Nieuws

Oprichting Platform Duurzaam Vastgoed in de Zorg

14-11-2019 NEN nodigt (potentieel) belanghebbende en/of geïnteresseerde partijen in duurzaam zorgvastgoed uit om deel te nemen aan het Platform Duurzaam Vastgoed in de Zorg. In actieteams bespreken experts met elkaar welke stappen nodig zijn om te komen tot duurzame medische hulpmiddelen.

Lees meer

Samen werken aan een toekomstbestendige landbouw

14-11-2019 Een essentieel onderdeel van de meststoffenwet is de verantwoording van fosfaat en stikstof in dierlijke mest. Het huidige systeem is gevoelig voor onregelmatigheden maar ook intensief en tijdrovend. De implementatie van een nieuwe technologie 'NIRS' biedt tijdwinst en zekerheid voor de toekomst.

Lees meer

Ontwerp NPR ‘voorbereiding synthetische laboratoriummonsters’ ter commentaar

14-11-2019 NVN 6419 ‘Protocol voor de bereiding van synthetische laboratoriummonsters voor organische componenten in grond- en oppervlaktewater’ is omgezet in een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). Tot 1 december is het mogelijk om commentaar in te dienen.

Lees meer

Waardeketen van materialen in de circulaire economie in beeld

12-11-2019 Op dinsdag 29 oktober hebben CEN en CENELEC, de Europese normalisatie organisaties, een workshop georganiseerd. Het doel van de workshop was het in kaart brengen van de bijdrage die normalisatie kan leveren aan de transitie naar een goed functionerende circulaire economie. In deze workshop is met name gekeken naar de uitdagingen om circulaire waardeketens voor plastic, hout, beton en metalen te realiseren.

Lees meer

Energielabels nieuwbouwwoningen krijgen A met plusjes

11-11-2019 In de slipstream van de nieuwe BENG-regelgeving krijgen woningen per 1 juli 2020 een nieuwe indeling van energielabels. De indeling is in concept gepubliceerd en staat open voor internetconsultatie. Nieuwbouwwoningen kunnen zich onderscheiden met één tot vier plusjes achter het A-label.

Lees meer

Norm voor radioactiviteitsmetingen met draagbare meetapparatuur gepubliceerd

11-11-2019 De norm voor radioactiviteitsmetingen met draagbare meetapparatuur, NEN 5639, is gepubliceerd. Deze norm wordt gebruikt voor de bepaling van omgevingsstraling met draagbare meetapparatuur. NEN 5639 gaat onder andere over het meetplan, wat te doen als de meting niet plaats vindt in het vrije veld, en welke stralingsbron gebruikt kan worden voor de controle van de meetapparatuur. Deze norm is een vrij beschikbare norm.

Lees meer

Publicatie internationale norm voor validatie en verificatie

11-11-2019 De internationale norm voor validatie en verificatie, ISO/IEC 17029, is onlangs gepubliceerd. Deze norm is geschikt voor organisaties die verificatie activiteiten uitvoeren als conformiteitsbeoordeling.

Lees meer

Laatste loden leidingen verwijderen

07-11-2019 In sommige huizen is het loodgehalte in het kraanwater hoog. Dit betreft vooral oude huizen met loden binnenleidingen. Ook in nieuwbouwhuizen kan het loodgehalte in het water de eerste maanden hoger zijn. Hoge blootstelling aan lood kan een risico opleveren voor jonge kinderen. Daarom adviseert de Gezondheidsraad de resterende loden leidingen te saneren. Verder heeft de raad gedragsadviezen voor bewoners.

Lees meer

Veilige afvoer rookgas in flats en appartementengebouwen

07-11-2019 Zijn er plannen om in een flat of appartementencomplex de cv-ketel te vervangen? Dat brengt risico’s met zich mee! Wordt de rookgasafvoer niet goed geïnstalleerd, dan kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Hier vindt u adviezen om o.a. koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.

Lees meer

Praktijkcase: Vrijwillig aanbrengen brandmeldinstallatie

07-11-2019 In een kantoorgebouw waarin het op grond van artikel 6.20 van Bouwbesluit 2012 of in het kader van een gelijkwaardige oplossing niet verplicht is om een brandmeldinstallatie (BMI) aan te brengen, wordt toch vrijwillig een BMI aangebracht. Moet deze BMI worden ontworpen en uitgevoerd als bedoeld in NEN 2535? En is onderhoud aan een vrijwillig aangebrachte BMI verplicht, zo ja moet dit onderhoud worden uitgevoerd conform de NEN 2654-1?

Lees meer

Wat is de invloed van nieuwe ontwikkelingen op het werk op VGW: exoskeletten en sociale innovatie

06-11-2019 In twee recente verkennende artikelen wordt onderzocht hoe nieuwe ontwikkelingen op de werkplek invloed hebben op de veiligheid en gezondheid op het werk: een technisch artikel over het gebruik van exoskeletten, ofwel draagbare hulpmiddelen, en een niet-technisch artikel over sociale innovatie op het werk.

Lees meer

Praktijkrichtlijn voor de menselijke kant van IT Governance

06-11-2019 Maar weinig organisaties kunnen zonder IT en daarom is het belangrijk om de besturing van IT (governance) goed in te richten. Hierbij krijgt de menselijke kant van IT Governance vaak minder aandacht. Voor het inrichten van deze ‘zachte' kant van IT Governance wordt een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) ontwikkeld. NEN is op zoek naar partijen die hieraan een bijdrage willen leveren.

Lees meer

Tips voor bepalen van aantal bhv'ers

05-11-2019 Volgens de Arbowet moet er in een organisatie ten minste één bhv'er zijn. In de praktijk blijkt dit aantal te weinig. Er moet immers ook tijdens vakanties en ziekte een bedrijfshulpverlener zijn. Een minimum van twee is daarom realistischer.

Lees meer

Herziening internationale normen voor opblaasbare vrijetijdsartikelen

04-11-2019 In dit Instagram-tijdperk vliegen de opblaasbare eenhoorns, flamingo's en pizzapunten je om de digitale oren. Foto's van je hippe luchtbed online zetten is leuk, maar het is vooral belangrijk dat deze artikelen veilig gebruikt worden. Met dit doel is de NEN-EN-ISO 25649 normreeks ‘Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water’ ontwikkeld. Deze normreeks wordt op internationaal niveau herzien.

Lees meer

Afspraken over methode voor Xperience Level Agreement (XLA)

04-11-2019 Bij Xperience Level Agreement (XLA) staat de gebruikersbeleving bij IT-projecten centraal. XLA draait om het vinden van het grotere doel en dat doel verankeren in de interne en externe organisatie. Hierbij wordt uitgegaan van hoe mensen dit zien en ervaren. NEN is gestart met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor de XLA-methode.

Lees meer

Herziening bepaling brandgevaarlijk zijn van daken gepubliceerd

04-11-2019 Onlangs is de herziening ‘Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken’ (NEN 6063:2019) gepubliceerd. Deze norm beschrijft de experimentele bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. De norm is niet geschikt voor bepaling van het brandgedrag van begroeide daken en PV-modules (zonnepanelen).

Lees meer

NEN op BNR Nieuwsradio

04-11-2019 NEN op de radio gehoord? We laten graag zien wat er zoal speelt op het gebied van de energietransitie en circulaire economie. Om een groter publiek kennis te laten maken met deze speerpunten, promoten we NEN en het meewerken aan afspraken sinds vandaag op BNR Nieuwsradio.

Lees meer

Norm in ontwikkeling voor vereisten toezicht en personeel van fitnesscentra

01-11-2019 Onlangs is de Europese werkgroep Fitness Centres begonnen aan de ontwikkeling van een nieuwe norm voor fitnesscentra. In deze norm worden eisen gesteld aan het toezicht, de operationele procedures en de essentiële skills van het personeel dat werkzaam is in Europese fitnesscentra.

Lees meer

Nieuw EFQM-model voor organisatieontwikkeling gelanceerd

01-11-2019 Op 23 oktober, tijdens het EFQM-Forum in Helsinki, is het nieuwe EFQM-model gelanceerd. Dit model biedt een alles omvattend framework voor organisatieontwikkeling.

Lees meer

Publicatie praktijkrichtlijn risicobeheersing ontwikkeling en onderhoud maatwerksoftware

01-11-2019 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware is nu beschikbaar. ICT-projecten kennen veel risico’s. Bij de ontwikkeling van maatwerksoftware komen nog extra risico’s kijken. Dit komt onder meer door de grotere omvang en complexiteit van dit soort projecten. De NPR geeft handvatten om deze risico’s te beheersen.

Lees meer

NEN kennispartner van Dataprotectie & Privacy congres

31-10-2019 Van AVG compliant naar het aantoonbaar in control blijven. Belangrijke instrumenten voor deze stap zijn: een heldere privacy strategie, een juiste governance en het verantwoord en slim gebruiken van beschikbare data. Data en nieuwe technologieën bieden onvoorziene mogelijkheden en kansen voor het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen. Hoe krijgt en houd u zicht op alle data in uw organisatie? Wat is de impact van de AVG? Deze vragen komen onder andere uitgebreid aan bod tijdens het Dataprotectie & Privacy congres op 14 en 15 november in Utrecht.

Lees meer

Praktijkcase: Plaatsen van rookmelders bij verbouw

30-10-2019 In een bestaande woning uit 1986 zijn geen rookmelders aanwezig. Is het noodzakelijk dat bij verbouw van de woning rookmelders worden geplaatst?

Lees meer

Kwaliteitsregeling koolmonoxidepreventie

30-10-2019 Stichting InstallQ heeft in concept een kwaliteitsregeling gereed die voldoet aan de certificeringsregeling koolmonoxidepreventie. Deze nieuwe regeling in het Bouwbesluit is vanaf 2020 wettelijk verplicht. Tot 21 oktober 2019 kon de markt reageren op dit concept en naar verwachting is definitieve versie gereed in het vierde kwartaal van 2019. Het gaat om BRL6000, deel 25. Vanaf 2020 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs nog werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen.

Lees meer

Ergonoom lost bewegingsproblemen op

29-10-2019 Ergonomen nemen de hele werkomgeving onder de loep. Door een ergonoom in te schakelen, kunt u bewegingsproblemen preventief oplossen. Maar ook bestaande klachten kan een ergonoom bestrijden.

Lees meer

Eerste accreditatie voor nieuwe norm informatiebeveiliging in de zorg

29-10-2019 De certificerende instelling DigiTrust is door de Raad voor Accreditatie (RvA) als eerste geaccrediteerd voor NEN 7510-1:2017, dé Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Lees meer

Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk gepubliceerd

29-10-2019 De Sociaal Economische Raad (SER) heeft de nieuwe handreiking Uitzendwerk gepubliceerd. Het betreft een handreiking specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

Lees meer

NEN organiseert symposium over de brug tussen informatiebeveiliging en AVG

28-10-2019 Op 26 november 2019 vindt het NEN symposium over de norm ISO/IEC 27701 plaats. Deze norm slaat een brug tussen informatiebeveiliging (IB) en AVG. Rina Steenkamp, senior inspecteur bij Autoriteit Persoonsgegevens, is gastspreker op dit symposium. De centrale vraag van de dag is: Hoe kunnen normen voor informatiebeveiliging en de op 1 augustus gepubliceerde aanvulling ISO/IEC 27701 invulling geven aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)?

Lees meer

Internetconsultatie wijziging Regeling Bouwbesluit 2012

28-10-2019 Tot en met 6 november 2019 kunt u reageren op het concept van de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012. Met deze regeling wordt de herziening van de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) opgenomen in de Nederlandse regelgeving.

Lees meer

VNG en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

28-10-2019 De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat gemeenten de komende tijd ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van proefprojecten met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hiertoe heeft de VNG – in nauwe samenwerking met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland – het Implementatieteam Wkb opgezet.

Lees meer

Geluid van buiten opgestelde warmtepompen

28-10-2019 Warmtepompen worden vaak als de opvolger van de CV-ketel gezien: ze hebben geen gasaansluiting en je kunt er mee aan de BENG-eisen voldoen. Maar er zijn ook nadelen. Één van de nadelen is dat ze veel geluid kunnen maken. Op dit moment is de regelgeving hierover onvoldoende. Daarom is een voorstel gemaakt voor een grenswaarde voor geluid door warmtepompen in het Bouwbesluit. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Lees meer

Uniforme meetmethode circulair bouwen

28-10-2019 Minister Ollongren van het ministerie BZK breidt de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) verder uit met meetmethoden voor circulaire prestaties. Ook scherpt ze stapsgewijs de milieuprestatie-eis sterk aan. De MPG is een manier om milieu-effecten van gebouwen zichtbaar te maken.

Lees meer

Webinar over Europese norm voor klimaatadaptatie

24-10-2019 Op 14 november wordt er een webinar georganiseerd over NEN-EN-ISO 14090 ‘Klimaatadaptatie – Principes, eisen en richtlijnen gepubliceerd’. Dit is de eerste norm in een reeks over klimaatadaptatie die door ISO wordt ontwikkeld én die als Europese norm wordt overgenomen.

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Avontuurlijke vrijetijdsactiviteiten’

24-10-2019 Op dinsdag 5 november 2019 organiseert NEN een bijeenkomst over de ontwikkeling van een aantal internationale normen met betrekking tot avontuurlijke vrijetijdsactiviteiten. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een toelichting gegeven op zowel de inhoud als de status van deze normen.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over ‘wearable electronics’

23-10-2019 Onlangs heeft NEN de Nederlandse normcommissie ‘Wearable Electronics’ opgericht. Deze commissie houdt zich bezig met in textiel verwerkte elektronica en daarnaast ook met op, in of aan het lichaam verwerkte materialen en apparatuur. Op 16 december 2019 organiseert NEN een informatiebijeenkomst om toe te lichten wat de activiteiten van deze commissie zijn. Belanghebbenden zijn van harte welkom.

Lees meer

NEN zoekt nieuwe leden voor normcommissie Circulaire Economie

22-10-2019 Eind mei vond de eerste vergadering van ISO/TC 323 'Circular economy' plaats in Parijs. Meer dan 120 deelnemers uit 65 landen overlegden met elkaar over de ontwikkeling van praktische handvatten om met circulaire economie aan de slag te gaan.

Lees meer

Praktijkgids 'ISO 9001 voor het mkb' gepubliceerd

20-10-2019 De praktijkgids 'ISO 9001 voor het mkb - Klanten tevreden houden is de kern van de zaak' is gepubliceerd. Het laat mkb-bedrijven aan de hand van voorbeelden zien hoe ISO 9001 in de dagelijkse praktijk werkt. Naast een heldere uitleg over de norm bevat de gids een stappenplan, handige tips en praktische aanwijzingen waarmee mkb-bedrijven hun klanten tevreden kunnen houden.

Lees meer

Nieuwe norm voor risico-evaluatietechnieken

18-10-2019 Kort geleden is NEN-EN-IEC 31010 ‘Risicomanagement - Risico-evaluatietechnieken’ gepubliceerd. Deze norm is een nuttig hulpmiddel bij de toepassing van ISO 31000 ‘Risicomanagement - Richtlijnen’. Hij biedt praktische handvatten voor het beoordelen van risico’s als basis voor de beslissing op welke manier een organisatie het beste haar risico’s kan beheersen.

Lees meer

Normcommissie Biometrie van start

17-10-2019 De vingerafdruk voor het ontgrendelen van de smartphone en de irisscan op het vliegveld zijn voorbeelden van biometrie. Biometrie gaat over het identificeren van mensen op basis van unieke persoonlijke fysieke kenmerken. De normcommissie ‘Biometrie’ vertegenwoordigt hierbij de Nederlandse belangen en gaat binnenkort van start.

Lees meer

Toekomstige aanvullingen scheepsbrandstof gepubliceerd

17-10-2019 ISO heeft een informatief document gepubliceerd dat in gaat op de toekomstige WHO milieueisen voor scheepsbrandstof. De overwegingen van leveranciers en gebruikers van deze soort brandstof zijn vastgelegd in NPR ISO/PAS 23263 en bieden de markt aanwijzingen voor het ontwikkelen van geschikte zogenaamde 'marine fuels'.

Lees meer

Viering World Standards Day

16-10-2019 Op vrijdag 11 oktober 2019 vierde NEN, samen met meer dan 400 relaties en klanten, World Standards Day in de Fokker Terminal in Den Haag. World Standards Day (WSD) wordt elk jaar mondiaal op 14 oktober gevierd ter ere van iedereen die betrokken is bij normen of normalisatie activiteiten.

Lees meer

Bijeenkomst IoT security en veiligheidseisen

16-10-2019 Er is veel te doen rondom de digitale veiligheid van Internet of Things (IoT) producten. NEN organiseert, in samenwerking met Agentschap Telecom en het ministerie van EZK, een bijeenkomst over Internet of Things (IoT) security en de wettelijke eisen op 6 november.

Lees meer

Publicatieplatform ISO 26000 is vernieuwd

16-10-2019 Op het vernieuwde Publicatieplatform ISO 26000 plaatsen organisaties hun zelfverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hiermee geven organisaties een visitekaartje af over hun mvo-beleid.

Lees meer

Eerste Europese norm voor klimaatadaptatie gepubliceerd

16-10-2019 Op 1 juli is NEN-EN-ISO 14090 ‘Klimaatadaptatie – Principes, eisen en richtlijnen gepubliceerd’. Dit is de eerste norm in een reeks over klimaatadaptatie die door ISO wordt ontwikkeld en die als Europese norm wordt overgenomen. Op 14 november wordt hierover een webinar georganiseerd.

Lees meer

Informatiebijeenkomst uitbreiding van veilige mail in de zorg met chat- en Messenger applicaties

15-10-2019 Op 25 november 2019 organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de uitbreiding van NTA 7516 met chat- en Messenger applicaties. Alle belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Lees meer

Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen tegen risico’s bij maatwerksoftwareontwikkeling (NPR 5326) bijna gereed

15-10-2019 ICT-projecten kennen veel risico’s, ze vertragen bijvoorbeeld of er worden meer kosten gemaakt. Bij de ontwikkeling van maatwerksoftware komen nog extra risico’s kijken. Dit komt onder meer door de grotere omvang en complexiteit van dit soort projecten.

Lees meer

Winnaars NENnovation Awards 2019 bekend

11-10-2019 Vandaag, op 11 oktober, wordt World Standards Day gevierd. Daar zijn ook de NENnovation Awards uitgereikt door Rik van Terwisga, algemeen directeur en Femke Aarts, financieel directeur. De NENnovation Award is opgesplitst in drie categorieën en heeft drie winnaars. ‘Direct Current B.V.’ is de winnaar van de categorie klanten/commissieleden, ‘Rainbeer’ is de winnaar van de startups en het winnende project van de studenten is van ‘Team Silverwing Dream Hall TU Delft’.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over ‘Personal e-Transporters’

11-10-2019 NEN richt de normcommissie ‘Personal e-Transporters’ op. Deze commissie houdt zich bezig met in elektrisch aangedreven één-, twee- of meerwielige voertuigen (steps, hoverboards e.d.) voor persoonlijke mobiliteit en goederenvervoer. Op 15 januari 2020 organiseert NEN een informatiebijeenkomst om de doelen van deze commissie toe te lichten. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst.

Lees meer

Vergunningverlening bij proefprojecten Wkb

11-10-2019 De komende maanden worden diverse proefprojecten in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) opgestart. Bij die proefprojecten wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling na inwerkingtreding van de Wkb en de Omgevingswet. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de vergunningverlening nog plaatsvindt volgens de regels van de Wabo.

Lees meer

VNconstructeurs: extra eisen aan ontwerpers en uitvoerders

11-10-2019 Meer constructeurs in het Constructeur Register en extra eisen aan ontwerpers en uitvoerders. Dat zou bijna-rampen, zoals het ingestorte AZ-stadion kunnen voorkomen. Dat zeggen Bob Gieskens, directeur van de Vereniging van Nederlandse Constructeurs, en Joop van Leeuwen, voorzitter van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) in BNR Bouwmeesters.

Lees meer

E10 benzine volgens de norm

11-10-2019 Per 1 oktober zijn de Nederlandse pompen massaal overgegaan op het leveren van een nieuwe biobrandstof: E10. Nu is dit alternatief al langer op de markt en ook de normen over de kwaliteit en de aanduidingen zijn er al eventjes. Maar voor verschillende partijen in de markt zal de exacte inhoud nieuw zijn nu er bijna overal twee benzines geleverd gaan worden die niet het onderscheid ‘normaal‘ en ‘super’ meer kennen. Even de zaken op een rijtje. En welke normen voor u van belang zijn.

Lees meer

Vandaag viert NEN World Standards Day

11-10-2019 Vandaag, op 11 oktober 2019, viert NEN samen met meer dan 400 relaties en klanten, World Standards Day in de Fokker Terminal in Den Haag. World Standards Day (WSD) wordt elk jaar mondiaal op 14 oktober gevierd ter ere van iedereen die betrokken is bij normen of normalisatie activiteiten.

Lees meer

Revisie ISO 7218 voor microbiologie van start

10-10-2019 De ISO-norm ISO 7218 met algemene eisen en richtlijnen voor microbiologisch onderzoek wordt op internationaal niveau grondig herzien. Vanwege het grote belang voor de agrofoodsector is de Nederlandse inbreng in de voorbereidende fase al groot. Het document bevindt zich nu in de allereerste commentaarronde. Voor u als microbioloog, de uitgelezen kans om input te leveren op het eerste concept. Dat kan tot 22 november.

Lees meer

Twee nieuwe CEN publicaties pesticideresidu's

10-10-2019 CEN heeft twee nieuwe specificaties gepubliceerd over de analyse van pesticideresidu's in voedsel.

Lees meer

Herziening NTA 8191 - Bepaling van het gehalte aan metallische delen in AEC-bodemasfracties

10-10-2019 In 2015 is de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8191 ‘Monsterneming en bepaling van het gehalte aan metallische delen in AEC-bodemasfracties en AEC non-ferroconcentraat’ uitgebracht. Na enige jaren ervaring en nieuwe kennis te hebben opgedaan, is de tijd rijp voor aanpassingen in de NTA op basis van nieuwe technieken sinds de oorspronkelijke publicatie.

Lees meer

NEN publiceert de special ‘Duurzaamheid’

10-10-2019 Donderdag 10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Er zijn al veel goede duurzame initiatieven en er komen steeds meer bij. Duurzaamheid is urgent en noodzakelijk, want een duurzame wereld is toch wat we met z’n allen willen doorgeven? Vandaag is de publicatie van de eerste online special Duurzaamheid waar duurzame projecten en samenwerkingsverbanden worden uitgelicht.

Lees meer

ISO specificatie transport en opslag vult ISO 22000 aan

10-10-2019 ISO heeft onlangs een nieuwe specificatie gepubliceerd met basisvoorwaarden voor transport en opslag ter ondersteuning van ISO 22000. De specificatie is onder Nederlands leiderschap opgesteld en is geschikt als basis voor certificatie.

Lees meer

Norm ‘Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten’ wordt ingetrokken

10-10-2019 De Nederlandse norm, NEN 3399, wordt ingetrokken. Het gaat om het classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten bij de buitenriolering. De norm biedt te weinig keuzemogelijkheden om van waarde te zijn voor marktpartijen. NEN 3399 wordt per eind 2019 vervangen door NEN-EN 13508-2.

Lees meer

Sprinkleronderzoek: de belangrijkste conclusies

10-10-2019 De meerwaarde van sprinklerinstallaties wordt onderschat. Sprinklers worden nu vooral ingezet om grotere brandcompartimenten mogelijk te maken. Maar uit onderzoek van Nieman en Tu/e in opdracht van Federatie Veilig Nederland en EFSN blijkt dat ze ook kunnen worden ingezet voor andere afgeleide doelstellingen van het Bouwbesluit, zoals de vluchtveiligheid.

Lees meer

Informatiebijeenkomst Informatiebeveiliging in de zorg - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling

08-10-2019 Dit najaar gaat de herziening van NEN 7512:2015 van start. NEN organiseert op 26 november een informatiebijeenkomst over deze norm. NEN 7512, een uitwerking van NEN 7510, beschrijft het proces om te komen tot een goede risicobeoordeling voor gegevensuitwisseling in de zorg. Belanghebbenden kunnen zich nu aanmelden.

Lees meer

Oogbescherming in de schoonmaakbranche

07-10-2019 De voorschriften rond persoonlijke beschermingsmiddelen in de schoonmaak zijn zo’n vier jaar geleden veranderd toen in Europa de zogeheten CLP-verordening in werking trad. Sindsdien dragen schoonmakers vaker een veiligheidsbril. Maar waar moet je op letten bij de aanschaf?

Lees meer

Zijn procedures en schriftelijke werkinstructies echt nodig?

07-10-2019 Grotere organisaties hebben vaak een technische dienst met geschoolde vakmensen die onderhoud, uitbreidingen en mutaties verrichten aan de elektrische installaties. NEN 3140 geeft aan dat elektrotechnici schriftelijk moeten worden aangewezen als vakbekwaam persoon (VP). In deze aanwijzing worden zij door of namens de werkgever bevoegd verklaard tot het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden d.m.v. een schriftelijke overeenkomst.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over herziening norm elektronische uitwisseling recept- en verstrekkingsberichten

07-10-2019 Dit najaar start NEN met de herziening van NEN 7503 ‘Medische informatica - Berichtenverkeer - Elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten’ uit 2011. NEN nodigt betrokken partijen uit om deel te nemen aan de herziening. Het traject start op 18 november 2019 met een informatiebijeenkomst en eindigt met de publicatie van de norm in het voorjaar van 2021. Aanmelden kan tot 8 november.

Lees meer

Olie- en gasnormalisatiewereld bijeen in Houston

07-10-2019 ‘Houston, we’ve got a problem’. Bepaald niet! Van 16 t/m 19 september 2019 was BP gastheer voor een reeks van bijeenkomsten over normalisatie ten behoeve van de olie- en gassector in Houston, de Amerikaanse hoofdstad voor olie en gas. Er was veel positieve energie. Goede stappen zijn gezet in verdergaande samenwerking, de bijdrage aan een groene, koolstofarme energievoorziening, en digitale implementatie.

Lees meer

Nederlandse versie NEN-EN-IEC 60204-1:2018 beschikbaar

07-10-2019 EN 60204 is een reeks van normen die allemaal gerelateerd zijn aan de elektrische uitrusting van machines. Voor de meeste machines is deel 1 van EN 60204 van toepassing. Deel 11 is voor machines die gebruikmaken van hoogspanning (> 1000 V AC of > 1500 V DC). De delen 3X zijn alleen van toepassing op specifieke (groep van) machines. Zo is bijvoorbeeld deel 32 specifiek voor hef- en hijswerktuigen.

Lees meer

Strenger toezicht nodig op CE-markering

07-10-2019 Het toezicht op CE-markering door de overheid moet beter, stelt FME. Aanleiding voor deze uitspraak is dat steeds meer producten van buiten Europa ons land binnen komen met een onterechte CE-markering. Dat komt de veiligheid niet ten goede.

Lees meer

Oratie Henk de Vries ‘Standardisation Management’

04-10-2019 Op 4 oktober 2019 heeft professor Henk de Vries, bijzonder hoogleraar Standardisation Management aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit (RSM), zijn oratie 'Standardisation Management' gehouden. Hierin betoogde hij dat standaarden cruciaal zijn voor het succes van producten en diensten op de markt en voor het behoorlijk functioneren van processen en organisaties.

Lees meer

NEN 4010 in de praktijk

04-10-2019 NEN 4010 moet de eisen voor elektrische installaties voor laagspanning toegankelijk maken. Hoe pakt dit uit in de praktijk? “De norm biedt ruim voldoende basis voor vrijwel alle situaties die ik tegenkom”, vindt Theo Meints, eigenaar van Meints Techniek in Assen. Begin dit jaar volgde hij met veel plezier de training NEN 4010: Basis. Hoe bevalt het werken met de norm en heeft hij met het oog op de inhoud nog tips voor normcommissie NEC 64 IC?

Lees meer

Cedeo-erkenning voor NEN Trainingen met twee jaar verlengd

04-10-2019 NEN Trainingen beschikt sinds 2015 voor zowel de open-roostertrainingen, de maatwerktrainingen als e-learning over de Cedeo-erkenning. Een Cedeo-erkenning betekent dat meer dan tachtig procent van de klanten (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en het opleidingsinstituut. Dit keurmerk blijft NEN Trainingen voeren, want de Cedeo-erkenning is verlengd tot 2021.

Lees meer

NEN Trainingen verloot training op maat

03-10-2019 Iedereen die bij NEN een klassikale training volgt in de maanden september, oktober, november en december maakt kans om een training op maat te winnen. U kunt zelf de invulling van de bedrijfstraining bepalen voor maximaal 10 personen. In totaal vinden er vier trekkingen plaats.

Lees meer

Experts gezocht voor ISO-normen bulkmaterialen in offshore projecten

02-10-2019 Binnen de technische commissie voor de olie- en gassector is een nieuwe werkgroep opgericht voor normalisatie van bulkmaterialen die worden gebruikt in offshore projecten. Nederlandse experts worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroep.

Lees meer

Themabijeenkomst ‘Combined equipment’ en radioapparatuur (RED) richtlijn in praktijk

02-10-2019 De radioapparatuur richtlijn (Radio Equipment Directive (RED)) is sinds twee jaar in werking. De veranderingen op het toepassingsgebied van de RED richtlijn hebben gevolgen op de producten die ook aan de EMC richtlijn moeten voldoen. Vooral gecombineerde radioapparaten zijn een uitdaging. Wat is de status en wat zijn de praktijkervaringen? NEN organiseert in samenwerking met Agentschap Telecom op 6 november 2019 een themabijeenkomst. Belanghebbende zijn van harte uitgenodigd.

Lees meer

Ontwerp NPR ‘Consumentendossier’ beschikbaar voor commentaar

01-10-2019 Vanaf 1 oktober is de ontwerp-versie van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) ‘Consumentendossier’ beschikbaar voor commentaar. NEN nodigt alle partijen uit de markt uit om te reageren op dit ontwerp, dat opgesteld is binnen de normcommissie ‘Consumentendossier’, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer

Kwaliteit (ISO 9001) en bedrijfscontinuïteit volgens ISO 22301

01-10-2019 Wat hebben kwaliteit en bedrijfscontinuïteit met elkaar te maken? Meer dan u wellicht op het eerste gezicht denkt. Dankzij de HLS is gecombineerd werken aan kwaliteit voor uw klanten en de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten een stuk eenvoudiger geworden.

Lees meer

Oktober is bij NEN de maand van de blockchain

27-09-2019 Oktober staat bij NEN in het teken van de blockchaintechnologie, ofwel Blocktober. Blockchaintechnologie is tien jaar geleden bekend geworden door middel van de bitcoin. Wat een aantal jaar geleden 100 euro waard was, is op dit moment vertienvoudigd. Op dit moment is de normcommissie bezig met het ontwikkelen van normen met betrekking tot blockchain.

Lees meer

Stand van zaken ISO-normen voor HRM

26-09-2019 Sinds 2011 wordt er gewerkt aan internationale normen voor human resource management. De normen worden op verschillende HR gebieden ontwikkeld, zoals terminologie, metrics, recruitment, human capital reporting, diversity & inclusion, allocation & timekeeping and learning & development.

Lees meer

Bekijk webinar 'Eerste Working Draft van de nieuwe HLS'

25-09-2019 NEN voert het secretariaat van de ISO-werkgroep die de herziening van de High Level Structure (HLS) voorbereidt. In juli is de 2de vergadering gehouden in Wenen. Als resultaat van die vergadering is nu een eerste Working Draft van de nieuwe HLS ter commentaar verspreid onder betrokken ISO-commissies en ledenlanden. Tijdens dit webinar (dd. 23 september 2019) gaat René Gouwens, productmanager NEN, in gesprek met Dick Hortensius, secretaris van ISO/JTCG Task Force 14.

Lees meer

NEN en gemeente Rotterdam organiseren congres Transportleidingen

23-09-2019 Op initiatief van de Gemeente Rotterdam en de NEN normcommissie Transportleidingen vindt tijdens de Rotterdamse Maand van de Ondergrond op donderdag 28 november een congres plaats. Tijdens dit congres wordt het belang en toekomstbestendigheid van de ondergrondse transport-infrastructuur voor het voetlicht gebracht.

Lees meer

Themabijeenkomst afspraken OK-jassen en afdekmaterialen

23-09-2019 Op maandagmiddag 11 november organiseert NEN van 14.00 tot 16.00 uur een themabijeenkomst over afspraken voor OK-jassen en afdekmaterialen en wat dit betekent voor de (dagelijkse) praktijk. De bijeenkomst is interessant voor fabrikanten/leveranciers, inkopers, kwaliteitsfunctionarissen, OK-assistenten en andere experts die te maken hebben met OK-jassen en afdekmaterialen. Aanmelden kan tot 15 oktober.

Lees meer

Top drie genomineerden NENnovation Awards bekend!

20-09-2019 Woensdagmiddag 18 september stonden de genomineerden voor de NENnovation Awards vol overtuiging te pitchen voor de vijfkoppige jury. De genomineerden uit de doelgroep commissieleden/klanten, start-ups en studenten lichtten hun innovatie aan hen toe. Daaruit is nu een top drie gekozen. Tijdens de viering van World Standards Day op 11 oktober worden de winnaars bekend gemaakt.

Lees meer

Seminar over de nieuwe Eurocode 7 – Geotechniek

19-09-2019 NEN en KIVI organiseren op woensdag 4 december 2019 een seminar over de laatste ontwikkelingen in Eurocode 7. Ontdek de nieuwe Eurocode 7 Geotechnics en de impact daarvan op komende projecten binnen één dag!

Lees meer

Vierde editie medische hulpmiddelen wet- en regelgeving (MDR) symposium: ‘puntjes op de i’

19-09-2019 NEN organiseert op dinsdag 14 januari 2020 de vierde editie van het MDR symposium. Het symposium vindt plaats bij NEN in Delft, van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze dag zetten we ‘puntjes op de i’ wat betreft de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen.

Lees meer

Nieuwe richtlijn over Ontvangst, Transport en opslag van steriele medische hulpmiddelen

18-09-2019 De richtlijn R5401 ‘Ontvangst, Transport en opslag van steriele medische hulpmiddelen binnen zorginstellingen’ is gepubliceerd. Het document is een herziening waarbij drie richtlijnen zijn samengevoegd.

Lees meer

Klimaatbestendig ontwikkelen voorkomt schade en overlast in de toekomst

17-09-2019 Klimaatadaptief bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland. Een samenwerkingsverband van regionale overheden, bouwsector en maatschappelijke organisaties hebben de uitgangspunten voor klimaatadaptief bouwen aan de Deltacommissaris overhandigd.

Lees meer

NEN-INK evenement 'Excellent ondernemen in de 21-ste eeuw' op 28 november

17-09-2019 Donderdag 28 november is dé gelegenheid om in gesprek te gaan met verandermanagers, kwaliteitsmanagers en professionals over excellent ondernemen in een snel veranderende wereld. Dit evenement vindt plaats in het Beatrixgebouw te Utrecht.

Lees meer

Risicogebaseerd denken: hoe doe je dat?

17-09-2019 Veel kwaliteitsmanagers hebben de afgelopen jaren hun kwaliteitsmanagement moeten aanpassen aan de eisen van de nieuwe norm ISO 9001:2015. Deze versie had een aantal vernieuwende aspecten, zoals het volledig gestructureerd zijn volgens de HLS en het introduceren van risicogebaseerd denken. Maar hoe doet een bedrijf dat, risicogebaseerd denken? Catja Coonen deed, in opdracht van NEN, in het eerste half jaar van 2019 onderzoek. Dit artikel bevat de belangrijkste conclusies.

Lees meer

Bijeenkomst ‘Platform Industrie & Veiligheid’

16-09-2019 Op 1 november organiseert NEN samen met het ministerie van SZW de bijeenkomst ‘Platform Industrie & veiligheid’. Via dit platform kunnen belanghebbenden ontwikkelingen in de industrie volgen en hun netwerk vergroten. Bent u geïnteresseerd, dan bent u van harte uitgenodigd!

Lees meer

Informatiebijeenkomst ‘Oppervlakte van kantoorwerkplekken’

16-09-2019 NEN organiseert op 7 november 2019 een informatiebijeenkomst over de herziening van NEN 1824, de norm voor de oppervlakte van werkplekken. Als gevolg van ontwikkelingen in de ICT en de toename van flexwerk is er de afgelopen jaren veel veranderd in de meeste kantoren. Wilt u als belanghebbende meepraten over de inhoud van deze norm, dan bent u van harte uitgenodigd.

Lees meer

Meepraten over afspraken medische voedingseenheden

16-09-2019 Het is in het veld niet altijd duidelijk wat een medische voedingseenheid is en waarom er eisen gesteld worden hieraan. De Expertgroep Medische Gassen ontvangt/signaleert met regelmaat vragen en misstanden. Daarom start NEN in november 2019 met de projectgroep NTA Medische Voedingseenheden. De NTA moet een toelichting gaan bieden over de noodzaak van de NEN-EN-ISO 11197 ‘Medische voedingseenheden’ en aanverwante normen.

Lees meer

Innovatie in de veiligheidsketen

12-09-2019 We kunnen er niet omheen; innovatieve technologieën breiden zich als een olievlek uit over alle sectoren. De transitie naar een datasamenleving is in volle gang, en dat roept nogal wat vragen op bij burgers, bedrijven en overheden. We zijn massaal op zoek naar houvast. Welke kaders gaan ervoor zorgen dat nieuwe technologieën op verantwoorde wijze geïmplementeerd worden? Dat er intersectoraal samengewerkt wordt en systemen met elkaar kunnen communiceren? En wie neemt het voortouw?

Lees meer

Zzp’ers in de zorg ontvangen HKZ-certificaat

12-09-2019 Diverse zzp’ers in de zorg hebben onlangs een HKZ-certificaat mogen ontvangen waarmee zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de eisen op het gebied van ondernemerschap, kwaliteit van zorg- en dienstverlening en wetgeving, zoals gesteld in HKZ norm 166. Dit is een persoonsgebonden certificaat voor zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7).

Lees meer

Webinar onderzoekskansen onder EMPIR

11-09-2019 Het Europese normalisatie-instituut, CEN-CENELEC, en de metrologie organisatie, EURAMET, werken samen om metrologisch onderzoek te promoten. Hiervoor is een subsidieprogramma opgezet: EMPIR.

Lees meer

Normontwerp bovengronds gaslek zoeken ter commentaar gepubliceerd

11-09-2019 Het normontwerp NEN 7249 'Bovengronds gaslek zoeken, methode: sleepmat' is opgesteld met het doel om landelijk een eenduidige en betrouwbare wijze van periodiek gaslek zoeken te bewerkstelligen zodat de resultaten van de uitgevoerde metingen onderling vergelijkbaar zijn. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen tot 1 december 2019 online commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

Normontwerp aansluitleidingen voor gas ter commentaar gepubliceerd

11-09-2019 De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld. Deel 9 uit deze normenserie is herzien en als normontwerp gepubliceerd voor commentaar. Belanghebbende partijen en geïnteresseerden kunnen tot 1 december 2019 online commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

NEN publiceert zelfverklaring MVO

10-09-2019 De verwachtingen van de maatschappij met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn in beweging en worden groter. Ook voor NEN is maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. NEN publiceert jaarlijks de zelfverklaring ISO 26000.

Lees meer

Normontwerp biogastransportleidingen ter commentaar gepubliceerd

10-09-2019 De nationale normcommissie ‘Biogasinstallaties’ heeft een norm ontwikkeld voor de bepaling van het transport van biogas. Tot op heden bestaat hier nog geen specifieke regelgeving voor, zoals dit bij aardgas wel het geval is. Belanghebbenden kunnen tot 1 december 2019 commentaar indienen op NEN 8770.

Lees meer

Europese standaarden voor artificial intelligence en big data

09-09-2019 In Europa vinden we de ethiek en betrouwbaarheid van artificial intelligence (AI) belangrijk. Het moet doen wat het moet doen en geen ongewenste effecten hebben. De in mei opgerichte Europese Focus Group AI werkt aan een roadmap van standaardisatiebehoeften voor toekomstige Europese standaarden over AI en big data. Hierop kunnen Nederlandse partijen invloed uitoefenen.

Lees meer

Europees congres: Boosting Innovation Through Standards

09-09-2019 Innovatieve ideeën naar een hoger niveau brengen? Toegang krijgen tot een markt van 600 miljoen consumenten? En ontdekken hoe normen helpen om dit te bereiken? Kom op 13 november naar Brussel om antwoorden te krijgen op deze vragen.

Lees meer

Herziene en nieuwe normen voor service management

04-09-2019 Onlangs zijn drie nieuwe delen van de norm voor servicemanagement (NEN-ISO/IEC 20000) gepubliceerd. Het gaat om een update van twee delen en een nieuw deel. De normen bevatten informatie en aanbevelingen voor dienstverleners, consultants en beoordelaars om te voldoen aan de eisen van NEN-ISO/IEC 20000-1.

Lees meer

Normontwerp NEN 5744 'Bodem - Monsterneming van grondwater' gepubliceerd

03-09-2019 NEN 5744 'Bodem – Monsterneming van grondwater' is herzien. Deze norm bepaalt de werkwijze voor veldwerkers voor het nemen van monsters van grondwater en het schrijven van een verslag van monstername. Commentaar op het normontwerp kan tot 1 december 2019 ingediend worden.

Lees meer

Herziene norm met eisen voor particuliere alarmcentrales (PAC’s) gepubliceerd

02-09-2019 NEN heeft NEN-EN 50518 ‘Monitoring en alarmontvangstcentrales’ gepubliceerd. Deze herziene norm is bestemd voor particuliere alarmcentrales.

Lees meer