NTA voor beoordeling op brandrisico’s opgenomen bij verzekeraars

28-09-2018 Een risico op brand in een gebouw bestaat altijd. Vaak ontstaan de vlammen door beperkingen in het elektrisch materieel. Om de risico’s zoveel mogelijk in te perken, kan er visuele inspectie plaatsvinden om het mogelijke gevaar in kaart te brengen.

De Nederlandse Technische Afspraak voor de methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico's (NTA 8220) is eind 2017 gepubliceerd. Inmiddels werken vele verzekeraars en inspecteurs met deze NTA. Rianne Boek, consultant Elektrische Installaties bij NEN, licht de impact toe van deze technische afspraak.

‘De methode is uitsluitend gericht op het beperken van brandveiligheidsrisico’s van elektrisch materieel, rekening houdend met de aard van het gebruik ervan, alle omgevingsfactoren, en andere omstandigheden. Daarom moet bij zo’n inspectie om te beginnen een risicoanalyse worden gemaakt. Deze is ontwikkeld door de risicodeskundigen van het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met UNETO-VNI en iKeur. Zij benadrukken dat het maken van zo’n analyse naast elektrotechnische vakbekwaamheid nog een heel aantal andere vaardigheden van de inspecteur vereist. De analyse strekt zich uit over de wijze waarop de installatie is ontworpen, uitgevoerd en onderhouden. Daarnaast wordt gekeken naar de risicofactoren in de directe omgeving van het elektrisch materieel. Deze inspecties gaan verder dan alleen de brandveiligheid.

Ik begrijp dat ik anders moet gaan kijken naar een elektrische installatie, dat vind ik wel heel moeilijk, maar het is van groot belang.

Jay Smeekes Voorzitter commissie

Enorme impact

‘Ik had vooraf geen idee wat voor een enorme impact deze NTA zou hebben voor de inspecteurs van gebouwen en verzekeraars. Als er brand optreedt in een gebouw, zonder dat de inspectie NTA 8220 er naast heeft gelegd, is er een grote kans dat verzekeraars niet of nauwelijks uitkeren. Dat geeft wel aan hoe belangrijk dit dunne boekje is.’

‘Aanvankelijk gebruikten verzekeringsmaatschappijen in hun polissen NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering voor elektrische installaties – Laagspanning’. Deze norm legt echter de focus op veilig werken; het is een soort verlengstuk van de Arbowet. Maar er werd niet gekeken naar de aspecten in een pand die mogelijk brand zouden kunnen veroorzaken. UNETO-VNI bracht daar verandering in en heeft NEN gevraagd aan hiervoor een Nederlandse Technische Afspraak te maken.

Een loshangende kabel kan al zorgen voor kortsluiting

Gerelateerde normen

Deze afspraak is op een simpele manier tot stand gekomen. Verschillende partijen zijn bij elkaar gekomen en hebben in kaart gebracht welke oorzaken een risico kunnen vormen voor brand. ‘Denk hierbij aan een loshangende kabel, stof op elektrisch materieel en zelf straalkacheltjes die worden gebruikt onder een bureau. Eén loshangende kabel kan al zorgen voor kortsluiting. Deze inventarisatie is eigenlijk de kern van NTA 8220. Je zou het als een soort bijlage van andere gerelateerde normen kunnen zien.

Voorbeelden van deze normen zijn:

  • NEN 1010 - Elektrische installatie voor laagspanning
  • NEN 3140 - Bedrijfsvoering voor elektrische installaties – Laagspanning
  • NEN-EN-IEC 61439 - Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen
  • NEN-EN-IEC 60204 - Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines
  • NEN 2767-1 - Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek

Al deze normen blijven overigens onverminderd van kracht bij Bouw- en Arbowet en regelgeving.

Verschil NTA en NEN-norm

Het grote verschil tussen een NTA en een NEN-norm is dat de ontwikkeling van een norm een stuk langer duurt dan die van een NTA, maar ook dat niet alle stakeholders met elkaar aan tafel hoeven te zitten. Een NTA is een afspraak die snel tot stand kan komen. Dit biedt toegevoegde waarde in sectoren waarin de ontwikkelingen snel gaan.

‘In 2019 gaan we kijken hoe de technische afspraak ontvangen is door de markt. We horen graag de positieve ervaringen, maar ook de dingen waar de gebruikers tegenaan lopen. Door deze punten mee te nemen, willen we in 2020 starten met de ontwikkeling van een NEN-norm. Hierbij willen we een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden aan tafel zien te krijgen voor een groot draagvlak en autoriteit.

NTA-inspectie

Om een NTA 8220-controle uit te kunnen voeren is kennis nodig op het gebied van risicoanalyse gericht op elektrische materieel en de brandtheorie. Wettelijk gezien mag ieder vakbekwaam persoon deze controle uitvoeren. Privaatrechtelijk kunnen er wel eisen gesteld worden aan de persoon of het bedrijf. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld in hun verzekeringsvoorwaarden aanvullende eisen stellen. Bijvoorbeeld dat het bedrijf gecertificeerd moet zijn door SCIOS (scope10).

De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt een certificatieregeling ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Met het SCIOS-certificaat maakt het bedrijf aantoonbaar dat het voldoet aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in de regeling.

Met het SCIOS-certificaat maakt het bedrijf aantoonbaar dat het voldoet aan de kwaliteitseisen

De regeling ’scope 10’ omvat dat de beoordeling van het elektrisch materieel uitgevoerd moet worden volgens de NTA 8220 norm en dat er opleidingseisen worden gesteld aan de persoon die de beoordeling uitvoert.

Om goed te kunnen interpreteren wat er in de NTA 8220 staat, heeft NEN ook een eendaagse training voor iedereen die inspecties uitvoert of opdrachten geeft voor het uitvoeren van inspecties. Denk hierbij aan installateurs, inspecteurs, gebouweigenaren, installatie-/werkverantwoordelijken, leidinggevenden van technische diensten. Ook voor risicodeskundigen die werkzaam zijn bij verzekeraars die NTA 8220 in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen (of die dit overwegen) is het een interessante training.

Norm

NTA 8220:2017 nl

Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Periodieke brandrisico-beoordeling van elektrische laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken