Nieuws

Vierde editie MDR symposium: puntjes op de i

23-01-2020 Op 14 januari jl. vond de vierde editie van het MDR symposium plaats. Deze dag stond in het teken van de laatste maanden van implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen. Tijdens de dag werd kennis gedeeld in de keten en ervaringen uitgewisseld. Duidelijk werd dat de keten onderling met elkaar verbonden is en elkaar nodig heeft.

Lees meer

De passende zorg op de juiste plek is vaak gewoon thuis

23-01-2020 Zorg wordt steeds meer thuis gegeven. Dat brengt grote voordelen met zich mee. Patiënten kunnen langer thuis wonen en bij opname in het ziekenhuis ook eerder naar huis. Dit verhoogt de kwaliteit van leven van de patiënt, het is kostenbesparend en de patiënt heeft minder risico op bijvoorbeeld het oplopen van ziekenhuis gerelateerde infecties.

Lees meer

Experts gezocht voor herziening technische afspraak voor meten fijnstof

23-01-2020 Vanuit de normcommissie ‘Werkplek- en buitenluchtmetingen’ is besloten dat de Nederlands Technische afspraak (NTA) 8019 'Luchtkwaliteit - Meeteisen voor fijnstofmetingen’ wordt herzien en tegelijk wordt omgezet naar een Nederlandse norm. Geïnteresseerde partijen die werken met NTA 8019 worden uitgenodigd om deel te nemen aan de procedure. De deadline voor aanmelding is 28 februari 2020.

Lees meer

Brandveiligheidsaspecten houten bouwwerken

21-01-2020 Naar verwachting zal het aantal houten bouwwerken toenemen, want bouwen met hout is duurzaam. Tijdens de groei van bomen nemen deze CO2 op, die niet meer vrijkomt, tenzij het hout wordt verbrand. Dit in tegenstelling tot beton en staal. Tijdens de productie daarvan komt juist erg veel CO2 vrij. Respectievelijk zo’n 8% en 5% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Maar hoe zit het met de brandveiligheid van houten bouwwerken?

Lees meer

Experts gezocht om mee te schrijven aan NTA voor PFAS in bodem

20-01-2020 Het werkgebied van de normcommissie ‘Organische parameters’ staat volop in de belangstelling met onderwerpen zoals het bepalen van PFAS, microplastics en andere stoffen in het milieu. Daarom zoekt de normcommissie experts die hun input willen leveren.

Lees meer

Standaardisatieorganisaties vernieuwen convenant voor betere afstemming voor gebruik van standaarden in de zorg

17-01-2020 GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM, SNOMED NRC, Vektis en Z-Index hebben zich door middel van ondertekening van een vernieuwd convenant verenigd in een bestuurlijke samenwerking.

Lees meer

Vier Wkb-instrumenten toegelaten

16-01-2020 Vanuit de Regiegroep Kwaliteitsborging is als één van de spelregels vastgesteld dat bij proefprojecten alleen instrumenten voor kwaliteitsborging mogen worden toegepast die voldoen aan de nu bekende wettelijke eisen. De Regiegroep heeft hiervoor een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld die vier potentiële instrumenten voor kwaliteitsborging heeft getoetst aan het wettelijke kader.

Lees meer

Nieuwe NEN 2767 Conditiemeting website

16-01-2020 Er is nu één plek waar u alles kunt lezen over NEN 2767 conditiemeting. NEN heeft in januari een nieuwe (mobielvriendelijke) website voor NEN 2767 conditiemeting gelanceerd. Er is allerlei praktische en laagdrempelige informatie te vinden voor inspecteurs, beheerders, adviseurs en anderen geïnteresseerden. Als u het heeft over conditiemeting, dan bent u bij NEN aan het juiste adres. Wij helpen u graag verder!

Lees meer

Normontwerp monstervoorbehandeling voor bepaling stikstof, fosfor en kalium in dierlijke mest gepubliceerd

15-01-2020 Normontwerp NEN 7433:2020 ‘Monstervoorbehandeling voor het bepalen van stikstof, fosfor en kalium - ontsluiting met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat in dierlijke mest’ is ter commentaar gepubliceerd. De commentaarperiode is open tot en met 1 april.

Lees meer

Droogte nog steeds grote uitdaging voor Nederland

15-01-2020 Nederland staat bekend als waterland en is expert op het gebied van watermanagement. Al eeuwenlang vechten we tegen het water, maken we polders en bouwen we dijken en stormvloedkeringen. Maar de uitdagingen worden groter en vragen om andere oplossingen: de zeespiegel stijgt, we krijgen meer te maken met droogte en extreme neerslag komt steeds vaker voor. En van die droogte komt Nederland maar niet af.

Lees meer

Routekaart risicodialoog Ruimtelijke adaptatie online

14-01-2020 Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft aangekondigd dat de routekaart risicodialoog online staat. De risicodialoog is één van de zeven ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Het is de stap tussen de stresstest en het maken van een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie. De routekaart beantwoordt veel vragen over de risicodialoog en geeft voorbeelden en inspirerende tips.

Lees meer

Meld u nu aan voor NEN-Webinar ‘Laatste ontwikkelingen nieuwe HLS’

13-01-2020 NEN organiseert op donderdag 12 maart 2020 een gratis webinar over het 'Laatste ontwikkelingen nieuwe HLS'. NEN voert het secretariaat van de ISO-werkgroep die werkt aan de herziening van de High Level Structure (HLS). In januari is de derde vergadering die plaatsvindt in Sydney. Wilt u meer weten over de toekomst van de HLS? Mis dit webinar dan niet.

Lees meer

Energieprestatie-eisen voor nieuwbouw vanaf 2021 in werking

13-01-2020 In opdracht van het ministerie van BZK heeft NEN de totstandkoming van het nieuwe stelsel Energieprestatie gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode NTA 8800 begeleid. De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) treden vanaf 1 januari 2021 in werking.

Lees meer

Het internationale succes van veiligheidsbewustzijn

13-01-2020 Jeannette Hofman-Züter is de nieuwe projectmanager voor de Safety Culture Ladder, het certificatieschema voor het toetsen van veiligheidscultuur bij bedrijven. In een kennismakingsinterview in Industrie & Veiligheid praat ze over veiligheid in bepaalde sectoren en over de sterke groei van de Safety Culture Ladder (SCL). “Iemand neemt alleen de juiste veiligheidsbeslissing als dat in zijn DNA zit.”

Lees meer

Meerwaarde creëren uit menselijk kapitaal met ISO-norm

13-01-2020 De internationale norm NEN-ISO 10015 met richtlijnen voor competentiemanagement is herzien. Zeker stellen dat mensen de juiste vaardigheden voor hun werk hebben, is een belangrijk element voor het succes van een organisatie. NEN-ISO 10015 helpt competentiemanagement in het dagelijks werk te integreren.

Lees meer

Nieuwe checklist Regeling onwerkbaar weer

13-01-2020 Per 1 januari dit jaar geldt de Regeling onwerkbaar weer. Bij een buitengewone natuurlijke omstandigheid (zoals vorst, sneeuw en overvloedige regenval) én als is voldaan aan de overige voorwaarden zoals beschreven in deze regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht.

Lees meer

Nieuwe arbo handreiking moet veiligheidsrisico’s door taal voorkomen

13-01-2020 Miscommunicatie door taal wordt steeds meer gezien als veiligheidsrisico. Om dit te bestrijden, heeft het SER Arboplatform de nieuwe arbo handreiking Taal en veiligheidsrisico’s gepubliceerd.

Lees meer

Brochure over digitalisering en veiligheid en gezondheid op het werk

13-01-2020 Het gebruik van digitale technologieën kan leiden tot andere manieren van werken en andere werkplekken. Wat betekent dat voor de veiligheid en gezondheid van werknemers? OSHA heeft er een brochure over gemaakt.

Lees meer

Inrichting beeldschermwerkplek is belangrijk

10-01-2020 Steeds vaker zitten mensen op hun werk achter een beeldscherm. Om klachten aan het bewegingsapparaat te voorkomen is een goede ergonomische werkplekinrichting bij beeldschermwerk van groot belang.

Lees meer

Praktijkgids ‘Auditing - Aan de slag met ISO 19011’ gepubliceerd

09-01-2020 De nieuwe praktijkgids ‘Auditing - Aan de slag met ISO 19011’ biedt handvatten om met ISO 19011 aan de slag te gaan. Alle elementen van goed en doeltreffend auditen komen aan bod: de principes van auditing, het auditprogramma, de competentie van auditoren en alles wat komt kijken bij het uitvoeren van een audit. Ook besteedt de gids ruim aandacht aan het nieuwe principe van risicogebaseerd auditen. Het voorbereiden en uitvoeren van audits met een focus op belangrijkste risico’s voor een organisatie bij het bereiken van haar doelstellingen.

Lees meer

Norm en praktijkrichtlijn bevestiging dakbedekkingen gepubliceerd

08-01-2020 Onlangs heeft NEN de norm en de praktijkrichtlijn voor bevestiging van dakbedekkingen gepubliceerd. Daar waar de norm NEN 6707 aangeeft wat de eisen en bepalingsmethoden zijn voor de bevestiging van dakbedekkingen, geeft de praktijkrichtlijn NPR 6708 inzicht in hoe voornoemde norm gebruikt moet worden en aanwijzingen voor verantwoorde oplossingen.

Lees meer

Intrekking NVN bepaling van arseen, antimoon en seleen met atomaire-absorptiespectrometrie (hydridetechniek)

08-01-2020 NVN 7323:1997 'Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen. Bepaling van het gehalte van anorganische componenten. Bepaling van het gehalte van arseen, antimoon en seleen met atomaire-absorptiespectrometrie (hydridegeneratietechniek)' wordt ingetrokken omdat deze niet meer actueel is.

Lees meer

NEN trotse sponsor van BNR programma ‘De Eeuw van mijn Dochters’

08-01-2020 Presentator Art Rooijakkers start vanaf donderdag 9 januari met een eigen twaalfdelige serie bij BNR Nieuwsradio. Het programma met de naam ‘De Eeuw van mijn Dochters’ is een persoonlijke zoektocht naar de nabije toekomst waarin zijn dochters zullen opgroeien. NEN is trotse sponsor van het programma, dat elke donderdagavond om 19.00 uur op BNR te horen is. De serie verschijnt ook als podcast.

Lees meer

NEN ondertekent de Green Deal voor versnelling kunststof recycling

08-01-2020 Dinsdag 7 januari vond de ondertekening van de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ plaats voor plastic recycling. NEN is daarmee een van de initiatiefnemers die zich inzet om een breed gedragen methode op te stellen voor het betrouwbaar aantonen van het aandeel gerecyclede plastics in producten.

Lees meer

Ontwikkeling nieuwe norm voor bodembeschrijvingen

07-01-2020 Normcommissie ‘Veldwerk en monsterneming’ gaat een nieuwe norm ontwikkelen op het gebied van bodembeschrijving. De aanleiding hiervoor is de nationale implementatie van ISO 25177 ‘Soil quality - Field soil description’. Dit is een norm die toegepast wordt op het gebied van milieu, bodemkunde, landbouw en voedsel.

Lees meer

NEN start innovatie pilot met digitale normen

07-01-2020 ‘Het is hoog tijd dat ook normen een digitaal jasje krijgen’, aldus een groot aantal klanten van NEN. CAD Booster en NEN starten samen een innovatie pilot om te onderzoeken hoe NEN waarde kan toevoegen door normen in digitale vorm direct toepasbaar te maken. Hiervoor vertalen wij relevante normen naar 3D-modellen die direct kunnen worden gebruikt in ontwerpsoftware.

Lees meer

Oproep tot deelname aan normcommissie Circulaire Economie

06-01-2020 Nederland heeft als doelstelling circulair te zijn in 2050. Ook de Europese Commissie ontvouwde in december 2019 ambitieuze plannen op het gebied van circulaire economie. Omdat bij circulaire economie het sluiten van grondstof- en materiaalstromen door productieketens heen een belangrijk aandachtspunt is, zijn mondiale normen en richtlijnen op dit gebied cruciaal om organisaties te helpen circulair denken en handelen in te bedden in de normale bedrijfsvoering. En zo een ‘level playing field’ te realiseren.

Lees meer

Herziening koepelnorm voor elementen in (water)bodem en (zuiverings)slib ter commentaar

06-01-2020 De herziene versie van NEN 6950 ‘Bodem - Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in bodem, waterbodem en (zuiverings)slib’ is beschikbaar tot 1 april 2020 voor commentaar.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over meetrelais en beveiligingsapparatuur

06-01-2020 De Nederlandse normcommissie: ‘Measuring Relays and Protection Equipment’ breidt uit. Deze commissie houdt zich bezig met meetrelais en beveiligingsapparatuur voor de besturing, bewaking en beveiliging van netwerken ten behoeve van de elektrische energievoorziening. Donderdag 13 februari 2020 vindt er een bijeenkomst plaats waar wordt toegelicht wat de werkzaamheden van de commissie inhouden.

Lees meer

Europese werkgroep bakfietsen gaat van start

23-12-2019 Bakfietsen zijn niet meer weg te denken van de Nederlandse wegen. Deze bakfietsen zijn ook in Duitsland, Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in opmars. Binnenkort begint het werk aan een Europese norm, waarin de veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor bakfietsen staan beschreven. De eerste vergadering van de werkgroep is gepland op 20 januari 2020.

Lees meer

NEN verduidelijkt eisen aan biodiesel

20-12-2019 Nederlandse pompstations verkopen de laatste jaren steeds meer soorten biodiesel. Afgelopen winter hebben meer pompeigenaren en automobilisten problemen met deze brandstof ervaren. Om de kwaliteit van biodiesel te verbeteren, heeft NEN het voorwoord bij de Europese biodieselspecificatie aangepast.

Lees meer

Workshops INK.next 'Excellent ondernemen in de 21ste eeuw'

20-12-2019 INK en NEN gaan onder de naam ‘INK.next’ uitwerking geven aan de belangrijkste vernieuwingen in het EFQM-Model. Tijdens zes workshops, vanaf april 2020, komen de kernthema’s van het nieuwe EFQM-model en de uitwerking naar INK.next aan de orde. Met als resultaat een praktisch handvat voor implementatie dat beide organisaties met en voor de markt willen ontwikkelen om 'beyond ISO' toe te werken naar business excellence conform het nieuwe EFQM-model.

Lees meer

Interview: Kwaliteitsmanagement met handen en voeten

20-12-2019 NEN bracht onlangs de praktijkgids 'ISO 9001 voor het mkb' uit. De gids is bedoeld om mkb'ers kennis te laten maken met deze norm voor kwaliteitsmanagement en te laten zien hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Niet als verplichte bureaucratische exercitie, maar als handig hulpmiddel om de eigen bedrijfsprocessen te spiegelen aan de norm en te ontdekken waar verbetering mogelijk is. Een gesprek met de schrijvers van de praktijkgids.

Lees meer

Nederlandse vertaling van Europese specificatie voor crisismanagement

20-12-2019 In oktober is de Nederlandse vertaling van de Europese Technische Specificatie NVN-CEN/TS 17091 voor crisismanagement gepubliceerd. CEN/TS 17091 geeft organisaties praktische handvatten om crisissituaties het hoofd te bieden. Daarbij wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een crisismanagementplan, leiderschap en besluitvorming in crisissituaties, crisiscommunicatie, het oefenen en valideren van plannen en het leren van crisissituaties die zich voordoen.

Lees meer

Herziening internationale norm risicomanagement voor medische hulpmiddelen

20-12-2019 De internationale norm NEN-EN-ISO 14971 is de norm voor het opzetten en uitvoeren van een risicomanagement systeem voor fabrikanten van medische hulpmiddelen. De norm is herzien.

Lees meer

Exoskeletten en gezond en veilig werken

19-12-2019 Het exoskelet is de afgelopen jaren geïntroduceerd op de werkvloer. Het gebruik ervan zal naar verwachting in de toekomst toenemen nu prototypes van exoskeletten hun nut hebben bewezen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. In het bijzonder lijken exoskeletten te worden ingezet bij het aanpakken van werk gerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat (musculoskeletal disorders, MSD’s).

Lees meer

Bijna alle Brzo-bedrijven krijgen inspectie op bezoek

19-12-2019 De Inspectie SZW gaat veel meer Brzo-bedrijven bezoeken in 2020. Was dat aantal de afgelopen jaren ongeveer 60 procent, in het komende jaar kunnen bijna alle Brzo-bedrijven een inspectie verwachten.

Lees meer

Presentatie Fysieke belasting op jaarcongres Human Factors

19-12-2019 Tijdens het jaarcongres van Human Factors gaven Aleid Ringelberg (namens NEN) en Marjolein Douwes (vanuit TNO) een presentatie over de normen voor fysieke belasting en het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk. Ook keken de bezoekers terug op 2019 en vooruit naar 2020.

Lees meer

Gevolgen van verkeerde veiligheidslaarzen

19-12-2019 Een uitzendkracht doorboort met een hogedrukreiniger zijn veiligheidslaarzen en loopt blijvend letsel aan zijn teen op. Wat ging hier allemaal fout?

Lees meer

Gecertificeerd projectmanagement kent uitsluitend winnaars

19-12-2019 Wist u dat bedrijven en organisaties in ontwikkelde landen zoals Nederland ongeveer 30 procent van het bruto binnenlands product investeren in project gerelateerde werkzaamheden? En dat ongeveer 10 procent daarvan ineffectief wordt besteed? Goed en gecertificeerd projectmanagement is nodig om organisatiestrategie, projecten en “business-as-usual” effectief op elkaar af te stemmen. De normcommissie ‘projectmanagement’ is een project gestart om een dergelijke norm te ontwikkelen.

Lees meer

Publicatie NPR voor praktijksituaties van brandwerende gevelkozijnen met beweegbare delen

18-12-2019 Er bestaat veel onduidelijkheid over de huidige brandwerendheidseisen en beoordelingscriteria van gevelkozijnen met beweegbare delen. Daarom is NPR 6112 ontwikkeld die de toepassing hiervan eenvoudiger maakt. Geïnteresseerden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen op de NPR.

Lees meer

Coatings for the future start today

17-12-2019 Op 17 oktober 2019 organiseerde NEN het seminar ‘Coatings for the future’. Het seminar werd voorgezeten door Isabel Polderdijk, branchemanager bij de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF).

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Grip op ICT-projecten’

17-12-2019 Op 17 januari 2020 organiseert NEN de informatiebijeenkomst ‘Grip op ICT-projecten’ bij ICTU in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst wordt de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware (NPR 5326) centraal gesteld. Alle belanghebbenden kunnen zich aanmelden.

Lees meer

Eerste Standards + Innovation Award

17-12-2019 In Brussel is op 12 december de Standards + Innovation Award uitgereikt aan Liesbeth Jansen, voorzitter van de CEN-commissie voor ‘(Alternatieve) brandstoffen’. NEN is verheugd dat een Nederlandse voorzitter een award heeft mogen ontvangen.

Lees meer

Meepraten over werkprogramma Expertgroep Medische Gassen

16-12-2019 De Expertgroep Medische Gassen is hét kennisnetwerk als het gaat om medische gassen. De experts hebben invloed op internationale normontwikkelingen en stellen nationale (norm)documenten op. In 2020 gaat de groep zich naast een internationaal werkprogramma, ook in Nederland richten op een aantal vraagstukken. Experts op dit gebied kunnen zich aanmelden bij NEN.

Lees meer

Waterzijdig inregelen toch niet verplicht

16-12-2019 Waterzijdig inregelen wordt toch geen verplichte maatregel voor bedrijven en instellingen met een verbruik van meer dan 25.000 m³ gas of 50.000 kWh stroom. Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken laten weten. De Tweede Kamer besloot vorig jaar dat waterzijdig inregelen op de lijst van ‘erkende maatregelen’ geplaatst zou worden.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Certificeerbare norm voor projectmanagement’

16-12-2019 Op 13 februari 2020 organiseert NEN een informatiebijeenkomst ‘Certificeerbare norm voor projectmanagement’. Organisaties kunnen hiermee aantonen dat project-, programma en portfoliomanagement bij hen goed is georganiseerd. Er is een project gestart om de interesse voor de ontwikkeling van een dergelijke norm vast te stellen.

Lees meer

Geldigheid norm brandveiligheid grote brandcompartimenten verlengd

16-12-2019 NEN 6079 is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten met een omvang groter dan de maximale toegelaten omvang, volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze norm is van belang voor gebouwen met de industriefunctie, sportfunctie en/of kantoorfunctie.

Lees meer

Essentiële bouwkundige controlepunten 2020

16-12-2019 Onlangs is de nieuwe uitgave van de ‘Essentiële bouwkundige controlepunten 2020’ gepubliceerd door Brandweer Nederland, Bouw en Woningtoezicht Nederland en BBN. De uitgave helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen.

Lees meer

Risico’s en beheersmaatregelen voor maatwerksoftware in kaart gebracht

15-12-2019 ICT-projecten kennen de nodige risico’s zoals vertraging en extra kosten. Projecten waar maatwerksoftware bij komt kijken, zijn zelfs nog risicovoller. De nieuwe NPR 5326 zet de grootste risico’s op een rij en biedt meteen beheersmaatregelen om ze te bestrijden. Kom zelf kijken op 17 januari 2020 hoe dat gaat tijdens de bijeenkomst Grip op ICT-projecten waar NPR 5326 centraal staat.

Lees meer

Publicatie ontwerp Europese norm voor kunststof verpakkingsafval

13-12-2019 De normcommissie ‘Verpakkingen’ heeft een ontwerpnorm opgesteld die de minimumeisen aan kunststof verpakkingsafval eenduidig beschrijft. Het doel hiervan is dat in alle Europese landen aan de minimumeisen wordt voldaan en daarmee de recycling naar een hoger plan te tillen.

Lees meer

Informatiemiddag toekomst technische afspraak woningkeuring

11-12-2019 Sinds de publicatie in 2010 van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) over woningkeuring, heeft de markt zich verder ontwikkeld. Partijen, waaronder bouwtechnische inspectiebureaus, vragen om de omzetting van NTA 8060 naar een Nederlandse norm. NEN nodigt alle belanghebbenden uit om op 21 januari 2020 hierover met elkaar te discussiëren.

Lees meer

Keuzesystematiek handschoenen

11-12-2019 De juiste handschoenen kiezen is niet altijd eenvoudig. Wat betekenen de symbolen en letter- en cijfercoderingen die de fabrikant op de handschoenen zet? Deze beslisboom geeft inzicht in de te maken keuzes en de betekenis van de symbolen, cijfers en letters. Ook wordt verwezen naar de van toepassing zijnde normen.

Lees meer

Rol standaarden klimaatadaptatie op de voorgrond bij Kennisdag Ruimtelijke Adaptatie

10-12-2019 Afgelopen dinsdag, tijdens de Kennisdag Ruimtelijke Adaptatie, heeft Ab de Buck namens OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) een toelichting gegeven op de rol van standaarden bij klimaatadaptatie.

Lees meer

Normen voor medische laboratoria

10-12-2019 In Nederland is de normcommissie ‘IVD’ (In Vitro Diagnostica) actief. Deze normcommissie bestaat uit verschillende belanghebbende partijen die Nederland vertegenwoordigen in het internationale normalisatieproces. Belanghebbende en/of geïnteresseerde partijen die mee willen werken aan normen voor IVD kunnen hun interesse kenbaar maken.

Lees meer

Verlenging samenwerking NEN en BRIS met oog op intensivering

10-12-2019 Op 6 december 2019 ondertekenden NEN algemeen directeur Rik van Terwisga en BRIS-directeur Bastiaan Benz de verlenging van de overeenkomst tussen de twee bedrijven met drie jaar. Die geeft bouwprofessionals toegang tot de NEN-publicaties via BRISwarenhuis, de online bibliotheek die de verbanden legt tussen alle regelgeving en nomen in de bouw.

Lees meer

Vervanging norm over bodem met bepaling van gehalte aan vrij ijzer

06-12-2019 De normsubcommissie 'Anorganische Parameters' heeft het voornemen NEN 5739:1996 ‘Bodem - Bepaling van het gehalte aan vrij ijzer met atomaire-absorptiespectrometrie’ in te trekken. Er geldt een bezwaartermijn van twee maanden voor belanghebbende partijen. Deze staat open tot 15 februari 2020.

Lees meer

7 hardnekkige misverstanden over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

05-12-2019 Over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bestaan nogal wat misverstanden, signaleert Ottilie Laan, advocaat bij Blumstone, in Cobouw. Misverstanden over de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kunnen de weerstand tegen de wet vergroten. Meer begrip kan leiden tot minder faalkosten en meer bouwkwaliteit.

Lees meer

Hoe ziet het Besluit Bouwwerken Leefomgeving er in 2021 uit?

05-12-2019 Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de vier onderliggende amvb’s in 2021 wordt ook het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Gelukkig is het Bouwbesluit 2012 inhoudelijk nog goed herkenbaar, maar er zijn ook wijzigingen en aanvullingen.

Lees meer

Wijzigingsblad NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’ gepubliceerd voor commentaar

05-12-2019 Het wijzigingsbladontwerp van NEN 7510 bevat enkele elementen die voortkomen uit wijzigingen in de nieuwe vertaling van NEN-EN-ISO 27001:2017. Tot 4 januari is het mogelijk commentaar in te dienen op het wijzigingsbladontwerp van NEN 7510.

Lees meer

Technische Unie en NEN bundelen hun krachten

05-12-2019 Technische Unie en NEN hebben hun krachten gebundeld, NEN verzorgt trainingen voor klanten van Technische Unie. De trainingen zijn voor installateurs in de kleinzakelijke markt ofwel de vakspecialisten. Door de trainingen zijn zij in staat om gemakkelijker normen toe te passen in de praktijk.

Lees meer

Draag bij aan de ontwikkeling van de nieuwe NEN 8026 ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’

05-12-2019 In mei jl. is de normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ van start gegaan. Zo’n 25 organisaties nemen hieraan deel en dragen bij aan de ontwikkeling van NEN 8026. Deze norm zal assetmanagementorganisaties helpen op tactisch niveau de verbinding te maken tussen het operationeel en strategisch niveau.

Lees meer

De nieuwe trainingsgidsen zijn uit!

03-12-2019 De nieuwe NEN trainingsgidsen zijn uit. Hierin vindt u een overzicht van alle trainingen die NEN binnen de verschillende vakgebieden geeft voor het voorjaar 2020.

Lees meer

Schriftelijke voorbereiding van complexe werkzaamheden (deel 2)

02-12-2019 Eerder lieten we al zien dat wat er geregeld moet worden om eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden door vakbekwame personen (VP) te laten verrichten. Bij eenvoudige werkzaamheden bepaalt een VP zelf hoe hij de werkzaamheden uitvoert aan de hand van NEN 3140 + A3 (4.3.2). Schriftelijke werkinstructies zijn daarbij essentieel.

Lees meer

Normontwerp over biogasinstallaties ter commentaar

02-12-2019 Het normontwerp NEN 8771 voor de bepaling van ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen.

Lees meer

Publicatie 'Method for condition assessment of immobile constructed assets'

02-12-2019 De Europese Technical Specification (TS) voor de inspectiemethode voor de beoordeling van de technische toestand van immobiele assets is gepubliceerd. CEN/TS 17385 'Method for condition assessment of immobile constructed assets' biedt een objectieve en persoonsonafhankelijke evaluatie van de fysieke conditie van de gebouwde omgeving.

Lees meer

Normontwerp plaatsing peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek ter commentaar

02-12-2019 Ontwerp NEN 5766:2019 'Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek' is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen.

Lees meer

Eerste exemplaar nieuwe normenreeks voor transportleidingen uitgereikt

29-11-2019 Op initiatief van Gemeente Rotterdam en de normcommissie Transportleidingen is tijdens de Rotterdamse Maand van de Onderwereld een congres georganiseerd op 28 november. Tijdens dit congres is het eerste exemplaar van NEN 3650 voor de toekomstbestendigheid van de ondergrondse transport-infrastructuur uitgereikt aan Frans Driessen van VELIN.

Lees meer

NEN zoekt geïnteresseerden voor ontwikkeling normen voor digitale uitdagingen consument

29-11-2019 Onduidelijke aankoopvoorwaarden bij online aanschaf van een product of dienst. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met gebruikersdata op social media na overlijden? Hoe wordt een consument op leeftijd beschermd tegen het online afsluiten van mogelijk oneerlijke overeenkomsten? Dit zijn vraagstukken waarmee de internationale Committee on Consumer Policy (COPOLCO) zich bezighoudt.

Lees meer

Praktijkrichtlijn ‘Brandgedrag van bouwproducten - Geldigheid van beproevingsresultaten’ ter commentaar

28-11-2019 Onlangs is de herziening van Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 6051 ‘Brandgedrag van bouwproducten - Geldigheid van beproevingsresultaten’ ter commentaar gepubliceerd. Deze NPR geeft richtlijnen bij het toepassen van bouwproducten op basis van hun brandgedrag. Met name betreft het de variaties van producteigenschappen en producttoepassingen waarbinnen producten veilig kunnen worden geklasseerd en gebruikt op basis van een of enkele beproevingsresultaten.

Lees meer

Normontwerp voor rioolrenovatietechnieken ter commentaar gepubliceerd

28-11-2019 NEN heeft Ontwerp NEN 7801:2019 'Koepelnorm voor rioolrenovatie met behulp van liningtechnieken' ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar op het normontwerp indienen tot 15 februari 2020.

Lees meer

Normcommissie ‘Organische parameters’ zoekt nieuwe voorzitter

26-11-2019 Het werkgebied van normcommissie ‘Organische parameters’ staat volop in de belangstelling met onderwerpen zoals het bepalen van PFAS, microplastics en andere zorgwekkende stoffen in het milieu. Het werkgebied omvat de normalisatie van analysemethoden voor de bepaling van organische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen. De commissie zoekt een nieuwe voorzitter.

Lees meer

Ontwikkeling NTA ‘Aansluitvoorwaarden prefab meterkast’

26-11-2019 Door veranderende marktomstandigheden en bouwmethoden is de behoefte om (wind- en waterdichte) huisaansluitingen op een eerder moment aan te sluiten, namelijk direct nadat de fundering en de vloer van de nieuwe woning is gerealiseerd. Dit kan door prefab meterkasten te plaatsen. Het voornemen van NEN is om hiervoor een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) te ontwikkelen.

Lees meer

Tips voor werken aan de werkhouding

26-11-2019 Een slechte werkhouding zorgt voor een verkeerde belasting van gewrichten en spieren. Het kan zelfs de longinhoud tot wel 30 procent verminderen. Een slechte houding kan ook leiden tot spanningshoofdpijn en een zere nek, rug en schouders. Ook hart- en vaatziekten en diabetes liggen op de loer. Tijd voor wat tips voor een goede werkhouding.

Lees meer

Nederlandse vertaling normen zinken deklagen beschikbaar

26-11-2019 In juli 2017 zijn herzieningen gepubliceerd van twee veelgebruikte normen uit de serie Zinken deklagen - Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie. Deze delen zijn nu ook beschikbaar in het Nederlands via de normshop van NEN.

Lees meer

Presentatie toolbox ethisch verantwoorde innovatie

22-11-2019 Recentelijk heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een toolbox voor ethisch verantwoorde innovatie gepresenteerd. In deze toolbox wordt ook de Europese norm voor ethische impact assessment genoemd.

Lees meer

Neem deel in de normcommissie Steriliseren & Steriliteit

22-11-2019 De normcommissie Steriliseren & Steriliteit volgt internationale normontwikkelingen en geeft nationale input. Deze documenten gaan onder andere over verpakkingsmaterialen, basisinformatie over steriliseren en steriliteit en transport van steriele hulpmiddelen. Alle belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor deze normcommissie.

Lees meer

Ontwikkelingen normen voor cloud computing

22-11-2019 Momenteel wordt er aan een nieuwe norm gewerkt voor meer duidelijkheid over de rol van dienstverlenende partijen die cloud oplossingen aanbieden. Vaak spelen deze dienstverleners, cloud service partners (CSN’s), een belangrijke rol bij clouddiensten. Er ontbreekt een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop deze cloud dienstverlenende organisaties het beste hun diensten kunnen afstemmen met de andere partijen en welke afspraken daarvoor moeten worden gemaakt.

Lees meer

Nederlands Technische Afspraak voor bed(wand)systemen

21-11-2019 Begin 2020 start een projectgroep met het opstellen van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor bed(wand)systemen, waar elektra, data en medische gassen samen komen zoals in pendels en bedwandgoten. NEN nodigt betrokken partijen en experts op dit gebied uit om mee te praten over de inhoud van deze NTA. Geïnteresseerde partijen kunnen dit tot 10 januari 2020 kenbaar maken.

Lees meer

Green Deal verwelkomt nieuwe partner

21-11-2019 Nederland staat voor grote uitdagingen in de bestaande gebouwde omgeving. Hoe renoveren we de gebouwenvoorraad? Wat worden de nieuwe energiesystemen? En op welke manier richten we onze steden klimaatadaptief in? Op 19 november presenteerden onderzoekers, ondernemers en overheden hun nieuwste plannen om die transities te versnellen. Daarbij is de nieuwste partner van de Green Deal verwelkomd: het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lees meer

Internationale norm ISO 26000 nu ook Europees geaccepteerd

19-11-2019 De internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ISO 26000 is overgenomen als Europese norm. Hiermee hebben Europese belanghebbenden aangegeven dat deze norm in de gehele Europese Unie van toepassing is. Dit sluit aan bij Europees beleid.

Lees meer

Conferentie ‘Boosting innovation through standards’ groot succes

19-11-2019 Op woensdag 13 november heeft de Europese conferentie van Standards + Innovation plaatsgevonden in Brussel. Standards + Innovation is een gezamenlijk initiatief van de Europese normalisatie-instituten dat tot doel heeft onderzoek en innovatie meer te betrekken bij normalisatie. NEN heeft een leidende rol in dit initiatief.

Lees meer

Norm voor rijbewijs op smartphone is nog maar het begin

18-11-2019 Meer privacy, meer zekerheid en meer gemak voor de burger. Dat is in een notendop waarom momenteel gewerkt wordt aan het rijbewijs voor op uw smartphone. Vergeet die kaart in uw portemonnee. Straks kunt u niet alleen betalen met uw mobiel, maar ook laten zien wie u bent. En dat is nog maar het begin.

Lees meer

Workshop over veiligheid van constructies bij blootstelling aan LNG

15-11-2019 Hoe veilig is een constructie als deze wordt blootgesteld aan LNG of andere cryogene stoffen? Het antwoord op deze vraag staat centraal tijdens de workshop die NEN over dit onderwerp organiseert op 28 november. Tijdens de workshop wordt de nieuwe reeks ISO 20088-normen over het omgaan met cryogene blootstelling gepresenteerd. Met de deelnemers worden de uitdagingen die er nog liggen besproken om zo gezamenlijk tot oplossingen te komen. Ook willen we het bewustzijn vergroten van de risico’s die er zijn bij het vrijkomen van LNG. Bent u als belanghebbende geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom.

Lees meer

Oprichting Platform Duurzaam Vastgoed in de Zorg

14-11-2019 NEN nodigt (potentieel) belanghebbende en/of geïnteresseerde partijen in duurzaam zorgvastgoed uit om deel te nemen aan het Platform Duurzaam Vastgoed in de Zorg. In actieteams bespreken experts met elkaar welke stappen nodig zijn om te komen tot duurzame medische hulpmiddelen.

Lees meer

Samen werken aan een toekomstbestendige landbouw

14-11-2019 Een essentieel onderdeel van de meststoffenwet is de verantwoording van fosfaat en stikstof in dierlijke mest. Het huidige systeem is gevoelig voor onregelmatigheden maar ook intensief en tijdrovend. De implementatie van een nieuwe technologie 'NIRS' biedt tijdwinst en zekerheid voor de toekomst.

Lees meer

Ontwerp NPR ‘voorbereiding synthetische laboratoriummonsters’ ter commentaar

14-11-2019 NVN 6419 ‘Protocol voor de bereiding van synthetische laboratoriummonsters voor organische componenten in grond- en oppervlaktewater’ is omgezet in een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). Tot 1 december is het mogelijk om commentaar in te dienen.

Lees meer

Waardeketen van materialen in de circulaire economie in beeld

12-11-2019 Op dinsdag 29 oktober hebben CEN en CENELEC, de Europese normalisatie organisaties, een workshop georganiseerd. Het doel van de workshop was het in kaart brengen van de bijdrage die normalisatie kan leveren aan de transitie naar een goed functionerende circulaire economie. In deze workshop is met name gekeken naar de uitdagingen om circulaire waardeketens voor plastic, hout, beton en metalen te realiseren.

Lees meer

Energielabels nieuwbouwwoningen krijgen A met plusjes

11-11-2019 In de slipstream van de nieuwe BENG-regelgeving krijgen woningen per 1 juli 2020 een nieuwe indeling van energielabels. De indeling is in concept gepubliceerd en staat open voor internetconsultatie. Nieuwbouwwoningen kunnen zich onderscheiden met één tot vier plusjes achter het A-label.

Lees meer

Norm voor radioactiviteitsmetingen met draagbare meetapparatuur gepubliceerd

11-11-2019 De norm voor radioactiviteitsmetingen met draagbare meetapparatuur, NEN 5639, is gepubliceerd. Deze norm wordt gebruikt voor de bepaling van omgevingsstraling met draagbare meetapparatuur. NEN 5639 gaat onder andere over het meetplan, wat te doen als de meting niet plaats vindt in het vrije veld, en welke stralingsbron gebruikt kan worden voor de controle van de meetapparatuur. Deze norm is een vrij beschikbare norm.

Lees meer

Publicatie internationale norm voor validatie en verificatie

11-11-2019 De internationale norm voor validatie en verificatie, ISO/IEC 17029, is onlangs gepubliceerd. Deze norm is geschikt voor organisaties die verificatie activiteiten uitvoeren als conformiteitsbeoordeling.

Lees meer

Laatste loden leidingen verwijderen

07-11-2019 In sommige huizen is het loodgehalte in het kraanwater hoog. Dit betreft vooral oude huizen met loden binnenleidingen. Ook in nieuwbouwhuizen kan het loodgehalte in het water de eerste maanden hoger zijn. Hoge blootstelling aan lood kan een risico opleveren voor jonge kinderen. Daarom adviseert de Gezondheidsraad de resterende loden leidingen te saneren. Verder heeft de raad gedragsadviezen voor bewoners.

Lees meer

Veilige afvoer rookgas in flats en appartementengebouwen

07-11-2019 Zijn er plannen om in een flat of appartementencomplex de cv-ketel te vervangen? Dat brengt risico’s met zich mee! Wordt de rookgasafvoer niet goed geïnstalleerd, dan kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Hier vindt u adviezen om o.a. koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.

Lees meer

Praktijkcase: Vrijwillig aanbrengen brandmeldinstallatie

07-11-2019 In een kantoorgebouw waarin het op grond van artikel 6.20 van Bouwbesluit 2012 of in het kader van een gelijkwaardige oplossing niet verplicht is om een brandmeldinstallatie (BMI) aan te brengen, wordt toch vrijwillig een BMI aangebracht. Moet deze BMI worden ontworpen en uitgevoerd als bedoeld in NEN 2535? En is onderhoud aan een vrijwillig aangebrachte BMI verplicht, zo ja moet dit onderhoud worden uitgevoerd conform de NEN 2654-1?

Lees meer

Wat is de invloed van nieuwe ontwikkelingen op het werk op VGW: exoskeletten en sociale innovatie

06-11-2019 In twee recente verkennende artikelen wordt onderzocht hoe nieuwe ontwikkelingen op de werkplek invloed hebben op de veiligheid en gezondheid op het werk: een technisch artikel over het gebruik van exoskeletten, ofwel draagbare hulpmiddelen, en een niet-technisch artikel over sociale innovatie op het werk.

Lees meer

Praktijkrichtlijn voor de menselijke kant van IT Governance

06-11-2019 Maar weinig organisaties kunnen zonder IT en daarom is het belangrijk om de besturing van IT (governance) goed in te richten. Hierbij krijgt de menselijke kant van IT Governance vaak minder aandacht. Voor het inrichten van deze ‘zachte' kant van IT Governance wordt een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) ontwikkeld. NEN is op zoek naar partijen die hieraan een bijdrage willen leveren.

Lees meer

Tips voor bepalen van aantal bhv'ers

05-11-2019 Volgens de Arbowet moet er in een organisatie ten minste één bhv'er zijn. In de praktijk blijkt dit aantal te weinig. Er moet immers ook tijdens vakanties en ziekte een bedrijfshulpverlener zijn. Een minimum van twee is daarom realistischer.

Lees meer

Herziening internationale normen voor opblaasbare vrijetijdsartikelen

04-11-2019 In dit Instagram-tijdperk vliegen de opblaasbare eenhoorns, flamingo's en pizzapunten je om de digitale oren. Foto's van je hippe luchtbed online zetten is leuk, maar het is vooral belangrijk dat deze artikelen veilig gebruikt worden. Met dit doel is de NEN-EN-ISO 25649 normreeks ‘Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water’ ontwikkeld. Deze normreeks wordt op internationaal niveau herzien.

Lees meer

Afspraken over methode voor Xperience Level Agreement (XLA)

04-11-2019 Bij Xperience Level Agreement (XLA) staat de gebruikersbeleving bij IT-projecten centraal. XLA draait om het vinden van het grotere doel en dat doel verankeren in de interne en externe organisatie. Hierbij wordt uitgegaan van hoe mensen dit zien en ervaren. NEN is gestart met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor de XLA-methode.

Lees meer

Herziening bepaling brandgevaarlijk zijn van daken gepubliceerd

04-11-2019 Onlangs is de herziening ‘Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken’ (NEN 6063:2019) gepubliceerd. Deze norm beschrijft de experimentele bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. De norm is niet geschikt voor bepaling van het brandgedrag van begroeide daken en PV-modules (zonnepanelen).

Lees meer