ATEX

Explosieveiligheid
Veilig werken in een omgeving met explosiegevaar

Explosies kunnen zich overal bij een bedrijf voordoen. Er is explosiegevaar als er direct vuur aanwezig is. Maar ook hete oppervlakken, mechanische vonken of elektrische installaties en elektrisch materieel kunnen vonken en dus een explosie veroorzaken. Explosies kunnen grote schade en mogelijke slachtoffers tot gevolg hebben. Daarom is het belangrijk om bedrijven explosieveilig te maken en explosies te voorkomen. Bedrijven maken daarbij gebruik van Europese richtlijnen (ATEX), Nederlandse wetgeving en diverse NEN-normen en praktijkrichtlijnen.


Wanneer is er explosiegevaar?

Explosies kunnen zich voordoen bij bijvoorbeeld productie of bij overslag of transport van verf, olie- en smeermiddelen, batterijen en accu's, textiel, meel, graan, melkpoeder, suiker, zaagsel, mest, reinigingsmiddelen en plastic. Bij een explosie kan brand ontstaan en er kunnen schadelijke stoffen vrijkomen.

Gasexplosies kunnen ontstaan doordat gas of damp zich tot een explosief mengsel mengt met zuurstof uit de lucht. Wanneer dit mengsel in contact komt met een ontstekingsbron als open vuur, vlammen en vonken, kan het ontbranden of exploderen.

Stofexplosies kunnen ontstaan als een brandbare vaste stof in fijn verdeelde vorm (meel, suiker, graanstof, melkpoeder, kunstmest) met turbulente lucht wordt opgewerveld (bijvoorbeeld door ventilatie, windstoten of brand) en met die lucht tot een stofwolk wordt gemengd.

Nevelexplosies komen voor als een vloeibare brandbare stof verdampt en met de lucht een ontplofbaar mengsel vormt.