Trendsignalering safety incidents

13-12-2016 Een actief meldsysteem leidt tot verhoging van veiligheid Een arbeidsongeval is alles wat je niet wilt in een bedrijf. Het voorkomen ervan is voor velen een belangrijke taak, maar niet echt een bedrijfsfilosofie waarmee je goed kunt scoren.

Het bijhouden van ongevallen is een reactief deel, echter met een goede registratie en statistisch onderzoek kunnen trends worden vastgesteld. Deze leveren meestal bruikbare informatie en inzichten op; het geeft een goed beeld van wat de situatie is en helpt mee om proactief beleid op te stellen dat doeltreffend aanwezige risico’s kan verminderen en zo herhalingen te voorkomen.

Conform de arbeidsomstandighedenwetgeving: artikel 9, meldt de werkgever arbeidsongevallen en houdt hij een lijst bij van de gemelde arbeidsongevallen. Voor een goed inzicht zou het handiger zijn deze verplichte lijst uit te breiden met veiligheidsincidenten en gevaarlijke handelingen. Hierdoor krijg je als organisatie sneller een completer beeld. Hiermee kunnen, op basis van een inschatting of iets een potentieel ernstig risico kan opleveren, prioriteiten vastgesteld worden. Potentiële hoog risico-incidenten kunnen dan vervolgens met doeltreffende maatregelen worden voorkomen.

Onafhankelijk melden
Verantwoordelijken en medewerkers zijn terughoudend in het melden van incidenten, vooral als er een doelstelling op zit vanuit het bedrijf. Wanneer de doelstelling is ‘nul ongevallen’ worden er ineens geen incidenten en ongevallen meer gemeld. Door onafhankelijk en zonder persoonlijke consequenties te kunnen melden wordt een mogelijke drempel weggenomen bij mensen. Dit is niet alleen wenselijk, maar werkt ook positief. Het open communiceren van de meldingen geeft iedereen inzicht in de status ervan. Hierdoor zal de organisatie langzaam maar zeker vertrouwen winnen van mensen zodat men met meer meldingen op eenvoudiger wijze directer trends kan herleiden uit de bijna-ongevallen / risicovolle situaties en daarmee potentiële ongevallen voorkomen kunnen worden.

Meldingssysteem
Wanneer de prioriteitenlijst is opgesteld moeten er heldere acties worden benoemd. Om heldere en passende acties te kunnen benoemen en op te volgen is een systeem nodig. Het ontvangen van meldingen is net zo belangrijk als het correct afronden ervan en ook dat iedere melding afdoende wordt afgehandeld. Hierbij is een duidelijke communicatie belangrijk, ook iets niet doorvoeren is een antwoord dat uitgelegd moet worden. Om de betrokkenheid van het personeel te krijgen en te houden is het in de communicatie belangrijk om visueel te maken welke acties afgerond zijn en wat de status is van de onderhanden zijnde meldingen.

Door onafhankelijk en zonder persoonlijke consequenties te kunnen melden wordt een mogelijke drempel weggenomen bij mensen. Dit is niet alleen wenselijk, maar werkt ook positief.”

Te nemen stappen in een meldingssysteem:

Stap 1: Zorgen dat er gemeld wordt.
Voor het verbeteren van veiligheid wil je graag dat er melding gemaakt wordt van incidenten, onveilige situaties en gevaarlijke handelingen. Dit kun je door het hele bedrijf communiceren en in een training toelichten. Samen met de leidinggevenden kunnen de eerste meldingen worden gemaakt en zo de mensen worden gesteund in het actief melden van incidenten en ongevallen.

Stap 2: Meldingen verzamelen en verwerken en vervolgens vaststellen welke actie en prioriteit nodig is.
Het verzamelen van alle gegevens vergt een goede samenwerking van mensen, tevens moeten de gemelde aandachtspunten opgelost worden. Zonder een gedegen reactie

Stap 3: Acties definiëren en voortgang bespreken in MT.
Na het verzamelen dient in het MT vastgesteld te worden welke acties uitgevoerd zullen gaan worden en welke prioriteit hieraan wordt gegeven. Het MT schept de voorwaarden om de te nemen oplossingen door te voeren. Het MT is bovendien in staat budget en middelen beschikbaar te stellen. Aandacht vanuit het MT helpt enorm in de bereidwilligheid om mensen te laten melden. De krachtigste vorm van aandacht geven is het nemen van de maatregelen op de meldingen die zijn ingebracht door de mensen zelf.

Stap 4: Acties wekelijks bespreken met de TD.
Na de bespreking in het MT moeten de acties worden opgevolgd. Door de acties wekelijks met de Technische Dienst te bespreken kan erop toegezien worden dat de acties op meldingen ook daadwerkelijk doorgevoerd worden of wanneer deze acties zijn ingepland. Door de voortgang wekelijks bij te houden en te publiceren kunnen de medewerkers de stand van zaken zien. De acties die wat langer duren kunnen worden voorzien van tussentijdse mijlpalen die aangeven op welke streefdatum ze afgerond moeten worden. Zo krijgen de medewerkers een terugkoppeling van de voortgang.

Stap 5: Afhandeling door medewerker.
Wat een mooie actie is om de mensen, die een melding maken, zelf ook te betrekken bij de implementatie en ze met de gekozen oplossing te laten instemmen. Hierdoor zien ze actie op de door hen gemelde situatie. Dat geeft betrokkenheid en biedt een logische mogelijkheid om met de mensen te praten over de oplossing en wanneer deze ingevoerd wordt. Het meldingssysteem kan een onderdeel uitmaken van een totaalprogramma waarin de focus op veiligheid en het veilige handelen ligt.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl