Nieuws

Norm voor brandveiligheid voor gebouwen wordt herzien

21-06-2018 NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) gaan samenwerken aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’.

Lees meer

Wijzigingen NEN 1006 'Leidingwaterinstallaties' gepubliceerd

21-06-2018 In de NEN 1006 normcommissie wordt voortdurend nagedacht over de te nemen stappen ter bevordering van duurzaamheid waarbij zorg wordt gedragen voor de kwaliteit van het water dat uit de kraan komt. Naar aanleiding daarvan is nu een wijzigingsblad bij NEN 1006 ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’ gepubliceerd.

Lees meer

Nieuwe ISO 22000 norm maakt ons eten veiliger

20-06-2018 Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat voedsel veilig is. Of het nu een product is dat direct van het land komt of een pizza die uit tientallen ingrediënten bestaat, de veiligheid moet voorop staan. Elke speler in de keten, fabrikant, transporteur of eindverkoper, is verantwoordelijk voor het afleveren van een veilig product. De nieuwe versie van ISO 22000, de wereldwijd bekende norm voor management van voedselveiligheid, levert hieraan een bijdrage. NEN houdt op 26 september een congres ter introductie van de nieuwe ISO 22000 die medio 2018 verschijnt.

Lees meer

Nieuwe naam voor CEN/TC 428: ICT Professionaliteit en Digitale Vaardigheden

19-06-2018 De Europese normcommissie CEN/TC 428 verandert haar naam in ICT-professionaliteit en digitale vaardigheden. CEN/TC 428 wil daarmee uitdragen dat het volwassen worden van het ICT-beroep in alle sectoren, zowel publiek als privaat wordt ondersteund. Normen dragen hieraan bij. Zij vormen immers een basis op grond waarvan nationaal en internationaal gehandeld kan worden.

Lees meer

Innovatieve normen voor diffuus glas overhandigd op Greentech 2018

18-06-2018 Tijdens het AVAG Dutch 'Quality Hour' op 13 juni op de Greentech 2018, presenteerde voorzitter Harm Maters twee belangrijke initiatieven van de toeleverende industrie op het gebied van kwaliteit en innovatie. Dankzij de samenwerking met NEN, kennisinstellingen en met het bedrijfsleven tuinbouw en toelevering konden twee nieuwe NEN-normen voor diffuus glas worden overhandigd.

Lees meer

Voorstel oprichting ‘ISO Technical Committee Sustainable Finance’

18-06-2018 Financiers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid. Er bestaan ook al veel fondsen en projecten die bijdragen aan maatschappelijk verantwoorde initiatieven, van duurzaamheidsfondsen tot investeren in social enterprises. Vanuit Groot-Brittannië is nu een voorstel voor de oprichting van een technische commissie voor ‘sustainable finance’ gekomen. Belanghebbenden wereldwijd wordt gevraagd hun mening te geven over de oprichting van een technical committee (TC) ‘Sustainable Finance’.

Lees meer

Internationale dag van de wind

15-06-2018 Vandaag is het de internationale dag van de wind. Deze dag staat in het teken van windenergie. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om aan het brede publiek de mogelijkheden, voordelen en nieuwe technologieën van windenergie te introduceren.

Lees meer

Herziene norm voor bepaling meetonzekerheid gepubliceerd

13-06-2018 Voor laboratoria met ISO/IEC 17025 accreditatie is het verplicht om meetonzekerheid te bepalen. Hiervoor is NEN 7779 sinds jaren het referentiedocument. De herziene NEN 7779 is nu beschikbaar.

Lees meer

Nederlandse werkwijze voor bepaling meetonzekerheid gaat internationaal

13-06-2018 Recent is de herziene NEN 7779 gepubliceerd. Deze norm is sinds jaren het referentiedocument om meetonzekerheid te bepalen. Laboratoria met een ISO/IEC 17025-accreditatie zijn verplicht om meetonzekerheid vast te stellen. In het buitenland bestaan er nauwelijks afspraken voor het bepalen van meetonzekerheid. Met de internationalisering van NEN 7779 kan de Nederlandse werkwijze internationaal leidend worden.

Lees meer

Wanneer AI, big data, ethiek en mensenrechten samenkomen

12-06-2018 Artificial intelligence (AI) en big data krijgen een steeds grotere rol in onze maatschappij. Dit brengt een hoop voordelen met zich mee, maar heeft ook potentie om onze maatschappij, ethische normen en waarden, en mensenrechten negatief te beïnvloeden. NEN gaat daarom onderzoeken hoe normen kunnen bijdragen aan een verantwoorde en duurzame ontwikkeling van AI en big data.

Lees meer

Neem deel aan de herziening van de norm voor ‘Ordeningsregels voor gegevens in de bouw’

11-06-2018 Een goede decompositie is een onmisbaar instrument voor een eenduidige communicatie in de bouwketen. Veel organisaties gebruiken de decompositie zoals deze is opgenomen in NEN 2767-1. Deze decompositie is ontwikkeld op basis van NEN 2660. Deze decompositie is echter niet met dit doel ontwikkeld en is niet meer toereikend voor het huidige gebruik in de markt. Normcommissie ‘Classificaties in de bouw’ is gestart met de herziening van NEN 2660 en nodigt de markt uit aan om zich aan te sluiten bij deze ontwikkeling.

Lees meer

Congres De nieuwe ISO 22000

08-06-2018 Als foodbedrijf wil en moet u voedselveilige producten afleveren. Niet alleen om recalls te voorkomen; ook de vraag van afnemers, toeleveranciers en de NVWA aan foodbedrijven om voedselveiligheid aantoonbaar te maken, neemt toe. Wie werkt volgens een erkende norm laat zien de zaken goed op orde te hebben. ISO 22000 is zo'n norm.

Lees meer

NTA 8055 ‘Internet in woningen en gebouwen’ gepubliceerd

06-06-2018 NTA 8055 voor internet in woningen en gebouwen is gepubliceerd. Met deze NTA is door de partijen Kien, Uneto-VNI, KPN, VodafoneZiggo, Vitaal Thuis, Verkerk Groep, Croonwolter&dros en ElectroStyling een eerste stap gezet in kwaliteitsverbetering voor internet/wifi in én om de woning. De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) is gemaakt om voorbereid te zijn op de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van leef- en werkcomfort, veiligheid, zorg, energie en entertainment.

Lees meer

Lancering online tool voor implementatie ISO 20400

05-06-2018 Na de introductie van ISO 20400 als internationale richtlijn voor MVI, wordt nu de Webtool ISO 20400 gelanceerd. Een online tool die ondersteunt bij implementatie, verantwoording en benchmarking van de eigen prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. De Webtool ISO 20400 is op 4 juni live gegaan, op 7 juni volgt de officiële presentatie. De webtool is een gezamenlijk initiatief van NEN en NEVI.

Lees meer

Publicatie centraal certificatieschema voor NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’

04-06-2018 Een zorgvuldige en veilige manier van uitwisselen van medische- en patiëntgegevens is van groot belang. De Nederlandse overheid stelt daarom specifieke eisen aan gegevensuitwisseling in de zorg. De eisen aan informatiebeveiliging worden steeds strenger, mede onder invloed van Europese wetgeving, zoals de AVG. In navolging van de publicatie van NEN 7510 in december 2017, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, is op 1 juni 2018 NCS 7510 – het centrale certificatieschema van NEN 7510 - gepubliceerd.

Lees meer

Wijzigingsblad ‘Meterruimten en bouwkundige voorzieningen in woningen’ voor commentaar

04-06-2018 Het ontwerp van het wijzigingsblad van NEN 2768:2016 is gepubliceerd en staat open voor commentaar. Deze norm gaat in op de meterruimten en bouwkundige voorzieningen in woningen. Het wijzigingsblad op NEN 2768:2016 bevat enkele wijzigingen ter verduidelijking en verbetering van het gebruik. Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus commentaar leveren.

Lees meer

NPR 9090 maakt van Nederland koploper

04-06-2018 Gelijkstroom (DC) is sterk in opmars. DC vereist de nodige specifieke kennis en vaardigheden. En die zijn in de elektrotechnische sector nog niet algemeen aanwezig. Vandaar dat er een speciale NPR komt, de NPR 9090 ‘DC installaties voor laagspanning’. Nederland loopt hiermee mondiaal voorop.

Lees meer

CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn

04-06-2018 Materieel dat gebruikt wordt in gebieden met explosiegevaar behoeft extra aandacht. Als u dit als producent op de markt wilt brengen, heeft u te maken met speciale wet- en regelgeving. De ATEX richtlijnen spelen daarbij een belangrijke rol. Welke wetgeving is nog meer belangrijk? Zijn hiervoor conformiteitsprocedures en zo ja, welke? Moet al dit materieel ATEX gecertificeerd zijn? Wie mogen certificeren? Hoe verloopt dit certificeringsproces? Welke eisen worden er aan mijn productieorganisatie gesteld? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens de training ‘CE markeren van producten volgens de ATEX 114 richtlijn’.

Lees meer

`Platform ATEX 153 en NPR maken normen inzichtelijker'

01-06-2018 De ATEX-richtlijnen zijn een aardig complex stukje regelgeving. Met de nieuwe delen 1 en 2 van de NPR 7910 en het Platform ATEX 153 maakt NEN de ingewikkelde voorschriften voor de elektro- en mechanische techniek in explosieve omgevingen breder toegankelijk.

Lees meer

Praktijksessie Veiligheidsladder NEN en VolkerWessels

30-05-2018 Tijdens de praktijkdag grip op Gedrag op 5 juni in Utrecht komen verschillende presentaties van de Veiligheidsladder voorbij. Harmen Willemse van NEN en VolkerWessels zijn daar er ook één van.

Lees meer

Twee delen van NEN 4400 voor de uitzendbranche

30-05-2018 Kent u de nieuwe edities van NEN 4400-1 en NEN 4400-2 al? Deze zijn begin van het jaar gepubliceerd. De delen van de norm NEN 4400 beschrijven aan welke eisen uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk moeten voldoen om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven.

Lees meer

Aandachtspunten bij oogbescherming

30-05-2018 Oogschade is zo opgelopen, pijnlijk en in het ergste geval onherstelbaar. Daarvoor kan een piepkleine metaalsplinter of een spat van een chemische stof al voldoende zijn. Ook ultraviolet- en infraroodstraling vormen een serieus risico. Welke maatregelen zijn er om ogen te beschermen?

Lees meer

Lang zwaar tillen veroorzaakt vaak klachten

30-05-2018 Bagagemedewerkers van KLM op Schiphol sjouwen zich een ongeluk met de koffers van vakantiegangers. De FNV deed onderzoek en trekt aan de bel.

Lees meer

Nieuwe HKZ-norm voor Zorg & Welzijn gepubliceerd

28-05-2018 HKZ heeft nu één volledige norm voor álle branches in zorg en welzijn. De norm geeft meer vrijheid aan de zorgprofessionals en voldoet aan de vraag om minder administratieve lasten, richtlijnen en protocollen.

Lees meer

Normontwerp referentieklimaat voor energieprestatie gepubliceerd

25-05-2018 De gegevens van het referentieklimaat worden aangepast. Dit is nodig door de opwarming van de aarde, maar ook om aan te sluiten bij de nieuwe energieprestatie bepalingsmethode, NTA 8800. Het ontwerp van de norm is nu beschikbaar op de website van NEN. Belanghebbenden kunnen tot 15 augustus commentaar indienen.

Lees meer

Workshop Normalisatie voor duurzame ontwikkeling van Arctische wateren

22-05-2018 Als gevolg van klimaatverandering wordt het Noordpoolgebied steeds toegankelijker. De verwachting is dat de economische activiteiten in dit kwetsbare gebied zullen toenemen. Hierbij kan worden gedacht aan scheepvaart, visserij, mijnbouw, energiewinning en toerisme. Naast de activiteiten die in de Arctische wateren plaatsvinden, zal ook aanvullend infrastructuur nodig zijn zoals havens om deze activiteiten te faciliteren. Het Nederlands, Europees en mondiaal beleid ten aanzien van het Arctisch gebied onderkent deze ontwikkelingen. Belangrijke uitgangspunten in het beleid zijn duurzame ontwikkeling, internationale samenwerking en wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer

Nieuwe versie NEN 7513 over logging op patiëntdossiers gepubliceerd

22-05-2018 De privacy van cliënten is afhankelijk van het handhaven van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsinformatie. De nieuwe versie van NEN 7513 bevat voorschriften voor zorgverleners en hun systeemleveranciers over wat er precies moet worden gelogd in een patiëntdossier.

Lees meer

Call for abstracts voor GAS Analysis 2019 is geopend

22-05-2018 GAS Analysis is hét toonaangevende internationale evenement op het gebied van analyse van gassen. Hier worden de laatste ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden op het gebied van laboratoriumtechnologie, procesanalyse, metrologie en sensortechnologie gepresenteerd. De 10e editie van GAS Analysis vindt plaats van 18 tot en met 20 juni 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag. Experts worden uitgenodigd om hun onderzoeksresultaten met vakgenoten te delen door een lezing of posterpresentatie. Zij kunnen hiervoor een abstract indienen.

Lees meer

Minister van Singapore op bezoek bij NEN!

18-05-2018 Vandaag heeft NEN een delegatie uit Singapore ontvangen onder leiding van de Senior Minister of State (SMS) van het ministerie ‘Environment & Water Resources’ van Singapore. Tijdens het bezoek is gesproken over NEN 2767 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’ en NEN 2075 ‘Kwaliteitssysteem voor de schoonmaakdienstverlening’.

Lees meer

Afspraak gegevensuitwisseling verwijsindex risicojongeren aangepast

18-05-2018 In april is de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8023 ‘Maatschappelijke zorg - Gegevensuitwisseling met de landelijke verwijsindex risicojongeren’ gepubliceerd. De revisie van NTA 8023 uit 2010 heeft geresulteerd in een 2018 versie met een aangepaste scope en vernieuwde technische inhoud. NTA 8023 is daarmee up-to-date met de laatste stand der techniek en past binnen de eisen die de Jeugdwet stelt aan instanties en hulpverleners die werken met risicojongeren.

Lees meer

Norm voor vlakglas van gebouwen gepubliceerd

17-05-2018 NEN heeft onlangs NEN 3569 ‘Vlakglas voor gebouwen - Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas’ gepubliceerd. Deze norm geeft antwoord op de regeling van betrouwbaarheid.

Lees meer

Workshop Evaluatie NEN 5744 voor monsterneming van grondwater

15-05-2018 NEN 5744 ‘Bodem – Monsterneming van grondwater’ is in 2011 aangepast. Een evaluatie is van belang. Het uitgangspunt voor de workshop is erachter te komen hoe de norm in de praktijk functioneert. Biedt de norm voldoende handvatten om in Nederland goed en vergelijkbaar bodemonderzoek uit te voeren? Wat zijn de ervaringen van de veldwerker zelf?

Lees meer

Introductie-evenement ISO 19011: ‘Auditing in beweging’

15-05-2018 De herziening van ISO 19011, de richtlijn voor het uitvoeren van interne audits van managementsystemen, is bijna gereed. Naar verwachting wordt deze komende zomer gepubliceerd. Voor NEN aanleiding om op donderdag 20 september een evenement te organiseren: ‘Auditing in beweging’.

Lees meer

Voorstel voor ISO-norm voor bepaling helderheid glas

14-05-2018 Bij ISO (International Standardization Organization) ligt een voorstel voor de ontwikkeling van een norm om eisen te stellen voor de bepaling van helderheid van glas. Het betreft glas zoals gebruikt wordt in tafelwaar, giftware, sieraden en armaturen.

Lees meer

Thermografie kan brand of uitval van elektrische installaties voorkomen

14-05-2018 Thermografie speelt een belangrijke ondersteunende rol bij het vaststellen van mogelijke risico’s op brand in een elektrische installatie. Inspecteurs kunnen met thermografie beter hun werk doen en bedrijven zo beter behoeden voor brand of uitval van installaties. De training Thermografie met behulp van NPR 8040-1 helpt daarbij

Lees meer

NPR 8040-1 zorgt voor meer veiligheid

14-05-2018 Inspecteurs in de elektrotechnische branche zorgen voor meer veiligheid als ze bij hun werk de NPR 8040-1 gebruiken. Deel 1 van deze richtlijn gaat in op thermografie en beschrijft hoe temperaturen in elektrotechnische installaties, gemeten met een thermografische camera, beoordeeld kunnen worden. Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

Lees meer

Platform Industrie & Veiligheid gaf samen met TNO een workshop!

09-05-2018 Platform Industrie & Veiligheid, het verbindende platform waarin Wetgeving, normalisatie en de praktijk samen komen, organiseert twee maal per jaar een bijeenkomst. Op afgelopen bijeenkomst die op 4 mei plaats vond, stond de workshop van TNO ‘Mens-Robot samenwerking’ centraal.

Lees meer

Werkgroep Internet of Things Security (IoTS) opgericht

08-05-2018 De populariteit van Internet of Things leidt tot uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daarom moet hier al bij het ontwerpen van een systeem rekening worden gehouden. Dit kan het beste door hier afspraken over te maken en die vast te leggen in standaarden.

Lees meer

Internationale normen voor CNG- en LNG-tankstations Europees aanvaard

08-05-2018 Eind 2016 heeft ISO twee normen gepubliceerd die het rijden op aardgas bevorderen. Het betreft hier ISO 16923 voor het vullen met gecomprimeerd aardgas (CNG) en ISO 16924 voor het vullen met vloeibaar gemaakt aardgas (LNG). Deze ISO-normen zijn nu ook Europees aanvaard en worden daarmee de nationale norm in 34 Europese landen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de Europese ambities naar een schoner transport.

Lees meer

NPR 2576 Functiebehoud bij brand - ‘Richtlijn voor transmissiewegen’ gepubliceerd

07-05-2018 Na het uitkomen van NEN 2535:2017, de wijzigingsbladen NEN 2575-2/A1 en NEN 2575-3/A2 en recent nog de NEN 2654-2:2018, is het tijd voor een nieuwe versie van de NPR 2576. Deze beschrijft hoe een transmissieweg (bekabeling, ophanging en montage) bij brand kan voldoen aan de gestelde prestatie-eis, welke alternatieven er mogelijk zijn en vooral ook hoe een en ander kan worden gecontroleerd. Dit is van groot belang om een juiste en certificeerbare installatie te maken.

Lees meer

Reactie NEN op terugtrekken van RIVM en NVWA uit de Nederlandse normcommissie Tabak en tabaksproducten

07-05-2018 RIVM en NVWA hebben vandaag hun deelname aan de Nederlandse normcommissie Tabak en tabaksproducten opgezegd. Als gevolg hiervan bestaat de normcommissie nu alleen nog uit vertegenwoordigers van de tabaksindustrie.

Lees meer

CBG Collegedag over trends en ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddeleninnovatie

07-05-2018 Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) organiseert op woensdag 13 juni 2018 de CBG Collegedag, waarin namens NEN spiegelcommissie 'Farmacie', Leonora Grandia een workshop geeft over de normenserie 'Identification of Medicinal Products'.

Lees meer

Duurzaam succes behalen met ISO 9004

30-04-2018 Wie zijn organisatie wil managen op duurzaam succes kan gebruik maken van de richtlijnen in ISO 9004:2018. De norm is zowel in het Engels als in het Nederlands beschikbaar. ISO 9004:2018 biedt bruikbare handvatten voor strategische besluitvorming en geeft inzicht in wat een organisatie nodig heeft om op lange termijn succesvol te blijven.

Lees meer

Vallen van hoogte voorkomen

25-04-2018 De meeste arbeidsongevallen gebeuren door een val van hoogte. Met de juiste maatregelen kan een werkgever de risico’s wegnemen of beperken. Veilig werken begint bij het in kaart brengen van risico’s.

Lees meer

“Bewustwording kweken is het allerbelangrijkste”

24-04-2018 De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. In allerlei sectoren wordt inmiddels met de systematiek gewerkt. Veelal tot grote tevredenheid, zo zegt ook een vertegenwoordiger van een elektrotechnisch bedrijf. “De communicatie is veel beter geworden.”

Lees meer

Staat van arbeidsveiligheid gepubliceerd

24-04-2018 De Inspectie SZW publiceerde onlangs de Staat van arbeidsveiligheid. Het rapport geeft een kijkje achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Lees meer

Nieuwe ISO 41001 voor verder professionaliseren facility management systemen

24-04-2018 Met de publicatie van ISO 41001, een Facility Management System standard, is er nu een internationale kapstok waarin de andere facility management normen een plek krijgen. De norm beschrijft eisen voor een FM managementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om FM in de organisatie te implementeren en de kwaliteit te verbeteren. Om het nut en de noodzaak van ISO 41001 aan te tonen, worden belanghebbenden uitgenodigd voor de informatiemiddag die NEN op 14 juni organiseert.

Lees meer

NEN organiseert informatiebijeenkomst ‘Drones’

23-04-2018 Op 31 mei organiseert NEN een informatiebijeenkomst om belanghebbenden te informeren over drones en normalisatie en de mogelijkheid om hier invloed op uit te oefenen. Op internationaal gebied is gestart met het opstellen van normen voor drones op het gebied van classificatie, autorisatie, identificatie, ontwerp, fabricage, operationele procedures en veiligheidsbeheer.

Lees meer

NEN gastheer internationale technische commissie voor computerruimten en datacenters

23-04-2018 De Nederlandse leden van de normcommissie 'Computerruimten en datacenters' zijn samen met NEN gastheer voor de internationale technische commissie ISO/IEC JTC1/SC39 ‘Sustainability for and by information technology’ waarvan het werkprogramma actief door de Nederlandse stakeholders wordt gevolgd. De vergadering vindt plaats in Delft van 14-18 mei 2018.

Lees meer

Meer kennis nodig over gevaarlijke stoffen

23-04-2018 Kennis over de gevaren van gevaarlijke stoffen is nog steeds beperkt. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers de potentiële risico’s kennen en preventieve maatregelen nemen. Daarom start op 14 mei een grote campagne Gevaarlijke stoffen.

Lees meer

RIVM adviseert over maximaal geluidsniveau bij muziekactiviteiten

23-04-2018 Openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek zouden bij muziekactiviteiten voor mensen vanaf 16 jaar een geluidsniveau van maximaal 102 decibel gemiddeld over een kwartier moeten hanteren. Voor kinderen zou dat nog lager moeten liggen.

Lees meer

Lijst geharmoniseerde normen bijgewerkt

23-04-2018 De Europese Commissie heeft de lijst van geharmoniseerde normen in relatie tot de huidige richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEG bijgewerkt. Daarnaast is de lijst gepubliceerd van de normen die (voorlopig) geharmoniseerd worden onder de nieuwe PBM wetgeving, namelijk de verordening 2016/425 die op 21 april ingaat.

Lees meer

Gezocht: mensen met Lyme of koorts bij tekenbeet

23-04-2018 Mensen met de ziekte van Lyme en/of koorts na een tekenbeet kunnen zich aanmelden voor wetenschappelijk onderzoek via www.tekenradar.nl. Hun gezondheid wordt dan 1 jaar gevolgd via bloedafnames en online vragenlijsten.

Lees meer

Periodieke evaluatie van norm voor voorkeurreeksen

20-04-2018 Elke vijf jaar wordt een norm onderworpen aan een periodieke evaluatie. Aan belanghebbenden wordt gevraagd of een norm nog voldoet aan de stand der techniek en nog relevant is. Op dit moment vindt de periodieke evaluatie plaats van NEN 3070:1977 Voorkeurreeksen.

Lees meer

Nederlandse normcommissie ‘Elektronische sigaretten en e-liquids’ zoekt onafhankelijke voorzitter

19-04-2018 Sinds 2015 is de normcommissie ‘Elektronische sigaretten en E-liquids’ actief betrokken bij de ontwikkeling van Europese en mondiale gestandaardiseerde testmethoden. De commissie is op zoek naar een onafhankelijke voorzitter, die de algemene leiding van de normcommissie op zich wil nemen. Reageren op deze functie is mogelijk tot 31 mei 2018.

Lees meer

Normontwerp 'perchloraat in meststoffen' gepubliceerd

19-04-2018 CEN heeft een nieuw normontwerp gepubliceerd met een bepalingsmethode voor perchloraat in meststoffen: prEN 17246. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen tot 1 juni 2018 commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

Symposium nieuwe wet- en regelgeving In-vitrodiagnostica

19-04-2018 NEN organiseert op 28 juni 2018 een symposium over de nieuwe wet- en regelgeving voor In-vitro diagnotica (IVDR). De IVDR stelt meer eisen dan de huidige richtlijn voor IVD. Zo moeten fabrikanten meer aandacht gaan besteden aan het volgen van hun product en moeten er eisen worden gesteld aan medische laboratoria. In-house testen, wanneer mag je als laboratorium wel of niet iets ontwikkelen en welke regels gelden hier dan voor, komen tijdens deze dag aan de orde.

Lees meer

Eerste certificaten ISO 45001 uitgereikt tijdens congres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’

18-04-2018 Gisteren zijn de eerste certificaten tegen de nieuwe ISO 45001 uitgereikt tijdens het congres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’. ISO 45001:2018 stelt eisen aan een managementsysteem voor gezond en veilig werken. Dit heeft alles te maken met een gezonde veiligheidscultuur en daarom stond niet alleen de norm centraal, maar ook de praktijk van gezond en veilig werken, het verbeteren van veiligheidsprestaties en veiligheidscultuur.

Lees meer

NPR 9090 'DC installaties voor laagspanning' gepubliceerd voor publiek commentaar

18-04-2018 NPR 9090 (Nederlandse Praktijkrichtlijn) is geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dagelijks met DC (gelijkspanningsinstallaties) te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. In de NPR staan die kennis en vaardigheden beschreven. NPR 9090 is nu voor publiek commentaar gepubliceerd.

Lees meer

Informatiemiddag ‘Toegankelijkheid van gebouwen’

17-04-2018 Op 15 mei organiseert NEN een informatiebijeenkomst over toegankelijkheid van gebouwen. Aanleiding hiervan is het Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw dat op 18 januari j.l. naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hiermee geeft minister Ollongren uitvoering aan een voorstel onder de motie Volp. Hierin wordt de regering verzocht een actieplan conform het VN-verdrag voor de bouw op te stellen. Dit gebeurt in samenwerking met organisaties van mensen met een beperking.

Lees meer

Aanvulling ISO 22000 'transport & storage' op de goede weg

17-04-2018 De ISO-werkgroep 'transport & storage' (WG 10) heeft tijdens zijn tweede bijeenkomst een flink verbeterde tekst gemaakt van het ISO-document met basisvoorwaarden voor transport en opslag in het kader van ISO 22000. Dat is de internationale norm voor voedselveiligheidsmanagementsystemen. Met de publicatie van de definitieve norm in de tweede helft van 2019 ligt het project mooi op schema.

Lees meer

Cursus Food & Feed Safety oliën en vetten

17-04-2018 De ketenorganisatie voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO), geeft op 12, 13 en 14 juni een interessante 3 daagse cursus over Food & Feed Safety van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in Vlaardingen. Juliane Eykelhoff van NEN zal hier ook aanwezig zijn en spreken over het belang van normalisatie in de internationale aanvoerketen. Geïnteresseerden hebben nog tot 11 mei de tijd om zich aan te melden voor de cursus.

Lees meer

PGS 31 nu beschikbaar: geheel nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

17-04-2018 PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is opgesteld door het PGS 31-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Lees meer

Concept PGS 28 'Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties' voor commentaar

17-04-2018 Het Nieuwe Stijl-concept van PGS 28: vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. PGS 28 wil risico’s beheersen van de opslag en aflevering van vloeibare brandstoffen in/vanuit ondergrondse tanks.

Lees meer

NTA 8800 ten behoeve van vaststelling BENG-eisen

17-04-2018 Op 21 maart vond bij NEN een informatiebijeenkomst plaats over de ‘Vernieuwing Stelsel Energieprestatie Gebouwen’. Hierbij werd de 90%-versie van NTA 8800 gepresenteerd aan commissieleden. Deze bepalingsmethode is nu zover uitgewerkt dat daarmee de kostenoptimaliteitsstudie kan starten voor het bepalen van de eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG).

Lees meer

Nieuw ISO-normontwerp vitamine K zuigelingenvoeding

17-04-2018 ISO heeft onlangs een nieuw normontwerp gepubliceerd met een bepalingsmethode voor vitamine K1 in zuigelingenvoeding en speciale voeding voor volwassenen, ISO/DIS 21446. De methode is gevalideerd via een interlaboratiumonderzoek voor tien verschillende producten en gebruikt HPLC met fluorescentie detectie. Commentaar op de methode kan tot eind mei 2018 bij NEN worden ingediend.

Lees meer

Analytische zuivelwereld bijeen voor Analytical Week

17-04-2018 Analytische experts vanuit de gehele wereld komen van 23-27 april in Dublin bijeen voor de jaarlijkse IDF/ISO Analytical Week. Tijdens de bijeenkomst zullen ongeveer 150 experts samen werken aan circa veertig projecten. Deze projecten zullen uiteindelijk nieuwe IDF/ISO normen worden op het gebied van analyse en monsterneming van melk en zuivelproducten. Het gaat om normen met chemische en microbiologische methoden voor de analyse van zowel nutriënten als contaminanten in zuivel.

Lees meer

Met korting naar Jaarcongres Kwaliteit via NEN

16-04-2018 Op 15 mei a.s. organiseert Kwaliteit in Bedrijf haar jaarcongres in Amersfoort. Het congres staat in het teken van onze steeds sneller veranderende wereld, hoe organisaties zich daarop kunnen aanpassen en welke succesfactoren een rol spelen. Topsprekers die dag zijn Richard van Hooijdonk, Jeff Gasperz en Guido Thys. NEN verzorgt met topdocenten Edwin Martherus en Martin van Staveren twee workshops over Risicomanagement als aanpak om goed met veranderingen om te gaan en voor continuïteit te zorgen. Bij aanmelding voor dit congres via NEN ontvangt u een forse korting.

Lees meer

Werk mee aan de meterruimte van de toekomst!

10-04-2018 De normcommissie ‘Meterruimten’ heeft de werkgroep ‘Meterruimte van de toekomst’ opgericht. Deze werkgroep gaat de mogelijkheden en behoeften onderzoeken om vanuit de norm NEN 2768 in te kunnen spelen op nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in de bouw- en installatiemarkt op het gebied van de meterruimte. Dit wordt gedaan zonder concessies te doen aan eisen voor de veiligheid en doelmatigheid en hun onderlinge samenhang.

Lees meer

NEN organiseert webinar ’Gezond en veilig werken met ISO 45001’

06-04-2018 NEN organiseert op 26 april 2018 een gratis webinar over ISO 45001 'Managementsystemen voor gezond en veilig werken'. Deze norm vervangt OHSAS 18001 (arbomanagement). Wilt u meer weten over ISO 45001? Mis dit webinar dan niet.

Lees meer

Gebouwen en infrastructuren klimaatbestendig bouwen met informatie over toekomstig klimaat

06-04-2018 Het klimaat verandert. Weerextremen zoals langdurige droogte, extreme regenval en storm nemen toe. Hoe kunnen we er voor zorgen dat in het ontwerp van gebouwen en installaties hier rekening mee gehouden wordt? NEN heeft voor Copernicus Climate Change Services, een groot Europees klimaatprogramma, in kaart gebracht welke gegevens ontwikkelaars van normen nodig hebben om gebouwen en installaties klimaatbestendig te maken.

Lees meer

Belangrijke norm voor informatiebeveiliging ISO/IEC 27000 herzien

05-04-2018 2018 is een belangrijk jaar voor informatiebeveiliging. Met vragen over de veiligheid van microprocessoren en grote cyber security initiatieven zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt, is de herziene versie van ISO/IEC 27000 precies op het juiste moment gekomen.

Lees meer

Rolling Plan for ICT Standardisation 2018 gepubliceerd

05-04-2018 De Europese Commissie heeft het ‘Rolling Plan on ICT Standarisation 2018’ gepubliceerd. Hierin worden ontwikkelingen op het gebied van ICT-standaardisatie beschreven die de EU-beleidsdoelstellingen moeten ondersteunen. NEN is actief betrokken bij de totstandkoming van het ‘Rolling Plan on ICT Standardisation’.

Lees meer

Nieuwe normen vooronderzoek vooralsnog niet in de Regeling bodemkwaliteit

04-04-2018 Een geplande inwerkingtreding van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1 april 2018 wordt verschoven. Er is meer tijd nodig om een aantal normen verder uit te werken en te toetsen zodat ze in de regeling passen.

Lees meer

Innovatiemakelaar maakt bedrijven wegwijs in nationale en Europese spelregels

28-03-2018 Nederlandse bedrijven hebben niet altijd voldoende zicht op de nationale en Europese spelregels bij het op de markt brengen of opschalen van hun innovaties. Dit blijkt uit ruime praktijkervaring van NEN en diverse (academische) onderzoeken. Door de uitgesproken ambities van de Nederlandse Rijksoverheid en het bedrijfsleven met betrekking tot de transitie naar een circulaire economie, zien NEN en haar samenwerkingspartner de noodzakelijkheid om normalisatie meer specifiek onder de aandacht te brengen bij het MKB en haar vertegenwoordigers.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Bescherming van staalconstructies tegen corrosie’

27-03-2018 De normserie NEN-EN-ISO 12944 ‘Bescherming van staalconstructies tegen corrosie door middel van verfsystemen’ is in 2017 herzien. Diverse delen van de serie zijn hierdoor gewijzigd. Op donderdagmiddag 14 juni organiseert NEN een informatiebijeenkomst om deze wijzigingen toe te lichten. Wilt u als belanghebbende meepraten over de gevolgen van deze wijzigingen voor de praktijk, dan bent u van harte uitgenodigd.

Lees meer

Herziening ISO 22301 Business Continuity Management onderweg

27-03-2018 De eerste editie van de ISO-norm voor Business Continuity Management (BCM) ‘ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements’ is in 2012 gepubliceerd. Dit jaar wordt de norm herzien. De NEN-normcommissie BCM en Crisismanagement verzorgt de Nederlandse inbreng.

Lees meer

Nieuwe ontwikkelingen ISO-richtlijnen innovatiemanagement

26-03-2018 Sinds enkele jaren worden er richtlijnen ontwikkeld op het gebied van innovatiemanagement. In 2014 bleek er onvoldoende draagvlak onder belanghebbenden voor actieve deelname aan de ontwikkeling van deze richtlijnen. Er zijn enkele belangrijke ontwikkelingen en het is van belang dat belanghebbenden geïnformeerd worden over ontwikkelingen.

Lees meer

Earth Hour: De wereld dooft het licht

24-03-2018 Op het moment dat buiten de schemering inzet, worden de lampen in huis aangezet. Dat is iets wat iedereen zonder nadenken doet. Wat denkt u ervan om vanavond tussen 20.30 en 21.30 uur alle lichten en andere elektrische apparaten uit te laten? Vandaag, zaterdag 24 maart, is het Earth Hour. Een uur om energiebesparing te promoten en koolstofdioxide-uitstoot te verminderen.

Lees meer

Wettelijke certificeringsregeling voor cv-installateurs op hoofdlijnen

23-03-2018 Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel gepubliceerd dat ervoor moet zorgen dat vanaf medio 2019 alleen gecertificeerde cv-installateurs gasverbrandingsinstallaties mogen plaatsen en onderhouden.

Lees meer

Normontwerp NEN 3215+C1/A1 over gebouwriolering en buitenriolering binnen het perceel ter commentaar

23-03-2018 De bestaande norm NEN 3215+C1 over gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen is herzien. Het normontwerp is nu beschikbaar. Belanghebbenden kunnen hun commentaar indienen tot 1 juni 2018.

Lees meer

ResiStand project: 'Increasing disaster Resilience'

22-03-2018 Het identificeren van nieuwe manieren om ‘crisis management en disaster resilience capabilities’ binnen de EU en individuele lidstaten te verbeteren door middel van standaardisatie. Dat is het doel van het tweejarig Europees onderzoeksproject ResiStand.

Lees meer

Relatie tussen norm voor kwaliteitsmanagementsysteem medische hulpmiddelen en nieuwe Verordening Medische hulpmiddelen

22-03-2018 De internationale norm NEN-EN-ISO 13485:2016 geeft handvatten voor de inrichting van kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen. In het licht van de nieuwe Europese Verordeningen voor medische hulpmiddelen is een Europees Technisch Rapport geschreven om de relatie tussen de norm en nieuwe wetgeving weer te geven.

Lees meer

Wereld Water Dag: schoon water en droge voeten voor iedereen!

22-03-2018 Vandaag, op 22 maart, is het de 25e editie van Wereld Water Dag. Deze dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen om jaarlijks stil te staan bij het belang van water in de wereld. Dit thema is voor Nederland, en ook op mondiaal niveau, een belangrijk onderwerp. Tenslotte staat Nederland bekend als waterland.

Lees meer

Nieuwe woning-APK NEN 8025 op komst

22-03-2018 Voor de veiligheid van woninginstallaties werd in 2005 mede door brancheorganisatie UNETO-VNI de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 ontwikkeld en geïntroduceerd als ‘Woning-APK’. Deze NTA wordt momenteel geactualiseerd en tot een nationale NEN-norm omgevormd. NEN en brancheorganisaties TVVL en UNETO-VNI werken samen aan deze omzetting.

Lees meer

Norm ‘Risicobenadering brandveiligheid grote veestallen’ gepubliceerd

22-03-2018 De norm voor risicobenadering brandveiligheid grote veestallen, NEN 6079, is gepubliceerd. De bijlagen I en J bij NEN 6079+C1 geven een methode voor brandbeheersing en de beperking van branduitbreiding. Deze methode is op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering. Dit geldt voor een lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren voor veestallen met een omvang groter dan 2500 m2.

Lees meer

Norm ‘Brandveiligheid grote veestallen’ gepubliceerd

22-03-2018 De norm voor brandveiligheid van grote veestallen, NEN 6060, is gepubliceerd. De bijlage J bij NEN 6060 geeft een bepalingsmethode waarmee kan worden vastgesteld of een groot brandcompartiment van een lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren (veestal), voldoet aan de functionele eisen om branduitbreiding te voorkomen (Bouwbesluit 2012, artikel 2.81) voor nieuwbouwsituaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het Bouwbesluit 2012, artikel 1.3.

Lees meer

Quiz veiligheidssymbolen: weet u voldoende?

21-03-2018 In 2013 werd de norm ISO 7010 gelanceerd. De norm gaat dieper in op veiligheidssymbolen en is door NEN overgenomen als NEN-EN-ISO 7010. Het is inmiddels alweer vijf jaar verder. Tijd voor een kort testje! Weet u nog hoe het zit met de veiligheidssymbolen in openbare en kantoorgebouwen?

Lees meer

Focus op typische veiligheidsrisico’s

21-03-2018 Het nieuwe Esener-2-rapport van EU-OSHA toont de bevindingen van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s. Het rapport maakt een brede analyse van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) binnen Europa. Conclusie: veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s worden onvoldoende aangepakt.

Lees meer

Workshop Veiligheidsladder op Safety Summit

21-03-2018 In het Belgische Schelle vindt op 25 april The Safety Summit plaats. The Safety Summit is een congres rond duurzame veiligheid en welzijn op de werkvloer, waar mensen die geïnspireerd zijn door veiligheid en welzijn samen vernieuwende veiligheidsinzichten ontdekken.

Lees meer

Norm aansluitleidingen voor gas, NEN 7244, deel 6 gepubliceerd

20-03-2018 De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld. Deel 6 uit deze normenserie is herzien en gepubliceerd.

Lees meer

Normontwerp aansluitleidingen voor gas, NEN 7244, deel 7 ter commentaar gepubliceerd

20-03-2018 De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld. Deel 7 uit deze normenserie is herzien en als normontwerp gepubliceerd voor commentaar. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen tot 1 juli 2018 online commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

CEN-CENELEC publiceert position paper over Cyber Security verordening

20-03-2018 De Europese Commissie werkt aan de zogenaamde ‘Cyber Security Act’, een verordening waarin een Europees raamwerk voor cyber security certificatie van ICT-producten en -diensten wordt vastgelegd. Onlangs heeft de Europese normalisatie-organisatie CEN- de aanbevelingen ten aanzien van deze verordening gepubliceerd in een position paper.

Lees meer

Informatiebijeenkomst normcommissie ‘Management of network assets in power systems’

20-03-2018 NEN richt een nieuwe normcommissie op. Deze commissie vormt de Nederlandse spiegel voor de internationale commissie ’Management of network assets in power systems’. De aandacht gaat daarbij uit naar het beheer van infrastructurele elektriciteitsnetwerken. Op 24 april organiseert NEN een informatiebijeenkomst over dit onderwerp.

Lees meer

Snel duidelijkheid over ‘privatisering’ bouwtoezicht

19-03-2018 Minister Ollongren wil snel duidelijkheid scheppen over de voortgang van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. “Binnenkort hoop ik een brief aan de Eerste Kamer te sturen”, zei ze eind februari tijdens een bouwdebat.

Lees meer

Ontmoet 's werelds toonaangevende gasanalyse experts op 10e editie van Gas Analysis

19-03-2018 GAS Analysis is hét toonaangevende internationale evenement op het gebied van analyse van gassen. Hier worden de laatste ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden op het gebied van laboratoriumtechnologie, procesanalyse, metrologie en sensortechnologie gepresenteerd. De 10e editie van GAS Analysis vindt plaats van 18 tot en met 20 juni 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag.

Lees meer

Veel belangstelling voor eerste ‘MetroHyVe Stakeholder Advisory’ workshop

19-03-2018 Op 24 januari heeft NEN de eerste workshop voor stakeholders georganiseerd van het Europese onderzoeksproject EMPIR MetroHyVe (Metrology for Hydrogen Vehicles). Dit project loopt van 2017 tot 2020. MetroHyVe biedt oplossingen voor uitdagingen aangaande hoeveelheidsmeting en kwaliteitsmeting- en controle van waterstof bij waterstoftankstations. Ook levert het projectinput aan bestaande en nieuwe, internationale normen. NEN is voor dit project verantwoordelijk voor ‘Creating Impact’. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor dit project.

Lees meer

Norm over lutumgehalte en korrelgrootteverdeling in bodem gepubliceerd

19-03-2018 Door onder andere het herstellen van een fout in de formule voor de berekening van de pipetteer- en zeeffractie is NEN 5753 ‘Bodem – Bepaling van het lutumgehalte en de korrelgrootteverdeling in grond en waterbodem met behulp van zeef en pipet’ herzien en gepubliceerd.

Lees meer

Stakeholders bedrijfsvoering buurtbatterijen gezocht

19-03-2018 Het elektriciteitsnet heeft het maar zwaar tegenwoordig. Zonnepanelen en windparken veroorzaken steeds grotere schommelingen in het stroomaanbod en in de prijs, zo berichtte onlangs NRC. De overschotten op zonnige dagen veroorzaken ook lokaal problemen. In wijken zoals in Rijsenhout, waar tientallen bewoners beschikken over zonnepanelen, zorgt het ‘terugleveren’ voor grote fluctuaties, wat het elektriciteitsnetwerk moet opvangen.

Lees meer

Event Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepaling energieprestatie gebouwen

19-03-2018 Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK een event dat u niet wilt missen. Alles over de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie en wat er gaat veranderen. Kom ook!

Lees meer