Nieuwsberichten HKZ

Het nieuws volgen? Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief
Zorg & Welzijn mail - HKZ special.

HKZ-norm voor Kleine Organisaties is herzien. Geef uw mening!

01-06-2020 De HKZ-norm voor Kleine Organisaties uit 2010 is herzien. Deze norm voldoet nu weer aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Deze herziening is ontwikkeld samen met een expertgroep, die bestond uit ervaringsdeskundigen met de huidige norm. Op basis van hun input is de norm herschreven. Alle gebruikers van de norm kunnen feedback geven op het document.

Lees meer

Audits ten tijde van het coronavirus

30-03-2020 De huidige coronacrisis heeft consequenties op veel terreinen, ook op dat van certificatie en het uitvoeren van audits, zeker binnen zorg en welzijn. Zorginstellingen, zorgverleners en andere hulpverleners moeten op dit moment alle aandacht en energie richten op het bestrijden van het coronavirus. NEN-HKZ kan zich daarom voorstellen dat certificatie op dit moment geen prioriteit heeft en wenst alle zorginstellingen en zorg- en hulpverleners kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Lees meer

Zzp’ers in de zorg ontvangen HKZ-certificaat

12-09-2019 Diverse zzp’ers in de zorg hebben onlangs een HKZ-certificaat mogen ontvangen waarmee zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving, zoals gesteld in HKZ norm 166. Dit is een persoonsgebonden certificaat voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7).

Lees meer

Een breed gedragen nieuwe HKZ-norm voor Mondzorg

04-04-2019 Op 4 april is de nieuwe HKZ-norm voor de mondzorg gepubliceerd. De nieuwe compacte norm sluit aan bij kleine praktijken en de manier waarop de mondzorgbranche invulling wil geven aan kwaliteit. De nadruk ligt op het vakmanschap en het leren en verbeteren in plaats van het schrijven van procedures en protocollen. De norm vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken uit 2005 en orthodontiepraktijken uit 2006.

Lees meer

Nieuw keurmerk voor zelfstandige verzorgenden en verpleegkundigen op komst

04-09-2018 Op 27 juni zijn de norm en het certificatieschema gepubliceerd die als basis dienen voor het nieuwe HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn. Het HKZ-keurmerk is een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk voor alle zelfstandige (kraam)verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders in de langdurige zorg. Het keurmerk heeft als belangrijkste doel de kwaliteit van zelfstandigen in de zorg aantoonbaar te maken.

Lees meer

Publicatie HKZ-norm en -schema zzp’ers in zorg en welzijn

28-06-2018 De HKZ-norm en het HKZ-certificatieschema ‘Zzp’ers in zorg en welzijn - Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg’ zijn gepubliceerd. Op basis van de eisen in de norm in combinatie met het certificatieschema is certificatie mogelijk. Zzp’ers kunnen vanaf 2019 het keurmerk verkrijgen.

Lees meer

Nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn gepubliceerd

28-05-2018 HKZ heeft nu één volledige norm voor álle branches in zorg en welzijn. De norm geeft meer vrijheid aan de zorgprofessionals en voldoet aan de vraag om minder administratieve lasten, richtlijnen en protocollen.

Lees meer

Deadline voor overstap ISO en HKZ kwaliteitsnormen in aantocht

01-02-2018 Over een dik half jaar zijn de certificaten, op basis van ISO 14001:2004 en ISO 9001:2008, niet meer geldig. Met de publicatie van de nieuwe norm voor milieumanagement, ISO 14001:2015 en de nieuwe norm voor kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 is een transitieperiode van drie jaar vastgesteld. Dat betekent dat de overstap in aantocht is.

Lees meer

Nieuw financieringsmodel HKZ eenvoudiger en goedkoper

09-05-2017 HKZ heeft een nieuw financieringsmodel opgesteld, waarmee certificatie eenvoudiger en goedkoper wordt. Het financieringsmodel is met name interessant voor organisaties die te maken hebben met meerdere HKZ-normen, of uit kostenoverwegingen HKZ eerder hebben laten varen.

Lees meer

ISO 27001 en ISO 27002 voor informatiebeveiliging ongewijzigd overgenomen door Europa – geen consequenties voor NEN 7510

20-04-2017 Recentelijk zijn de belangrijkste internationale normen voor informatiebeveiliging, ISO 27001 en ISO 27002 overgenomen als Europese normen. Dit betekent dat beide normen in alle Europese landen als nationale norm worden gepubliceerd en conflicterende nationale normen worden ingetrokken. Inhoudelijk zijn de normen niet gewijzigd.

Lees meer

Nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie nu beschikbaar

12-04-2017 Er is een nieuwe HKZ-norm voor fysiotherapie beschikbaar. Deze norm, HKZ 104, sluit beter aan bij kleine praktijken en biedt voldoende uitdaging voor grotere (netwerk) praktijken.

Lees meer

NEN ontwikkelt gratis bewustwordingstool NEN 7510

23-03-2017 Essentieel bij informatiebeveiliging is houding en gedrag van de medewerkers en het management. Om u bewust te maken van de dagelijkse risico's van informatiebeveiliging heeft NEN een online tool ontwikkeld die u attent maakt op de juiste manier van handelen in een bepaalde situatie, zodat informatiebeveiliging geborgd blijft.

Lees meer

Aantoonbare kwaliteit ook mogelijk voor ketens en netwerken

23-02-2017 HKZ heeft samen met experts een norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Deze norm geeft handvatten voor betere afstemming en samenwerking. Met de norm kunnen organisaties in dit domein door middel van een certificaat zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit .

Lees meer

Nieuwe HKZ-norm voor dialysecentra is simpel maar toch uitdagend

05-07-2016 De nieuwe norm voor dialysecentra legt meer verantwoordelijkheid bij de professional en bevat minder eisen voor het beschrijven van processen en protocollen. Borging van de kwaliteit van de organisatie en de veiligheid van de patiënt blijven van groot belang. Het analyseren van risico's en het hebben van een veilige cultuur zijn de randvoorwaarden waaraan hoge eisen gesteld worden. Dit alles met als doel een tevreden patiënt die ervan uit kan gaan dat hij topzorg krijgt. Dialysecentra dienen voor 15 september 2018 de overstap te hebben gemaakt naar de nieuwe norm.

Lees meer

Stand van zaken aanpassing HKZ-normen aan ISO 9001:2015

13-02-2016 Afgelopen maanden is er met man en macht gewerkt om de HKZ-normen aan te passen aan ISO 9001:2015. De eerste aangepaste versies waren het Algemeen Organisatiedeel (rubrieken 4 t/m 9), HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties en de HKZ-norm Ambulancezorg.

Lees meer

HKZ-norm ‘Ketens en Netwerken in de Zorg en het Sociale Domein’ gepubliceerd voor commentaar

15-09-2015 HKZ heeft samen met experts een norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein ontwikkeld. Met deze norm kunnen organisaties in dit domein zichtbaar maken aan de buitenwereld dat zij serieus werken aan kwaliteit. Het concept van deze norm is gepubliceerd voor openbare kritiek; tot 14 november 2015 kunnen belanghebbende partijen het concept inzien en commentaar leveren.

Lees meer

Grip op kwaliteit met HKZ

14-09-2015 Hoe krijgt u als gemeente grip op de kwaliteit van de dienstverlening van organisaties waar u (jeugd)zorg inkoopt? En hoe beperkt u de risico’s op imagoschade? Vragen waar gemeenten een antwoord op moeten hebben sinds ze er – met de overheveling van de AWBZ naar de Wmo, én de invoering van de nieuwe Jeugdwet – meer verantwoordelijkheden bij hebben gekregen. Om meer zicht te krijgen op dit nieuwe terrein heeft HKZ de afgelopen periode een onderzoek laten uitvoeren naar het inkoopbeleid van gemeenten ten aanzien van zorg en het sociale domein.

Lees meer

HKZ-norm ‘Cliënt-/patiëntveiligheid’ herzien

31-08-2015 Cliënten en patiënten moeten er vanuit kunnen gaan dat de zorg die zij ontvangen veilig is. Om die reden is in 2009 de HKZ-norm ‘Cliënt- en Patiëntveiligheid’ opgesteld. In 2014 is, na advies van het College van Deskundigen, besloten deze norm te evalueren. Naar aanleiding hiervan is een aantal redactionele aanpassingen gedaan om het begrip ‘veiligheidscultuur’ beter toe te lichten.

Lees meer

De Gezondheidsraad positief over HKZ-certificatie

07-05-2015 De Gezondheidsraad heeft zich positief uitgelaten over HKZ-certificatie van hemofiliebehandelcentra en hiv-behandelcentra. Zij stelt dat het van belang is dat de behandeling van patiënten met hemofilie en hiv geconcentreerd blijft in gespecialiseerde centra die zijn gecertificeerd op kwaliteit. Daarnaast stelt de raad dat andere soorten zorg, waarin zich vergelijkbare risico’s voordoen, een dergelijk certificatiesysteem kunnen inzetten om kwalitatief goede zorg te garanderen.

Lees meer

Herziening NEN 7512 gepubliceerd

21-04-2015 NEN 7512 is herzien (vorige versie dateerde uit 2005). Bij de herziening is nadrukkelijk aangesloten bij de systematiek van NEN 7510:2011, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Beoordeling en behandeling van risico’s die bij gegevensuitwisseling een rol spelen, is daarin essentieel en daarom in NEN 7512 verder uitgewerkt. Daarnaast zijn de hiervoor relevante beheersmaatregelen nu meer expliciet en normatief geformuleerd.

Lees meer

Kwaliteitsplatform VV&T opgericht

19-03-2015 HKZ heeft in december 2014 de mening van HKZ-gecertificeerde VV&T-instellingen gepeild omtrent een mogelijke herziening van het HKZ-certificatieschema voor VV&T versie 2010.

Lees meer

Intrekking HKZ-certificatieschema Bureaus Jeugdzorg

19-03-2015 Per 12 januari jl. is het HKZ-certificatieschema voor Bureaus Jeugdzorg ingetrokken. Reden hiervoor is de opheffing van Bureaus Jeugdzorg per 1 januari in verband met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten.

Lees meer

‘HKZ-certificatieschema voor Zorgboerderijen’

17-03-2015 HKZ-gecertificeerde zorgboerderijen hebben in december een enquête ontvangen om te bepalen of het nodig is om het ‘HKZ-certificatieschema voor Zorgboerderijen’ te herzien.

Lees meer

De week van Zorg en Welzijn

16-03-2015 Van 18 t/m 20 maart 2015 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de vakbeurs Zorgtotaal plaats, het grootste platform voor professionals werkzaam in de zorg. Bezoekers maken kennis met de laatste oplossingen, nemen deel aan lezingen, demonstraties en simulaties en ontmoeten vakgenoten. De nieuwste producten, technieken en diensten voor de intramurale- en de thuiszorg komen aan bod, maar ook normen ontbreken niet. Tijdens de Vakbeurs Zorgtotaal 2015 verzorgt NEN verschillende lezingen.

Lees meer

HKZ meer ‘lean’ door de nieuwe ISO 9001

09-03-2015 Wellicht heeft u er al iets van vernomen: ISO 9001, dé wereldwijde managementsysteemnorm wordt herzien. De verwachting is dat in september 2015 de nieuwe ISO 9001 van kracht gaat. Dit heeft ook consequenties voor veel HKZ-normen, omdat de meeste HKZ-normen compatibel zijn met ISO 9001. Dat betekent dat veel HKZ-normen dit jaar aangepast gaan worden.

Lees meer

Pilot HKZ-Ketenkwaliteit

21-10-2014 De zorg voor de patiënt wordt steeds vaker door meerdere disciplines en organisaties verleend. Deze zorgketens staan vaak nog in de kinderschoenen waardoor patiënten risico’s lopen. Zo kan het voorkomen dat verschillende disciplines (huisarts, specialist) medicijnen voorschrijven die met elkaar interfereren. Ook kunnen er als gevolg van een gebrekkige overdracht diagnoses worden gemist. Om de afstemming binnen de zorgketen te verbeteren heeft HKZ in 2007 normen ontwikkeld voor Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden.

Lees meer

Addendum bij HKZ-norm Jeugdzorg

16-10-2014 Op verzoek van Jeugdzorg Nederland heeft HKZ addenda ontwikkeld bij de HKZ-normen voor Jeugdzorg en Bureaus Jeugdzorg. In deze addenda wordt een relatie gelegd tussen de acties uit het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg en de HKZ-normen.

Lees meer

Meedenken over HKZ Cliënt-/Patiëntveiligheid

02-10-2014 Op maandagmiddag 27 oktober a.s. organiseert HKZ een bijeenkomst voor organisaties die gecertificeerd zijn op HKZ-Cliënt/Patiëntveiligheid om met hen van gedachten te wisselen over hun ervaringen met de norm.

Lees meer

Nieuw! HKZ-norm Reclassering

25-09-2014 Op verzoek van de branche heeft HKZ kwaliteitsnormen ontwikkeld voor Reclassering. Deze zijn gebundeld in het HKZ-certificatieschema Reclassering. Het is voor het eerst dat er voor deze sector een HKZ-norm gemaakt is.

Lees meer

Herziening normen Fysiotherapie

12-08-2014 Jaarlijks bezoekt 20% van de Nederlanders de fysiotherapeut. De vraag is de afgelopen jaren toegenomen vanwege een verschuiving in het beleid van intramurale naar extramurale fysiotherapie, het toegenomen belang van fysiotherapie ten aanzien van preventie en de toename van het aantal chronische klachten. De HKZ-normen voor Extramurale Fysiotherapiepraktijken zijn aan herziening toe. De huidige normen dateren uit 2005. Er zijn meer dan 800 praktijken op gecertificeerd.

Lees meer

Afscheid voorzitter Centraal College van Deskundigen HKZ

14-07-2014 Op 3 juli jl. heeft NEN-HKZ afscheid genomen van de voorzitter van het Centraal College van Deskundigen voor Zorg & Welzijn, Kees Ahaus. Kees Ahaus was naast zijn baan als algemeen directeur bij CBO, deeltijd hoogleraar (UMCG leerstoel) bij de Rijksuniversiteit Groningen en algemeen directeur bij TNO Management Consultants. De afgelopen zes jaar was hij voorzitter van het Centraal College van Deskundigen HKZ (CCvD-Z/W).

Lees meer

Onduidelijkheid over HKZ-certificatie voor tandprothetische praktijken

04-07-2014 Afgelopen tijd is NEN-HKZ geconfronteerd met tandprothetische praktijken die het HKZ-logo op hun website vermeldden zonder dat zij HKZ-gecertificeerd waren. In een aantal gevallen bleek dat de betrokken organisaties in de veronderstelling waren dat zij wel het HKZ-certificaat hadden.

Lees meer

Certificatieschema voor HIV-behandelcentra in ontwikkeling

12-05-2014 Nederland heeft zesentwintig HIV-behandelcentra voor volwassenen en vier HIV-behandelcentra voor kinderen. De behandeling van HIV is erg complex en vereist hooggespecialiseerde zorg. Omdat artikel 8 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen vorig jaar is opgeheven, heeft de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB) in samenwerking met NEN-HKZ een certificatieschema ontwikkeld voor HIV-behandelcentra. Hiermee kunnen ze de kwaliteit van hun HIV-zorg transparant maken.

Lees meer

Een geslaagde en informatieve HKZ-kwaliteitsdag

12-05-2014 Zo ‘n 80 deelnemers uit diverse sectoren (o.a. Gehandicaptenzorg, Kraamzorg, Apotheken, ouderenzorg en ziekenhuizen) bezochten op dinsdag 8 april de HKZ-kwaliteitsdag. Een dag die in het teken stond van kwaliteit en veiligheid, en die ruimte gaf om ervaringen uit te wisselen en informatie op te doen tijdens de verschillende workshoprondes en de informatiemarkt.

Lees meer

HKZ-certificatieschema voor MEE-organisaties wordt ingetrokken

11-04-2014 In het verleden zijn de eisen ten aanzien van kwaliteit voor MEE-organisaties (ondersteuning bij leven met een beperking) vastgelegd in een HKZ-certificatieschema. Dit certificatieschema dateert uit 2006. MEE Nederland heeft besloten het schema niet te herzien. Het bestaande certificatieschema is ingetrokken op 10 maart dit jaar, maar er geldt een overgangstermijn van drie jaar.

Lees meer

Leadauditoren dienen certificaat te behalen voor toetsing op HKZ cliënt-/patiëntveiligheid

11-04-2014 Hoe toets je of een organisatie erin slaagt om de zorg veiliger te maken voor de cliënt/patiënt? En hoe kom je erachter of er daadwerkelijk sprake is van een veilige cultuur? Waar leg je de lat? Deze zaken zijn zelfs voor de meest doorgewinterde leadauditor moeilijk te beoordelen. NEN-HKZ biedt daarom een training voor leadauditoren aan om ervoor te zorgen dat deze toetsing op een goede manier gebeurt.

Lees meer

Download nu de Nieuwe Normen-app

13-02-2014 Als gebruiker van normen wilt u graag weten wanneer er nieuwe normen gepubliceerd zijn in uw vakgebied. NEN biedt u nu een nieuwe oplossing: De Nieuwe Normen-app.

Lees meer

NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg) onder accreditatie

07-01-2013 Certificerende instellingen kunnen organisaties beoordelen op basis van NEN-EN15224. In Nederland houdt de Raad voor Accreditatie toezicht op het consistent toetsen van deze norm door de verschillende certificerende instellingen.

Lees meer

NEN en HKZ samen: duidelijkheid voor de zorgsector

01-05-2012 Kwaliteit in de zorg is van levensbelang. Keurmerken, richtlijnen en normen zijn er om die kwaliteit te toetsen en te borgen. NEN en HKZ zijn per 1 mei gefuseerd. Zo ontstaat één loket voor alle vragen over kwaliteit in de zorg. Het HKZ -keurmerk en de daaraan verbonden activiteiten blijven bestaan.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Vragen over HKZ?

Neem contact met ons op

(015) 2 690 318

info@hkz.nl

Meer Zorg & Welzijn