Veelgestelde vragen over ISO 45001

Bekijk veelgestelde vragen nav webinar ISO 45001 op 26 april jl.

Het webinar is nog te bekijken via www.nen.nl/webinariso45001

ISO 45001 - OHSAS 18001

We hebben in NL al de arbo-wet, we doen o.a. de RI&E, we zijn al OSHAS 18001-gecertificeerd: wat moeten we nog aanvullend regelen voor de ISO 45001?
De belangrijkste verschillen zijn hieronder weergegeven.

Verschillen op basis HLS:
• Context analyse
• Vaststellen eisen belanghebbende partijen
• Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie
• Integratie met andere bedrijfsprocessen
• Directe betrokkenheid leiding
• Risico’s én kansen
• Communicatie op basis behoeften (in- en extern)
• Beheersing uitbestede processen
• Gedocumenteerde informatie ipv procedures

De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor G&VW-management:
• Begrip ‘worker’
• Leiderschap (accountability, strategic planning)
• Cultuur m.b.t. G&VW-management
• Persons working under the control of the organization
• Commitment m.b.t. ‘hierarchy of control’
• Competenties i.p.v. trainingsbehoeften

(Bron: SCCM)
Wordt ISO 45001 ter vervanging gezien van OHSAS 18001 of als toevoeging. Is het dus goed om beide te halen of is dan alleen ISO 45001 voldoende?
ISO 45001 is de vervanger van OHSAS 18001 en de normen volgen elkaar dus op. Er is een transitietermijn van 3 jaar vastgesteld. Na deze 3 jaar moeten de OHSAS 18001 certificaten vervangen zijn door ISO 45001 certificaten door de organisatie die dit willen
OHSAS 18001 gaat over Health & Safety, ISO 45001 gaat vooral over ongevallen?
ISO 45001 gaat niet alleen over voorkomen van ongevallen. De bedoeling is dat de organisatie voorziet in veilige en gezonde werkplekken.
Wij hebben reeds OHSAS 18001 en ISO 9001:2015 en de transitie ISO 14001:2015 heeft inmiddels plaatsgevonden. Op welke paragraaf uit de nieuwe ISO 45001-norm wordt de grootste uitdaging verwacht?
Betrekken werknemers (5.4), omgang met contractors (8.1.4.2), specifieke eisen mbt gevarenanalyse en risicobeheersing (6.1.2, 8.1.2) en mogelijk management of change (8.1.3).

ISO 45001 en andere managemensysteemnormen

Wordt ISO 22000 (voedselveiligheid) ook vernieuwd en aan de HLS-structuur aangepast?
In juli is NEN-EN-ISO 22000 (nl) gepubliceerd. De HLS-structuur is al in deze norm verwerkt. Op 26 september 2018 is er een introductiecongres 'De nieuwe ISO 22000'.
Wij hebben reeds OHSAS 18001 en ISO 9001:2015 en de transitie ISO 14001:2015 heeft inmiddels plaatsgevonden. Op welke paragraaf uit de nieuwe ISO 45001-norm wordt de grootste uitdaging verwacht?
Betrekken werknemers (5.4), omgang met contractors (8.1.4.2), specifieke eisen mbt gevarenanalyse en risicobeheersing (6.1.2, 8.1.2) en mogelijk management of change (8.1.3).
Een aantal van onze bedrijven moet ISO 14001 gaan implementeren. Is het verstandig om ISO 45001 ook meteen te implementeren? Dus om twee projecten gelijktijdig op te pakken?
Het is zeker een goede mogelijkheid om gelijktijdig met ISO 14001 ook ISO 45001 te implementeren.
Kan er ook een zelfverklaring worden uitgebracht voor het werken volgens ISO 45001 in combinatie met een gecertificeerd ISO 14001-managementsysteem?
Een zelfverklaring is geen certificaat. Een bedrijf kan wel verklaren dat ze werken volgens ISO 45001, maar die uitspraak wordt dan niet ondersteund door een onderzoek van een onafhankelijke partij.

ISO 45001 - VCA

Hoe verhoudt VCA zich tot ISO 45001? Zijn VCA** en ISO 45001 gelijk aan elkaar? Wat is de relatie tussen ISO 45001 en VCA? Hoe is de aansluiting op VCA geregeld?
Download Whitepaper 'ISO 45001 en VCA: Het verschil tussen ‘wat en ‘hoe’".

ISO 45001 - Veiligheidsladder en -cultuur

Wat is er nodig om van de veiligheidsladder-systematiek naar de ISO 45001 te gaan?
De veiligheidsladder kijkt enkel naar houding en gedrag en schrijft geen specifiek management systeem voor. Dit is een andere invalshoek dan de implementatie van een management systeem. De twee liggen in elkaars verlengde.
Wij werken conform de veiligheidsladder. Als we voldoen aan de ISO 45001-norm, sta je dan gelijk op een bepaalde trede op de ladder. Of staan deze twee los van elkaar?
Implementatie van ISO 45001 draagt bij aan het scheppen van de voorwaarden voor een goede veiligheidscultuur, maar geeft geen garanties op een bepaalde trede. Een Veiligheidsladder audit wordt los uitgevoerd van andere audits.
Wat is er nodig om van de veiligheidsladder systematiek naar ISO 45001 te gaan?
Veiligheidsladder kijkt enkel naar houding en gedrag en schrijft geen specifiek managementsysteem voor. Dit is een andere invalshoek dan de implementatie van een managementsysteem. De twee liggen in elkaars verlengde.

ISO 45001 - Inhoudelijk

Is het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) wel een goede methode om te voldoen aan punt 5.4 ‘Consultatie en participatie van medewerkers’?
Het MTO kan een onderdeel zijn van de consultatie en participatie van medewerkers, maar is zeker niet voldoende om invulling te geven aan alle eisen in 5.4.
Is het G&VW-plan voldoende om tot afstemming te komen met aannemers over risico's van uitbesteding werkzaamheden?
Het G&VW-plan is een hulpmiddel om tot afstemming over risico’s te komen, maar het plan moet inhoudelijk dan wel van voldoende kwaliteit zijn. ISO 45001 vraagt afstemming over risico's als gevolg van de activiteiten en handelingen van de organisatie op medewerkers van aannemers en andersom.
Is de werkvergunning een goede tool om 8.1.4 Inkoop te borgen?
Een werkvergunning is een manier om 8.1.4 te borgen.
5.4 Consultatie en participatie van medewerkers en 7.4 Communicatie; binnen ons bedrijf hebben we maandelijks werkoverleggen en technisch overleggen; jaarlijks een MTO en iedere maand steekproefsgewijs klanttevredenheidsonderzoeken; zijn wij dan al goed bezig op beide punten of kan het nog beter?
Op het gebied van consultatie en participatie van medewerkers (5.4) zijn overleggen met medewerkers en tevredenheidsonderzoeken een goede eerste stap. Het gaat er hier ook om hoe informatie wordt gedeeld vanuit medewerkers en of zij de vrijheid voelen om hun mening te geven of bijvoorbeeld onveilig werksituaties te signaleren. 7.4 gaat specifieker over de manier van communiceren. Het ophalen van informatie is hierin een eerste stap, maar het gaat er bij ISO 45001 ook wat er vervolgens mij deze informatie en de te nemen stappen wordt gedaan. Communicatie is intern en extern en dus ook naar externe klanten en andere belanghebbenden.
Hoe houd ik, na implementatie, de medewerkers ook echt betrokken?
De rol van medewerkers in het functioneren van het G&VW-managementsysteem is belangrijk. Zo hebben medewerkers ook een eigen verantwoordelijkheid in het onderkennen van gevaarlijke situaties. Goede communicatie en een serieuze raadpleging van werknemers bij invullingen en veranderingen in het G&VW-managementsysteem bevorderen de betrokkenheid.

ISO 45001 - Compliance

Welke relatie is er tussen ISO 45001 en compliance?
Het invoeren van processen om te borgen dat aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige eisen (bijvoorbeeld van opdrachtgevers) m.b.t. G&VW wordt voldaan, is onderdeel van ISO 45001. Zo wordt bijvoorbeeld vereist dat de organisatie een up-to-date overzicht heeft van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (6.1.3), acties neemt om ervoor te zorgen dat aan die eisen wordt voldaan (6.1.4 en 8.1.1) en zelf de naleving van wettelijk eisen monitort (9.1.2).
Bij compliancy regelmatig de discussie over de breedte ervan. Bij ISO 45001 alleen op G&VW-gebied. Echter ISO 45001 spreekt over andere eisen. Ofwel richt ik me ook op milieu e.d. om compliant te zijn?
ISO 45001 vereist dat de organisatie processen invoert om te borgen dat aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige eisen (bijvoorbeeld van opdrachtgevers) m.b.t. G&VW wordt voldaan. De scope is dus eisen m.b.t. G&VW (en niet bijvoorbeeld milieueisen). Naast (verplichte) wettelijke eisen, gaat het ook om andere eisen waarvan de organisatie zelf heeft bepaald dat ze moeten worden nageleefd. Die eisen komen voort uit de vaststelling van de behoeften en verwachtingen van medewerkers en andere belanghebbenden (4.2). De organisatie stelt zelf vast welke van die behoeften en verwachtingen leiden tot na te leven eisen in het G&VW -managementsysteem.

ISO 45001 - Toetsing en certificatie

Is certificatie tegen ISO 45001 al mogelijk?
Certificatie tegen ISO 45001 is mogelijk. In april 2018 zijn de eerste ISO 45001-certificaten uitgereikt.
Welke Certificerende Instellingen kunnen tegen ISO 45001 certificeren?
Voor certificatie tegen OHSAS 18001 geaccrediteerde CI’s zijn nu in het proces om de accreditatie voor ISO 45001 te krijgen. Er is afgesproken dat er in de tussentijd wel gecertificeerd kan worden. De accreditatie van de certificaten wordt later toegekend. Op de website van de Raad voor Accreditatie kunt u zien welke organisaties kunnen certificeren tegen deze norm. Deze informatie is ook op de website van SCCM te vinden.
Is het nodig om een bedrijf in te huren voor het implementeren van een ISO 45001-systeem of kan je dit zelf doen en daarna beoordeeld worden?
Het is niet noodzakelijk om een adviseur in te huren. ISO 45001 kan door de organisatie zelf worden geïmplementeerd en de bevestiging dat dit op de juiste manier is gedaan is het moment van certificering.
Is ISO 45001 certificeerbaar en voldoe je daarmee aantoonbaar aan wet- en regelgeving?
Een organisatie kan een certificaat verkrijgen waarmee wordt aangetoond dat het G&VW-managementsysteem voldoet aan de eisen van ISO 45001. Onderdeel van die eisen is dat de organisatie processen invoert om te borgen dat aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige eisen (bijvoorbeeld van opdrachtgevers) m.b.t. G&VW wordt voldaan. Zo wordt bijvoorbeeld vereist dat de organisatie een up-to-date overzicht heeft van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (6.1.3), acties neemt om ervoor te zorgen dat aan die eisen wordt voldaan (6.1.4 en 8.1.1) en zelf de naleving van wettelijk eisen monitort (9.1.2). Een certificaat wil niet zeggen dat de organisatie aantoonbaar voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, maar wel een aangetoond commitment en vermogen heeft om dat te doen en zelf acties neemt als uit eigen monitoring blijkt dat de naleving niet op orde is.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem voor meer informatie over ISO 45001 Gezond en veilig werken of deelname aan de commissie contact op met Stephanie Jansen, NEN-Industrie en veiligheid

iv@nen.nl

ISO 45001 online

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids