Achtergrond conditiemeting

Meer weten over NEN 2767 conditiemeting? Bij NEN helpen we u graag verder


Wat is conditiemeting? Wat zijn gebrekenlijsten? Wat is een conditiescore? Wat zijn meerjaren onderhoudsplannen? Wat zijn risicobeoordelingen? Dit zijn allemaal begrippen die binnen conditemeting essientieel zijn om te begrijpen. Deze en meer van dit soort definitities krijgt u hier allemaal uitgelegd. Zo helpt NEN u verder.

Wat is conditiemeting?

Conditiemeting is een methode om de technische toestand van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten op objectieve wijze te bepalen en eenduidig vast te leggen. Dit gaat volgens NEN 2767. Kortom, deze norm is ontzettend nuttig voor iedereen die verantwoordelijk voor onderhoud en beheer.

Normen conditiemeting bestellen?
Bestel NEN 2767

Meer leren over conditiemeting?
Volg een praktijkgerichte training bij NEN

Meepraten over conditiemeting?
U kunt bij NEN meepraten over de inhoud van de norm

Inspecties

Een gebouw, een infrastructureel object of ander beheerobject kent een levenscyclus van ontwerp tot duurzame sloop. Tijdens die levenscyclus moet het beheerobject aan bepaalde prestatie-eisen voldoen. Soms kan niet meer aan de prestatie-eisen voldoen, doordat er gebreken ontstaan die daarop een nadelig effect hebben. Via de methode conditiemeting kan een inspecteur zintuiglijk vaststellen er gebreken aanwezig zijn en of die een ongewenst effect hebben op de bepaalde prestatie-eisen. De specifieke te verzamelen informatie over de aanwezige gebreken bepalen wanneer wordt gewerkt volgens de genormeerde methode NEN 2767 de conditie van de bouwdelen van het beheerobject.

Tijdens de NEN 2767-conditiemeting inventariseert de inspecteur de informatie over de bouwdelen en wordt de informatie over de gebreken aan het bouwdeel van het beheerobject geïnspecteerd en vastgelegd. De inspecteur stelt de ernst, omvang en intensiteit van de waargenomen gebreken vast en op basis daarvan wordt de conditie bepaald.

De inspecteur gebruikt de norm daarbij ook als methode voor het aanvullend vastleggen van de effecten van gebreken ten aanzien van diverse risicoaspecten bij uitstel van herstel van deze gebreken. Het kan gaan om gebruikseffecten, kosteneffecten, imago en veiligheid die afhankelijk van het bedrijfsbeleid worden bepaald.

Normen conditiemeting bestellen?
Bestel NEN 2767

Meer leren over inspecties?
Volg een praktijkgerichte training bij NEN

Meepraten over inspecties?
U kunt bij NEN meepraten over de inhoud van de normInspecteren op basis van NEN 2767 is een vak voor specialisten die daarin aantoonbaar moeten zijn opgeleid, getoetst en de methode zelfstandig kunnen toepassen in de praktijk. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de inspecteur aantoonbaar vakbekwaam is en beschikt over de vereiste vakkennis op bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigbouwkundig of transport technisch gebied. Dit is van groot belang voor een opdrachtgever die moet kunnen vertrouwen op kwalitatieve inspectieresultaten omdat die van invloed zijn op de beslissingen om wel dan niet gebreken te laten oplossen en om de prioriteit daarvan te kunnen bepalen in relatie tot de bepaalde prestatie-eisen.

Facultatieve inspecties en verzorgingsscore
Een inspectie volgens de methode conditiemeting wordt over het algemeen met een zekere periodiciteit uitgevoerd. Een goed opgeleide inspecteur kan naast een technische inspectie aanvullende opnamen doen. Doel is de efficiëntie van de verschillende opnamen te verbeteren en de overlast voor de gebruikers van de objecten tot een minimum te beperken.

In NEN 2767-1 worden een aantal aanvullende inspecties omschreven zoals:

 • Inspectie voor een verzorgingsscore
 • Inspectie voor vastleggen energieprestatie
 • Inspectie van brandveiligheid
 • Controle wet- en regelgeving
 • Inspectie van arboveiligheid
 • Toetsen beeldkwaliteit gebouwde omgeving
 • Inspectie wegverharding

Naast de conditiemeting kunnen specialistische onderzoeken worden gedaan. Afhankelijk van de vereiste diepgang van de conditiemeting moet de inspecteur kunnen aangeven of nader specialistisch onderzoek is gewenst of vereist.

Gebrekenlijsten

Om een gebrekenlijst op te stellen dient u te weten wat een gebrek is. Een gebrek is volgens NEN 2767 een omstandigheid van een materiaal of bouwdeel waarbij sprake is van degradatie of prestatieverlies.

Wat zijn gebrekenlijsten? Gebrekenlijsten zijn lijsten waarin per bouwdeel is aangegeven welk gebrek met welke ernstklasse zou kunnen ontstaan of voorkomen op een bepaald moment. Deze gebrekenlijsten zijn volgens een vast raamwerk opgezet en zijn normatief om de eenduidigheid van de conditiemeting te waarborgen.

Bij de indeling naar bouwdeel wordt een onderscheid gemaakt naar:

 • bouwkunde (incl. de bij het gebouw behorende terreinen en terreinvoorzieningen)
 • elektrotechniek
 • klimaattechniek
 • transporttechniek

Normen conditiemeting bestellen?
Bestel NEN 2767

Meer leren over gebrekenlijsten?
Volg een praktijkgerichte training bij NEN

Meepraten over gebrekenlijsten?
U kunt bij NEN meepraten over de inhoud van de normUitgangspunten gebrekenlijsten
Bij het opstellen van NEN 2767 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor gebrekenlijsten:

 • Het raamwerk gebrekenlijsten in NEN 2767-1 vormt de basis.
 • Gebrekenlijsten zijn normatief.
 • Gebreken in de gebrekenlijsten zijn visueel waarneembaar.
 • Gebrekenlijsten zijn opgesteld vanuit het oogpunt van registratie op tactisch niveau.
 • Gebrekenlijsten zijn geen controlelijsten voor een inspecteur.
 • Gebrekenlijsten geven een overzicht van het effect van gebreken.

Conditiescore

Het resultaat van een conditiemeting is dat er door de genormaliseerde methode een objectief (transparant en herleidbaar) inzicht ontstaat in de belangrijke informatie over de aanwezige waargenomen gebreken. Deze informatie bestaat uit:

 • de ernst van het gebrek
 • de intensiteit van het gebrek
 • de omvang van het gebrek

Het resultaat hiervan is dat op basis hiervan een conditiescore kan worden berekend voor het desbetreffende bouwdeel. Deze conditiescore kan worden geaggregeerd naar de hogere abstractieniveaus element en beheerobject.

Normen conditiemeting bestellen?
Bestel NEN 2767

Meer leren over conditiescores?
Volg een praktijkgerichte training bij NEN

Meepraten over conditiescores?
U kunt bij NEN meepraten over de inhoud van de normWat is een conditiescore? Een conditiescore is, technische toestand of staat waarin een bouwdeel verkeert, uitgedrukt in een conditiescore. De conditiescore is een objectieve waarde van de conditie uitgedrukt in een zespuntsschaal (1 t/m 6).

Risicobeoordeling

Eigenaren of beheerders van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten, die opdracht geven tot de uitvoering van een conditiemeting, willen naast inzicht in de gebreken, ook weten welke risico’s ze lopen als ze de geconstateerde gebreken niet laten herstellen. Gebreken waar niets aan wordt gedaan kunnen een ongewenst effect hebben en wellicht op termijn tot (hoge) kosten, veiligheidsrisico’s en wellicht andere risico’s leiden.

Om inzicht te krijgen in die mogelijk risico’s van aanwezige gebreken kan een eigenaar of beheerder een inspecteur opdragen om naast een conditiemeting een risicobeoordeling uit te voeren. In zo’n risicobeoordeling brengt de inspecteur per gebrek voor een aantal risicoaspecten de mogelijke risicoscores in kaart.

Normen conditiemeting bestellen?
Bestel NEN 2767

Meer leren over risicobeoordelingen?
Volg een praktijkgerichte training bij NEN

Meepraten over risicobeoordelingen?
U kunt bij NEN meepraten over de inhoud van de normDe in NEN 2767-1 aangegeven aspecten voor het verzamelen van aanvullende informatie over gebreken voor prioriteitsstelling en kwantificeren van risico’s zijn:

 • Veiligheid/gezondheid gebruikers (Safety)
 • Constructieve veiligheid (Reliability)
 • Aantasting cultuurhistorische waarde (Environment)
 • Gebruik en bedrijfsproces (Environment)
 • Technische vervolgschade (Economics)
 • Toename klachtenonderhoud (Economics)
 • Beleving/esthetica (Political)

Deze lijst is niet limitatief. In de praktijk kunnen ook andere aspecten (bijvoorbeeld de invloed van het gebrek op de beveiliging van het object) of de complete RAMSSHEEP-aspectenlijst worden gebruikt.

Risicoscore
Het effect van het niet oplossen van gebreken wordt uitgedrukt in een driepuntschaal. Onderscheid is gemaakt tussen:

 • gering effect (score 1)
 • matig effect (score 2)
 • sterk effect (score 3)

Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP)

Onderhoud aan een gebouw, infrastructureel object of ander beheerobject brengt kosten met zich mee. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Als de onderhoudskosten in een bepaald jaar erg hoog uitvallen, kan daar rekening mee gehouden worden door het reserveren van budgetten of het verschuiven van onderhouds-, herstel of vervangingsmaatregelen. Ook hebben investeringen m.b.t. aanpassingen en verbeteringen van het beheerobject effect op de samenstelling van de MJOP.

Normen conditiemeting bestellen?
Bestel NEN 2767

Meer leren over meerjaren onderhoudsplanningen?
Volg een praktijkgerichte training bij NEN

Meepraten over meerjaren onderhoudsplanningen?
U kunt bij NEN meepraten over de inhoud van de norm

Wat moet er in het MJOP staan?
In het MJOP zijn, naast de informatie vanuit de NEN 2767 conditiemeting en risicobeoordeling, drie aspecten van het groot belang. Het MJOP moet aangeven over welk bouwdeel het gaat, welke onderhouds-, herstel nodig is en hoe lang het nog mee gaat totdat het vervangen moet worden en wat de kosten hiervan zijn. De samenhang van deze informatie is voor de eigenaar of beheerder input voor het bepalen welke maatregelen met welke prioriteit moeten worden ingepland in het uitvoeringsjaarplan mede in relatie tot de bepaalde prestatie-eisen

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Ik wil meer lezen over NEN 2767.

Voor alle informatie over NEN 2767 (norm conditiemeting), bekijk de pagina 'Normen conditiemeting'.

Ik wil meer leren over conditiemeting en NEN 2767. Kan NEN mij helpen?

Dat kan zeker bij NEN. NEN biedt verschillende praktische en laagdrempelige trainingen. Bekijk het aanbod en de mogelijkheden

Contact

Normen en trainingen

Wilt u meer weten over (het bestellen van) de normen en/of over de trainingen rondom NEN 2767 conditiemeting?

NEN Klantenservice

NEN Klantenservice

Neem contact op met NEN Klantenservice via (015) 2690 391 of per e-mail klantenservice@nen.nl. Wij helpen u graag verder!

Inhoudelijke normvragen

Heeft u een inhoudelijke vraag over NEN 2767?

Forum NEN 2767 Conditiemeting

Forum NEN 2767 Conditiemeting

Ga naar het 'Forum NEN 2767 Conditiemeting' en stel uw vraag aan een expert.

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen m.b.t. NEN 2767?

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

U kunt door NEN automatisch op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van NEN 2767 conditiemeting. Laat uw gegevens achterMeepraten over de normen

Wilt u deelnemen aan de normcommissie of wilt u meer informatie over de normcommissie?

Katrien Volleman

Katrien Volleman

Katrien Volleman is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een e-mail naar bi@nen.nl.

Rob Kotte

Rob Kotte

Rob Kotte is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een mail naar bi@nen.nl.