Waterkwaliteit

Nederland hecht veel waarde aan een goede waterkwaliteit. Niet alleen van ons drinkwater, maar ook van schone rivieren en recreatieplassen.

De overheid / waterschappen bewaken de kwaliteit van bijvoorbeeld het grondwater, de sloot en de zwemvijver. Drinkwaterbedrijven zorgen voor schoon drinkwater. Bouwregelgeving zorgt ervoor dat drinkwater veilig ons huis binnenkomt en via het riool weer netjes wordt afgevoerd.

Wetgeving

De Nederlandse Waterwet stelt eisen aan de kwaliteit van drinkwater, oppervlaktewater, grondwater en afvalwater. Maar ook de Europese Kaderrichtlijn Water speelt hier een grote rol in. Maar hoe kun je zeker weten dat water veilig of schoon is? Normen voor monsternemingsmethoden, meetmethoden en zuiveringsmethoden dragen hieraan bij.

Meetmethoden voor waterkwaliteit

Via normalisatie verzorgt NEN een goede afstemming tussen eisen in wet- en regelgeving en praktisch uitvoerbare (meet)methoden. De NEN-commissie 390 020 'Milieukwaliteit' is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met normen voor vaststelling van de waterkwaliteit. Nederlandse experts behartigen de Nederlandse belangen ook op Europees en mondiaal niveau.

Voor de bepaling van chemische en fysische parameters zijn al veel normen ontwikkeld. De huidige ontwikkelingen richten zich met name op het gebied van monsterneming, microbiologie en ecologie (hydrobiologie).

Voor wie?

Waterkwaliteit in haar breedste zin is van belang voor iedereen. De normalisatie van meetmethoden is vooral van direct belang voor de rijksoverheid, handhavers, waterschappen, adviseurs, drinkwaterbedrijven en milieulaboratoria.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl