Ecologisch onderzoek van water

02-01-2013 De komst van de Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft de aquatische ecologie in de schijnwerpers gezet. Lidstaten moeten de ecologische toestand van hun oppervlaktewateren rapporteren als maat voor de kwaliteit. Daarmee ligt er meer nadruk op de kwaliteit van het water als onderdeel van de natuur en als leefgebied voor flora en fauna.

Ecologische toestand meten

Het meten van de ecologische toestand van oppervlaktewater is een complexe aangelegenheid. Gelukkig zijn er methoden ontwikkeld die hierin ondersteunen. Standaardisatie van deze methoden gebeurt vooral op Europees niveau, in CEN. Deze CEN-normen leiden ertoe dat binnen Europa iedereen op dezelfde wijze de ecologische toestand van het water kan bepalen.

Nederlandse inzet

Nederland werkt actief mee aan het maken van deze CEN-normen. Diverse Nederlandse experts brengen hun kennis en ervaring in via de NEN-commissie 390 147 05 'Aquatische ecologie'. Deze commissie werkt ook actief mee aan het KwaliteitsHandboek Hydrobiologie (KHH) dat STOWA ontwikkelt.

Het werkgebied van de NEN-commissie is zeer breed: van hydromorfologie van waterlichamen tot hydroakoestische methoden voor het tellen van vispopulaties en fytoplanktonbepalingen in het laboratorium.

Voor wie?

De normen zijn relevant voor zowel veldhydrobiologen als laboratoriummedewerkers. Waterschappen, milieulaboratoria en adviesbureaus nemen deel aan de NEN commissie.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl