Draagbare- & Verrijdbare blusmiddelen

Blustoestellen moeten in een gebouw zodanig worden geplaatst dat bij een calamiteit het blustoestel zo snel mogelijk kan worden ingezet. Blustoestellen moeten zichtbaar en bereikbaar en bruikbaar zijn.

Voor kantoren of vergelijkbare situaties worden in het algemeen A klasse toegepast. Deze brandblussers hebben een hoog blusvermogen op vaste stoffen en zijn veilig te gebruiken bij elektronica, zoals computers, kopieermachines en faxen. Na een blusactie kan het schuim eenvoudig worden opgeruimd met water.

Aan de verschillende soorten kleine blusmiddelen, draagbaar of verrijdbaar worden hoge eisen voor onderhoud gesteld. Deze eisen staan in de volgende normen:

Normen draagbare- & verrijdbare blusmiddelen

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de levensduur van een blustoestel bepaald?
De levensduur van een draagbaar of verrijdbaar blustoestel start op het moment van de in de blusstofhouder gestempelde, gegraveerde of anderszins duurzaam gemarkeerde fabricagedatum. Vanaf die datum zijn alle onderhoudsintervallen en de maximale levensduur (conform NEN2559 en NEN 2659) van toepassing. De datummarkering van de blusstofhouder is onderdeel van de wettelijk vereiste markeringen in het kader van de Pressure Equipment Directive. In de eerste uitgave van NEN 2559:2001 was een nieuwleveringsetiket opgenomen waarmee de datum van eerste ingebruikname (later dan de fabricagedatum van de blusstofhouder) gemarkeerd kon worden op het toestel. Dit is nu niet meer van toepassing.
Steeds vaker wordt in de markt door brandweer, maar ook door andere belanghebbenden geadviseerd om in cafetaria's, keukens enz. geen CO2 blusser maar een vetblusser te kiezen. Is hiervoor een basis in wetgeving en/of normering?
Er is op dit moment geen wetgeving die voorschrijft welk type blustoestel in deze situaties gekozen moet worden. De NEN 4001 schrijft echter voor dat voor dit risico een blustoestel gekozen moet worden met een blusstof geschikt voor de brandklasse F (frituurbranden). CO2 is niet geschikt als blusstof voor deze brandklasse, omdat het oververhitte frituurvet na blussing met CO2 snel weer zal herontsteken. Alleen met speciale blustoestellen die volgens de norm EN 3-7: + A1: zijn goedgekeurd met een blusvermogen op de brandklasse F kan een frituurbrand veilig en effectief geblust worden. Referentie: NEN 4001:2006 - par. 4.2.2 en tabel 1 NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 - annex L
Hoe moeten de normen NEN 2559 en NEN 2659 worden toegepast voor projecten waar een tweejarig onderhoudsinterval is gekozen?
Als voor een project een tweejarig onderhoudsinterval is gekozen, dan wordt het ene jaar het onderhoud volgens NEN 2559 en NEN2659 uitgevoerd, en het daarop volgende jaar niet. Alle uit te voeren handelingen worden volgens de norm uitgevoerd. Het uitgebreid onderhoud (dat volgens de normen in het 5e, 10e en 15e jaar plaatsvindt) wordt dan in het 4e, 8e, 12e en 16e jaar uitgevoerd, de revisie kan in het 10e jaar blijven.

In deze situatie moet tabel 2 als volgt uitgevoerd worden

Type blustoestel | onderhoud | uitgebreid onderhoud | revisie | Levensduur _______________________________________________________________
Water, water met | 2 jaar | 4e, 8e, 12e en 16e jaar | 10 jaar | 20 jaar
toevoeging schuim |
___________________________________________________________________
Poeder | 2 jaar | nvt | 10 jaar | 20 jaar
___________________________________________________________________
CO2 | 2 jaar | nvt | 10 jaar | 20 jaar
___________________________________________________________________
Halon | 2 jaar | nvt | 10 jaar | 20 jaar
Het inkepen van de onderhouds etiketten blijft jaarlijks conform de NEN 2559 en NEN 2659. Referentie NEN 2559 NEN 2659
Zijn tweetalige etiketten op blustoestellen toegestaan?
De norm NEN-EN 3-7 schrijft voor dat de gebruiksinstructies op het etiket gesteld moeten zijn in de taal of talen van het land waarvoor het blustoestel bestemd is. Voor Nederland betekent dit dat het etiket in de Nederlandse taal gesteld moet zijn. Indien vermelding van gebruiksinstructies in een andere taal wenselijk is, dan moet dit in het gebied buiten het goedgekeurde etiket plaatsvinden. Referentie: NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 - par. 16.2
Moeten ook blustoestellen gevuld met poeder en CO2 voorzien zijn van een waarschuwing op het etiket inzake gebruik op elektrische apparatuur onder spanning?
In de norm NEN-EN 3-1 t/m 3-6 was dit niet vereist; sinds de herziening van deze normenreeks en de verschijning van EN 3-7 in 2004 is deze vermelding verplicht voor alle blustoestellen. Voor blustoestellen met een typekeur vóór 2004 is deze waarschuwing niet verplicht, voor blustoestellen met een typekeur vanaf 2004 (dus volgens NEN-EN 3-7) is deze waarschuwing wel verplicht. Uit oogpunt van uniformiteit verdient het uiteraard aanbeveling om de waarschuwing op alle blustoestellen te vermelden. De norm vraagt aandacht voor nationale regelgeving of gebruikelijke vermeldingen. Nederland kent geen specifieke regelgeving op dat gebied; daarom dient de normtekst gevolgd te worden. Referentie: NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 - par. 16.2
Welke aanduidingen en etiketten moeten aanwezig zijn op nieuw geleverde blustoestellen?
Conform het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997 moeten draagbare blustoestellen in Nederland zijn voorzien van een Rijkstypekeur (ovalen merk met daarin een volgnummer en maand-jaar van afgifte). Daarnaast moeten draagbare blustoestellen volgens de norm NEN 2559 bij nieuwlevering worden voorzien van een aanduiding van de uiterste datum (jaar en maand) waarop het eerstvolgende onderhoud moet worden uitgevoerd. Deze aanduiding stelt externe inspectie-instanties in staat om vast te stellen of aan de onderhoudsverplichtingen is voldaan, bijvoorbeeld in het kader van ADR wetgeving. De aanduiding bij nieuwlevering kan worden aangebracht: - productiematig (bijvoorbeeld door middel van zeefdruk) - met behulp van een nieuwleveringsetiket Referentie: Besluit Draagbare Blustoestellen 1997 (staatsblad 1998 - 46) NEN 2559:2001 + A3:2009 - par. 5.5.2
Is het toegestaan om haspels bij reparatie te voorzien van een nieuwer model straalpijp, bijvoorbeeld een straalpijp met draaibediening in plaats van de oude driestandenstraalpijp?
Bij onderhoud en reparatie van brandslanghaspels mogen alleen onderdelen worden toegepast die zijn goedgekeurd door de fabrikant of leverancier. In het algemeen geldt hierbij dat vervangende onderdelen gelijk of tenminste gelijkwaardig moeten zijn aan de onderdelen in de oorspronkelijke typekeuring van de betreffende brandslanghaspel. Referentie: NEN-EN 671-3:2009 - hoofdstuk 9
Kan in parkeergarages waar geen sprinklerinstallatie aanwezig is, NEN 4001 worden toegepast om de basisbeveiliging te realiseren?
NEN 4001 regelt de projectering van kleine blusmiddelen zoals blustoestellen en bluswagens. Daarnaast worden in Nederland brandslanghaspels wettelijk voorgeschreven. Kleine blusmiddelen zijn bedoeld om het begin van een brand gericht te bestrijden. Hiermee worden de schade en het risico op verdere escalatie geminimaliseerd, maar kleine blusmiddelen vereisen wel de aanwezigheid van minimaal één persoon om het apparaat te bedienen. Een sprinklerinstallatie functioneert volledig autonoom, maar heeft wel een min of meer ontwikkelde brand nodig om te activeren. Een sprinklerinstallatie kan geen gerichte blussing uitvoeren zodat een verborgen vuurhaard, bijvoorbeeld onder de motorkap van een auto, niet geblust zal worden. De sprinklerinstallatie zorgt er echter wel voor dat de brand klein blijft, niet kan overslaan naar andere voertuigen en de gebouwconstructie niet ernstig aangetast wordt. Kleine blusmiddelen en sprinklers hebben dus een totaal verschillend doel en kunnen elkaars functie niet overnemen. Brandslanghaspels worden in parkeergarages niet vaak toegepast vanwege het gevaar op bevriezing en de ongeschiktheid voor vloeistofbranden. Om deze reden kan de basisbeveiliging het beste gerealiseerd worden met draagbare blustoestellen; de projectering hiervan geschiedt dan op basis van NEN 4001. Referentie: NEN 4001
Hoe wordt de datum voor vijfjaarlijkse beproeving van een brandslanghaspel vastgesteld?
Het gaat hierbij om de productiedatum van de slang. Deze wordt bepaald volgens de norm EN 694. Referentie: NEN-EN 694:2001 + A1:2007
Mogen watermist blussers worden toegepast als basisbeveiliging volgens NEN4001?
Watermist blussers zijn blussers gevuld met water of water met additieven (EN3-7). Een watermist blusser met een inhoud van 6 of 9 liter, en die voldoet aan de minimum eisen van EN3-7, mag worden toegepast als basisbeveiliging conform §4.4.1. Dat een watermist blusser is toegestaan, betekent niet dat een watermist blusser in alle situaties de beste keuze is. Een blusser met alleen water als blusstof heeft een relatief laag blusvermogen, en uitsluitend voor de brandklasse A. Voor zones met een aanzienlijke vuurbelasting, of waar klasse B risico's kunnen voorkomen, moeten blussers met een AB rating gekozen worden, en is het raadzaam om een blustoestel met een hogere rating te kiezen. Watermist blussers mogen uiteraard ook als aanvullende beveiliging toegepast worden.
Aan welke eisen moeten oefenblussers voldoen?
De Nederlandse wetgeving kent geen oefenblussers, en daarmee moeten blussers die worden ingezet bij oefeningen aan alle eisen van een draagbaar blustoestel voldoen inclusief het rijkstypekeur. Vaak wordt gedacht dat oefenblussers aan minder eisen behoeven te voldoen maar dit is niet correct.
Bij een oefening is de veiligheid van het blustoestel net zo belangrijk als in normale situaties. Al is de brand bij een oefening in het algemeen een gecontroleerde, min of meer veilige brand, het blustoestel is en blijft een drukhoudend apparaat. Bij veelvuldig hervullen van deze toestellen kan overmatige slijtage ontstaan in sluitingen, slangen en de drukhouder zelf. Hoewel niet expliciet benoemd in de onderhoudsnormen moeten toestellen gebruikt voor oefeningen daarom even zorgvuldig hervuld en onderhouden worden als blustoestellen die voor normale beveiligingsdoeleinden zijn voorzien.
Het trainingsinstituut heeft de zorgplicht om voor veilige toestellen te zorgen. Hiertoe kunnen aanvullende onderhoudseisen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld jaarlijkse hydrostatische beproeving van de drukhouders, of een beperking van de gebruiksduur van een toestel.
Onderhoud brandslanghaspels, is NEN 3211 nog geldig?
NEN 3211 is de oude norm voor brandslanghaspels. Inmiddels is de Europese norm NEN-EN 671-1 van kracht.
Zowel oude vaste brandslaghaspels, die nog onder NEN 3211 zijn gemaakt, als nieuwere die onder NEN-EN 671-1 vallen, kunnen onderhouden worden volgens NEN-EN 671-3 en het certificatieschema. Alleen er is verschil in de maximale werkdruk. Certificatieafspraken voor onderhoud blusmiddelenzijn te vinden op de website van het CCV Genoemde normen: NEN 3211 Brandweermaterieel - Vaste slanghaspels met rubberslang en straalpijp NEN-EN 671-1 Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang NEN-EN 671-3 Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslangsystemen met plat-oprolbare slang
Welk blustoestel is geschikt voor gebruik in een serverruimte?
Afhankelijk van de grootte van een serverruimte, is deze vaak beveiligd met een automatisch blussysteem. Als draagbaar blustoestel wordt vaak gebruik gemaakt van een CO2 blustoestel.
In NEN 4001 wordt het volgende aangegeven: Het gebruik van een CO2-blustoestel in een besloten ruimte zal leiden tot een verlaging van de zuurstofconcentratie, hetgeen bewustzijnsvermindering en verstikking kan veroorzaken. Deze blustoestellen mogen daarom niet worden geprojecteerd in of ten behoeve van kleine ruimten. Per kg CO2 moet ten minste 12,5 m3 ruimte aanwezig zijn.
OPMERKING: • Een CO2-blustoestel met een inhoud van 2 kg mag uitsluitend in ruimten groter dan 25 m3 worden gebruikt. • een CO2-blustoestel met een inhoud van 5 kg mag uitsluitend in ruimten groter dan 62,5 m3 worden gebruikt. Bron: NEN 4001+C1:2008 Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen
Hoe gebruik ik een blustoestel in en schakelkast?
Bij brand in een schakelkast moet men eerst proberen de hoofdschakelaar uit te zetten zodat er geen spanning meer op de, in de brandgeraakte, delen staat. Gaat dit niet, neem dan een brandblusser die geschikt is voor het blussen op spanning voerende delen.
• Blijf op 1 meter afstand van de brandhaard.
• Op het bedieningsetiket van de brandblusser staat aangegeven of deze geschikt is voor het blussen van onder spanning staande apparatuur.
• Geschikte blustoestellen zijn schuimblussers met een sproeistraal of een CO2 blustoestel.
• Een poederblustoestel is minder geschikt voor dit soort branden i.v.m. de nevenschade door het poeder.
• Het gebruik van een CO2-blustoestel in een besloten ruimte zal leiden tot een verlaging van de zuurstofconcentratie, hetgeen bewustzijnsvermindering en verstikking kan veroorzaken. Deze blustoestellen mogen daarom niet worden geprojecteerd in of ten behoeve van kleine ruimten.
• Per kg CO2 moet ten minste 12,5 m3 ruimte aanwezig zijn.

OPMERKING: • Een CO2-blustoestel met een inhoud van 2 kg mag uitsluitend in ruimten groter dan 25 m3 worden gebruikt • een CO2-blustoestel met een inhoud van 5 kg mag uitsluitend in ruimten groter dan 62,5 m3 worden gebruikt Bron: NEN-EN 3-7+A1:2007 - Draagbare blustoestellen –Deel-7 Eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden NEN 4001+C1:2008 - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen
Er worden soms designblussers aangeboden met afwijkende kleuren, bedrukking, verchroomd enz. Is dit toegestaan? Welke eisen worden gesteld aan de kleur van een brandblusser?
In de norm NEN-EN 3-7 wordt gesteld dat een cilinder van de brandblusser rood moet zijn, RAL 3000. De Nederlandse wetgeving (besluit draagbare blustoestellen) stelt de norm NEN-EN 3-7 verplicht, en daarmee zijn andere kleuren niet toegestaan. In opdracht van de overheid wordt dit gehandhaafd door KIWA.

Overigens mag volgens NEN-EN 3-7 op maximaal 10% van het oppervlak van de cilinder van het blustoestel een kleurcodering voor de blusstof zijn aangebracht. De Nederlandse wetgeving kent geen kleurcodering voor de blusstof, maar dat is ook niet expliciet verboden. Als een kleurcodering wordt aangebracht dan wordt hiervoor in het algemeen de BS (British Standard) gevolgd:
• rood - water (inclusief watermist)
• crème - water met additieven en schuim
• blauw - bluspoeder
• zwart - koolstofdioxide (CO2)
• geel - "wet chemical" - brandklasse F

Ook brandslanghaspels moeten rood zijn, volgens de norm NEN-EN 671-1. Deze norm wordt in de Europese Construction Products Regulation EU/305/2011 verplicht gesteld. Haspelkasten mogen in Nederland een andere kleur hebben, maar moeten wel zijn voorzien van het juiste symbool, in de juiste kleur, conform NEN-EN-ISO 7010.

Eerder door u bekeken