Speed-pedelec helm

Meest gestelde vragen betreft de speed-pedelec-helm (NTA 8776)

Vanaf 1 januari 2017 staat de Nederlandse overheid het toe dat berijders van speed-pedelecs, ook wel bekend als S-EPAC's, een helm dragen die voldoet aan NTA 8776. Dit is een alternatief voor het verplichte dragen van een bromfietshelm (ECE R22). Voor gebruikers en aanbieders die vragen hebben over wat een NTA 8776 helm nou precies is en hoe men deze kan herkennen, vindt u op deze pagina de meest gestelde vragen terug.

Wat is een speed-pedelec?
Een speed-pedelec is een tweewieler voorzien van een elektrische hulpmotor die de berijder bij het trappen ondersteunt tot maximaal een snelheid van 45 km/h. Volgens de nieuwe Europese Verordening betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (nr. 168/2013) valt deze S-EPAC in dezelfde categorie als een bromfiets.
Wat is een NTA 8776-(speed-pedelec)helm?
Een NTA-8776-helm is een helm die voldoet aan eisen gemaakt in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8776. Deze eisen zijn onder begeleiding van NEN opgesteld door een internationale projectgroep. Een helm die voldoet aan NTA 8776 lijkt op een fietshelm, maar is berekend op hogere valsnelheden en beschermt een groter deel van het hoofd. In vergelijking met een fietshelm biedt de helm met name meer bescherming voor de slapen en de achterkant van het hoofd. Voor de opstelling van NTA 8776 heeft de projectgroep zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande kennis op het gebied van hoofdbescherming (een scala aan bestaande helmnormen en literatuur) en van resultaten uit uitgevoerde testen op high-end fietshelmen. Vervolgens is EN 1078 als startpunt gekozen en heeft de projectgroep hierin de vereisten zo ver mogelijk verscherpt binnen de mogelijkheden van de huidige helmtechniek. Naast het verhoogde veiligheidsniveau heeft daarin meegespeeld dat de helm geschikt moet zijn voor gebruik bij fysieke inspanning en de helm mag het gehoor niet belemmeren.
Hoe herken ik een NTA 8776-helm?
Om een helm die voldoet aan NTA 8776 op de markt te kunnen brengen en te mogen gebruiken op een S-EPAC (in Nederland), moet deze zijn voorzien van een markering. Aan deze markering zijn certificeringseisen verbonden. Deze eisen zijn terug te vinden het NEN certificeringsschema NCS 8776. De markering kunt u terugvinden aan de rechterzijde op deze website, in Annex B van NTA 8776 en in NCS 8776. Aan de binnenkant van een speed-pedelec-helm staat alleen de tekst 'NTA 8776'. Op de verpakking en in de gebruikershandleiding van de helm staat de volledige markering.
Welke helmen zijn gecertificeerd volgens NTA 8776?
Hier vindt u een actueel overzicht van helmen die NTA 8776 gecertificeerd zijn.
Welke partijen zijn vertegenwoordigd in de projectgroep?
ABUS, Accell Group, BBB Cycling, Het Belgische instituut voor verkeersveiligheid, Bell Sports, CONEBI, Gazelle, KASK, MET Helmets, Pon, RAI Vereniging, Riese & Müller, TASS International en TNO.
Waar kan ik een NTA 8776-helm laten certificeren?
Certificeren kan bij een certificerende instelling die met NEN een licentieovereenkomst heeft afgesloten. Dat zijn het BIVV te Brussel, Telefication te Zevenaar en CSI te Bollate (Italië). Indien u vragen heeft over certificering of een aanvraag wilt doen, klik dan hier voor de contactgegevens.
Hoe kan ik NTA 8776 inzien?
NTA 8776 is vrij beschikbaar voor inzage. U kunt NTA 8776 inzien door hier kosteloos een account aan te maken bij NEN Connect. Daarnaast kunt u NTA 8776 kopen in de webshop.
Hoe kan ik NCS 8776 inzien?
NCS 8776 is vrij beschikbaar voor inzage. U kunt NCS 8776 inzien door hier kosteloos een account aan te maken bij NEN Connect. Daarnaast kunt u NCS 8776 kopen in de webshop.
Waar kan ik terecht met overige vragen?
Voor vragen over de norm kunt u contact opnemen met Robby Veders, Consultant Industrie & Veiligheid, telefoonnummer (015) 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Frequently asked questions concerning the speed pedelec helmet (NTA 8776)

From the 1th of January 2017, in the Netherlands, speed pedelec users are allowed to wear a helmet that complies with NTA 8776. This is an alternative to the mandatory wearing of a helmet complying with ECE R22. For everyone with questions concerning what exactly is a speed pedelec helmet and how could I recognize one, on this page you will find the answers to the most frequently asked questions.

What is a speed pedelec?
A speed pedelec is a two-wheeled vehicle with auxiliary propulsion power, assisting the rider with pedalling up to a maximum of 45 km/h. According to the new EU directive (No 168/2013) on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles, the S-EPAC is classified as a moped.
What is a NTA 8776 (speed pedelec) helmet?
A NTA 8776 helmet is a helmet that complies with the requirements in the Dutch Technical Agreement (NTA) 8776. These requirements have been drafted by an international project group under the management of NEN. This helmet looks like a bicycle helmet, but protects against higher impact speeds and covers a larger part of the head. In comparison with the bicycle helmet, the S-EPAC helmet offers particularly more protection for the temporal and occipital areas of the head. In drafting the NTA, the project group made use of existing knowledge on head protection (a whole range of existing helmet standards, literature) and the results of tests performed on high-end bicycle helmets. Then, using EN 1078 as the base, the project group redefined its requirements towards the limits of the current technical possibilities in head protection. Next to the increased safety level, other important considerations in defining the requirements were that the helmet should be suitable for use in physical effort and should not impede the hearing ability of the S-EPAC user.
How do I recognize a NTA 8776 helmet?
To be permitted to place a S-EPAC helmet on the market and to be able to use it on public roads (in the Netherlands), the helmet has to contain a mark of approval which can be found in Annex B of NTA 8776. This mark of approval is tied to an accompanying certification process. The requirements for the certification process are written down in the NEN certification scheme NCS 8776. The mark of approval is to be found on (the right side of) this website, in Annex B of NTA 8776 and in NCS 8776. On the inside of the speed pedelec helmet only the text 'NTA 8776' is displayed. The full mark of approval is displayed on the packaging of the helmet and in the manual.
Which helmets are certified to NTA 8776?
Here you will find an up-to-date overview of NTA 8776 certified helmets.
Which parties are participating in the project group?
The project group that has developed NTA 8776 consists of: ABUS, Accell Group, BBB Cycling, Belgian Road Safety Institute, Bell Sports, CONEBI, Gazelle, KASK, MET Helmets, Pon, RAI Vereniging, Riese & Müller, TASS International en TNO.
Where can I certify a NTA 8776 helmet?
Certification bodies that have a license agreement with NEN are qualified to certify NTA 8776 helmets. These are the BRSI in Brussels, Belgium, Telefication in Zevenaar, the Netherlands and CSI in Bollate, Italy. For more information on certification or application click here.
How can I obtain NTA 8776?
NTA 8776 is freely available for perusal. To view NTA 8776 register freely at NEN Connect. NTA 8776 is also available for purchase in the web shop.
How can I obtain NCS 8776?
NCS 8776 is freely available for perusal. To view NCS 8776 register freely at NEN Connect. NCS 8776 is also available for purchase in the web shop.
How can I get more information?
For questions about NTA 8776 please contact Robby Veders, Consultant Industry and Safety, telephone No. 0031 15 2 690 1380 or e-mail iv@nen.nl.


Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robby Veders, consultant Industrie & Veiligheid.

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Artikel 'Norm voor helmen voor snelle elektrische fietsen gepubliceerd'

Om gebruikers van snelle elektrische fietsen (S-EPAC) te voorzien van een geschikte helm, heeft een internationale projectgroep de eisen aan een dergelijke helm in NTA 8776 vastgelegd. Deze NTA is nu beschikbaar bij NEN.
Lees verder >>