Nieuwsberichten Bodem

Het nieuws volgen?
Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Milieumail.

NEN en SIKB ontwikkelen norm voor bodembeschrijving

19-06-2020 NEN en SIKB trekken samen op bij de ontwikkeling van een Nederlandse norm. Met deze samenwerking willen beide partijen waarborgen dat de documenten ten aanzien van bodembeschrijving van beide partijen afgestemd zijn. Om dit doel te bereiken, is een gezamenlijke groep opgericht met partijen afkomstig uit de achterban van zowel NEN als SIKB.

Lees meer

Micro-organismen als Salmonella en E. coli in bodem en slib

04-06-2020 Op Europees niveau is een set van praktijkrichtlijnen gepubliceerd voor het detecteren van micro-organismen in bijvoorbeeld slib, bodem, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. Het gaat dan specifiek om de detectie van Salmonella spp. of E. coli. Er wordt gekeken of deze praktijkrichtlijnen op internationaal niveau ingebracht kunnen worden. Het is voor een brede groep belanghebbenden mogelijk om tot 1 augustus feedback te geven op deze praktijkrichtlijnen. Voor microbiologie zijn acht Europese praktijkrichtlijnen (CEN/Technical Report) van CEN/TC 308 ‘Characterization and management of sludge’ relevant.

Lees meer

Herziening Nederlandse Praktijkrichtlijn moleculairbiologisch onderzoek

26-05-2020 Organisaties passen moleculairbiologische methoden steeds vaker toe in de water-, milieu- en agrofoodsector. NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn) 7394 voor moleculairbiologisch onderzoek is daarom enkele jaren geleden al gepubliceerd door de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’. Nu is de NPR 7394 toe aan een herziening naar aanleiding van nieuwe inzichten en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van microbiologie naar hydrobiologie.

Lees meer

Online vergadering voor de ontwikkeling van normen voor bemestingsproducten

30-03-2020 De komende tijd wordt er een groot aantal nieuwe, geharmoniseerde normen ontwikkeld. De normcommissie ‘Bodemverbeterende middelen en Teeltsubstraten’ kwam 25 maart online bijeen om de Nederlandse prioriteiten scherp te krijgen.

Lees meer

Wereld Water Dag: water en klimaatverandering

22-03-2020 Water is een van 's werelds krachtigste wapens tegen klimaatverandering. Zonder water zou er geen natuurlijke bescherming zijn, denk aan de mangrove en veengebieden die inwoners van omliggende gebieden beschermen tegen overstromingen. Daarentegen is water ook een gevaar voor de maatschappij. Wereld Water Dag ondersteunt het idee dat iedereen een steentje bij kan dragen aan de versterking van het waterbeheer.

Lees meer

Norm voor leidingwaterinstallaties (NEN 1006) in een innovatieve pilot

05-03-2020 ‘Normen zijn geschreven als proza. Ze zijn lastig leesbaar. Wat zijn nu eigenlijk de eisen in de norm? En hoe moet ik de norm toepassen?’. Dit zijn veel gestelde vragen aan NEN door gebruikers. En daar gaan we mee aan de slag.

Lees meer

Aan de slag met de nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

24-02-2020 NEN organiseert op 26 maart 2020 bij RWS (Rijkswaterstaat) Lelystad een introductiebijeenkomst voor een nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid. De bijeenkomst wordt georganiseerd om veldwerkbureaus en laboratoria bekend te maken met de inhoud van de norm.

Lees meer

Meepraten over een eenduidige methode voor de bepaling van plastics in het milieu

07-02-2020 Plastics in het milieu is een onderwerp dat momenteel hoog op de maatschappelijke agenda staat. De gevolgen van zwerfplastics op de ecologie zijn evident en momenteel wordt veel onderzoek uitgevoerd op het gebied van microplastics en humane gezondheidseffecten. Momenteel is er nog geen eenduidige methode voor de bepaling van plastics in het milieu gestandaardiseerd.

Lees meer

Meepraten over een analyse methode voor bepaling van PFAS in de bodem

20-01-2020 Het werkgebied van de normcommissie ‘Organische parameters’ staat volop in de belangstelling met onderwerpen zoals het bepalen van PFAS, microplastics en andere stoffen in het milieu. Daarom zoekt de normcommissie experts die hun input willen leveren.

Lees meer

Droogte nog steeds grote uitdaging voor Nederland

15-01-2020 Nederland staat bekend als waterland en is expert op het gebied van watermanagement. Al eeuwenlang vechten we tegen het water, maken we polders en bouwen we dijken en stormvloedkeringen. Maar de uitdagingen worden groter en vragen om andere oplossingen: de zeespiegel stijgt, we krijgen meer te maken met droogte en extreme neerslag komt steeds vaker voor. En van die droogte komt Nederland maar niet af.

Lees meer

Ontwikkeling nieuwe norm voor bodembeschrijvingen

07-01-2020 Normcommissie ‘Veldwerk en monsterneming’ gaat een nieuwe norm ontwikkelen op het gebied van bodembeschrijving. De aanleiding hiervoor is de nationale implementatie van ISO 25177 ‘Soil quality - Field soil description’. Dit is een norm die toegepast wordt op het gebied van milieu, bodemkunde, landbouw en voedsel.

Lees meer

Herziening koepelnorm voor elementen in (water)bodem en (zuiverings)slib ter commentaar

06-01-2020 De herziene versie van NEN 6950 ‘Bodem - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib’ is beschikbaar tot 1 april 2020 voor commentaar.

Lees meer

Vervanging norm over bodem met bepaling van gehalte aan vrij ijzer

06-12-2019 De normsubcommissie 'Anorganische Parameters' heeft het voornemen NEN 5739:1996 ‘Bodem - Bepaling van het gehalte aan vrij ijzer met atomaire-absorptiespectrometrie’ in te trekken. Er geldt een bezwaartermijn van twee maanden voor belanghebbende partijen. Deze staat open tot 15 februari 2020.

Lees meer

Ontwerp NPR ‘voorbereiding synthetische laboratoriummonsters’ ter commentaar

14-11-2019 NVN 6419 ‘Protocol voor de bereiding van synthetische laboratoriummonsters voor organische componenten in grond- en oppervlaktewater’ is omgezet in een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). Tot 1 december is het mogelijk om commentaar in te dienen.

Lees meer

Publicatie norm voor bepaling van het totale gehalte aan ATP in water

25-09-2019 De norm NEN 7393 beschrijft op gedetailleerdere wijze een methode voor het bepalen van het totale gehalte aan adenosinetrifosfaat (ATP) in water. NEN 7393 bevat tevens informatie over het belang van de reactiekinetiek die ten grondslag ligt aan deze methode. De norm is nu beschikbaar in de normshop.

Lees meer

Normontwerp NEN 5744 'Bodem - Monsterneming van grondwater' gepubliceerd

03-09-2019 NEN 5744 'Bodem – Monsterneming van grondwater' is herzien. Deze norm bepaalt de werkwijze voor veldwerkers voor het nemen van monsters van grondwater en het schrijven van een verslag van monstername. Commentaar op het normontwerp kan tot 1 december 2019 ingediend worden.

Lees meer

Nieuwe NEN-ISO norm voor Purified Water en WFI systemen

27-08-2019 Recent is een nieuwe norm gepubliceerd voor het ontwerp en de bouw van apparatuur die gebruikt wordt voor de productie van Purified Water (PW) en Water for Injection (WFI). Deze soorten van zeer gezuiverd water worden gebruikt in het farmaceutische en biologische productieproces. NEN-ISO 22519:2019 biedt een gestandaardiseerde methode voor consistente kwaliteit van waterproductie. De norm is verkrijgbaar bij NEN.

Lees meer

NEN 1059 voor gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie gepubliceerd

19-06-2019 De nationale norm NEN 1059:2019 ‘Gasvoorzieningssystemen - Gasdrukregel- en meetstations voor transport en distributie’ is op basis van de Europese normen voor gasdrukregeling en -beveiliging opgesteld.

Lees meer

Wijzigingen in voorschriften leidingwaterinstallaties

12-06-2019 NEN 1006 en de hier direct aan gekoppelde praktische Waterwerkbladen zijn herzien. Voor u als installateur zijn er belangrijke wijzigingen voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van de leidingwaterinstallatie.

Lees meer

Deze week BNR’s Big Five van ons water, mede mogelijk gemaakt door NEN

03-06-2019 Nederland staat bekend als waterland. Al eeuwenlang vechten we tegen het water, maken we polders, bouwen we dijken en stormvloedkeringen en staan we wereldwijd bekend als expert op het gebied van watermanagement. Maar de uitdagingen worden groter en vragen om andere oplossingen: de zeespiegel stijgt, we krijgen meer te maken met droogte en extreme neerslag komt steeds vaker voor. Hoe gaan we om met het veranderende klimaat en alle uitdagingen die daarbij horen? Daarom staat water bij NEN hoog op de agenda en is het een van de belangrijkste speerpunten van de organisatie.

Lees meer

Praktijkrichtlijn ‘Telling Legionella in water’ gepubliceerd

02-04-2019 NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn ‘NPR 6278 - Water - Toelichting bij de telling van Legionella volgens NEN-EN-ISO 11731’ gepubliceerd. Deze richtlijn beschrijft naast de telling, ook het nader identificeren van Legionella verdachte kolonies op grond van hun verschijningsvorm.

Lees meer

Waterwerken kwetsbaar voor cyberaanvallen

29-03-2019 Tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen moeten beter beschermd worden tegen cyberaanvallen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in haar rapport ‘Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken’ dat is gepubliceerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voldoet niet aan zijn eigen doelstellingen voor cybersecurity.

Lees meer

Wereldwaterdag: Leaving no one behind

22-03-2019 De aarde bestaat voor 70% uit water. Slechts een deel hiervan is zoet water. Het beschikbare drinkwater over de wereld is ongelijk verdeeld of vervuild. Dit betekent dat miljarden mensen geen toegang hebben tot schoon (drink)water. Aan de andere kant zorgt de klimaatverandering ook voor vele zorgen voor de gehele wereldbevolking. De Verenigde Naties hebben 22 maart uitgeroepen tot Wereldwaterdag om hier aandacht aan te geven.

Lees meer

Workshop over strategie voor het uitvoeren van milieu hygiënisch (voor)onderzoek voor waterbodem

04-03-2019 Op dinsdagmiddag 23 april 2019 organiseert NEN een workshop ter introductie van de herziening van NEN 5717 en NEN 5720. Tijdens de workshop worden veelvoorkomende vragen beantwoord en kan er geoefend worden met het gebruik van de herziene normen. Graag ontvangen we deze uiterlijk 15 maart.

Lees meer

Normontwerp ‘Bepaling van het totale gehalte aan ATP in water’ gepubliceerd voor commentaar

26-02-2019 Het normontwerp voor de bepaling van het totale gehalte aan ATP in water is gepubliceerd voor de publieke commentaarronde. Belanghebbenden kunnen tot 1 mei 2019 commentaar indienen.

Lees meer

Water Challenge levert veel positieve energie op

04-12-2018 Veel betrokkenheid en de wil om nu echt eens iets te gaan doen. Dat waren volgens de organisatoren van de NEN Water Challenge 2030 de grote winsten van dit evenement dat onlangs plaatsvond.

Lees meer

Wijziging Regeling bodemkwaliteit november 2018

30-11-2018 Op 29 november 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Deze regels gelden vanaf 30 november 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn een verduidelijking dat in grond en baggerspecie geen plastics mogen zitten en een verheldering van de verplichting om passend vooronderzoek uit te voeren bij het afgeven van milieuhygiënische verklaringen.

Lees meer

Praktijkrichtlijn ‘Telling Legionella in water’ gepubliceerd voor commentaar

25-06-2018 NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn ‘NPR 6278 - Water - Toelichting bij de telling van Legionella volgens NEN-EN-ISO 11731’, ter commentaar gepubliceerd. Deze richtlijn geeft ook aanwijzingen voor het nader identificeren van Legionella-kolonies die op grond van hun verschijningsvorm als verdacht worden gekarakteriseerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2018 commentaar indienen.

Lees meer

Workshop Evaluatie NEN 5744 voor monsterneming van grondwater

15-05-2018 NEN 5744 ‘Bodem – Monsterneming van grondwater’ is in 2011 aangepast. Een evaluatie is van belang. Het uitgangspunt voor de workshop is erachter te komen hoe de norm in de praktijk functioneert. Biedt de norm voldoende handvatten om in Nederland goed en vergelijkbaar bodemonderzoek uit te voeren? Wat zijn de ervaringen van de veldwerker zelf?

Lees meer

Nieuwe normen vooronderzoek vooralsnog niet in de Regeling bodemkwaliteit

04-04-2018 Een geplande inwerkingtreding van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1 april 2018 wordt verschoven. Er is meer tijd nodig om een aantal normen verder uit te werken en te toetsen zodat ze in de regeling passen.

Lees meer

Wereld Water Dag: schoon water en droge voeten voor iedereen!

22-03-2018 Vandaag, op 22 maart, is het de 25e editie van Wereld Water Dag. Deze dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen om jaarlijks stil te staan bij het belang van water in de wereld. Dit thema is voor Nederland, en ook op mondiaal niveau, een belangrijk onderwerp. Tenslotte staat Nederland bekend als waterland.

Lees meer

Norm over lutumgehalte en korrelgrootteverdeling in bodem gepubliceerd

19-03-2018 Door onder andere het herstellen van een fout in de formule voor de berekening van de pipetteer- en zeeffractie is NEN 5753 ‘Bodem – Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet’ herzien en gepubliceerd.

Lees meer

Normen voor waterbodemonderzoek gepubliceerd

15-02-2018 De normen voor waterbodemonderzoek NEN 5717 en NEN 5720 zijn herzien. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat werkt aan de aanpassing van het bodembeleid waarin vooronderzoek verplicht wordt gesteld. NEN 5717 geeft invulling aan dit voorgenomen nieuwe beleid dat per 1 april 2018 in de Regeling bodemkwaliteit wordt gepubliceerd. Dit heeft ook gevolgen voor het waterbodemonderzoek en leidt naast aanpassingen in NEN 5717, ook tot aanpassing in NEN 5720.

Lees meer

ISO/IEC 17025 in de laatste fase van de herziening

18-10-2017 Kalibratie, testen en het analyseren van monsters is de dagelijkse praktijk van meer dan 60.000 laboratoria wereldwijd. Maar hoe kunnen zij klanten geruststellen over de betrouwbaarheid van hun resultaten? ISO/IEC 17025 beschrijft de voorwaarden waaraan laboratoria moeten voldoen om consistente en betrouwbare resultaten te leveren.

Lees meer

Presentaties - workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’

02-10-2017 Op woensdag 22 november vond de workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’ plaats. Laboratoria hebben zo handvatten gekregen om de overstap te maken van NEN 6265 naar de nieuwe NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water.

Lees meer

NTA 8240 voor ‘Calciumchloride extractie’ gepubliceerd

26-06-2017 De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) op het gebied van calciumchloride extractie is gepubliceerd. Deze laboratoriummethode beschrijft de biobeschikbaarheid met behulp van een calciumchloride extractie. Het voornemen is om de methode vervolgens ook internationaal in te brengen in de internationale werkgroep 'Soil quality - Bioavailability' (ISO/TC 190). NTA 8240 is een opstap hier naar toe.

Lees meer

Normontwerp herziene NEN 5753 'Lutum' gepubliceerd

15-06-2017 In 2016 is gestart met de herziening van NEN 5753 ‘Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet’. De aanleiding van de herziening was dat er een fout in de formules voor de berekening van de pipetteer- en zeeffracties gevonden was. Deze fout is hersteld. Op het ontwerp van de herziening kan tot 1 september 2017 commentaar worden ingediend.

Lees meer

Onderzoek naar internationale normen voor hergebruik afgevangen CO2

13-06-2017 Sinds 2012 werkt ISO aan internationale normen voor het afvangen, transporteren en opslaan van koolstofdioxide (CO2). Beter bekend onder de naam 'carbon capture and storage (CCS)'. De ISO commissie die verantwoordelijk is voor deze normen heeft recentelijk een ad-hoc groep opgericht om te onderzoeken of het toepassingsgebied moet worden uitgebreid met het hergebruik van koolstof, ook wel 'carbon capture and utilization (CCU)' genoemd. Nederlandse partijen kunnen aanhaken bij deze ontwikkeling.

Lees meer

Drinkwaterbedrijven hebben risicomanagement op orde

02-06-2017 Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben hun risicomanagement om het drinkwatersysteem en de levering van schoon drinkwater veilig te stellen goed op orde. Tegelijkertijd zijn er nog verbeteringen mogelijk. Dat blijkt uit een inventarisatie door het RIVM en KWR Watercycle Research Institute in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Lees meer

Meepraten over teeltsubstraten en bodemverbeterende middelen

18-05-2017 Bent u actief in de sector van teeltsubstraten, bodemverbeterende middelen of compost en wilt u invloed uitoefenen op de uitvoering van de Europese regelgeving? Dan nodigt NEN u graag uit deel te nemen aan de nationale normcommissie die meebepaalt over Europese normen in dit vakgebied.

Lees meer

De rol van bodem op klimaatverandering

06-04-2017 ISO ontwikkelt vele methoden op het gebied van klimaatverandering. Op deze manier wordt bijgedragen aan uniforme methoden om klimaat gerelateerde parameters te kunnen meten en registreren en onderzoek uit te voeren. In de werkgroep van ISO/TC 190 ‘Soil quality’ werken internationale bodemexperts samen op het gebied van onderzoek en kwaliteit in relatie tot klimaatverandering.

Lees meer

Evaluatie nationale normen Veldwerk - Monsterneming

28-03-2017 Op dit moment worden zeven NEN-normen op het gebied van milieumetingen geëvalueerd. Het gaat om de methoden voor monsterneming van grond en sediment, grondwater, het plaatsen van peilbuizen, monsterneming van ketelwater en termen en definities die gebruikt worden voor (regen)wateronderzoek. NEN verneemt graag van de doelgroep voor deze normen vóór 1 juni 2017 hoe zij de kwaliteit en het gebruiksgemak van deze normen ervaren.

Lees meer

Veilig drinkwater dankzij NEN 1006

20-02-2017 Een glas kraanwater drinken, je tanden poetsen, douchen én dat allemaal zonder er ziek van te worden. In Nederland is dat vanzelfsprekend. Hoe kan dat? Doordat er goede afspraken over drinkwater gemaakt worden. Deze afspraken liggen vast in NEN 1006 ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’.

Lees meer

Normontwerp NEN 5725 gepubliceerd voor reacties

06-02-2017 De revisie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ heeft in januari geleid tot publicatie van het normontwerp. Marktpartijen hebben de mogelijkheid om commentaar te leveren op de inhoud van de norm. De commentaarperiode loopt tot 21 april 2017. De commentaren worden door de NEN-commissie verwerkt waarna de definitieve norm wordt gepubliceerd.

Lees meer

NTA 8017 'Grondwatermonitoring' herzien

05-12-2016 De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8017 voor de monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit is herzien. Deze NTA is specifiek toepasbaar in de landelijke en provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit, zowel in het kader van de Kaderrichtlijn Water als voor de uitvoering van landelijk en provinciaal beleid. Daarnaast kan deze NTA worden gebruikt voor monitoring van de drinkwatermeetnetten in het kader van het Drinkwaterbesluit.

Lees meer

Whitepaper ‘Meetonzekerheid’ beschikbaar

02-12-2016 Voor partijen die weleens opdrachten aan een laboratorium geven en de uitkomsten van de analyse gebruiken om besluiten te nemen, is het belangrijk om ook te kijken naar de bijbehorende meetonzekerheid. De whitepaper ‘Meetonzekerheid’ licht toe wat meetonzekerheid is en welke rol deze speelt. De whitepaper is kosteloos te downloaden via de website van NEN.

Lees meer

Start ontwikkeling NTA 8240 ‘Calciumchloride extractie’

30-11-2016 Er is een nieuwe werkgroep opgericht die gaat werken aan de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) op het gebied van calciumchloride extractie. De intentie is om een laboratoriummethode voor de biobeschikbaarheid met behulp van een calciumchloride extractie te beschrijven. Belanghebbende partijen kunnen zich tot en met 27 december melden om mee te praten over de inhoud van NTA 8240.

Lees meer

Anorganische methoden in het milieu doorontwikkeld tot norm

09-11-2016 Binnen CEN zijn in de afgelopen jaren een aantal meetnormen ontwikkeld die toepasbaar zijn op de milieu matrices, slib, behandeld biologisch afval en bodem ontwikkeld. Dit wordt het project Horizontal genoemd. In een aantal beschreven normen waren de validaties onvoldoende en zijn de methoden als ‘Technical Specification’gepubliceerd. Na hervalidatie zijn deze normen alsnog als NEN-EN verschenen.

Lees meer

World Smart Cities Event Singapore: adresseren prioriteiten en afstemmen mondiale standaardisatie

01-08-2016 Tijdens het World Smart City Forum in Singapore op 13 en 14 juli kwamen meer dan 400 Smart City stakeholders uit de hele wereld bijeen. Verschillende partijeen discussieerden over de knelpunten bij de transitie naar slimme en duurzame steden en hoe internationale standaarden kunnen helpen bij de oplossing hiervan.

Lees meer

Wijzigingsblad bij NEN 5740 over bodemonderzoek gepubliceerd

18-04-2016 NEN is gevraagd om NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’ ook toepasbaar te maken voor lijnvormig onderzoek. Met de publicatie van dit wijzigingsblad (NEN 5740/A1) wordt hier gehoor aan gegeven. Daarnaast bevat de aanvulling een paar andere wijzigingen, waaronder een verduidelijking van de noodzaak tot het plaatsen van peilbuizen met een snijdend peilfilter, en een zorgvuldiger formulering van de tabellen.

Lees meer

Evaluatie Nederlandse normen bioassays

05-04-2016 NEN evalueert drie Nederlandse normen voor bioassays, namelijk NEN 5796:1989 “Bodem - Bepaling van de urease-activiteit”, NEN 6504:1980 “Water - Bepaling van de acute toxiciteit met behulp van Poecilia reticulata” en NPR 6505:1994 “Water - Het kweken van eencellige algen”. Organisaties die een van deze normen gebruiken, kunnen tot 1 juli 2016 hun commentaren aanleveren op het gebruik en de toepassing van deze normen. Ze kunnen aangeven of de normen moeten blijven bestaan, worden ingetrokken of worden herzien. Als NEN geen reacties ontvangt, worden deze normen ingetrokken.

Lees meer

Herziening drie normen op gebied van bodem

14-03-2016 Internationale normalisatie heeft een directe invloed op Nederlandse normen. Met name Europese normen kunnen leiden tot de herinrichting van Nederlandse normen. De normcommissie ‘Organische parameters’ heeft door het verschijnen van nieuwe Europese normen drie Nederlandse normen op het gebied van bodem aangepast.

Lees meer

Nederlandse expertise leidt tot internationale norm over radon exhalatie

04-03-2016 Radon is een natuurlijk radioactief edelgas. Het vindt zijn oorsprong in bodem en bodemmaterialen. Het vrijkomen van radon uit het bouwmateriaal wordt exhalatie genoemd. De in Nederland gangbare meetmethode is een aantal jaar geleden door de NEN-normcommissie ‘Radioactiviteit - Toepassing en meten’ vastgelegd in NEN 5699:2001. Deze norm is gebruikt als basis voor de nieuwe internationale norm NEN-ISO 11665-9.

Lees meer

Opzet onderzoek naar asbest wordt vernieuwd

11-02-2016 Asbest kan gevaarlijk zijn. Onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is daarom strak gereguleerd. De eisen waaraan onderzoek naar asbest in bodem en in bouw- en sloopafval moet voldoen, zijn vastgelegd in documenten, die worden beheerd door NEN en SIKB. Discussies over de inrichting van dit onderzoek leiden nu tot aanpassing van de eisen.

Lees meer

Europese norm voor de bepaling van gehalte koolstof in bio-based producten ter commentaar gepubliceerd

24-09-2015 CEN heeft het ontwerp van een nieuwe norm NEN-EN 16640 ‘Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method’ gepubliceerd. Nederlandse belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 19 oktober 2015. Na publicatie wordt de Europese norm overgenomen als Nederlandse norm.

Lees meer

Werkwijze asbestonderzoek vernieuwd

28-08-2015 In Nederland wordt asbestonderzoek uitgevoerd volgens gestandaardiseerde meetmethoden, vastgelegd in NEN-normen. Deze methoden zijn ontwikkeld en vastgesteld door een brede groep stakeholders. Rondom asbestonderzoek is de afgelopen jaren veel veranderd, daarom zijn deze normen nu herzien. Met de publicatie van de nieuwe NEN 5707 en NEN 5897 sluit asbestonderzoek weer aan bij de huidige praktijk en beleid.

Lees meer

Nieuwe editie NPR 5741 voor boortechnieken en monsternemingstoestellen

03-08-2015 De Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5741 ‘Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment, slib en grondwater bij milieuonderzoek’ is ingrijpend herzien. Dit als gevolg van de reactie van gebruikers van het document. Zij werden in de vorige versie geconfronteerd met een te strikte interpretatie van de beoordeling van de boortechnieken. NPR 5741 maakt deel uit van een reeks normen die de monsterneming ten behoeve van milieuonderzoek beschrijft.

Lees meer

Commentaar gevraagd op drie herziene Nederlandse normen

24-03-2015 Internationale normalisatie heeft een directe invloed op Nederlandse normen. Met name Europese normen kunnen leiden tot de herinrichting van Nederlandse normen. De normcommissie ‘Organische parameters’ heeft door het verschijnen van Europese normen drie Nederlandse normen op het gebied van bodem aan te passen. De normen staan open voor commentaar tot 1 juli 2015.

Lees meer

Denk mee over herziening NEN-EN-ISO 25177 ‘Bodembeschrijving in het veld’

26-01-2015 In januari 2015 wordt gestart met de herziening van NEN-EN-ISO 25177, de norm voor bodembeschrijving in het veld. Partijen die werken met deze norm en andere geïnteresseerden worden aangemoedigd om mee te denken over de herziening via de normcommissie ‘Veldwerk – Monsterneming’. Zo kunnen diverse Nederlandse implementatie- en praktijkproblemen worden opgelost en wordt de Nederlandse kennis en ervaring tegelijkertijd in een mondiaal toegepast document geborgd.

Lees meer

Start herziening drie ISO-normen voor fysische bepalingen in grond

05-01-2015 De internationale subcommissie 'Soil Quality - Chemical methods and soil characteristics' heeft besloten tot herziening van een drietal ISO-normen uit de reeks ‘fysische methoden’. Hiervoor is een nieuwe werkgroep opgericht: 'Soil quality - Physical Methods'. De NEN-subcommissie 'Veldwerk – Monsterneming' volgt de ontwikkelingen op afstand wegens gebrek aan expertise. NEN nodigt partijen die werken met fysische methoden dan ook van harte uit om lid te worden van de commissie en zich te melden bij NEN.

Lees meer

Intrekking vijftal NEN-normen voor fysische bepalingen in grond

05-01-2015 Door de publicatie van NEN-EN-ISO 11274, NEN-EN-ISO 11275 en NEN-EN-ISO 11276, drie methoden voor de bepaling van de fysische parameters in grond, is een inhoudelijke overlap ontstaan met NEN 5786, NEN 5786, NEN 5787, NEN 5788 en NEN 5791. NEN wil deze vijf NEN-normen dan ook intrekken. Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen deze intrekking, worden verzocht deze voor 15 februari 2015 aan NEN kenbaar te maken.

Lees meer

Oproep voor deelname aan revisie NTA 8017 'Grondwatermonitoring'

19-12-2014 De Nederlands Technische afspraak (NTA) 8017 'Monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit' wordt herzien. Partijen die deze NTA gebruiken, of anderszins belang bij de inhoud van dit document hebben, worden uitgenodigd om aan deze revisie mee te werken. Reageren en commentaar indienen kan tot 15 februari 2015.

Lees meer

Aanpassing van Nederlandse meetnormen aan Europese horizontale normen

19-12-2014 Door het verschijnen van een aantal nieuwe Europese normen op het gebied van milieu moeten ook Nederlandse normen worden aangepast. De afgelopen jaren zijn er aanpassingen doorgevoerd in normen voor anorganische meetmethoden. Nu zijn er wederom twee normen met meetmethoden herzien, NEN 5776 en NEN 6961.

Lees meer

Twee nationale milieunormen aangepast aan Europese normen

07-10-2014 In recente jaren is er een aantal Europese normen ontwikkeld met een horizontaal toepassingsgebied. Dit betekent dat de normen voor meerdere milieu matrices (bijvoorbeeld bodem en afval) toepasbaar zijn. Omdat deze normen zijn overgenomen als NEN-EN normen, is een analyse uitgevoerd op de bestaande Nederlandse normen. Twee van de normen die wegens deze overname herzien moesten worden, zijn nu gepubliceerd.

Lees meer

Ingetrokken normen milieu

26-09-2014 Een ingetrokken norm kan nog steeds gebruikt worden en een laboratorium kan geaccrediteerd worden voor de uitvoering van een ingetrokken norm. Naar deze vier normen wordt niet verwezen in wet- of regelgeving.

Lees meer

NPR voor boortechnieken en monsternemingstoestellen gewijzigd

03-09-2014 NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5741 ‘Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater bij milieuonderzoek’ ingrijpend gewijzigd. De nieuwe versie geeft gehoor aan de reactie van gebruikers van deze praktijkrichtlijn. Zij werden in de vorige versie geconfronteerd met een te strikte interpretatie van de aanbevolen boortechnieken. Belanghebbenden kunnen tot 1 januari 2015 reageren op de voorgenomen wijzigingen.

Lees meer

Wijzigingsblad bij NEN 5720 gepubliceerd

11-08-2014 NEN heeft een wijzigingsblad gepubliceerd bij NEN 5720 ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie'. Dit wijzigingsblad is voortgekomen uit de informatieve Toelichting bij NEN 5720, die vorig jaar is gepubliceerd. De daarin aangekondigde aanpassingen zijn samengebundeld en uitgebracht als wijzigingsblad.

Lees meer

Concept wijzigingsblad bij NEN 5740 ter commentaar gepubliceerd

06-08-2014 NEN is gevraagd om NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’ ook toepasbaar te maken voor lijnvormig onderzoek. Om die reden heeft NEN een concept wijzigingsblad gepubliceerd bij deze norm. Belanghebbenden kunnen tot 1 november a.s. via www.normontwerpen.nen.nl reageren op de voorgenomen wijzigingen.

Lees meer

Herziene meetnormen voor bodem en water ter commentaar gepubliceerd

18-06-2014 Om de vijf jaar worden normen geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie wordt gekeken naar marktrelevatie, stand van de techniek, onduidelijkheden en fouten. Vorig jaar is bij de evaluatie van NEN 5776 en NEN 6646 geconstateerd dat herziening noodzakelijk was. Beide normen zijn inmiddels herzien en nu ter kritiek gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 15 september as. online commentaar indienen.

Lees meer

‘Prijs zonnestroom steeds concurrerender’

13-05-2014 De komende jaren zullen de kosten voor het produceren en installeren van zonnepanelen steeds verder dalen. Op een zeker moment wordt zonnestroom goedkoper dan energie uit conventionele energiebronnen, aldus adviesbureau McKinsey.

Lees meer

Minder waterverbruik door zuinige apparatuur

13-05-2014 Nederlanders verbruiken steeds minder drinkwater. Was het gebruik per persoon in 1992 nog 135 liter per persoon per dag, in 2013 is dat nog 119 liter. Een afname van 12 procent.

Lees meer

Kwaliteit drinkwater heeft extra aandacht nodig

12-05-2014 De drinkwaterkwaliteit in Nederland is zeer goed, het consumentenvertrouwen is hoog en de kostprijs van drinkwater is laag. De productie gebeurt efficiënt en milieubewust en drinkwaterbedrijven fungeren als actieve natuurbeheerders.

Lees meer

Herziene NPR gepubliceerd als toelichting bij detectie Legionella volgens NEN 6265

09-05-2014 NEN heeft de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 6266:2014 'Water – Toelichting bij de detectie van Legionella volgens NEN 6265' gepubliceerd. Deze NPR vormt een toelichting bij het gebruik van NEN 6265 voor de bepaling van Legionella-bacteriën in water. NPR 6266:2014 vervangt de versie van 1991 en is aangepast aan de meest recente versie van NEN 6265:2007 'Water – Detectie en telling van Legionella'. Vooral voor laboratoria die wateronderzoek uitvoeren, is de praktijkrichtlijn interessant.

Lees meer

Banen behouden door verlaagd BTW-tarief

24-04-2014 Als gevolg van de tijdelijke btw-verlaging op arbeid zijn in de gehele bouw-, installatie- en groenvoorzieningssector bijna 20.000 banen behouden.

Lees meer

Groeiprognose technische installatiebranche 1,5%

11-04-2014 De Rabobank signaleert in Cijfers & Trends 2014 een voorzichtige omzetgroei van 1,5% voor de technische installatiebranche.

Lees meer

Waterleidingbedrijven gaan hun kunststof leidingafval inzamelen en recyclen

10-04-2014 Tien Nederlandse waterleidingbedrijven hebben een convenant getekend voor het inzamelen en recyclen van hun kunststof leidingafval. Het gaat om (oude) kunststof leidingen gemaakt van de materialen PVC, PP en PE.

Lees meer

Bepaling 'biobased'-gehalte in producten nu gestandaardiseerd

02-04-2014 Een Europese conceptnorm voor de bepaling van het biologisch aandeel van een product is ontwikkeld: CEN/TS 16640 ‘Bio-based products – Determination of the bio-based carbon content of products using the radiocarbon method’. De norm is gebaseerd op resultaten van het KBBPPS-project (Knowledge Based Bio-based Products Pre-Standardization), dat wordt begeleid door NEN.

Lees meer

Consument wil verwarming graag op afstand bedienen

14-03-2014 Met je smartphone, tablet of pc je verwarming of verlichting in huis kunnen bedienen. Veel consumenten zouden dergelijke toepassingen graag in hun eigen woning willen installeren.

Lees meer

Identificatie doelstoffen in water door chromatografie en massaspectrometrie: NTA 8379 gepubliceerd

05-03-2014 NEN heeft NTA 8379 gepubliceerd, een methode voor de identificatie van organische doelstoffen in water met chromatografie en massaspectrometrie. Met NTA 8379 wordt per doelstof bepaald of de stof afwezig is, aanwezig is of dat er een indicatie is dat de stof aanwezig is. Dit gebeurt aan de hand van een puntensysteem, met identificatiepunten.

Lees meer

Ook W-installateur gaat stekerbaar

12-02-2014 De integratie van de E- en W-installatietechniek via de ICT heeft tijdens de vakbeurs VSK 2014 de afgelopen week in de Jaarbeurs Utrecht een grote sprong voorwaarts gemaakt.

Lees meer

Overheid leent woningeigenaar geld om huis energiezuiniger te maken

07-02-2014 Woningeigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis, kunnen vanaf nu bij het Nationaal Energiebespaarfonds terecht voor een ‘Energiebespaarlening’.

Lees meer

Ontwerp wijzigingsblad bij NEN 5720 ter kritiek

07-02-2014 NEN heeft eind januari 2014 een Ontwerp Wijzigingsblad gepubliceerd bij NEN 5720 'Strategie voor uitvoering verkennend onderzoek milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie'. Belanghebbenden kunnen tot 1 mei 2014 commentaar indienen.

Lees meer

Bouwbesluit stelt nieuwe eisen aan brandveiligheid stallen

06-02-2014 Nieuw te bouwen stallen of dierenverblijven die verbouwd worden, moeten door een aanscherping van het Bouwbesluit vanaf 1 april aanstaande voldoen aan strengere eisen rond de brandveiligheid.

Lees meer

NEN 6676, bepaling organisch gebonden halogenen in afvalwater, ingetrokken

18-12-2013 NEN 6676 uit 1994 voor de bepaling van met petroleumether extraheerbare organische gebonden halogenen (EOX-AW) in water, is ingetrokken. Voor de bepaling van niet-vluchtige organohalogeenverbindingen kan NEN 6676 worden vervangen door NEN 6402:2010.

Lees meer

Norm voorbehandeling waterbodemmonsters, NEN 5719, herzien

18-12-2013 NEN 5719, de Nederlandse methode voor de voorbehandeling van waterbodemmonsters is herzien en gepubliceerd. De voorbehandelingsmethode in NEN 5719 is toepasbaar voor baggerspecie- en en waterbodemmonsters in een laboratorium voorafgaand aan de bepaling van organische en anorganische parameters.

Lees meer

NPR 3378 delen 1 en 2 herzien & gepubliceerd

13-12-2013 De delen 1 en 2 van NPR 3378 zijn onlangs herzien. De voorgaande versies waren uit 2006, het was dus tijd om deze beide delen weer eens goed tegen het licht te houden. De wijzigingen zijn vooral bedoeld voor extra duidelijkheid en toepasbaarheid.

Lees meer

Nationale meetnormen milieu aangepast en ter commentaar gepubliceerd

12-12-2013 In recente jaren zijn er een aantal Europese normen ontwikkeld met een horizontaal toepassingsgebied. Omdat deze normen zijn overgenomen als NEN-EN normen, moesten een aantal (drie) Nederlandse normen worden aangepast aan de veranderde werkwijzen. Deze drie Nederlandse normen liggen nu in de publieke commentaar ronde. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2014 commentaar indienen.

Lees meer

Installateurs twijfelen aan waarde meetinstrumenten duurzaamheid

09-12-2013 Installateurs twijfelen eraan of de verschillende meetinstrumenten voor duurzaamheid, zoals het Energielabel, energieprestatieadvies (EPA) en de Installatie Performance Scan, meerwaarde hebben.

Lees meer

Video: de gevaren van kwartsstof

28-11-2013 Deze week is tijdens een bijeenkomst van Inspectie SZW met onder andere UNETO-VNI en Opleidingsfonds OTIB een toolboxfilm over kwartsstof gelanceerd.

Lees meer

Aandacht voor levensloopbestendige huizen van Uneto-VNI

14-11-2013 Op 18 november a.s. behandelt de Tweede Kamer de begroting voor Wonen en Rijksdienst. UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, vestigt de aandacht op drie concrete actiepunten in de gebouwde omgeving:

Lees meer

Ontevredenheid over binnenklimaat & energiehuishouding schoolgebouwen

04-11-2013 Er valt nog veel te verbeteren aan het binnenklimaat en de energiehuishouding van schoolgebouwen. Dat is de uitkomst van een enquête in opdracht van het ministerie van OCW onder schoolbesturen, schoolleiders, leerkrachten en leerlingen.

Lees meer

Nieuwe praktijkafspraken rond brandveiligheid hoge gebouwen

31-10-2013 Op 12 december aanstaande wordt in Rotterdam de zogeheten ‘Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen’ gepresenteerd. Samen met de onlangs vernieuwde NTA hoogbouw van NEN, vormt de nieuwe handreiking een breed gedragen basis voor het omgaan met brandveiligheid in hoge gebouwen in Nederland

Lees meer

Waar komt de grootste zonnepanelenweide van Nederland?

29-10-2013 Verspreid over Nederland worden er verschillende plannen uitgewerkt voor de aanleg van parken vol zonnepanelen. Opvallend is dat verschillende gemeenten of bedrijven claimen dat zij het grootste zonnepark van Nederland gaan aanleggen.

Lees meer

Mondiale norm voor uitwisseling van bodemgegevens gepubliceerd

28-10-2013 De nieuwe norm voor de uitwisseling van bodemdata, NEN-EN-ISO 28258, is gepubliceerd. De norm is binnen ISO ontwikkeld en door CEN overgenomen, wat betekent dat de norm ook in Nederland geldt. Nederland gebruikt SIKB protocol 0101, een vergelijkbaar nationaal document voor data-uitwisseling. Met de komst van NEN-EN-ISO 28258 is er nu dus ook een mondiaal afgestemde versie beschikbaar.

Lees meer

Miljoenenschade door diefstal

17-10-2013 Een op de vijf installateurs heeft de afgelopen twee jaar schade ondervonden aan diefstal van installatiematerialen op de bouwplaats. Vooral cv-ketels, koper en groepenkasten zijn populair onder dieven. Netbeheerder Tennet gaat hoogspanningsstations extra bewaken met ex-militairen.

Lees meer

Installateursbranche blij met verlenging 6% BTW-regeling

14-10-2013 UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, is verheugd dat kabinet en oppositie overeenstemming hebben bereikt over een verlenging van de lage BTW tot eind 2014.

Lees meer

Voortgang verlenging 6% BTW-tarief

04-10-2013 De oproep van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, voor verlenging van het verlaagde BTW-tarief op renovatie en onderhoud lijkt gehoor te vinden.

Lees meer

Veel hardrijders in bestelauto van de zaak

03-10-2013 Meer dan een kwart van de bestuurders van lichte bedrijfswagens geeft toe dat ze voorzichtiger zijn in hun eigen auto dan wanneer ze in een wagen van de baas rijden, zo blijkt uit onderzoek van TomTom.

Lees meer

Klanteisen verscherpt door crisis

01-10-2013 De crisis verandert de eisen van klanten in de bouwsector. Investeerders zoeken naar manieren om sneller en goedkoper te bouwen.

Lees meer

NEN peilt Nederlandse interesse voor de herziening van drie internationale bodemnormen

23-09-2013 De ISO normcommissie 'Soil quality' heeft voorgesteld om normen te herzien voor de volgende drie onderwerpen: het bepalen van menselijke blootstelling aan zware metalen bij ingestie van grond, de bepaling van de risico’s van met minerale olie verontreinigde bodem en karakterisering van bodem in relatie tot grondwaterbescherming.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl