Nieuwsberichten NEN 7510

NTA 7516 'Veilige e-mail in de zorg' beschikbaar voor het veld

15-05-2019 De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7516, de veldnorm die kaders stelt voor e-mailen in de zorg, is gepubliceerd. In opdracht van het Informatieberaad Zorg werkten ruim 50 experts van 46 verschillende organisaties de afgelopen acht maanden aan een nieuwe norm voor e-mail. NTA 7516 is nu beschikbaar voor iedereen via www.werkenmetnen7510.nl.

Lees meer

NTA 7516 ‘Veilige e-mail in de zorg’ goedgekeurd voor publicatie

03-04-2019 Op 19 maart heeft de werkgroep de concept NTA 7516 ‘Eisen voor veilige e-mail & chatapplicaties’ goedgekeurd voor publicatie. De werkgroep heeft een brede vertegenwoordiging van stakeholders bestaande uit (vertegenwoordigers van) patiënten, zorgaanbieders, leveranciers, regio-organisaties en deskundigen op het gebied van informatiebeveiliging en wetgeving. De laatste redactionele verbeteringen worden nu verwerkt. De publicatie vindt plaats in mei dit jaar.

Lees meer

Publicatie centraal certificatieschema voor NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’

04-06-2018 Een zorgvuldige en veilige manier van uitwisselen van medische- en patiëntgegevens is van groot belang. De Nederlandse overheid stelt daarom specifieke eisen aan gegevensuitwisseling in de zorg. De eisen aan informatiebeveiliging worden steeds strenger, mede onder invloed van Europese wetgeving, zoals de AVG. In navolging van de publicatie van NEN 7510 in december 2017, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, is op 1 juni 2018 NCS 7510 – het centrale certificatieschema van NEN 7510 - gepubliceerd.

Lees meer

Nieuwe versie NEN 7513 over logging op patiëntdossiers gepubliceerd

22-05-2018 De privacy van cliënten is afhankelijk van het handhaven van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsinformatie. De nieuwe versie van NEN 7513 bevat voorschriften voor zorgverleners en hun systeemleveranciers over wat er precies moet worden gelogd in een patiëntdossier.

Lees meer

Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd

07-12-2017 Op 7 december wordt tijdens het congres ‘Impact nieuwe NEN7510:2017’, de herziene norm NEN 7510:2017 aangeboden aan Marjolein ten Kroode van GGZ en lid van het Informatieberaad.

Lees meer

Congres Impact nieuwe NEN 7510:2017

14-11-2017 De eisen aan informatiebeveiliging worden steeds strenger, onder andere gevoed door nieuwe Europese wetgeving. Op het ogenblik hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Vanaf 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU.

Lees meer

Uitreiking 100ste certificaat NEN 7510

28-09-2017 Op 28 september 2017 is het 100ste certificaat NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ door DEKRA uitgereikt aan Bevolkingsonderzoek Midden-West. De feestelijke uitreiking vindt plaats tijdens de masterclass AVG en NEN 7510 in de Caballero Fabriek te Den Haag.

Lees meer

Normen helpen bij de implementatie van de AVG

22-09-2017 AVG of GDPR bezorgt Nederlandse bedrijven hoofdpijn. Ze moeten aan die wet voldoen, maar hoe? Op Europees niveau wordt er precies hiervoor gewerkt aan normen en richtlijnen.

Lees meer

DEKRA geaccrediteerd voor NEN 7510 informatiebeveiliging in de zorg

21-06-2017 Internationale expertorganisatie DEKRA is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor NEN 7510, de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Lees meer

ISO 27001 en ISO 27002 voor informatiebeveiliging ongewijzigd overgenomen door Europa – geen consequenties voor NEN 7510

20-04-2017 Recentelijk zijn de belangrijkste internationale normen voor informatiebeveiliging, ISO 27001 en ISO 27002 overgenomen als Europese normen. Dit betekent dat beide normen in alle Europese landen als nationale norm worden gepubliceerd en conflicterende nationale normen worden ingetrokken. Inhoudelijk zijn de normen niet gewijzigd.

Lees meer

NEN ontwikkelt gratis bewustwordingstool NEN 7510

23-03-2017 Essentieel bij informatiebeveiliging is houding en gedrag van de medewerkers en het management. Om u bewust te maken van de dagelijkse risico's van informatiebeveiliging heeft NEN een online tool ontwikkeld die u attent maakt op de juiste manier van handelen in een bepaalde situatie, zodat informatiebeveiliging geborgd blijft.

Lees meer

Nieuwe versie NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd voor commentaar

14-03-2017 Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. NEN 7510 is in de afgelopen maanden herzien en inmiddels is het normontwerp NEN 7510:2017 beschikbaar voor commentaar.

Lees meer

Kiwa eerste certificerende instelling in Nederland met accreditatie NEN 7510

24-01-2017 De kwaliteitsnorm NEN 7510 schept een kader voor informatiebeveiliging in de zorg. Kiwa is de eerste certificerende instelling in Nederland die deze norm onder accreditatie kan uitvoeren. Voor zorginstellingen betekent dat dubbele zekerheid.

Lees meer

Start revisie NEN 7510 en NEN 7513 voor informatiebeveiliging in de zorg

25-04-2016 Op 20 mei 2016 vinden de kick-off bijeenkomsten voor de revisie van NEN 7510 en NEN 7513 plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de scope en de strategie van de revisie bepaald. Voor belanghebbende partijen en geïnteresseerden die willen meedoen aan het revisietraject, is het belangrijk bij deze eerste vergadering aanwezig te zijn. Met deze revisie worden beide normen aan de laatste stand der techniek aangepast.

Lees meer

Toetsing NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg onder accreditatie

18-02-2016 Vanaf 11 februari 2016 is het mogelijk om onder accreditatie tegen NEN 7510 te worden gecertificeerd. NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, waaraan zorgorganisaties sinds 2008, conform de regeling gebruik BSN in de zorg, moeten voldoen.

Lees meer

Informatiebijeenkomst revisies NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg' en NEN 7513 'Logging'

02-02-2016 NEN organiseert op 16 maart 2016 een informatiebijeenkomst over de revisie van NEN 7510 en NEN 7513. Tijdens deze bijeenkomst hoort u meer over de aanleiding en de planning van beide revisietrajecten. Belanghebbende partijen worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

Lees meer

Helft zorginstellingen slecht bekend met Wet bescherming persoonsgegevens

24-06-2015 Zorginstellingen in Nederland zijn grootverwerkers van privacygevoelige gegevens, maar de meerderheid geeft aan niet bekend te zijn met relevante (nieuwe) wet- en regelgeving. Ook lopen zorgorganisaties risico’s omdat informatiebeveiliging nog te vaak niet de kerntaak is van bestuurders of directie (51 procent) en niet of onvoldoende informatiebeveiligingsbeleid doorgevoerd is (56 procent).

Lees meer

Veel patiënten nog niet benaderd voor elektronische gegevensuitwisseling

09-02-2015 Patiënten staan overwegend positief tegenover het elektronisch uitwisselen van hun medische gegevens. Maar wat blijkt: nog lang niet aan alle patiënten toestemming is gevraagd voor het uitwisselen van hun gegevens.

Lees meer

NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 afgekocht door VWS

27-10-2014 Het ministerie van VWS heeft een overeenkomst met NEN gesloten over de afkoop van een drietal NEN-normen. Het betreft NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513. Vanaf 1 november 2014 zijn deze normen vrij beschikbaar.

Lees meer

Ziekenhuizen maken patiëntdata toegankelijk en uitwisselbaar

19-06-2014 Veel ziekenhuizen zien het belang van goed toegankelijke en actuele patiëntdata. Dit kan namelijk cruciaal zijn bij het nemen van klinische beslissingen als de toestand van een patiënt snel verandert. Zo gaat het Elkerliek ziekenhuis in Helmond de bewaking van de vitale functies van patiënten standaardiseren en de bewakingsdata makkelijk uitwisselbaar maken.

Lees meer

EHBO-app redt levens en wint prijs

19-06-2014 Het aantal medische apps heeft de laatste paar jaar een enorme vlucht genomen. Het zijn er intussen vele duizenden. De EHBO-app van het Rode Kruis won begin deze maand de titel Health App Award 2014, omdat het gebruiksvriendelijk is en in noodsituaties levens kan redden.

Lees meer

Europees Parlement stemt in met actieplan eHealth

04-02-2014 Het Europees Parlement heeft ingestemd met het eHealth Actieplan 2014-2020 van de Europese Commissie. Onder leiding van Neelie Kroes (commissaris digitale agenda) gaat de Commissie nu werken aan internationale eHealth-normen. Ook zullen voor het eHealth-verkeer tussen de EU-lidstaten standaarden, protocollen en procedures ontwikkeld worden.

Lees meer

NEN 7512 'Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling' ter commentaar gepubliceerd

16-10-2013 Betrouwbaarheid is een sleutelwoord bij gegevensuitwisseling in de zorg. De vertrouwende (leverende) partij bepaalt welke eisen in het leveringsproces aan de betrouwbaarheid worden gesteld. De te vertrouwen (ontvangende) partijen moeten daaraan voldoen. De norm die de vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling in de zorg beschrijft, NEN 7512, is geactualiseerd. Met de actualisatie sluit de norm nu beter aan op de huidige ontwikkelingen in techniek, infrastructuur, organisatie en aanpalende normen. Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2014 commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

Ziekenhuis volledig over op digitale patiëntendossiers

14-10-2013 Ziekenhuis St. Jans Gasthuis in Weert heeft de papieren patiëntendossiers vervangen door digitale dossiers. Het ziekenhuis wil zo de zorg veiliger maken. En efficiënter gebruik maken van mensen en middelen.

Lees meer

NEN publiceert certificatieschema voor NEN 7510

10-10-2013 Steeds meer zorginstellingen hebben behoefte aan structurele aandacht voor informatiebeveiliging. Naast adequate implementatie van NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, willen ze een bewijs van conformiteit. NEN heeft daarom een uniform certificatieschema voor NEN 7510 ontwikkeld en gepubliceerd. Op 15 oktober organiseert NEN een symposium hierover.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Meer Zorg & Welzijn