Eerste certificaten assetmanagement met logo ISO 55001 schema uitgereikt

13-09-2016 Vrijdag 9 september zijn in Delft op feestelijke wijze de eerste zes certificaten voor ISO 55001 (assetmanagement) met daarop het logo van het NEN-certificatieschema uitgereikt. Met deze certificaten tonen de organisaties aan dat zij hun assets (kapitaalgoederen, bedrijfsmiddelen) goed beheren, zodat ze toegevoegde waarde blijven leveren voor de organisatie en haar belanghebbenden en bijdragen aan het realiseren van de (strategische) doelen van de organisatie.

De certificaten werden uitgereikt door Harold Pauwels, Manager Standards van NEN aan: Enexis, Provincie Noord-Holland, Exploitatie Maatschappij Komfort, Gebr. Van Kessel Onderhoud, Zebra Gasnetwerk en Vermeulen Benthuizen. De verscheidenheid aan organisaties laat zien dat assetmanagement belangrijk is in allerlei sectoren van bedrijfsleven en overheid.

Belangstelling voor certificatie groeit

Op basis van ISO 55001 kan het assetmanagementsysteem van een organisatie worden gecertificeerd door een onafhankelijke en deskundige instelling. Zo kan een organisatie aan haar belanghebbenden laten zien dat ze een goed geïmplementeerd en effectief assetmanagementsysteem heeft. De belangstelling hiervoor groeit sterk in Nederland. Bijvoorbeeld bij beheerders van gas- en elektriciteitsdistributienetwerken, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en gemeenten. Allemaal organisaties bij wie het goed blijvend functioneren van groot maatschappelijk belang is. Ook bij organisaties die in opdracht van eigenaren van assets het beheer uitvoeren (bijvoorbeeld aannemers en service providers) bestaat veel belangstelling voor certificatie.

Centraal certificatieschema

Om de kwaliteit en vergelijkbaarheid van certificatie van assetmanagementsystemen te ondersteunen heeft NEN met marktpartijen het initiatief genomen een centraal certificatieschema te ontwikkelen. Hierin zijn bijvoorbeeld eisen vastgelegd over de competentie van auditteams, de minimale tijdsbesteding bij het uitvoeren van audits en de manier waarop over het certificatieproces en de resultaten daarvan gerapporteerd moet worden. Hiermee wordt een basis gelegd voor de goede kwaliteit en vergelijkbaarheid van de dienstverlening door verschillende certificatie-instellingen. NEN streeft ernaardat dit schema wordt erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA) zodat certificatie-instellingen zich voor de toepassing van dit schema kunnen laten accrediteren door de RvA.

NEN certificatieschema ISO 55001

De volgende certificatie-instellingen zullen het certificatieschema gaan toepassen en daarvoor een licentieovereenkomst met NEN afsluiten: Dekra, Difam en Kiwa. Met de uitreiking van de eerste certificaten en het tekenen van de eerste licenties is het startschot gegeven voor de toepassing van het NEN certificatieschema voor ISO 55001.

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe u een NEN-ISO 55001 certificaat behaalt ga naar www.nen.nl/assetmanagement. Hier vindt u ook het register van certificaathouders en dat van de certificerende instellingen. Voor andere vragen over dit onderwerp en informatie over het verkrijgen van een licentieovereenkomst om het schema toe te kunnen passen, kunt u contact opnemen met het cluster NEN Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 115, of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over het certificatieschema en de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over het certificatieschema of de ontwikkeling van normen op dit gebied? De Commissie van Deskundigen NEN-ISO 55001 beheert het certificatieschema en past dat aan op basis van praktijkervaringen met de toepassing ervan. De normcommissie ‘Assetmanagement’ verzorgt de Nederlandse inbreng bij de internationale normalisatie op het gebied van assetmanagement, zoals die plaatsvindt in ISO/TC 251 'Asset management'. Daarmee functioneert de normcommissie als de zogenoemde schaduwcommissie voor ISO/TC 251. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissies een mail naar mm@nen.nl.

Recently Viewed

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnement met Dick Hortensius, consultant Managementsystemen.

mm@nen.nl

(015) 2 690 115

More information?

Please contact NEN Communications department.

00 31 152 690 435

communications@nen.nl