Smart City strategie en standaarden in ontwikkeling

09-01-2017 Veel Nederlandse steden, universiteiten, bedrijven, overheden en netwerken zijn vanuit hun eigen doelen en expertise actief in smart cities. Om complementair aan elkaar te werken, kansen beter te benutten en gezamenlijk de transitie te maken, wordt in een samenwerkingsverband de NL Smart City-strategie ontwikkeld. Voor de actielijn standaardisatie legt NEN als een van de partners – en als kernteamlid – de verbinding met de Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (SAG-SC).

Smart city-projecten moeten invulling geven aan de meest dringende maatschappelijke vraagstukken, zoals stedelijke groei, luchtkwaliteit, vergrijzing en mobiliteit. En altijd met inbegrip van de principes duurzaamheid, leefbaarheid, veerkrachtigheid en inclusiviteit van alle mensen. Elke stad is uniek, maar kan dat niet alleen. Juist op de gemeenschappelijke onderliggende issues moeten steden samenwerken aan uniforme oplossingen die modulair, schaalbaar, integraal en interoperabel zijn.

Urban Platforms

Urban Platforms is een smart city-project dat regelmatig aan bod komt bij steden. Al blijkt het dat steden moeite hebben om te bepalen welke kenmerken zo’n Urban Platform moet hebben. Er is onder meer behoefte aan gezamenlijke oplossingen op common-issues, handvatten voor strategie- en procesontwikkeling en aan het voorkomen van supplier- en technology lock-ins. Uiteindelijk streeft iedereen ook naar criteria voor opdrachtverstrekking en het justificeren van langetermijninvesteringen. Standaardisatie is een enabler die steden en hun partners ondersteunen bij diverse smart city-projecten. Dankzij breed gedragen standaarden en leidraden ontstaat er zicht op oplossingsrichtingen en daarmee vertrouwen voor investeringen. Ook dragen standaarden bij aan marktacceptatie en opschaling van innovaties. SAG-SC startte een subgroep van Urban Platforms om de behoefte en uitgangsprincipes nader te onderzoeken en ondersteunende best practices (standaarden) in een multi-stakeholderproces te kunnen ontwikkelen. Daarbij houdt SAG-SC ook internationale trajecten in de gaten en haakt desgewenst aan.

NL Smart City Strategie

In januari presenteert een nationaal samenwerkingsverband de NL Smart City-strategie aan minister-president Rutte. De prioriteiten in deze strategie zijn gebaseerd op praktijkervaringen van steden, universiteiten en bedrijven die dagelijks bezig zijn met de new economy en veranderprocessen. Het hele proces van planvorming is nieuw. Dit wordt immers bottom-up gevormd. Samenwerking vanuit drie groepen – steden, wetenschappers en bedrijven – en overleg met een stuurgroep van de overheid, zorgen voor een breed draagvlak en commitment voor de nationale strategie. Voor de actielijn standaardisatie legt NEN als een van de partners – en als kernteamlid – de verbinding met de Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (SAG-SC). Deze adviesgroep is ingericht voor strategiebepaling van standaardisatie rondom gemeenschappelijke issues. De SAG-SC bestaat uit twintig partners en legt verbindingen tussen de vraagzijde (steden) en de oplossingszijde (industrie). Het doel is om in een multi-stakeholder- en privaat-publiekproces uitvoering te geven aan een dynamische standaardisatie-agenda. Daarmee ondersteunt SAG-SC steden en partners bij hun aanpak, processen en de techniek nodig voor de ontwikkeling van smart cities. Stakeholders hebben behoefte aan een centraal overlegpunt waar allerlei standaardisatie-initiatieven samenkomen, afstemming plaatsvindt en kennis wordt gedeeld.

Meer informatie

Voor meer informatie over Smart Cities, de Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (SAG-SC) en/of standaardisatie: www.nen.nl/smartcities of neem contact op met Remco Perotti, Secretaris SAG-SC, remco.perotti@nen.nl, 015-2690393 of Emiel Verhoeff, Business Development Manager SAG-SC, emiel.verhoeff@nen.nl, 015-2690334.

Recently Viewed

More information?

Please contact NEN Communications department.

00 31 152 690 435

communications@nen.nl