NTA 8220-inspectiemethode

Eind 2017 is de allereeste editie van NTA 8220 gepubliceerd. Deze Nederlands Technische Afspraak voorziet in een 'methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico's'.

Deze nieuwe beoordelingsmethode dient een ander doel dan de reeds bekende elektrotechnische inspecties in het kader van normen als NEN 1010, NEN 3140,
NEN-EN-IEC 61439 en NEN-EN-IEC 60204. De nieuwe inspectiemethode verwijst daar voor specifieke gevallen wel naar. De NTA 8220-methode ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:


NTA 8220:2017 nl

Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Risico-analyse

De methode is uitsluitend gericht op het beperken van brandveiligheidsrisico’s van elektrisch materieel, rekening houdend met de aard van het gebruik ervan, alle omgevingsfactoren, en andere omstandigheden. Daarom moet bij zo’n inspectie om te beginnen een risico-analyse worden gemaakt. Deze is ontwikkeld door de risicodeskundigen van de brand- en gevolgschadeverzekeraars, die aan het document hebben meegewerkt. Zij benadrukken dat het maken van zo’n analyse naast elektrotechnische vakbekwaamheid nog een heel aantal andere vaardigheden van de inspecteur vereist.

De analyse strekt zich uit over de wijze waarop de installatie is ontworpen, uitgevoerd en onderhouden. Ook de manier waarop hij wordt belast door alle aangesloten toestellen, apparatuur en anderevoorzieningen in het gebouw speelt hierbij een rol. Net als de risicofactoren in de omgeving van het elektrisch materieel. Alle normen die op dit geheel van kracht kunnen zijn worden hierbij meegenomen

Andere normen

De NTA 8220 verwijst voor de elektrotechnisch-inhoudelijke veiligheidseisen naar de reeds genoemde bestaande en bekende normen. Op basis van de risico-analyse wordt al het elektrisch materieel hieraan getoetst door middel van de gebruikelijke tests, meningen, beproevingen
en een visuele controle. Wanneer hierbij thermografische apparatuur wordt gebruikt, dan dient
dit te gebeuren volgens de richtlijnen & vermelde waarden in de NPR 8040-1.

Steekproeven

Afhankelijk van de risico-analyse worden sommige specifieke gebruiksruimten in gebouwen altijd volledig geïnspecteerd. Andere ruimten, en installatiedelen of apparatuur daarin, worden getest op
basis van steekproeven. De omvang en frequentie daarvan zijn ontleend aan NEN 3140 en staan in een bijlage bij de NTA 8220.

Rapportage

Aan de aangetroffen risico’s en gebreken worden op basis van de
NTA 8220 acceptatiecriteria en urgentie-klassen toegekend. Die worden verwerkt in de voorgeschreven rapportage aan de opdrachtgever.

Geen inspectie hetzelfde

De combinatie van het toegepaste elektrotechnische materieel met alle mogelijke gebruiksaspecten en omgevingsfactoren kan van geval tot geval verschillen. In principe zal dus vrijwel geen enkele
NTA 8220-inspectie hetzelfde zijn. Op basis van de ervaringen in de komende jaren kan deze eerste
NTA 8220 verder worden doorontwikkeld tot de norm NEN 8220.

Later kan de NTA 8220 worden doorontwikkeld tot NEN 8220


De NTA 8220 wordt niet alleen toegepast als onderdeel van de SCIOS-certificeringsregeling of verzekeringspolissen. Dit nieuwe elektrotechnische inspectiedocument kan en mag ook de basis vormen voor andere erkenningsregelingen, en voor overeenkomsten tussen bijvoorbeeld gebouweigenaren en –gebruikers, of woningcorporaties en hun huurders.

 

Eerder door u bekeken

Contact

NTA 8220 is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van Normcommissie NEC 623 'Werkvoorschriften'

Voor meer informatie over het normalisatietraject of over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Peter Welleman.

elektrische-installaties@nen.nl

015 2 690 191

Naar commissie NEC 623 - Werkvoorschriften