Werken met NEN 8112, BNO-tool

Organisaties hebben terecht veel aandacht voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers, en daarmee voor hun continuïteit. Hiertoe zijn zij ook wettelijk verplicht. Traditioneel wordt die veiligheid geborgd door diverse afdelingen, procedures en maatregelen. De herziene norm NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) brengt hier samenhang in.De herziene NEN 8112 BNO vervangt NEN 4000:2008 Bedrijfshulpverlening en NEN 8112:2010 Leidraad voor ontruimingsplannen. Nieuw aan de norm en de BNO-tool is dat ze uitgaan van een samenhangend pakket van drie categorieën beheersmaatregelen, namelijk bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (afgekort: BIO). Deze benadering maakt het mogelijk om een optimale balans te creëren tussen de verschillende categorieën maatregelen, zowel wat betreft doelmatigheid als wat betreft benodigde (management)aandacht en investeringen. De integrale benadering houdt ook in dat de drie categorieën maatregelen gelijkwaardig zijn. Het ligt dan ook voor de hand om opzet en onderhoud door een multidisciplinair team te laten uitvoeren.

Procesnorm waarbij eigen ambitieniveau bepalend is

Een bedrijfsnoodorganisatie is altijd maatwerk. De nieuwe norm is een procesnorm gebaseerd op het risico-denken. Naast het wettelijk minimum dat voor de desbetreffende sector geldt, bepaalt het eigen ambitieniveau de uiteindelijke maatregelen om risico’s te voorkomen en hoe (snel) in te grijpen bij een calamiteit. Voor brand in een kantoorgebouw vol zelfredzame mensen gelden andere maatregelen dan voor een verpleeghuis. En een museum heeft natuurlijk bovendien de ambitie om – naast bezoekers en medewerkers – kunstschatten in veiligheid te brengen.

De tool: ‘Werken met NEN 8112’

Bij de norm biedt NEN nu ‘Werken met NEN 8112’, een digitale tool waarmee organisaties een geïntegreerde bedrijfsnoodorganisatie op maat kunnen opzetten en onderhouden.

3 maanden voor € 50,-

Vijf stappen

De BNO-tool bevat vijf overzichtelijke stappen voor het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie. Onderhoud vindt plaats door de stappen periodiek na te lopen:

3 maanden voor € 50,- complete Werken met NEN 8112.


Naar Werken met NEN 8112

NEN 8112:2017

NEN 8112 biedt een organisatie, bedrijf of instelling een structuur om zich goed voor te bereiden op een incident, calamiteit of andere verstoringen van haar/zijn primaire proces(sen). De norm gaat over het ontwerpen en vervolgens implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) met inbegrip van de bedrijfshulpverlening (BHV) en de bijbehorende (nood)plannen. De norm bevat handvatten voor het BNO-beleid, de prestaties van de BNO en de documentatie in het BNO-plan.

De uitwerking van de norm volgt de stappen in het totale proces van de bedrijfscontinuïteit en laat de positie zien van de BNO ten opzichte van de andere aspecten daarin. Omdat dit een procesnorm is, wordt er wel gerefereerd aan normen en eisen, maar is het proces belangrijker. Deze norm is de samenvoeging van en vervangt NEN 4000:2008 en NEN 8112:2010.

In deze norm is naast aandacht voor BNO in bedrijfsgebouwen, aandacht voor BNO in ‘niet-gebouwen’ zoals openbaarvervoersystemen en evenemententerreinen.

De norm


Eerder door u bekeken