Nieuwsberichten Bodem

Het nieuws volgen?
Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief Milieumail.

ISO/IEC 17025 in de laatste fase van de herziening

18-10-2017 Kalibratie, testen en het analyseren van monsters is de dagelijkse praktijk van meer dan 60.000 laboratoria wereldwijd. Maar hoe kunnen zij klanten geruststellen over de betrouwbaarheid van hun resultaten? ISO/IEC 17025 beschrijft de voorwaarden waaraan laboratoria moeten voldoen om consistente en betrouwbare resultaten te leveren.

Lees meer

Workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’

02-10-2017 In juni van dit jaar is NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water gepubliceerd en vervangt hiermee NEN 6265. Daarom organiseert de NEN-normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ op woensdag 22 november de workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’. Laboratoria kunnen zo handvatten krijgen om de overstap te maken naar de nieuwe norm.

Lees meer

NTA 8240 voor ‘Calciumchloride extractie’ gepubliceerd

26-06-2017 De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) op het gebied van calciumchloride extractie is gepubliceerd. Deze laboratoriummethode beschrijft de biobeschikbaarheid met behulp van een calciumchloride extractie. Het voornemen is om de methode vervolgens ook internationaal in te brengen in de internationale werkgroep 'Soil quality - Bioavailability' (ISO/TC 190). NTA 8240 is een opstap hier naar toe.

Lees meer

Normontwerp herziene NEN 5753 'Lutum' gepubliceerd

15-06-2017 In 2016 is gestart met de herziening van NEN 5753 ‘Bodem - Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet’. De aanleiding van de herziening was dat er een fout in de formules voor de berekening van de pipetteer- en zeeffracties gevonden was. Deze fout is hersteld. Op het ontwerp van de herziening kan tot 1 september 2017 commentaar worden ingediend.

Lees meer

Meepraten over teeltsubstraten en bodemverbeterende middelen

18-05-2017 Bent u actief in de sector van teeltsubstraten, bodemverbeterende middelen of compost en wilt u invloed uitoefenen op de uitvoering van de Europese regelgeving? Dan nodigt NEN u graag uit deel te nemen aan de nationale normcommissie die meebepaalt over Europese normen in dit vakgebied.

Lees meer

De rol van bodem op klimaatverandering

06-04-2017 ISO ontwikkelt vele methoden op het gebied van klimaatverandering. Op deze manier wordt bijgedragen aan uniforme methoden om klimaat gerelateerde parameters te kunnen meten en registreren en onderzoek uit te voeren. In de werkgroep van ISO/TC 190 ‘Soil quality’ werken internationale bodemexperts samen op het gebied van onderzoek en kwaliteit in relatie tot klimaatverandering.

Lees meer

Evaluatie nationale normen Veldwerk - Monsterneming

28-03-2017 Op dit moment worden zeven NEN-normen op het gebied van milieumetingen geëvalueerd. Het gaat om de methoden voor monsterneming van grond en sediment, grondwater, het plaatsen van peilbuizen, monsterneming van ketelwater en termen en definities die gebruikt worden voor (regen)wateronderzoek. NEN verneemt graag van de doelgroep voor deze normen vóór 1 juni 2017 hoe zij de kwaliteit en het gebruiksgemak van deze normen ervaren.

Lees meer

Normontwerp NEN 5725 gepubliceerd voor reacties

06-02-2017 De revisie van NEN 5725 ‘Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek’ heeft in januari geleid tot publicatie van het normontwerp. Marktpartijen hebben de mogelijkheid om commentaar te leveren op de inhoud van de norm. De commentaarperiode loopt tot 21 april 2017. De commentaren worden door de NEN-commissie verwerkt waarna de definitieve norm wordt gepubliceerd.

Lees meer

NTA 8017 'Grondwatermonitoring' herzien

05-12-2016 De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8017 voor de monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit is herzien. Deze NTA is specifiek toepasbaar in de landelijke en provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit, zowel in het kader van de Kaderrichtlijn Water als voor de uitvoering van landelijk en provinciaal beleid. Daarnaast kan deze NTA worden gebruikt voor monitoring van de drinkwatermeetnetten in het kader van het Drinkwaterbesluit.

Lees meer

Whitepaper ‘Meetonzekerheid’ beschikbaar

02-12-2016 Voor partijen die weleens opdrachten aan een laboratorium geven en de uitkomsten van de analyse gebruiken om besluiten te nemen, is het belangrijk om ook te kijken naar de bijbehorende meetonzekerheid. De whitepaper ‘Meetonzekerheid’ licht toe wat meetonzekerheid is en welke rol deze speelt. De whitepaper is kosteloos te downloaden via de website van NEN.

Lees meer

Start ontwikkeling NTA 8240 ‘Calciumchloride extractie’

30-11-2016 Er is een nieuwe werkgroep opgericht die gaat werken aan de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) op het gebied van calciumchloride extractie. De intentie is om een laboratoriummethode voor de biobeschikbaarheid met behulp van een calciumchloride extractie te beschrijven. Belanghebbende partijen kunnen zich tot en met 27 december melden om mee te praten over de inhoud van NTA 8240.

Lees meer

Anorganische methoden in het milieu doorontwikkeld tot norm

09-11-2016 Binnen CEN zijn in de afgelopen jaren een aantal meetnormen ontwikkeld die toepasbaar zijn op de milieu matrices, slib, behandeld biologisch afval en bodem ontwikkeld. Dit wordt het project Horizontal genoemd. In een aantal beschreven normen waren de validaties onvoldoende en zijn de methoden als ‘Technical Specification’gepubliceerd. Na hervalidatie zijn deze normen alsnog als NEN-EN verschenen.

Lees meer

Wijzigingsblad bij NEN 5740 over bodemonderzoek gepubliceerd

18-04-2016 NEN is gevraagd om NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’ ook toepasbaar te maken voor lijnvormig onderzoek. Met de publicatie van dit wijzigingsblad (NEN 5740/A1) wordt hier gehoor aan gegeven. Daarnaast bevat de aanvulling een paar andere wijzigingen, waaronder een verduidelijking van de noodzaak tot het plaatsen van peilbuizen met een snijdend peilfilter, en een zorgvuldiger formulering van de tabellen.

Lees meer

Evaluatie Nederlandse normen bioassays

05-04-2016 NEN evalueert drie Nederlandse normen voor bioassays, namelijk NEN 5796:1989 “Bodem - Bepaling van de urease-activiteit”, NEN 6504:1980 “Water - Bepaling van de acute toxiciteit met behulp van Poecilia reticulata” en NPR 6505:1994 “Water - Het kweken van eencellige algen”. Organisaties die een van deze normen gebruiken, kunnen tot 1 juli 2016 hun commentaren aanleveren op het gebruik en de toepassing van deze normen. Ze kunnen aangeven of de normen moeten blijven bestaan, worden ingetrokken of worden herzien. Als NEN geen reacties ontvangt, worden deze normen ingetrokken.

Lees meer

Herziening drie normen op gebied van bodem

14-03-2016 Internationale normalisatie heeft een directe invloed op Nederlandse normen. Met name Europese normen kunnen leiden tot de herinrichting van Nederlandse normen. De normcommissie ‘Organische parameters’ heeft door het verschijnen van nieuwe Europese normen drie Nederlandse normen op het gebied van bodem aangepast.

Lees meer

Nederlandse expertise leidt tot internationale norm over radon exhalatie

04-03-2016 Radon is een natuurlijk radioactief edelgas. Het vindt zijn oorsprong in bodem en bodemmaterialen. Het vrijkomen van radon uit het bouwmateriaal wordt exhalatie genoemd. De in Nederland gangbare meetmethode is een aantal jaar geleden door de NEN-normcommissie ‘Radioactiviteit - Toepassing en meten’ vastgelegd in NEN 5699:2001. Deze norm is gebruikt als basis voor de nieuwe internationale norm NEN-ISO 11665-9.

Lees meer

Opzet onderzoek naar asbest wordt vernieuwd

11-02-2016 Asbest kan gevaarlijk zijn. Onderzoek naar de aanwezigheid van asbest is daarom strak gereguleerd. De eisen waaraan onderzoek naar asbest in bodem en in bouw- en sloopafval moet voldoen, zijn vastgelegd in documenten, die worden beheerd door NEN en SIKB. Discussies over de inrichting van dit onderzoek leiden nu tot aanpassing van de eisen.

Lees meer

Werkwijze asbestonderzoek vernieuwd

28-08-2015 In Nederland wordt asbestonderzoek uitgevoerd volgens gestandaardiseerde meetmethoden, vastgelegd in NEN-normen. Deze methoden zijn ontwikkeld en vastgesteld door een brede groep stakeholders. Rondom asbestonderzoek is de afgelopen jaren veel veranderd, daarom zijn deze normen nu herzien. Met de publicatie van de nieuwe NEN 5707 en NEN 5897 sluit asbestonderzoek weer aan bij de huidige praktijk en beleid.

Lees meer

Commentaar gevraagd op drie herziene Nederlandse normen

24-03-2015 Internationale normalisatie heeft een directe invloed op Nederlandse normen. Met name Europese normen kunnen leiden tot de herinrichting van Nederlandse normen. De normcommissie ‘Organische parameters’ heeft door het verschijnen van Europese normen drie Nederlandse normen op het gebied van bodem aan te passen. De normen staan open voor commentaar tot 1 juli 2015.

Lees meer

Denk mee over herziening NEN-EN-ISO 25177 ‘Bodembeschrijving in het veld’

26-01-2015 In januari 2015 wordt gestart met de herziening van NEN-EN-ISO 25177, de norm voor bodembeschrijving in het veld. Partijen die werken met deze norm en andere geïnteresseerden worden aangemoedigd om mee te denken over de herziening via de normcommissie ‘Veldwerk – Monsterneming’. Zo kunnen diverse Nederlandse implementatie- en praktijkproblemen worden opgelost en wordt de Nederlandse kennis en ervaring tegelijkertijd in een mondiaal toegepast document geborgd.

Lees meer

Start herziening drie ISO-normen voor fysische bepalingen in grond

05-01-2015 De internationale subcommissie 'Soil Quality - Chemical methods and soil characteristics' heeft besloten tot herziening van een drietal ISO-normen uit de reeks ‘fysische methoden’. Hiervoor is een nieuwe werkgroep opgericht: 'Soil quality - Physical Methods'. De NEN-subcommissie 'Veldwerk – Monsterneming' volgt de ontwikkelingen op afstand wegens gebrek aan expertise. NEN nodigt partijen die werken met fysische methoden dan ook van harte uit om lid te worden van de commissie en zich te melden bij NEN.

Lees meer

Intrekking vijftal NEN-normen voor fysische bepalingen in grond

05-01-2015 Door de publicatie van NEN-EN-ISO 11274, NEN-EN-ISO 11275 en NEN-EN-ISO 11276, drie methoden voor de bepaling van de fysische parameters in grond, is een inhoudelijke overlap ontstaan met NEN 5786, NEN 5786, NEN 5787, NEN 5788 en NEN 5791. NEN wil deze vijf NEN-normen dan ook intrekken. Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen deze intrekking, worden verzocht deze voor 15 februari 2015 aan NEN kenbaar te maken.

Lees meer

Oproep voor deelname aan revisie NTA 8017 'Grondwatermonitoring'

19-12-2014 De Nederlands Technische afspraak (NTA) 8017 'Monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit' wordt herzien. Partijen die deze NTA gebruiken, of anderszins belang bij de inhoud van dit document hebben, worden uitgenodigd om aan deze revisie mee te werken. Reageren en commentaar indienen kan tot 15 februari 2015.

Lees meer

Aanpassing van Nederlandse meetnormen aan Europese horizontale normen

19-12-2014 Door het verschijnen van een aantal nieuwe Europese normen op het gebied van milieu moeten ook Nederlandse normen worden aangepast. De afgelopen jaren zijn er aanpassingen doorgevoerd in normen voor anorganische meetmethoden. Nu zijn er wederom twee normen met meetmethoden herzien, NEN 5776 en NEN 6961.

Lees meer

Twee nationale milieunormen aangepast aan Europese normen

07-10-2014 In recente jaren is er een aantal Europese normen ontwikkeld met een horizontaal toepassingsgebied. Dit betekent dat de normen voor meerdere milieu matrices (bijvoorbeeld bodem en afval) toepasbaar zijn. Omdat deze normen zijn overgenomen als NEN-EN normen, is een analyse uitgevoerd op de bestaande Nederlandse normen. Twee van de normen die wegens deze overname herzien moesten worden, zijn nu gepubliceerd.

Lees meer

Ingetrokken normen milieu

26-09-2014 Een ingetrokken norm kan nog steeds gebruikt worden en een laboratorium kan geaccrediteerd worden voor de uitvoering van een ingetrokken norm. Naar deze vier normen wordt niet verwezen in wet- of regelgeving.

Lees meer

NPR voor boortechnieken en monsternemingstoestellen gewijzigd

03-09-2014 NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5741 ‘Richtlijn voor de keuze en toepassing van boortechnieken en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater bij milieuonderzoek’ ingrijpend gewijzigd. De nieuwe versie geeft gehoor aan de reactie van gebruikers van deze praktijkrichtlijn. Zij werden in de vorige versie geconfronteerd met een te strikte interpretatie van de aanbevolen boortechnieken. Belanghebbenden kunnen tot 1 januari 2015 reageren op de voorgenomen wijzigingen.

Lees meer

Wijzigingsblad bij NEN 5720 gepubliceerd

11-08-2014 NEN heeft een wijzigingsblad gepubliceerd bij NEN 5720 ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie'. Dit wijzigingsblad is voortgekomen uit de informatieve Toelichting bij NEN 5720, die vorig jaar is gepubliceerd. De daarin aangekondigde aanpassingen zijn samengebundeld en uitgebracht als wijzigingsblad.

Lees meer

Concept wijzigingsblad bij NEN 5740 ter commentaar gepubliceerd

06-08-2014 NEN is gevraagd om NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’ ook toepasbaar te maken voor lijnvormig onderzoek. Om die reden heeft NEN een concept wijzigingsblad gepubliceerd bij deze norm. Belanghebbenden kunnen tot 1 november a.s. via www.normontwerpen.nen.nl reageren op de voorgenomen wijzigingen.

Lees meer

Herziene meetnormen voor bodem en water ter commentaar gepubliceerd

18-06-2014 Om de vijf jaar worden normen geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie wordt gekeken naar marktrelevatie, stand van de techniek, onduidelijkheden en fouten. Vorig jaar is bij de evaluatie van NEN 5776 en NEN 6646 geconstateerd dat herziening noodzakelijk was. Beide normen zijn inmiddels herzien en nu ter kritiek gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 15 september as. online commentaar indienen.

Lees meer

Identificatie doelstoffen in water door chromatografie en massaspectrometrie: NTA 8379 gepubliceerd

05-03-2014 NEN heeft NTA 8379 gepubliceerd, een methode voor de identificatie van organische doelstoffen in water met chromatografie en massaspectrometrie. Met NTA 8379 wordt per doelstof bepaald of de stof afwezig is, aanwezig is of dat er een indicatie is dat de stof aanwezig is. Dit gebeurt aan de hand van een puntensysteem, met identificatiepunten.

Lees meer

Ontwerp wijzigingsblad bij NEN 5720 ter kritiek

07-02-2014 NEN heeft eind januari 2014 een Ontwerp Wijzigingsblad gepubliceerd bij NEN 5720 'Strategie voor uitvoering verkennend onderzoek milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie'. Belanghebbenden kunnen tot 1 mei 2014 commentaar indienen.

Lees meer

NEN 6676, bepaling organisch gebonden halogenen in afvalwater, ingetrokken

18-12-2013 NEN 6676 uit 1994 voor de bepaling van met petroleumether extraheerbare organische gebonden halogenen (EOX-AW) in water, is ingetrokken. Voor de bepaling van niet-vluchtige organohalogeenverbindingen kan NEN 6676 worden vervangen door NEN 6402:2010.

Lees meer

Norm voorbehandeling waterbodemmonsters, NEN 5719, herzien

18-12-2013 NEN 5719, de Nederlandse methode voor de voorbehandeling van waterbodemmonsters is herzien en gepubliceerd. De voorbehandelingsmethode in NEN 5719 is toepasbaar voor baggerspecie- en en waterbodemmonsters in een laboratorium voorafgaand aan de bepaling van organische en anorganische parameters.

Lees meer

Nationale meetnormen milieu aangepast en ter commentaar gepubliceerd

12-12-2013 In recente jaren zijn er een aantal Europese normen ontwikkeld met een horizontaal toepassingsgebied. Omdat deze normen zijn overgenomen als NEN-EN normen, moesten een aantal (drie) Nederlandse normen worden aangepast aan de veranderde werkwijzen. Deze drie Nederlandse normen liggen nu in de publieke commentaar ronde. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2014 commentaar indienen.

Lees meer

Mondiale norm voor uitwisseling van bodemgegevens gepubliceerd

28-10-2013 De nieuwe norm voor de uitwisseling van bodemdata, NEN-EN-ISO 28258, is gepubliceerd. De norm is binnen ISO ontwikkeld en door CEN overgenomen, wat betekent dat de norm ook in Nederland geldt. Nederland gebruikt SIKB protocol 0101, een vergelijkbaar nationaal document voor data-uitwisseling. Met de komst van NEN-EN-ISO 28258 is er nu dus ook een mondiaal afgestemde versie beschikbaar.

Lees meer

NEN peilt Nederlandse interesse voor de herziening van drie internationale bodemnormen

23-09-2013 De ISO normcommissie 'Soil quality' heeft voorgesteld om normen te herzien voor de volgende drie onderwerpen: het bepalen van menselijke blootstelling aan zware metalen bij ingestie van grond, de bepaling van de risico’s van met minerale olie verontreinigde bodem en karakterisering van bodem in relatie tot grondwaterbescherming.

Lees meer

Bomen zuigen bodem schoon

17-07-2013 Benzeen en dioxaan in de bodem aanpakken met bomen. Het kan, zo bewijst Dow in Terneuzen. Fytosanering, heet die techniek. Voor het gebruik van bomen en planten om verontreinigde grond te saneren, heb je jaren de tijd nodig, benadrukt Wim Staal, remediation manager bij Dow Benelux.

Lees meer

NEN peilt Nederlandse interesse voor normontwikkeling bepaling bodemcapaciteit om N2O te reduceren

21-06-2013 De ISO normcommissie ’Soil quality’ heeft voorgesteld om een norm te ontwikkelen voor de bepaling van de capaciteit van de bodem om broeikasgas nitraatoxide (N2O) te reduceren. NEN is op zoek naar bedrijven en organisaties met ervaring of interesse in een dergelijke methode, die graag namens Nederland willen deelnemen aan dit normalisatieproject. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met NEN.

Lees meer

Internationale normontwerpen risico-gebaseerde bepaling koolwaterstoffen ter commentaar

21-06-2013 Twee internationale normontwerpen voor de laboratoriumbepaling van risico-gebaseerde petroleum koolwaterstoffen in grond zijn gepubliceerd voor commentaar. Met deze normen kan bij (mogelijke) bodemverontreining gericht worden onderzocht hoeveel van de meest relevante petroleum koolwaterstoffen aanwezig zijn in de grond. Nederlandse belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 15 september 2013 commentaar geven ter verbetering van deze normen.

Lees meer

NEN heeft normen voor asbestonderzoek herzien

06-06-2013 NEN heeft NEN 5707 en NEN 5898 voor commentaar gepubliceerd. Deze normontwerpen vormen samen de werkwijze voor de inspectie, de monsterneming en de analyse van asbest in bodem; NEN 5707 voor het veldwerk en NEN 5898 voor de laboratoriumanalyses. Beide normen vervangen na definitieve publicatie de oorspronkelijke NEN 5707 uit 2003. Herziening is gewenst om een optimale afstemming te realiseren met wet- en regelgeving en overige normen op het gebied van bodemonderzoek. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2013 commentaar indienen.

Lees meer

NEN publiceert wijzigingsblad bij norm voor grondwaterbemonstering

02-05-2013 Op 1 mei 2013 heeft NEN een definitief wijzigingsblad bij NEN 5744:2011 gepubliceerd. De norm beschrijft de monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van het metaalgehalte, anorganische verbindingen, vluchtige en matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken. Met de publicatie van het wijzigingsblad is een lang aanpassingstraject van NEN 5744 tot een einde gekomen.

Lees meer

Normen vooronderzoek van waterbodem en landbodem mogelijk herzien

21-03-2013 De Nederlandse normen NEN 5717 en NEN 5725 zijn dé standaard voor het uitvoeren van vooronderzoek van de water- en landbodem. Het zijn belangrijke nationale referentiedocumenten voor uitvoering van bodemonderzoek in Nederland. Met de herziening van Besluit bodemkwaliteit (Bbk) worden er andere eisen gesteld aan het vooronderzoek.

Lees meer

Norm voor statische headspace analyse bodemmonsters gepubliceerd

19-03-2013 NEN-ISO 22155 voor statische headspace analyse van bodemmonsters is nu gepubliceerd als NEN-EN-ISO 22155. Dit betekent dat het nu niet alleen een Nederlandse, maar ook een Europese norm is, zodat in alle Europese landen dezelfde norm kan worden gebruikt voor deze analyse.

Lees meer

Toelichting bij NEN 5720

14-03-2013 NEN heeft een toelichting gepubliceerd bij NEN 5720. Deze gaat over de juiste uitvoering van verkennend onderzoek van de waterbodem in Nederland. Gebleken is dat nogal wat interpretatieverschillen over bepaalde passages bestaan tussen gebruikers van deze norm. De nieuwe toelichting moet helderheid verschaffen.

Lees meer

Mogelijke terugtrekking aantal milieunormen: NEN inventariseert gebruik

24-01-2013 Iedere vijf jaar evalueren NEN en haar normcommissies alle Nederlandse (NEN) normen. Op basis van de laatste evaluatie heeft de normsubcommissie ’Anorganische parameters’ het voornemen om een aantal normen terug te trekken.

Lees meer

Stedelijke ophooglaag verdachte locatie?

14-11-2012 De strategie 'ONV' (onverdacht) uit NEN 5740:2009 wordt vaak onterecht toegepast bij verkennend onderzoek in gebieden met verhoogde achtergrondwaarden.

Lees meer

NEN publiceert NTA 6751 Milieubeschikbaarheid organische verbindingen

18-10-2012 NTA 6751 voor de bepaling van de milieubeschikbaarheid van organische verbindingen in bodem is verschenen.

Lees meer

Definitie bodemvreemd materiaal

08-08-2012 Puin en bodemvreemd materiaal worden vaak aan elkaar gelijk gesteld. De geschatte hoeveelheid puin in bodem is heel globaal te vergelijken met het schatten van textuur, op basis van gewichtspercentages.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl