Elektrische materieel op brandrisico

Eind 2017 is de allereeste editie van NTA 8220 gepubliceerd. Deze Nederlands Technische Afspraak voorziet in een 'methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico's'. Deze nieuwe beoordelingsmethode dient een ander doel dan de reeds bekende elektrotechnische inspecties in het kader van normen als NEN 1010, NEN 3140, NEN-EN-IEC 61439 en NEN-EN-IEC 60204. De nieuwe inspectiemethode verwijst daar voor specifieke gevallen wel naar.
NTA 8220-methode uitgelicht

De NTA 8220-methode ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

Risico-analyse
De methode is uitsluitend gericht op het beperken van brandveiligheidsrisico’s van elektrisch materieel, rekening houdend met de aard van het gebruik ervan, alle omgevingsfactoren, en andere omstandigheden. Daarom moet bij zo’n inspectie om te beginnen een risico-analyse worden gemaakt. Deze is ontwikkeld door de risicodeskundigen van de brand- en gevolgschadeverzekeraars, die aan het document hebben meegewerkt. Zij benadrukken dat het maken van zo’n analyse naast elektrotechnische vakbekwaamheid nog een heel aantal andere vaardigheden van de inspecteur vereist. De analyse strekt zich uit over de wijze waarop de installatie is ontworpen, uitgevoerd en onderhouden. Ook de manier waarop hij wordt belast door alle aangesloten toestellen, apparatuur en anderevoorzieningen in het gebouw speelt hierbij een rol. Net als de risicofactoren in de omgeving van het elektrisch materieel. Alle normen die op dit geheel van kracht kunnen zijn worden hierbij meegenomen.

Andere normen
De NTA 8220 verwijst voor de elektrotechnisch-inhoudelijke veiligheidseisen naar de reeds genoemde bestaande en bekende normen. Op basis van de risico-analyse wordt al het elektrisch materieel hieraan getoetst door middel van de gebruikelijke tests, meningen, beproevingen en een visuele controle. Wanneer hierbij thermografische apparatuur wordt gebruikt, dan dient dit te gebeuren volgens de richtlijnen en vermelde waarden in de NPR 8040-1.

Steekproeven
Afhankelijk van de risico-analyse worden sommige specifieke gebruiksruimten in gebouwen altijd volledig geïnspecteerd. Andere ruimten, en installatiedelen of apparatuur daarin, worden getest op basis van steekproeven. De omvang en frequentie daarvan zijn ontleend aan NEN 3140 en staan in een bijlage bij de NTA 8220.

Rapportage
Aan de aangetroffen risico’s en gebreken worden op basis van de NTA 8220 acceptatiecriteria en urgentie-klassen toegekend. Die worden verwerkt in de voorgeschreven rapportage aan de opdrachtgever.

Geen inspectie hetzelfde
De combinatie van het toegepaste elektrotechnische materieel met alle mogelijke gebruiksaspecten en omgevingsfactoren kan van geval tot geval verschillen. In principe zal dus vrijwel geen enkele NTA 8220-inspectie hetzelfde zijn. Op basis van de ervaringen in de komende jaren kan deze eerste NTA 8220 verder worden doorontwikkeld tot de norm NEN 8220. De NTA 8220 wordt niet alleen toegepast als onderdeel van de SCIOS-certificeringsregeling of verzekeringspolissen. Dit nieuwe elektrotechnische inspectiedocument kan en mag ook de basis vormen voor andere erkenningsregelingen, en voor overeenkomsten tussen bijvoorbeeld gebouweigenaren en -gebruikers, of woningcorporaties en hun huurders.

NTA 8220 bestellen

  • NTA 8220
    Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Het doel van NTA 8220 is om de kans op schade door brand met een elektrische oorzaak te verminderen.


Volg de training over NTA 8220

Training NTA 8220 in één dag
Wat betekent NTA 8220 voor uw inspecties?

Kunt u wel extra hulp gebruiken bij toepassen van NTA 8220?

Wij bieden een training aan over de
NTA 8220.

Onze docent Jay Smeekes heeft meegeschreven aan deze Nederlandse technische afspraak (NTA). Hij kent de inhoud dus als geen ander! Maar nog belangrijker, hij weet ook hoe de
NTA moet worden geïnterpreteerd.

Combinatiekorting
Schrijft u zich in voor deze training samen met de training: 'Thermografie met behulp van NPR 8040-1' dan ontvangt u een combinatiekorting.

Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1 Thermografische metingen uitvoeren en beoordelen tijdens uw inspecties
Verschillende normen (bijvoorbeeld NEN 3140, NTA 8220, NEN 1010, NEN-EN-IEC 60204-1) schrijven beheer en inspecties van elektrisch materieel voor. Thermografie met een thermografische camera is daarbij in de dagelijkse praktijk niet meer weg te denken.Wie maakt NTA 8220 en hoe kan ik participeren?

Normcommissie Werkvoorschriften (NEC 623) is bij NEN verantwoordelijk voor NTA 8220.

Ook u kunt ontwikkelingen rechtstreeks volgen en actief beïnvloeden door lid te worden van deze commissie. Daardoor bent u als de eerste op de hoogte en krijgt u toegang tot een groot netwerk.Artikelen Elektrische materieel op brandrisicoEerder door u bekeken

ContactNEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van NTA 8220 of Werken met NEN 3140.

015 2 690 391

klantenservice@nen.nlNEN Trainingen
Voor vragen over training: NTA 8220 in één dag.

015 2 690 188

training@nen.nlNEN Elektrische installaties:
Voor inhoudelijke vragen over NTA 8220 of deelname aan Normcommissie Werkvoorschriften (NEC 623).

015 2 690 194

elektrische-installaties@nen.nl