moet worden. Dit ten eerste in verband met het onderzoek van de Inspectie maar ten tweede ook voor het eigen onderzoek: hoe heeft het ongeval kunnen gebeuren, wie moet er op de hoogte worden gebracht van het ongeval en – we blijven juristen – op wie kunnen we eventueel de schade verhalen.

2) Meld een dodelijk ongeval direct bij de Inspectie SZW op telefoonnummer 0800-5151, ernstige ongevallen zonder dodelijke afloop mogen digitaal of telefonisch worden gemeld. De inspectie is voor een melding 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Er hoeft dus niet gewacht te worden tot na het weekend.

3) Bij een ongeval met arbeidsmiddelen of andere producten die tijdens het werk worden gebruikt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de leverancier of fabrikant. Dit heeft twee redenen. Mogelijk is er sprake van een veiligheidsrisico dat zich ook op een andere locatie voordoet. De leverancier of fabrikant heeft zo de mogelijkheid om te bekijken welke acties hij moet nemen. De fabrikant heeft vaak ook allerlei informatie die behulpzaam kan zijn bij het onderzoek naar het ongeval. Samenwerking is van belang. Daarnaast is het wellicht mogelijk om een schadeclaim neer te leggen bij de leverancier of fabrikant. Daarvoor moet de schade of de tekortkoming wel zo snel mogelijk worden gemeld of binnen een termijn die past bij de ernst van het ongeval.

4) De werkgever heeft een zorgplicht naar zijn werknemers. Deze zorgplicht bestaat er ook na het ongeval. Hieraan wordt uitvoering gegeven door middel van het onderhouden van contact met de werknemer of diens familie.

5) Sluit een goede aansprakelijkheidsverzekering af voor schade als gevolg van een arbeidsongeval. Verzekeren doe je niet alleen voor je eigen onderneming. Verzekeren doe je ook ten behoeve van het slachtoffer of diens nabestaanden. Met een verzekering zorg je ervoor dat zij niet met lege handen komen te staan.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl