Drink- en waterinstallaties

De belangrijkste normen die het installatiebranche te maken heeft vallen onder drinkwater en leidingwaterinstallaties.

Op dit moment zijn er grote veranderingen aan de gang in nationale en Europese wet- en regelgeving die betrekking hebben op het onderwerp drinkwater. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe Drinkwaterwetgeving, Europese waternormen en het Bouwbesluit. Deze veranderingen zijn aanleiding voor een grote herziening van NEN 1006. Onderwerpen die van belang zijn voor leidingwaterinstallaties worden verwerkt in de nieuwe versie van NEN 1006.

Status NEN 1006
NEN 1006 geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen vanuit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie en voor uitbreidingen, wijzigingen, gehele of gedeeltelijke vernieuwingen, herstellingen en onderhoud van een bestaande leidingwaterinstallatie.

In het nieuwe Bouwbesluit wordt NEN 1006 in zijn geheel aangewezen. Dit betekent dat voor de aanleg van nieuwe installaties versie 2011 van NEN 1006 van toepassing is. De belangrijkste wijziging van NEN 1006 is dat er strengere regels aan huishoudwater worden gesteld. Dit is in lijn met de nieuwe drinkwaterwetgeving.

Preventie legionella groei
Een eigenaar van een leidingwaterinstallatie heeft zorgplicht. In praktijk betekent dit dat de eigenaar de plicht heeft om de gebruikers van het pand te beschermen tegen de legionellabacterie. NEN 1006 zorgt ervoor dat vanuit een installatietechnisch oogpunt de kans op legionellagroei wordt beperkt. Met name door eisen op te nemen over temperatuur van koud- en warmtapwater, geen dode einden en regelmatig gebruik van de installatie (waardoor stilstand wordt voorkomen). Beheersmaatregelen tegen legionellagroei worden in andere publicaties beschreven, onder andere Drinkwaterwetgeving en ISSO 55.1.

Europese waternormen
De Europese NEN-EN 806 serie ‘Eisen voor drinkwaterinstallaties voor gebouwen’ bestaat uit vijf delen die verschillende aspecten van drinkwater beschrijven. Tevens is er een technisch rapport waarin beschreven wordt hoe de groei van legionellabacteriën kunnen worden voorkomen. Onderwerpen die van belang zijn voor Nederlandse manier van werken en die passen binnen de Nederlandse wetgeving, worden in de herziening NEN 1006 meegenomen. Dit in samenhang met de regels die gelden voor (Europese) normalisatie.

Belangrijke Waterinstallatienormen

NEN 1006+A3:2011 nl

Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)

NEN-EN 1717:2000 en

Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties

NEN-EN 806-1:2000/A1:2001 nl

Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 1: Algemeen

NEN-EN 806-2:2005 en

Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 2: Ontwerp

NEN-EN 806-3:2006 en

Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 3: Leidingdimensionering - Vereenvoudigde methode

NEN-EN 806-4:2010 en

Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen - Deel 4: Installatie
Gerelateerde vakgebieden

Milieu

Watergerelateerde vakgebieden

Top waternormen

NEN Shop

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl