Achtergrond conditiemeting

Meer weten over NEN 2767 conditiemeting? Bij NEN helpen we u graag verder


Wat is conditiemeting? Wat zijn gebrekenlijsten? Wat is een conditiescore? Wat zijn meerjaren onderhoudsplannen? Wat zijn risicobeoordelingen? Dit zijn allemaal begrippen die binnen conditemeting essientieel zijn om te begrijpen. Deze en meer van dit soort definitities krijgt u hier allemaal uitgelegd. Zo helpt NEN u verder.

Wat is conditiemeting?

Conditiemeting is een soort 'checklist' waarmee de technische staat van een gebouw of infrastructureel bouwdeel kan worden gemeten. Dat gaat dus volgens NEN 2767. Kortom, deze norm is ontzettend nuttig voor iedereen die verantwoordelijk voor onderhoud en beheer.

Conditiemeting is volgens NEN 2767 een gestandaardiseerde werkwijze voor de opname van technische gebreken en de bepaling van de conditie van een bouwdeel. De conditiemeting is het bepalen, duiden en kwantificeren van de conditie van een bouwdeel op basis van zintuigelijke waarnemingen. De conditiemeting is gebaseerd op een gebrekenopname. Dit is het objectief bepalen van de aanwezige technische toestand van bouwdelen in termen van ernst, omvang en intensiteit van gebreken. Bouwdelen zonder gebreken worden eveneens beschouwd bij toepassing van conditiemeting.

Normen conditiemeting bestellen? Bestel NEN 2767

Meer leren over conditiemeting? Volg een praktijkgerichte training bij NEN

Meepraten over conditiemeting? U kunt bij NEN meepraten over de inhoud van de norm

Inspecties

Een gebouw of een infrastructureel object kent een levenscyclus. Tijdens die levenscyclus moet het gebouwof een infrastructureel object aan prestatie-eisen voldoen. Soms kan niet meer aan de prestatie-eisen voldoen, doordat er gebreken ontstaan of de prestatie-eisen wijzigen. Via de conditiemeting kan een inspecteur de conditie bepalen. De aanwezige gebreken samen bepalen de conditie van het gebouw of het infrastructurele object. De inspecteur gebruikt
NEN 2767 als methode voor het vastleggen van gebreken en de risicobeoordeling bij uitstel van herstel van deze gebreken.

Normen conditiemeting bestellen? Bestel NEN 2767

Meer leren over inspecties? Volg een praktijkgerichte training bij NEN

Meepraten over inspecties? U kunt bij NEN meepraten over de inhoud van de norm

Tijdens de conditiemeting volgens NEN 2767 inventariseert de inspecteur de gebreken aan het gebouw of het infrastructurele object. Ook stelt hij de ernst, omvang en intensiteit ervan vast. Tijdens deze inventarisatie maakt de inspecteur een inschatting van de mogelijke risico’s die gebreken kunnen veroorzaken als deze niet worden opgelost.

Inspecteren op basis van NEN 2767 is een vak. Een conditiemeting moet daarom altijd worden uitgevoerd door een inspecteur die vertrouwd is met de NEN 2767 methodiek en deze kan toepassen in de praktijk. Daarnaast beschikt hij altijd over de vereiste vakkennis op bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en/of transporttechnisch gebied.

Gebrekenlijsten

Om een gebrekenlijst op te stellen, dient u te weten wat een gebrek is. Een gebrek is volgend NEN 2767 een omstandigheid van een materiaal of bouwdeel waarbij sprake is van degradatie of prestatieverlies.

Wat zijn gebrekenlijsten? Gebrekenlijsten zijn lijsten waarin per bouwdeel is aangegeven welk gebrek met welke ernstklasse zou kunnen ontstaan op een bepaald moment.

De bouwdelen worden in vier disciplines ingedeeld:

 • bouwkunde
 • elektrotechniek
 • klimaattechniek
 • transporttechniek

Normen conditiemeting bestellen? Bestel NEN 2767

Meer leren over gebrekenlijsten? Volg een praktijkgerichte training bij NEN

Meepraten over gebrekenlijsten? U kunt bij NEN meepraten over de inhoud van de norm

Uitgangspunten gebrekenlijsten
Bij het opstellen van NEN 2767 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor gebrekenlijsten:

 • Het raamwerk gebrekenlijsten in NEN 2767-1 vormt de basis.
 • Gebrekenlijsten zijn normatief.
 • Gebreken in de gebrekenlijsten zijn visueel waarneembaar.
 • Gebrekenlijsten zijn opgesteld vanuit het oogpunt van registratie op tactisch niveau.
 • Gebrekenlijsten zijn geen controlelijsten voor een inspecteur.
 • Gebrekenlijsten geven een overzicht van het effect van gebreken.

Conditiescore

Het resultaat van een conditiemeting is dat er via een gestructureerde genormaliseerde werkwijze een objectief (transparant en herleidbaar) inzicht ontstaat in de aanwezige gebreken. Ook is het resultaat dat op basis hiervan een conditiescore kan worden berekend voor het desbetreffende bouwdeel.

Wat is een conditiescore? Een conditiescore is een objectieve waarde van de conditie uitgedrukt in een zespuntsschaal. Dit zijn de aanwezige condities van bouwdelen uitgedrukt in objectieve meetschalen.

Deze conditiescores kunnen worden geaggregeerd tot één score voor het element én voor het hele gebouw. De score wordt vastgesteld op basis van de volgende parameters:

 • de ernst van het gebrek
 • de intensiteit van het gebrek
 • de omvang van het gebrek

Normen conditiemeting bestellen? Bestel NEN 2767

Meer leren over conditiescores? Volg een praktijkgerichte training bij NEN

Meepraten over conditiescores? U kunt bij NEN meepraten over de inhoud van de norm

Risicobeoordeling

Eigenaren of beheerders van gebouwen/infrastructurele objecten die opdracht geven tot een conditiemeting, willen vaak ook weten welke risico’s ze lopen als ze de geconstateerde gebreken niet laten herstellen. Gebreken waar niets aan wordt gedaan kunnen immers op termijn tot (hoge) kosten leiden.

Om inzicht te krijgen in de risico’s van geconstateerde gebreken kan een eigenaar of beheerder een inspecteur opdragen om naast een conditiemeting een risicobeoordeling uit te voeren. In zo’n risicobeoordeling brengt de inspecteur per gebrek voor een aantal risicoaspecten de mogelijke risicoscores in kaart.

Normen conditiemeting bestellen? Bestel NEN 2767

Meer leren over risocobeoordelingen? Volg een praktijkgerichte training bij NEN

Meepraten over risicobeoordelingen? U kunt bij NEN meepraten over de inhoud van de norm

De in NEN 2767 aangegeven risicoaspecten zijn:

 • Veiligheid/gezondheid gebruikers (Safety)
 • Constructieve veiligheid (Reliability)
 • Aantasting cultuurhistorische waarde (Environment)
 • Gebruik en bedrijfsproces (Environment)
 • Technische vervolgschade (Economics)
 • Toename klachtenonderhoud (Economics)
 • Beleving/esthetica (Political)

Deze lijst is niet limitatief. In de praktijk kunnen ook andere aspecten (bijvoorbeeld de invloed van het gebrek op de beveiliging van het object) of de complete RAMSSHEEP-aspectenlijst worden gebruikt (zie NEN 2767-1).

Risicoscore
Per risicoaspect kent de inspecteur een risicoscore toe. Er zijn drie scores mogelijk en elke score geeft het effect weer:

 • score 1: gering effect
 • score 2: matig effect
 • score 3: sterk effect

Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)

Onderhoud aan een gebouw of infrastructureel object brengt kosten met zich mee. Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Als de onderhoudskosten in een bepaald jaar erg hoog uitvallen, kan daar rekening mee gehouden worden door het reserveren van budgetten of het verschuiven van onderhoudswerkzaamheden. Ook hebben investeringen m.b.t. aanpassingen en verbeteringen van het gebouw of het infrastructurele object effect op het MJOP.

Normen conditiemeting bestellen? Bestel NEN 2767

Meer leren over meerjaren onderhoudsplanningen? Volg een praktijkgerichte training bij NEN

Meepraten over meerjaren onderhoudsplanningen? U kunt bij NEN meepraten over de inhoud van de norm

Wat moet er in het MJOP staan?
In het MJOP zijn drie elementen van het groot belang. Het MJOP moet aangeven over welk bouwdeel het gaat, wanneer deze aan vervanging of herstel toe is en wat de kosten hiervan zijn.

 • Bouwdeel: het MJOP moet laten zien over welk bouwdeel het gaat.
 • Cyclus: het MJOP moet laten zien hoe lang een bepaald bouwdeel mee gaat en wanneer er dus herstel of vervanging plaats moet vinden.
 • Kosten: tot slot moet er in het MJOP staan wat de kosten voor herstel of vervanging zijn van de bouwdelen.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Ik wil meer lezen over NEN 2767.

Voor alle informatie over NEN 2767 (norm conditiemeting), bekijk de pagina 'Normen conditiemeting'.

Ik wil meer leren over conditiemeting en NEN 2767. Kan NEN mij helpen?

Dat kan zeker bij NEN. NEN biedt verschillende praktische en laagdrempelige trainingen. Bekijk het aanbod en de mogelijkheden

Contact

Normen en trainingen

Wilt u meer weten over (het bestellen van) de normen en/of over de trainingen rondom NEN 2767 conditiemeting? Neem dan contact op met NEN Klantenservice. Wij helpen u graag verder!

NEN Klantenservice

NEN Klantenservice

Neem contact op met NEN Klantenservice via (015) 2690 391 of per e-mail klantenservice@nen.nl. Wij helpen u graag verder!Meepraten over de normen

Wilt u deelnemen aan de normcommissie of wilt u meer informatie over de normcommissie? Neem dan contact op met Katrien Volleman of Rob Kotte.

Katrien Volleman

Katrien Volleman

Katrien Volleman is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een e-mail naar bi@nen.nl.

Rob Kotte

Rob Kotte

Rob Kotte is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een mail naar bi@nen.nl.