Nieuws

Enquête over standaard voor certificeerbaar projectmanagement

08-04-2020 De normcommissie Projectmanagement heeft een enquête uitgezet. Deze is bedoeld om inzicht te krijgen of er binnen organisaties behoefte is aan een certificeerbare ISO-managementstandaard voor projecten, programma’s en portfolio’s (PMSS).

Lees meer

Webinar ‘Bedrijfscontinuïteitsmanagement in tijden van Corona’

07-04-2020 NEN organiseert op 16 april om 11:00 uur een webinar over Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) en Crisismanagement (CM). De gevolgen van het coronavirus zijn voor veel bedrijven en organisaties groot. Dat vraagt om crisismanagement, maatregelen om bedrijfsactiviteiten zo veel als mogelijk te continueren. En het zo goed mogelijk inschatten van de risico’s om juiste beslissingen te nemen en te zoeken naar kansen en nieuwe mogelijkheden om klanten te bedienen.

Lees meer

Publicatie norm bepaling weerstand rookdoorgang tussen ruimten

07-04-2020 De nationale norm NEN 6075:2020 geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang (WRD) tussen ruimten. Deze herziene versie bevat, net als de versie uit 2012, twee opties voor de bepaling van de WRD: in minuten, gebaseerd op het criterium vlamdichtheid (E) van de brandwerendheid, en in de klassen Ra of R200, gebaseerd op lekkage.

Lees meer

Bescherm en steun zorg- en hulpverleners tijdens World Health Day

07-04-2020 Vandaag, op 7 april, staan zorg- en hulpverleners centraal tijdens World Health Day. De persoonlijke bescherming van de zorgverleners staat in deze periode onder hoge druk. Daarom draagt NEN waar mogelijk graag bij aan oplossingen voor de zorgsector.

Lees meer

Eerste leveranciers doorlopen validatie-audit voor de norm voor Veilige Mail

07-04-2020 Afgelopen weken hebben audits plaatsgevonden om het definitieve concept certificatieschema NCS 7516 te valideren in de praktijk, zogenaamde validatie-audits. Dit is het certificatieschema voor NTA 7516, de norm voor het veilig mailen van en chatten over persoonlijke gezondheidsinformatie. Hiervoor hebben de leveranciers SecuMailer en ZIVVER (als eerste e-mailcommunicatiediensten) en de certificatie-instellingen TÜV Nederland, EY CertifyPoint, TÜV Rheinland en Kiwa de handen ineen geslagen.

Lees meer

Voorstel oprichten technische commissie biodiversiteit

06-04-2020 Biodiversiteit gaat in rap tempo achteruit. Het aantal insecten, planten en dieren neemt snel af. Voorstel van Frankrijk is nu om een technische commissie voor biodiversiteit op te richten. Wereldwijd worden belanghebbenden gevraagd of zij meerwaarde zien in de oprichting hiervan. NEN consulteert hiervoor belanghebbenden in Nederland.

Lees meer

Veel belangstelling NEN-normcommissie voedselauthenticiteit en -fraude

06-04-2020 Er is veel belangstelling om een NEN-normcommissie over voedselfraude te starten. Dat bleek uit een informatiemiddag om de interesse te peilen onder Nederlandse belanghebbenden voor betrokkenheid bij de nieuwe CEN Technische Commissie over voedselauthenticiteit en -fraude

Lees meer

Periodieke herziening van drie ISO-normen ‘coagulase-positieve stafylokokken’

06-04-2020 De drie delen van de normenreeks voor coagulase-positieve stafylokokken worden herzien. Voor deel 1 en deel 2 van NEN-EN-ISO 6888 is inmiddels de publieke commentaarronde gestart. Het is daarmee nu voor een bredere groep van belanghebbenden mogelijk om tot 18 mei commentaar te leveren op beide delen.

Lees meer

Nieuwe ISO-norm wei-eiwit gehalte in zuigelingenvoeding

06-04-2020 NEN heeft een nieuwe ISO-norm gepubliceerd voor de analyse van zuigelingenvoeding. NEN-ISO 23293 beschrijft een methode voor het bepalen van de verhouding tussen het wei en caseïne eiwitgehalte in zuigelingenvoeding. Het gaat om op melk gebaseerd poeder. Wei en caseïne eiwit zijn vaak een belangrijk onderdeel van de samenstelling van zuigelingenvoeding. Tot op heden was er geen ISO-norm waarmee dit eiwitgehalte gemeten kon worden.

Lees meer

Nieuwe methode voor bepaling anorganisch arseen in diervoeder goedgekeurd

06-04-2020 De Europese norm NEN-EN 17374 ‘Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis – Determination of inorganic arsenic in animal feed by anion-exchange HPLC-ICPMS’ is goedgekeurd voor publicatie. De norm zal naar verwachting na de zomer gereed zijn voor Europese publicatie.

Lees meer

Whitepaper (Smart Transport) voor NIRS beschikbaar

06-04-2020 Er is een nieuwe methode die real-time de mestsamenstelling op een transportvoertuig analyseert: NIRS. Hierdoor kan de lading mest binnen een paar minuten gecontroleerd worden. De whitepaper ‘Smart Transport’ licht toe hoe en binnen welk systeem het NIRS-consortium werkt. De whitepaper is kosteloos te downloaden via de website van NEN.

Lees meer

Insecten kunnen veilig in diervoeder worden gebruikt

06-04-2020 Larven van de zwarte soldatenvlieg en huisvlieg, meelwormen en kleine meelwormen die worden gekweekt op zogenoemde voormalige voedingsmiddelen (VVM), kunnen veilig worden gebruikt als ingrediënt voor diervoeder.

Lees meer

Normen voor datacenters in ontwikkeling

06-04-2020 Er zijn nieuwe (mondiale) normen voor datacenters in ontwikkeling. In normen voor datacenters staan de eisen die aan datacenters worden gesteld. Er worden onder andere eisen gesteld aan de constructie, voeding, airconditioning en ventilatie, bekabeling, beveiligingssystemen en er zijn criteria gedefinieerd voor de werking van datacenters.

Lees meer

Online trainingen: een goed alternatief

03-04-2020 Sinds de maatregelen in verband met het Corona virus zijn alle trainingen van NEN uiteraard afgelast. De docenten en uitgevers zijn hard bezig geweest om de trainingen online aan te bieden. Op 2 april vond alweer de vierde online training plaats: NEN-EN-IEC 60204 Elektrische uitrusting van machines door docent Henrie Verwey.

Lees meer

Werkgroep voor garnalenvisserij is gestart

03-04-2020 De NEN-werkgroep garnalenvisserij heeft zijn eerste vergadering gehad. De werkgroep stelt in opdracht van LNV een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) op met betrekking tot een ‘black box’ voor de garnalenvisserij. Het doel is dat kan worden vastgesteld of de wijze waarop de garnalenvisserij wordt bedreven binnen de daarvoor opgestelde regelgeving valt. Volgens planning moet publicatie van de NTA in 2020 plaats vinden.

Lees meer

ISO-norm voor ‘chain of custody’ naar finale fase

03-04-2020 De commissie die verantwoordelijk is voor de toekomstige ISO 22095, hield van 30 maart tot 1 april haar achtste vergadering. Deze keer volledig virtueel en met deelname van ruim veertig personen, die gezamenlijk twaalf landen en drie liaison organisaties vertegenwoordigden.

Lees meer

Normen voor crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en risicomanagement

02-04-2020 De gevolgen van het coronavirus zijn voor veel bedrijven en organisaties groot. Zij worden geconfronteerd met het plotseling moeten stilleggen van hun bedrijfsactiviteiten, het wegvallen van toeleveranciers, het uitvallen van personeel en een sterk afnemende vraag naar hun producten en diensten. Dat vraagt om crisismanagement, maatregelen om bedrijfsactiviteiten waar mogelijk te continueren en het zo goed mogelijk inschatten van de risico’s om juiste beslissingen te nemen.

Lees meer

NEN feliciteert Brand Compliance

02-04-2020 De certificerende instelling Brand Compliance is door de Raad voor Accreditatie (RvA) als tweede geaccrediteerd voor NEN 7510-1:2017, de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Lees meer

NEN werkt tijdens maatregelen rondom coronavirus ‘digitaal’ door

01-04-2020 Update 1 april: NEN volgt de adviezen van het kabinet en de RIVM en heeft, zoals vele bedrijven in de wereld, maatregelen genomen om ons werk anders in te richten. Het reguliere werken op kantoor en de vele fysieke bijeenkomsten die normaal gesproken plaatsvinden, kunnen tijdelijk niet. Gelukkig zijn we, zowel nationaal als internationaal, al gewend veel 'op afstand' te doen en gaat het werk bij NEN gewoon door.

Lees meer

Nieuwe norm over biogastransportleidingen gepubliceerd

31-03-2020 Bij de realisatie van biogasprojecten komt het voor dat geproduceerd biogas getransporteerd moet worden naar een andere locatie via leidingen door openbare of private gronden. Het biogas kan dan na behandeling worden toegepast of ingevoed in het openbare netwerk.

Lees meer

Audits ten tijde van het coronavirus

30-03-2020 De huidige coronacrisis heeft consequenties op veel terreinen, ook op dat van certificatie en het uitvoeren van audits, zeker binnen zorg en welzijn. Zorginstellingen, zorgverleners en andere hulpverleners moeten op dit moment alle aandacht en energie richten op het bestrijden van het coronavirus. NEN-HKZ kan zich daarom voorstellen dat certificatie op dit moment geen prioriteit heeft en wenst alle zorginstellingen en zorg- en hulpverleners kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Lees meer

Online vergadering voor de ontwikkeling van normen voor bemestingsproducten

30-03-2020 De komende tijd wordt er een groot aantal nieuwe, geharmoniseerde normen ontwikkeld. De normcommissie ‘Bodemverbeterende middelen en Teeltsubstraten’ kwam 25 maart online bijeen om de Nederlandse prioriteiten scherp te krijgen.

Lees meer

Herziening richtlijn over validatie stoomsterilisatieprocessen gepubliceerd

30-03-2020 De herziening van richtlijn R6103 ‘Validatie stoomsterilisatieprocessen’ is gepubliceerd. Het document is een herziening waarbij een deeltoelichting om is gezet door leden van de normcommissie ‘Steriliseren & Steriliteit’ naar de huidige richtlijn.

Lees meer

Workshop voor WaterStraat ondernemers biedt handvatten voor innovatie en normalisatie

27-03-2020 De Green Deal is een actieve deelname en samenwerking tussen The Green Village, NEN, de ministeries van BZK, EZK en I&W, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft en het Waterschap Delfland. In de Green Deal Green Village, GD204, werken deze partijen samen aan het bevorderen van de (door)ontwikkeling van systeeminnovaties met als doel versnelde toepassing en opschaling in de praktijk. Zij richten zich daarbij op het identificeren van knelpunten in wet- en regelgeving en normering en bieden structurele oplossingen aan of doen concrete aanbevelingen.

Lees meer

Veilig beeldbellen voor hulpverleners en patiënten

27-03-2020 Het coronavirus dwingt veel hulpverleners over te gaan op beeld- en videobellen met patiënten en anderen om de continuïteit van zorg te garanderen. Maar hoe doe je dat binnen het kader van de geldende regels?

Lees meer

Publicatie normontwerp voor bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

25-03-2020 Het ontwerp voor de nieuwe norm NEN 7776 is gepubliceerd. Deze nationale norm omvat de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen input leveren. Het ontwerp is tot 1 juli 2020 in te zien.

Lees meer

Financiële meerwaarde creëren met kwaliteitsresultaten

25-03-2020 De internationale ontwerpnorm (NEN-ISO 10014) is gepubliceerd. Deze norm omvat richtlijnen voor het realiseren van financiële en economische voordelen. Het is specifiek gericht op het topmanagement van een organisatie. Het geeft hen handvatten om vanuit product- of proceskwaliteit vergaande voordelen te behalen voor het gehele bedrijf. Geïnteresseerden worden gevraagd commentaar te leveren. Deze input wordt ingebracht bij ISO.

Lees meer

Nieuwe norm voor veiliger elektrisch speelgoed

25-03-2020 Normen zorgen ervoor dat de producten die we dagelijks gebruiken, veiliger gemaakt kunnen worden. Zo wordt de veiligheid van elektrisch speelgoed behandeld in NEN-EN-IEC 62115:2020 ‘Electric toys – Safety’, waarvan recent de aanvulling A11:2020 is gepubliceerd.

Lees meer

Normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen

24-03-2020 Update 25 maart: De snelle verspreiding van het coronavirus wereldwijd vraagt om uitzonderlijke maatregelen, zowel voor overheden, bedrijven als consumenten. De standaardisatie-wereld wil uiteraard bijdragen aan het faciliteren van oplossingen om de tekorten aan medische hulpmiddelen tegen te gaan.

Lees meer

Openbare consultatieperiode leidraden platform CB’23 van start

24-03-2020 De actieteams Paspoorten voor de bouw en Meten van circulariteit van Platform CB'23 (waar NEN aan deelneemt) hebben sinds oktober gewerkt aan 2.0 versies van de leidraden die in juli 2019 zijn gepresenteerd. Platform CB’23 start een openbare consultatieperiode van drie weken om feedback te ontvangen op deze leidraden die nu voor 80 % gereed zijn.

Lees meer

NEN-Gebruikersplatform: de start van nieuwe samenwerkingsvormen

23-03-2020 Onlangs vond bij NEN in Delft de kick-off plaats van het NEN- Gebruikersplatform: een nieuwe samenwerkingsvorm (of: vormen) tussen NEN en verschillende belangenvertegenwoordigers van gebruikers, consumenten en burgers. De kick-off meeting wordt gezien als de start van het verder vormgeven van deze samenwerking, waarbij 2020 als pilotjaar geldt

Lees meer

Geslaagde en inspirerende vergadering Zwembaden bij Van Dorp installaties

23-03-2020 De NEN-commissie Zwembaden hield op donderdag 5 maart een vergadering in het Van Dorp Ontwikkelhuis. Een inspirerende leeromgeving, centraal gelegen in Nieuwegein (Utrecht), waar iedereen kan leren, ontspannen, werken en brainstormen. Er werd een korte presentatie over dit Ontwikkelhuis gegeven en na afloop was iedereen vrij om overal even een kijkje te nemen. De vergadering zelf was ook zeer geslaagd: er waren exceptioneel veel leden aanwezig, het verliep soepel, de sfeer was goed en de commissie heeft goede stappen gemaakt.

Lees meer

Laatste hand wordt gelegd aan Nederlandse Technische Afspraak ‘Circulair Textiel’

23-03-2020 De NEN werkgroep Circulair Textiel, met meer dan dertig leden vanuit alle stakeholder categorieën, publiceert in juni 2020 de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA) over circulair textiel. Deze NTA beschrijft categorieën van circulaire textielproducten en stelt eisen aan de inputstromen en de toegepaste circulaire strategieën om te kunnen rapporteren over circulaire textielproducten.

Lees meer

Van klassikale naar online training, doet u mee?

23-03-2020 Leren is belangrijk om uzelf te blijven ontwikkelen. Ook in deze onzekere tijden met het coronavirus. Voor veel vakmensen gaat het werk nog steeds door en is kennis over het toepassen van normen zeer welkom. NEN biedt vanaf vandaag de mogelijkheid om een aantal klassikale trainingen nu als online training te volgen. Op deze manier waarborgen we dat onze klanten alsnog vakkennis kunnen opdoen over toepassen van normen in de praktijk.

Lees meer

Norm voor kite boarding gepubliceerd

23-03-2020 Kite boarding groeit snel aan populariteit en steeds meer mensen maken gebruik van vliegers, boards en andere materialen. Net als de sport, ontwikkelen deze materialen in een snel tempo. Zo worden er bijvoorbeeld veiligheden ingebouwd om ongelukken te voorkomen. Om te waarborgen dat deze toepassingen daadwerkelijk veilig zijn, worden internationale normen (ISO) ontwikkeld. De Europese norm EN-ISO 21853:2020 is nu gepubliceerd.

Lees meer

Wereld Water Dag: water en klimaatverandering

22-03-2020 Water is een van 's werelds krachtigste wapens tegen klimaatverandering. Zonder water zou er geen natuurlijke bescherming zijn, denk aan de mangrove en veengebieden die inwoners van omliggende gebieden beschermen tegen overstromingen. Daarentegen is water ook een gevaar voor de maatschappij. Wereld Water Dag ondersteunt het idee dat iedereen een steentje bij kan dragen aan de versterking van het waterbeheer.

Lees meer

Uitzonderingsmaatregelen i.v.m. Corona bij NEN Schema’s

20-03-2020 (Bericht bijgewerkt op 23-3-2020) Als gevolg van de maatregelen van overheden en organisaties om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen enige tijd niet alle conformiteitbeoordelingsactiviteiten doorgaan zoals gepland. De wijze waarop de RvA omgaat met de huidige situatie is beschreven in het document RvA-T051, wat in overeenstemming is met IAF ID3:2011.

Lees meer

‘Nieuwe’ producten en benamingen Safety Culture Ladder

19-03-2020 De Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) introduceert ‘nieuwe’ producten en productnamen.

Lees meer

RSI is nooit weggeweest

19-03-2020 De pijnlijke pols is terug, zo blijkt uit een enquête onder Europese werknemers. Ook maken ze zich zorgen over langdurig zitten en giftige printers.

Lees meer

Plan voor verbeteren naleving RI&E

19-03-2020 Veel bedrijven hebben geen (goede) RI&E of zijn niet op de hoogte van de verplichting daarvan. Staatssecretaris van Ark (SZW) komt met een meerjarenplan om de naleving van de RI&E te verbeteren.

Lees meer

Testen en vervangen gehoorbescherming

19-03-2020 Hoe vaak moet gehoorbescherming gecontroleerd en vervangen worden? Het SER Arboplatform geeft antwoord. Hoe schadelijk geluid is hangt af van hoe vaak en hoe lang de blootstelling is. Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn. En bij geluiden van 120 decibel kan zelfs acute gehoorschade ontstaan.

Lees meer

Cyber security: van bewustwording naar beginnen

18-03-2020 ‘Waar moet ik in hemelsnaam beginnen?’ Die vraag komt bij veel bedrijven als eerste naar boven zodra ze zich serieus bezig gaan houden met cyber security. Een terechte vraag. En bovendien een vraag die wordt beantwoord op het Industrial Cyber Security Congres op 15 september in Rotterdam.

Lees meer

Normen met eisen voor mondkapjes

18-03-2020 COVID-19 ofwel het coronavirus rukt op in Europa en heeft invloed op het leven van iedereen. Medewerkers in de hulpdiensten en de zorg proberen iedere patiënt zo goed mogelijk te verzorgen. Persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen zijn nodig om te zorgen dat zorgpersoneel én de patiënt veilig blijven.

Lees meer

Bekijk webinar 'Definitief concept van de nieuwe HLS'

16-03-2020 NEN voert het secretariaat van de ISO-werkgroep die de herziening van de High Level Structure (HLS) voorbereidt. In januari is de 3de vergadering gehouden in Sydney. Tijdens deze vergadering is een belangrijke stap gezet naar een nieuwe editie van de HLS die eind dit jaar gereed moet zijn. Tijdens dit webinar (dd. 12 maart 2020) gaat René Gouwens, productmanager NEN, in gesprek met Dick Hortensius, secretaris van ISO/JTCG Task Force 14.

Lees meer

Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Open Urban Platforms’ beschikbaar

13-03-2020 Steeds meer mensen, meer verkeer, meer energieverbruik en toenemende aandacht voor duurzame oplossingen. We willen in een veilige, duurzame, veerkrachtige en aantrekkelijke stad wonen. Dit vraagt in onze steden om nieuwe technologieën op het gebied van veiligheid, gezondheid, energie en mobiliteit.

Lees meer

Maatregelen rondom coronavirus

13-03-2020 Gisteren heeft het Nederlandse crisisteam van de overheid (kabinet en RIVM) maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken. NEN volgt de adviezen van het RIVM.

Lees meer

Normontwerp voor kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten gepubliceerd

12-03-2020 Het tekenseizoen komt er weer aan. De kleding die claimt te beschermen tegen tekenbeten moet ook echt bescherming bieden. De eisen voor de beschermende kleding die is behandeld met permethrin staan in het normontwerp prEN 17487.

Lees meer

Norm voor de bepaling van het smeltgedrag van as van vaste biobrandstoffen is gepubliceerd

12-03-2020 ISO 21404:2020 is de nieuwe internationale norm voor het bepalen van het smeltgedrag van as van vaste biobrandstoffen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een behoefte van bijvoorbeeld duurzame energieproducenten om vaste biobrandstoffen te karakteriseren om zodoende mogelijke negatieve effecten van de as uit de brandstof op de verbrandingsoven en ketels te voorkomen.

Lees meer

Nieuwe normen voor LNG en CNG infrastructuur

12-03-2020 Aardgas in vloeibare en gecomprimeerde vorm (LNG en CNG) staat volop in belangstelling als alternatieve, schonere brandstof voor conventionele brandstoffen zoals diesel. Daarnaast is er een groeiende import van LNG in Europa om aan de aardgasvraag te voldoen, onder meer als gevolg van verlaging van de eigen productie (bijvoorbeeld in Groningen) en vervanging van steenkool voor energiecentrales.

Lees meer

Kick off Waterstof Veiligheid Innovatie Programma

12-03-2020 Waterstof vormt in de energietransitie een veelbelovende nieuwe energiedrager en duurzame brandstof. Waterstof kan een belangrijke rol spelen bij de reductie van CO2-emissies en het realiseren van (inter)nationale klimaatdoelstellingen. Op 20 februari vond de kickoff van het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP) plaats.

Lees meer

Hoe vergroot ik mijn professionaliteit als IV/WV'er?

11-03-2020 De bedrijfsvoering volgens NEN 3140 en NEN 3840 krijgt in veel organisaties een steeds prominentere plek. Daarmee groeit ook de aandacht voor het werken aan competenties van de IV/WV.

Lees meer

Publicatie Engelse vertaling en correctieblad voor de beoordeling van constructieve veiligheid van gebouwen bij aardbevingen (NPR 9998)

11-03-2020 Begin februari is de Engelse vertaling van NPR 9998 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden’ verschenen. Deze vertaling was niet eerder beschikbaar.

Lees meer

NTA over geuronderzoek gepubliceerd voor commentaar

11-03-2020 Een gestandaardiseerde aanpak voor het uitvoeren van geuronderzoek is van belang voor vergunningverlening en handhaving. NTA 9065 geeft eisen en aanwijzingen voor de standaardwerkwijze voor het doen van geuronderzoek in Nederland aan de hand van het kwalitatief of kwantitatief beschrijven van bestaande of toekomstige geursituaties. Belanghebbenden kunnen tot 1 juni 2020 commentaar indienen op het ontwerp van de tweede versie.

Lees meer

Norm ICT-competenties herzien

10-03-2020 In december 2019 is een herziene versie gepubliceerd van de norm NEN-EN 16234-1 e-Competence Framework (e-CF). Dit kader biedt relevante competenties voor ICT-professionals. Het e-CF maakt op een eenduidige wijze inzichtelijk welke competenties een professional in huis heeft, welke competenties nodig zijn om een rol te vervullen en welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor een bepaalde competentie.

Lees meer

Nieuwe norm voor bedrijfscontinuïteitsmanagement

10-03-2020 De Nederlandstalige versie van NEN-EN-ISO 22301:2019 ‘Veiligheid en veerkracht - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen’ is gepubliceerd. Deze norm vervangt de editie uit 2012. Het is bedoeld voor organisaties die streven naar continuïteit of een zo snel mogelijke hervatting van de dienstverlening bij verstoring van de bedrijfsactiviteiten. Toepassing van de norm zorgt ervoor dat organisaties richting klanten en belanghebbenden kunnen aantonen dat zij afdoende maatregelen voor bedrijfscontinuïteit hebben geïmplementeerd.

Lees meer

Partnerschapsovereenkomst voor Smart Grids in Europa

09-03-2020 CEN, CENELEC en de Europese distributiesysteembeheerders (E.DSO) hebben een partnership ondertekend dat het werk aan slimme netwerken in Europa gaat voortzetten. De overeenkomst is bedoeld om de samenwerking tussen deze partijen te verbeteren door de onderlinge afstemming te versimpelen.

Lees meer

Normontwikkeling over Slide index start april 2020

06-03-2020 In de expertgroep ‘Medische Gassen’ is een aantal jaar geleden een start gemaakt met de ontwikkeling van een norm over de Slide index wandgasafnamepunt. De norm zal gaan over de maatvoering van afnamekoppelingen en afnamepunten toegepast bij medische gassen en vacuüm. Belanghebbende partijen zijn welkom om deel te nemen aan deze normontwikkeling. Maak uw interesse uiterlijk 10 april aan NEN kenbaar.

Lees meer

Norm voor leidingwaterinstallaties (NEN 1006) in een innovatieve pilot

05-03-2020 ‘Normen zijn geschreven als proza. Ze zijn lastig leesbaar. Wat zijn nu eigenlijk de eisen in de norm? En hoe moet ik de norm toepassen?’. Dit zijn veel gestelde vragen aan NEN door gebruikers. En daar gaan we mee aan de slag.

Lees meer

Normontwerp aansluitleidingen voor gas ter commentaar gepubliceerd

03-03-2020 De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld. Deel 10 uit deze normenserie is herzien en als normontwerp gepubliceerd voor commentaar. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen tot 1 juni 2020 online commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

Herziening kernstructuur ISO-managementsysteemnormen naar laatste fase

02-03-2020 Van 13 t/m 17 januari 2020 vond de derde vergadering plaats van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de kernstructuur (‘high level structure’) van ISO-managementsysteemnormen. Zo’n 30 experts vanuit verschillende disciplines en sectoren waren te gast bij Standards Australia in Sydney. Tijdens deze vergadering is een belangrijke stap gezet naar een nieuwe editie van de HLS die eind dit jaar gereed moet zijn.

Lees meer

Risicoanalyse bij sport en recreatie

28-02-2020 Er ligt een voorstel vanuit ISO voor de ontwikkeling van een nieuwe norm over een risicoanalyse bij sport en recreatie. Het zijn verschillende analyses die toegepast kunnen worden om de voordelen en risico’s bij sport en recreatieve activiteiten te bepalen. Belanghebbende kunnen bij NEN kenbaar maken als ze actief betrokken willen zijn bij deze ontwikkeling.

Lees meer

Masterclass voor QHSE-professionals

27-02-2020 Op 27 mei organiseert NEN een Masterclass ‘Kwaliteitsmanagement en organisatiestrategie voor de QHSE-professional’. Deskundigen uit het vakgebied laten zien hoe veelgebruikte managementtheorieën kunnen worden ingezet. Om managementsystemen zo beter te laten aansluiten bij de dynamische context van een organisatie en de strategische koers van de directie.

Lees meer

Veilig werken in de Bouw met de Safety Culture Ladder

27-02-2020 Bereid u voor, verplicht vanaf 2021! Om het aantal ongelukken in de bouw terug te dringen wordt het veiligheidsbewustzijn als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dat hebben verschillende opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw afgesproken door het ondertekenen van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Vanaf 2021 hanteren zij de zogenoemde Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Lees meer

Neem deel aan herziening norm oppervlakte van kantoorwerkplekken

25-02-2020 In november 2019 heeft NEN een informatiebijeenkomst georganiseerd over de nationale norm NEN 1824 ‘Oppervlakte van kantoorwerkplekken’. Met de aanwezigen is besproken of deze norm toe is aan een herziening. De conclusie van de middag was dat deze norm inderdaad toe is aan herziening omdat de manier van werken in een kantooromgeving is veranderd in de afgelopen jaren. Zo wordt er vaker gebruik gemaakt van flexibele werkplekken en kantoortuinen.

Lees meer

Europese standaardisatie blockchain van start

24-02-2020 NEN is samen met CEN/CENELEC gestart met standaardisatie van blockchain op Europees niveau. Hierbij wordt specifiek gekeken naar wat nodig is om mondiale normen voor blockchain in Europa te implementeren.

Lees meer

Normen voor projectmanagement in ontwikkeling

24-02-2020 Op donderdag 13 februari 2020 kwamen ruim twintig experts en geïnteresseerden voor projectmanagementstandaarden bij NEN bijeen. Aanleiding was om meer te horen en mee te denken over ontwikkelingen rondom deze standaarden.

Lees meer

Eerste openbare concept ISO 45003 bijna gereed

24-02-2020 Er wordt hard gewerkt aan ISO 45003 ‘Occupational health and safety management – Psychological health and safety in the workplace – Guidelines.’ Het eerste openbare concept komt in de zomer van 2020 beschikbaar. ISO 45003 is een aanvulling op ISO 45001.

Lees meer

Omgaan met zeer zorgwekkende stoffen in een circulaire economie

24-02-2020 Door de transitie naar een circulaire economie ontstaan kansen om veiliger te leren omgaan met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in een rapport een aantal aanbevelingen opgesteld voor de omgang met ZZS in een circulaire economie.

Lees meer

Aan de slag met de nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

24-02-2020 NEN organiseert op 26 maart 2020 bij RWS (Rijkswaterstaat) Lelystad een introductiebijeenkomst voor een nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid. De bijeenkomst wordt georganiseerd om veldwerkbureaus en laboratoria bekend te maken met de inhoud van de norm.

Lees meer

Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het kort

24-02-2020 Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Hoe kunnen we gevaarlijke stoffen herkennen en om welke risico’s gaat het? En vooral: hoe kunnen we veilig werken met gevaarlijke stoffen?

Lees meer

“Langdurig zitten opkomend risico op de werkplek”

24-02-2020 Veel Europese bedrijven vinden langdurig een risicofactor voor de gezondheid van hun medewerkers. Dat blijkt uit Europees onderzoek onder 45.000 bedrijven in 33 landen. Langdurig zitten is daarmee de op twee na meest voorkomende risicofactor die Europese bedrijven melden.

Lees meer

Werkgerelateerde fysieke gezondheid van kappers

24-02-2020 Specifieke werkomstandigheden van kappers kunnen hun inzetbaarheid en gezondheid beïnvloeden. De dagelijkse taken leiden tot belasting van de rug, statische werkhoudingen, langdurig staan en repetitieve handelingen.

Lees meer

Beperkte wijzigingen in de normen managementsystemen voor informatiebeveiliging

24-02-2020 De twee belangrijkste normen voor informatiebeveiliging, NEN-EN-ISO/IEC 27001 en NEN 7510-1, zijn beperkt gewijzigd. Beide normen hebben een grote gebruikersgroep in Nederland, waarbij in een groot aantal gevallen de normen gecombineerd gebruikt worden. Aanleiding voor de beperkte wijzigingen is een aantal vertaal- en taalkundige verschillen die in deze normen geslopen waren.

Lees meer

Beleidsinitiatieven tegen werkgerelateerde aandoeningen aan bewegingsapparaat

24-02-2020 In vijfentwintig nieuwe casestudies worden diverse nationale beleidsinitiatieven onder de loep genomen voor het voorkomen en beheersen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Lees meer

Herziene norm voor bepaling organische materiaal van gewapende bitumen banen gepubliceerd

24-02-2020 De herziening van NEN 2087 'Bepaling aandeel organisch materiaal van gewapende bitumen banen en de deklagen daarvan' is gepubliceerd. De norm is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

Lees meer

Veel animo voor Conferentie Cybersecurity

24-02-2020 Op 3 februari vond de conferentie ‘Standardization and Cybersecurity Act Conference’ in Brussel plaats. Deze conferentie werd georganiseerd door ENISA samen met CEN, CENELEC en ETSI. Meer dan vierhonderd experts uit Europa waren aanwezig op het evenement.

Lees meer

Europese normen voor ethiek van onderzoek en innovatie

21-02-2020 Ethiek speelt een grotere rol bij innovaties. Het is steeds vaker onderdeel van het ontwerpproces omdat het belangrijk is bij een succesvolle introductie in de markt. De Europese norm CWA 17145 Ethische assessment van onderzoek en innovatie is in 2017 gepubliceerd en inmiddels is het tijd voor de periodieke evaluatie. Belanghebbenden mogen reageren voor 1 juni 2020.

Lees meer

Aanvulling informatiebeveiligingsnormen ISO 27001 en NEN 7510 gepubliceerd

21-02-2020 De twee belangrijkste normen voor informatiebeveiliging, NEN-EN-ISO/IEC 27001 en NEN 7510-1, zijn beperkt gewijzigd. Beide normen hebben een grote gebruikersgroep in Nederland, waarbij in een groot aantal gevallen de normen gecombineerd gebruikt worden.

Lees meer

Herziene norm passieve veiligheid van constructies voor weguitrusting

20-02-2020 De Europese norm voor de passieve veiligheid van constructies voor weguitrusting, NEN-EN 12767, is herzien en de nieuwe versie is inmiddels gepubliceerd. De belangrijkste gevolgen van deze herziening worden in dit artikel toegelicht.

Lees meer

Nieuwe nationale bijlagen bij Eurocodes 0 en 1-serie gepubliceerd

20-02-2020 Er zijn voor de Eurocodes nieuwe nationale bijlagen van NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991 gepubliceerd. Hierin zijn de nationaal bepaalde parameters voor ontwerp en toetsing van constructies van bouwwerken vastgelegd.

Lees meer

Groei van grote brandcompartimenten

20-02-2020 In Nederland neemt de zogenoemde verdozing toe. Het aantal grote distributiecentra groeit in relatief korte tijd enorm. De omvang van deze gebouwen komt regelmatig boven de 50.000 m2. Conform het Bouwbesluit dient een gebouw te worden ingedeeld in brandcompartimenten. Vanwege de grote omvang van dergelijke distributiecentra is een indeling in brandcompartimenten van maximaal 2.500 m² gebruiksoppervlakte (prestatie-eis) voor een industriefunctie conform het Bouwbesluit niet gewenst. Hoe kunnen dan toch vergrote brandcompartimenten worden toegepast?

Lees meer

Start ontwikkeling NTA Medische Voedingseenheden

19-02-2020 De expertgroep ‘Medische Gassen’ is gestart met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over medische voedingseenheden. De reden hiervoor was dat in het veld niet altijd duidelijk was wat een medische voedingseenheid is en waarom hier eisen aan gesteld worden. Geïnteresseerden in deelname kunnen zich aanmelden tot 1 april 2020.

Lees meer

Herziening kwaliteitsmanagementnorm voor medische laboratoria ter commentaar

19-02-2020 NEN-EN-ISO 15189 ‘Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie’ zit in het internationale herzieningsproces. De norm is binnen medische laboratoria een bekend begrip. De leden van de normcommissie ‘IVD’ hebben tot begin april om op de herziening, namens Nederland, te reageren. Belanghebbende en/of geïnteresseerde kunnen tot uiterlijk 1 maart 2020 hun interesse kenbaar maken.

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

18-02-2020 De Eerste Kamer heeft op 11 februari 2020 ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

Lees meer

Voorjaarsconferentie Circulaire Economie ‘CE-Spring’

17-02-2020 NEN organiseert op 9 april 2020 bij DUWO in Delft de voorjaarsconferentie CE-Spring over circulaire economie. Hier komen verschillende sectoren bij elkaar om kennis en ervaringen te delen en om te bespreken waar afspraken nodig zijn om de transitie te versnellen.

Lees meer

Herziening norm hanteren van code- en andere terminologiestelsels van medische informatica

14-02-2020 De Nederlandse gezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van elektronische gegevensuitwisseling. Daarom is er in toenemende mate aandacht voor standaardisatie van medische gegevens en de wijze waarop deze gegevens worden uitgewisseld. Experts geven aan dat uitbreiding van de scope van NEN 7522:2006, die betrekking heeft op het beheren van informatiestandaarden, gewenst is.

Lees meer

Herziening praktijkrichtlijnen voor koelinstallaties gepubliceerd

13-02-2020 De Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR) voor toepassing van brandbare koudemiddelen en CO2 zijn herzien. Het gaat hierbij om NPR 7600 en NPR 7601. NPR 7600 gaat over de toepassing van brandbare koudemiddelen in stationaire koelinstallaties en warmtepompen. NPR 7601 is van toepassing op koelinstallaties en warmtepompen met koudemiddel koolstofdioxide.

Lees meer

Europese landen stemmen vóór de ontwikkeling van gezamenlijke standaarden hyperloop

12-02-2020 De ontwikkeling van de hyperloop heeft een belangrijke nieuwe mijlpaal bereikt. Europese landen stemden vóór het oprichten van een gezamenlijke technische commissie (JTC 20). De commissie, dat onderdeel is van CEN en CENELEC, heeft het doel om de methodologie en het framework voor de regulering van hyperloopsystemen te definiëren, vast te stellen en standaarden te ontwikkelen voor interoperabiliteit en veiligheidsnormen in heel Europa.

Lees meer

Waar halen we de (groene) energie vandaan?

11-02-2020 Vandaag, op 11 februari, is de duurzame energie die dit jaar is opgewekt, helaas alweer verbruikt. De aandacht voor deze dag wordt geïnitieerd vanuit de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De reden is om iedereen bewust te maken van het feit dat zowel bedrijven als burgers nu al bijdragen aan een land dat draait op duurzame energie en dus hun steentje bijdragen aan het opschuiven van Green Energy Day. Elk jaar schuift Green Energy Day tien dagen op, zodat in 2050 Green Energy Day op 31 december valt. Deze dag valt dus elk jaar op een andere datum.

Lees meer

Bijeenkomst ‘Platform Industrie & Veiligheid’

10-02-2020 Op vrijdag 15 mei 2020 organiseert NEN in samenwerking met het ministerie van SZW, de bijeenkomst ‘Platform Industrie & veiligheid’. Via dit platform kunnen belanghebbenden ontwikkelingen in de industrie volgen en hun netwerk vergroten. Alle betrokkenen in de verschillende sectoren kunnen deelnemen aan de bijeenkomst.

Lees meer

Veranderingen in de tandheelkunde en de gevolgen voor de keten

10-02-2020 NEN organiseert op 30 maart bij NEN in Delft een themabijeenkomst over de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen in Europa. Dit naar aanleiding van vragen en discussies die de afgelopen jaren zijn gevoerd in de normcommissie Tandheelkunde. Werkzaam als fabrikant, leverancier, tandtechnicus, tandarts of anderszins betrokken bij het onderwerp? Aanmelden kan tot 15 maart.

Lees meer

Meepraten over een eenduidige methode voor de bepaling van plastics in het milieu

07-02-2020 Plastics in het milieu is een onderwerp dat momenteel hoog op de maatschappelijke agenda staat. De gevolgen van zwerfplastics op de ecologie zijn evident en momenteel wordt veel onderzoek uitgevoerd op het gebied van microplastics en humane gezondheidseffecten. Momenteel is er nog geen eenduidige methode voor de bepaling van plastics in het milieu gestandaardiseerd.

Lees meer

Internationale privacy standaard ISO/IEC 27701 beschikbaar in het Nederlands

07-02-2020 De eerste internationale standaard die organisaties helpt privacy-informatie te beheren en aan wettelijke eisen te voldoen, ISO/IEC 27701, is nu ook beschikbaar in het Nederlands. NEN-ISO/IEC 27701 is een uitbreiding op de al bekende standaarden voor informatiebeveiliging ISO 27001 en ISO 27002 en biedt organisaties een handvat waarmee zij gemakkelijker kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees meer

Nieuwe Europese norm voor identificatie van algen beschikbaar voor commentaar

07-02-2020 Sinds 23 januari 2020 is de tekst van de Europese norm voor identificatie van algen beschikbaar voor commentaar voor belanghebbenden. NEN levert vanuit Nederland een grote bijdrage aan de commissie 'Algen en algenproducten' die de cultivatie en toepassing van algen en algenproducten een flinke boost kan geven. En dat is goed voor ons klimaat.

Lees meer

Circulair inkopen met normen

06-02-2020 Steeds meer organisaties gaan aan de slag met circulair inkopen. Maar waar moet een organisatie beginnen? Met ISO 20400, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen, kan er worden vastgesteld hoe daar uitvoering aan te geven.

Lees meer

Norm voor betonstaal en nationale bijlage voor berekening betonconstructies gepubliceerd

06-02-2020 De herziening van de nationale norm NEN 6008:2008 over betonstaal en NEN-EN 1992-1-1 + C2:2011/NB2016 voor de nationale bijlage bij Eurocode 2, zijn gepubliceerd.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Europese normen voedselauthenticiteit en fraude’

06-02-2020 Op donderdag 13 februari organiseert NEN een bijeenkomst over een nieuw Europees initiatief voor het opstellen van CEN-normen voor de detectie en analyse van de authenticiteit van voedsel en voedselfraude. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken en wordt onderzocht hoe Nederlandse partijen bij dit initiatief betrokken willen worden.

Lees meer

Whitepaper voor ICT-leveranciers en inkopers in de zorg

03-02-2020 De NEN normcommissie ‘Informatievoorziening in de zorg’ heeft een whitepaper gepubliceerd met als titel ‘Aanbevelingen voor de toepassing van NEN 7510, NEN 7512, NEN 7513 en NTA 7516 in het inkoopproces van zorgaanbieders’.

Lees meer

Normalisatie conservering van constructief beton met verfwaren

03-02-2020 Partijen die in Nederland actief zijn in de conservering van constructief beton zijn uitgenodigd bij NEN in Delft voor een stakeholderbijeenkomst op 17 maart, om mee te denken en mee te beslissen over deelname van Nederland aan normalisatie voor de conservering van constructief beton met organische deklagen.

Lees meer

Wereldwijde definitie van vrouwelijk ondernemerschap

31-01-2020 Steeds vaker kiezen investeerders ervoor om een deel van hun portfolio te investeren in organisaties die ten minste deels door vrouwen worden geleid. Een wereldwijd geaccepteerde definitie van door vrouwen geleide ondernemingen zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan een toename in investeringen. Daarom wordt er nu een mondiale definitie ontwikkeld.

Lees meer