Europese kwaliteitseisen bouwproducten

18-06-2013 Bouwproducten zoals bakstenen, heipalen en glas moeten voldoen aan Europese en nationale eisen. Daarvoor moeten zij getest of beoordeeld worden. Fabrikanten, producenten en importeurs moeten hun bouwmaterialen- en producten laten testen of beoordelen volgens Europese specificaties. Uit die testen of beoordelingen moet blijken wat de prestaties zijn van hun bouwproducten.

Eisen aan bouwproducten voor veiligheid en kwaliteit
Producenten of importeurs die hun bouwproducten van een CE-markering willen voorzien moeten na 1 juli 2013, wanneer de Verordening bouwproducten geheel van kracht is, een prestatieverklaring voor het product opstellen.

Met die informatie kan een bouwer of constructeur beoordelen of het bouwwerk met die producten voldoet aan de bouwtechnische eisen die worden gesteld aan het bouwwerk. Zij kunnen het product op diverse eigenschappen zelf testen. In sommige gevallen moeten zij het product te laten testen of beoordelen door een keuringsinstelling. Deze instellingen worden aangewezen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Prestatieverklaring bouwproducten
In een prestatieverklaring moet staan hoe een bouwproduct presteert op:

• De voor het product essentiële kenmerken (ofwel eigenschappen);
• De mogelijke toepassingen in een bouwwerk.

De basiseisen uit de Europese regelgeving die van belang zijn voor de prestatieverklaring, zijn:

• Mechanische weerstand en stabiliteit;
• Brandveiligheid;
• Hygiëne, gezondheid en milieu;
• Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;
• Bescherming tegen geluidshinder;
• Energiebesparing en warmtebehoud;
• Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Testen bouwproducten volgens Richtlijn bouwproducten en Verordening bouwproducten
In de ministeriële regeling bij het Bouwbesluit 2012 staan de voorschriften voor het aanwijzen van keuringsinstellingen en technische beoordelingsinstanties die kunnen worden ingeschakeld voor:
het testen van bouwproducten;
het beoordelen van de prestatie van producten voor het opstellen van de prestatieverklaring.

In april 2011 is de Verordening bouwproducten gepubliceerd. Deze verordening geeft de nieuwe regels voor het Europese label CE-markering op bouwproducten en gaat volledig in op 1 juli 2013. Enkele artikelen uit de Verordening bouwproducten gelden nu al. Bijvoorbeeld de artikelen die gaan over de aanwijzing van keurings- en beoordelingsinstanties voor de CE-markering op bouwproducten.

CE-markering en Europese geharmoniseerde normen
Bouwproducten waarvoor een Europese geharmoniseerde norm is waarvan de overgangsperiode is verstreken, moeten een CE-markering hebben. Een geharmoniseerde norm geeft aan hoe een bouwproduct getest moet worden op eigenschappen die van belang zijn voor de toepassing van dat product. Het Europese normalisatie instituut (CEN) ontwikkelt deze normen in opdracht van de Europese Commissie (EC). Nadat de geharmoniseerde norm klaar is wordt deze officieel gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie.

Als een bouwproduct getest en beoordeeld is aan de hand van een geharmoniseerde norm, kan het een CE-markering krijgen en vrij worden verhandeld op de Europese markt. Of een product kan worden toegepast, hangt af van de eis in de bouwregelgeving die gesteld wordt aan de toepassing van het product.

Vrijwillige CE-markering op bouwproducten
Een producent kan ook vrijwillig kiezen voor de CE-markering, wanneer er geen geharmoniseerde norm beschikbaar is voor het testen of beoordelen van zijn product. Hij kan dan een Europese technische goedkeuring (ETA) laten opstellen. Op basis van die goedkeuring kan hij zijn producten voorzien van een CE-markering.

Verplichte CE-markering
Als de Verordening bouwproducten ingaat op 1 juli 2013, moeten veel bouwproducten een verplichte CE-markering hebben. Tot die tijd geldt het voorschrift in het Bouwbesluit 2012 dat bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde norm beschikbaar is, een CE-markering moeten hebben.Veranderingen voor bouwtoelevering door Verordening bouwproducten
De EC wil het functioneren van de Europese markt (ook interne markt genoemd) voor bouwproducten verbeteren. Daarom is er een nieuwe Verordening bouwproducten gepubliceerd in april 2011.

De belangrijkste veranderingen voor de bouwtoelevering zijn:

• De CE-markering op bouwproducten wordt vanaf juli 2013 verplicht als het product een (Europees) geharmoniseerde norm heeft;
• Fabrikanten, producenten of importeurs moeten vanaf juli 2013 een prestatieverklaring meeleveren bij de levering van een product met een CE-markering. Deze verplichting geldt ook voor importeurs, distributeurs en bouwmarkten;
• Producenten en leveranciers moeten op termijn milieu-informatie leveren bij bouwproducten die een CE-markering hebben. Bijvoorbeeld door een milieu-informatieblad bij te voegen waarop staat welke milieueffecten een bouwproduct heeft;
• Het is mogelijk om in de prestatieverklaring bij de CE-markering de duurzaamheidprestatie (materialenkringloop) van een product neer te zetten;
• Er zijn makkelijkere methodes voor het aantonen van de prestatie van het product. Vooral belangrijk voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), omdat hiermee eenvoudiger en vaak goedkoper de prestatie van een product kan worden aangetoond;
• Makkelijkere en snellere procedures om Europese technische goedkeuringen aan te vragen (een vrijwillige CE-markering op het bouwproduct);
• Een betere informatieoverdracht naar de marktpartijen over geldende nationale regelgeving. Elk land richt een Contactpunt voor bouwproducten op;
• Het markttoezicht en de handhaving op CE-markering op bouwproducten is verscherpt. Inspecties kunnen meer en sneller ingrijpen en werken samen met inspecties van andere EU-landen;
• Meer garanties voor gelijke voorwaarden in Europa voor marktpartijen. Zo zijn lidstaten niet langer vrij in hoe ze de markt controleren. In de verordening staat aan welke voorschriften de EU-landen zich moeten houden. Ook staan er verplichtingen in voor producenten, importeurs en distributeurs.

Europese regelgeving voor vrij handelsverkeer bouwsector
De Europese bouwsector zorgt voor gemiddeld zo'n 10% van de werkgelegenheid. Ook de Nederlandse bouwsector zorgt voor ongeveer datzelfde percentage aan werk. De EU-lidstaten werken samen met de EC aan Europese regels voor de bouw en voor bouwproducten, om gelijke voorwaarden te creëren voor alle partijen in de bouwsector. Dit is belangrijk voor een vrij handelsverkeer van goederen en diensten. EU-landen mogen bijvoorbeeld geen handelsbelemmeringen opwerpen voor bedrijven buiten hun eigen landsgrenzen.

Bron: rijksoverheid.nlGerelateerde CE-markering artikelen

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl