Nieuws

Publieke commentaarronde normontwerp NEN 2699

20-10-2016 Normsubcommissie 351 290 SC 4 Life Cycle Cost heeft de bestaande norm NEN 2699 ’Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling’ uit 2013 op een aantal plaatsen verbeterd zodat de norm wat betreft gebouw-installaties beter aansluit bij de praktijk. U heeft tot 1 december 2016 om uw mening te geven op deze verandering.

Lees meer

World Dairy Summit 2016: “Normen zijn cruciaal voor onze business”

19-10-2016 Op 18 oktober, de tweede dag van de World Dairy Summit 2016, gaf Phil Turner van het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf Fonterra zijn visie op het belang van normen en standaarden voor zijn bedrijf. ''Vanuit commercieel oogpunt zijn normen zeer belangrijk voor ons bedrijf. Ze faciliteren een vrije wereldwijde doorstroming van voedsel en slechten hierdoor handelsbarrières'', aldus Turner. Fonterra exporteert ongeveer 90 % van haar zuivelproducten, dus ze weten waar ze over praten.

Lees meer

Terugblik bijeenkomst ‘De toekomst van privacy en normen’

18-10-2016 Privacy en Cyber security zijn de laatste tijd hot items. Op 4 oktober 2016 heeft de bijeenkomst ‘De toekomst van privacy en normen’ bij NEN plaats gevonden waar verschillende normen over dit onderwerp besproken zijn. Bijvoorbeeld, welke normen moet een privacy officer gebruiken om te voldoen aan de EU beveiligingsrichtlijn ‘General data protection regulations’? En welke controles zijn nodig voor leveranciers van cloudservices om data veilig in de cloud te kunnen zetten?

Lees meer

Uitslag fotowedstrijd 'Normen in beeld'

17-10-2016 Ter ere van het 100-jarig bestaan organiseerde NEN in augustus de fotowedstrijd ‘Normen in beeld’. Deelnemers konden twee foto’s uploaden en moesten daarbij aangeven welke norm hierin centraal staat. Op Wereld Normalisatie Dag (14 oktober) zijn de winnende foto's (publieksprijs en vakjuryprijs) samen met de top 10 bekendgemaakt.

Lees meer

Nieuwe digitale RI&E-methodiek

17-10-2016 Arbodienstverlener Stigas heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in agrarische en groene sectoren. Het nieuwe RI&E-systeem is samen met ondernemers uit de praktijk ontworpen.

Lees meer

Test gelijktijdige inspecties IGZ en Inspectie SZW

17-10-2016 Verpleeghuizen krijgen inspecteurs op bezoek van twee inspectiediensten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorg, de Inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. In een pilot gaan de twee inspecties gelijktijdig op inspectiebezoek.

Lees meer

Nieuwe voorwaarden programma voor opslag en distributie

17-10-2016 ISO 22000 bevat een managementsysteem voor specifieke voedselveiligheid vereisten voor organisaties. Een vereiste is dat organisaties programma voorwaarden (PRP) vestigen, implementeren en onderhouden om de gevaren voor voedselveiligheid te beheersen. Een internationale groep van belanghebbenden hebben een programma voor opslag en distributie ontwikkeld.

Lees meer

Impact van de nieuwe radio-apparatuur richtlijn

14-10-2016 De nieuwe radio-apparatuurrichtlijn 2014/53/EU (Radio Equipment Directive (RED)) vervangt de huidige radio- en telecommunicatie apparatuurrichtlijn 1999/5/EC (R&TTE). Om te weten wat de impact van deze nieuwe richtlijn is en wat deze richtlijn voor uw organisatie betekent, organiseert NEN in samenwerking met Agentschap Telecom op 18 november een themabijeenkomst. U bent als marktdeelnemer van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Lees meer

NEN viert Wereld Normalisatiedag in het Kyocera Stadion!

14-10-2016 Vandaag is het Wereld Normalisatiedag! Deze dag staat in het teken van alle mensen die zich wereldwijd bezighouden met normalisatie. Omdat NEN dit jaar 100 jaar bestaat, vieren we Wereldnormalisatiedag extra feestelijk met een symposium in het Kyocera Stadion in Den Haag.

Lees meer

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische (CMR)-stoffen: PGS15:2016. De richtlijn heeft betrekking op de transportwetgeving (ADR), omgevingswetgeving (Wabo) en de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Lees meer

Gewijzigd Arbobesluit en Warenwetbesluiten gepubliceerd

13-10-2016 Het Arbobesluit en de Warenwetbesluiten drukapparatuur 2016 en machines worden op een aantal punten aangepast. De wijzigingen gaan per 1 januari 2017 in.

Lees meer

Duurzaam toekomstperspectief belangrijk

13-10-2016 HRM was voorheen vooral een kwestie van het zoeken naar de juiste man/vrouw op de juiste plek. De medewerker bleef dan vaak jarenlang in zijn functie actief. Nu medewerkers zich steeds sneller willen ontwikkelen en, wanneer een organisatie hen die kans niet biedt, steeds makkelijker overstappen naar een ander bedrijf, draait HRM vooral om het herkennen en behouden van talent. Een duurzaam toekomstperspectief wordt belangrijker. NEN-normen helpen daarbij.

Lees meer

Nieuwe Arbowet aangenomen

13-10-2016 De nieuwe Arbowet is door de Tweede Kamer aangenomen en zal naar verwachting begin 2017 ingaan. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de rol en de taken van de bedrijfsarts.

Lees meer

Standaardisatie brandstoffen voor snellere energietransitie

12-10-2016 Erik Büthker is business development manager bij PitPoint Clean Fuels. Het innovatiegedreven bedrijf investeert in de productie van onder meer groengas, opent hiervoor voortdurend nieuwe CNG-tankpunten en bouwt en exploiteert elektrische oplaadpunten.

Lees meer

Normdelen gasdistributieleidingen gepubliceerd

11-10-2016 Voor gasdistributieleidingen zijn op Europees niveau normen opgesteld. Om het hoge niveau van de Nederlandse normalisatie van gasdistributiesystemen te handhaven, is op basis van de Europese normen de nationale normenreeks NEN 7244 opgesteld.

Lees meer

ISO verbindt Amerika, China en Duitsland in tribologie

11-10-2016 Vloeibare smeerolie en smeervet reduceren frictie en slijtage in allerlei onderdelen van machines, motoren tot aan huis- en tuingereedschap toe. Ze voorkomen ook het optreden van zogenaamde adhesieve slijtage bij draaiende delen (waarbij deeltjes ineens afschuiven).

Lees meer

NEN ontvangt 30 landen voor brandstofnormalisatie

11-10-2016 In de laatste week van september had het NEN-gebouw de ISO commissie voor petroleum- en gerelateerde producten, ISO/TC 28, te gast. Over de periode van een week zijn bijna 170 experts uit 30 landen op de Vlinderweg in Delft welkom geheten.

Lees meer

NEN lanceert educatieve game 'De grote Hack'

06-10-2016 Dit jaar staat voor NEN in het teken van het 100-jarig bestaan. Om normen en normalisatie onder de aandacht te brengen bij het grote publiek, en dan met name scholen en jongeren, heeft NEN een educatieve game ontwikkeld.

Lees meer

Infographic: CO2-prijs

05-10-2016 Het huidige emissiehandelssysteem werkt niet, vinden verschillende organisaties en partijen. Een wereldwijd systeem voor CO2-beprijzing volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ kan dat veranderen. Hoe werkt zo’n wereldwijde CO2-prijs en wat levert die op?

Lees meer

Informatiebijeenkomst ISO-normcommissie voor bamboe en rotan

05-10-2016 Eind april vond in Beijing de eerste vergadering plaats van de nieuw opgerichte 'ISO/TC 296 Bamboo and rattan'. Deze ISO-normcommissie gaat internationale normen ontwikkelen op het gebied van terminologie, testmethoden, classificatie en kwaliteitseisen voor producten van bamboe en rotan. Op donderdagmiddag 20 oktober organiseert NEN voor belanghebbenden en geïnteresseerden een informatiebijeenkomst.

Lees meer

NEN en Hudson Cybertec tekenen samenwerkingsovereenkomst

05-10-2016 NEN en Hudson Cybertec slaan de handen ineen om zich in te zetten voor een betere digitale beveiliging van industriële systemen tegen ‘cyber crime’. Door het samenbrengen van de kracht van beide partijen ontstaat een nieuw trainingsplatform voor cyber security binnen industriële en technische automatiseringsomgevingen. Tevens is het in de nabije toekomst voor deelnemers mogelijk om zich door NEN te laten examineren, waardoor zij zich op kennisniveau kunnen onderscheiden.

Lees meer

Herziene norm voor meterruimten gepubliceerd

05-10-2016 Een geheel herziene uitgave van de norm voor meterruimten, NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen’, is gepubliceerd. Deze norm geeft aan hoe de aansluitingen van water, energie en telecommunicatie in een woning op een veilige en economisch verantwoorde manier moeten worden geplaatst.

Lees meer

Gemeenten laten data wegsijpelen

04-10-2016 Nederlandse gemeenten moeten aan de slag met het risicobewustzijn van ambtenaren en bestuurders rond informatiebeveiliging. Dat stelt BDO Accountants & Adviseurs in het rapport Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2016.

Lees meer

Internationale harmonisatie een must voor uitrol ERTMS

04-10-2016 Zo’n anderhalve week geleden publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu de aangepaste uitrolstrategie voor ERTMS. Tijdens de hoorzitting op woensdag 28 september werd opnieuw benadrukt dat 'internationale harmonisatie een must is'. Europese afspraken voor de telecommunicatie, het seinwezen en het verkeersleidingsysteem van ERTMS zijn vorig jaar vastgelegd in de Europese normenserie (NVN-)CLC/TS 50459. De serie bestaat uit zeven delen.

Lees meer

4 oktober ‘Dierendag’

04-10-2016 Jaarlijks vieren wij op 4 oktober Dierendag, een dag die wereldwijd op de agenda staat als een moment waarop we extra aandacht geven aan dieren. Tijdens deze dag staan we ook stil bij het feit dat dieren rechten hebben en beschermd moeten worden. We zijn dan extra lief voor onze huisdieren, maar er zijn bedrijven die een stapje verder gaan en besluiten op deze dag in hun bedrijfsrestaurant geen vlees of vis te serveren.

Lees meer

World Standards Day video competition

04-10-2016 Om aan te tonen hoe belangrijk internationale normen zijn, hebben ISO, IEC en ITU net als vorig jaar weer een video wedstrijd uitgeschreven waaruit het belang van normalisatie blijkt. Het thema dit jaar is 'How do standards build trust'.

Lees meer

Nieuwe editie van norm voor distributiekabels uitgebracht

03-10-2016 Halogeenvrije variant van industriekabel geïntroduceerd en toevoeging van eisen voor geïntegreerde glasvezel(s) in distributiekabels. Om optimale duidelijkheid te bieden voor normgebruikers, zoals distributiebedrijven, installerende bedrijven en beproevende, keurende en certificerende instellingen, is in de nieuwste editie van NEN-HD 620 de meest actuele stand van technologie in de normteksten verwerkt.

Lees meer

Nieuwe versie van NEN 9997-1 is verschenen!

30-09-2016 De norm NEN 9997-1:2016 is sinds juni gepubliceerd en verkrijgbaar bij NEN. NEN 9997-1 is de geotechnische norm waarin NEN-EN 1997-1 (Eurocode 7, deel 1), het correctieblad C1:2009 en wijzigingsblad A1:2013 en de bijbehorende Nationale Bijlage zijn samengevoegd. De belangrijkste wijziging is de aanpassing van de paalklassefactoren voor de paalpunt (ap). Deze zijn voor alle paaltypen gereduceerd met 30% ten opzichte van de vorige versie van de norm uit 2012. De norm wordt per 1 januari 2017 aangewezen door het Bouwbesluit.

Lees meer

“Normalisatie en innovatie gaan hand in hand”

29-09-2016 Het is genoegzaam bekend: Nederland is bezig met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Wat is daar zoal voor nodig?

Lees meer

Informatiemiddag ‘Starre optieken – endoscopen’

29-09-2016 NEN organiseert op dinsdag 22 november 2016 van 14.00 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst over het opstellen van een (Nederlandse) norm voor starre optieken – endoscopen. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd of er binnen Nederland interesse is om hiervoor een norm op te stellen.

Lees meer

Congres Quality >> Growth, 1 december

27-09-2016 Op donderdag 1 december 2016 organiseert NEN het internationale congres ‘Quality >> Growth - Quality management in a disruptive era’ in het WTC in Rotterdam. Dit congres vindt plaats in de week dat eén van de bekendste en grootste ISO-commissies (ISO/TC 176), die de normen voor kwaliteitsmanagement ontwikkelt en onderhoudt, in Rotterdam vergadert. Er zijn vertegenwoordigers aanwezig van internationale organisaties, zoals Boeing, Carlsberg, CISCO, Total, SAI Global, Sandvik en ISO. Charles Groenhuijsen is uw dagvoorzitter.

Lees meer

Schaduwcommissie fitnesscentra van start

23-09-2016 Op Europees niveau zijn er nog geen normen voor fitnesscentra. Aan het opvullen van dit hiaat wordt momenteel hard gewerkt. Zo wordt er in Nederland een spiegelcommissie gevormd over dit onderwerp, die de werkzaamheden van zijn Europese equivalent nauw in de gaten houdt.

Lees meer

Experts gezocht voor normcommissie Kitesurfen

22-09-2016 Weet u alles van kites, bars, trapezes, boards en lijnen? Dan kunt u bijdragen aan de ontwikkeling van internationale normen voor veilig kitesurfen.

Lees meer

Zorgeloos zwemmen met de Zwemwater app

22-09-2016 De zomer blijft maar aanhouden. Veel mensen zullen met deze verrassende nazomer nog verkoeling zoeken in en aan het water. Maar welke zwemplekken zijn veilig? De waterschappen hebben de Zwemwater app ontwikkeld, met daarin actuele gegevens van maar liefst 800 zwemlocaties.

Lees meer

Kleding passen met een virtueel lichaam?

22-09-2016 Online shoppen kan handig en gemakkelijk zijn, maar er is een groot nadeel: je kunt de kleding niet even passen. Daar komt nu een oplossing voor.

Lees meer

Grote stap voorwaarts voor de cacaosector nieuwe wereldwijde normen in de pijplijn

22-09-2016 In de afgelopen jaren is de vraag naar cacao en chocolade gestegen, net als de noodzaak om de uitdagingen waar cacaoboeren voor staan aan te pakken, zodat hun levensonderhoud en dat van hun families verbeterd kan worden. Er is een nieuwe serie normen in ontwikkeling die gericht is op het ondersteunen van boeren om cacao duurzamer te produceren. Deze serie normen heeft net een cruciale fase bereikt in haar ontwikkeling.

Lees meer

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Lees meer

NENMagazine 02/2016 verschenen

21-09-2016 NEN bestaat nu 100 jaar. Nadenken over onze toekomst blijft van belang. Algemeen directeur Piet-Hein Daverveldt denkt zelf dat normen van alle tijden zijn en ook blijven. Vele markten kennen immers nog aanzienlijke handelsbelemmeringen. Nieuwe technologieën stellen nieuwe uitdagingen ten aanzien van interoperabiliteit en ook veiligheid. Maatschappelijke uitdagingen hebben baat bij afstemming nationaal en ook internationaal.

Lees meer

Pas op voor teken

21-09-2016 Hoveniers, boswachters en bijvoorbeeld ook poeliers en agrariërs, lopen verhoogde kans op de ziekte van Lyme. Deze wordt veroorzaakt door de beet van een teek, die vooral in het voorjaar en de zomer actief is. Eén op de vijf teken is drager van de ziekteverwekkende bacterie. Hoe bescherm je je medewerkers in de natuur hiertegen en wat kunnen ze zelf doen?

Lees meer

Eerste ISO-normen Human Resource Management gepubliceerd

21-09-2016 ISO heeft een nieuwe serie internationale normen voor human resources. De normen helpen HR afdelingen met het verbeteren van hun prestaties en, uiteindelijk, ook de prestaties van de organisatie als geheel. Vanuit Nederland is de nationale normcommissie voor 'Human resource management' betrokken bij de ontwikkeling van deze normen.

Lees meer

Geen werkstress na vakantie

21-09-2016 Veel werknemers belanden na hun vakantie weer in hun oude stressniveau op de werkvloer. Devies: bouw de werkdruk langzaam op

Lees meer

Chinese president noemt normen "gemeenschappelijke taal van de wereld"

21-09-2016 Piet-Hein Daverveldt (directeur NEN), Jelte Dijkstra (clustermanager Agrofood & Consument NEN) en Pim Bijl (Service Unit Manager NEN) namen deel aan de 39STE Algemene Leden Vergadering van ISO die van 11 tot 14 september werd gehouden in Beijing.

Lees meer

Informatiebijeenkomst 'Rolstoelen'

16-09-2016 Op maandagmiddag 31 oktober vindt er een open vergadering plaats van de normcommissie 'Rolstoelen'. De vergadering staat in het teken van internationale normen over elektrische en hand gedreven rolstoelen. Ook zal er aandacht worden besteed aan rolstoelvastzetsystemen. Bent u fabrikant/leverancier, onderhoudstechnicus en/of anderszins betrokken bij rolstoelen, dan bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen!

Lees meer

Symposium ‘Gas geven en licht bijsturen’

15-09-2016 NEN organiseert op 1 november a.s. een symposium over 'Veiligheid in de medische gassen: hoe is het anno 2016?' Voor 2008 zijn er een aantal incidenten voorgevallen. Hierdoor is er een circulaire opgesteld. Hoe staat men er nu in? Wordt er preventief gewerkt en is de circulaire geïmplementeerd of is het wachten op het volgende incident? Wat is de rol van de norm ISO 7396-1 in deze context? Tijdens het symposium wordt hier aandacht aan besteed en kijkt men vooruit.

Lees meer

Eerste certificaten assetmanagement met logo ISO 55001 schema uitgereikt

13-09-2016 Vrijdag 9 september zijn in Delft op feestelijke wijze de eerste zes certificaten voor ISO 55001 (assetmanagement) met daarop het logo van het NEN-certificatieschema uitgereikt. Met deze certificaten tonen de organisaties aan dat zij hun assets (kapitaalgoederen, bedrijfsmiddelen) goed beheren, zodat ze toegevoegde waarde blijven leveren voor de organisatie en haar belanghebbenden en bijdragen aan het realiseren van de (strategische) doelen van de organisatie.

Lees meer

Wereld chocoladedag: duurzame chocola?

13-09-2016 Hoewel het vandaag, op de warmste 13 september ooit, waarschijnlijk smelt waar je bij staat, is het vandaag Wereld Chocoladedag. Deze datum is niet zomaar gekozen, vandaag is de geboortedatum van hét chocolade-icoon Willy Wonka. NEN houdt zich bezig met het ontwikkelen van duurzame chocolade. NEN-normcommissie ‘Cacao’ is nauw betrokken bij de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau in de Europese commissie CEN/TC 415 'Sustainable and Traceable Cocoa' en de internationale commissie ISO/TC 34/SC 18 'Cocoa'.

Lees meer

Verkiezing ‘de Slimste Binnenstad van Nederland’

13-09-2016 De digitale revolutie rolt momenteel over ons heen. Iedereen leert daarmee om te gaan en dat is ook het doel van de verkiezing Slimste (binnen)Stad van Nederland. Vorig jaar is deze verkiezing voor het eerst gehouden waar twee winnaars uit kwamen; Utrecht voor de categorie ‘Visie’ en Breda voor de categorie ‘Project’.

Lees meer

Themadag schakel- en verdeelinrichting

12-09-2016 De internationale norm NEN-EN-IEC 61439 voor schakel- en verdeelinrichtingen verscheen al in 2009. Na een overgangsperiode van ruim vijf jaar is hij nu bijna twee jaar definitief verplicht. En volgend jaar verschijnt er alweer een vernieuwde versie. Maar wie in de Nederlandse elektrotechniek kent eigenlijk die norm?

Lees meer

Publieke commentaarronde NTA 8220 ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’

12-09-2016 De installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico's nu nog beoordelen, is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt daar een eind aan. Als verzekeraars kunnen verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt.

Lees meer

Internationale conferentie standaardisatie van condooms

09-09-2016 Van maandag 26 t/m 29 september 2016 vindt de 33ste ISO TC 157 ‘Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactics’ in het Philharmonie in Haarlem plaats.

Lees meer

Informatiebijeenkomst voor kwaliteitsmanagers

09-09-2016 Altijd al meer willen weten over hoe kwaliteitsnormen worden ontwikkeld? Ook benieuwd hoe u uw steentje kan bijdragen aan ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement? Op 19 oktober 2016 is er een (gratis) informatiemiddag over kwaliteitsmanagement bij NEN in Delft. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze middag.

Lees meer

Ontwerp NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ gepubliceerd

08-09-2016 Deze norm geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. De noodzaak en de omvang van de brandmeldinstallatie en de uitvoering van de alarmorganisatie worden in deze norm niet bepaald. Voor de meeste gebruiksfuncties is de vereiste minimumomvang van de brandmeldinstallatie vastgelegd in het Bouwbesluit en andere regelgeving van de overheid, zoals de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 (PGS 15). De gebruiker zelf en/of brandverzekeraars kunnen daarnaast ook eisen hebben. Tevens worden brandmeldinstallaties vereist voor bijvoorbeeld het aansturen van een rook- en warmte-afvoerinstallatie, een overdrukinstallatie of een automatische blusinstallatie.

Lees meer

Nederland moet meer in cyberveiligheid investeren

07-09-2016 De digitale dreigingen voor Nederland nemen hand over hand toe, blijkt uit het Cyber Security Beeld Nederland 2016 dat op 5 september naar de Tweede Kamer is gestuurd. Onze economie en welvaart lopen volgens de Cyber Security Raad serieus risico als cybersecurity niet hoger op de agenda komt bij overheid, bedrijfsleven en burgers. Het moet een normaal onderdeel zijn van al ons dagelijks handelen, net zoals we op onze fysieke veiligheid letten. Publieke en private partijen moeten daar veel meer op inzetten en op investeren, stelt de raad.

Lees meer

NEN zoekt een Projectmanager Normalisatie ElektroTechniek (tenminste 32 uur)

06-09-2016 Wil jij binnen Nederland, Europa en wereldwijd impact hebben als het gaat om innovatie, duurzaamheid en veiligheid in de maatschappij? Ben jij een netwerker en weet jij er achter te komen waar klanten behoefte aan hebben? En weet je deze commerciële kansen te benutten? Vind je het een uitdaging om partijen met verschillende belangen bij elkaar te brengen en speel je graag de rol van procesbegeleider? Heb je affiniteit met techniek? Dan biedt NEN volop kansen voor je carrière en ontwikkeling!

Lees meer

Aanvullende eisen voor veiligheidseisen verkeersregelinstallaties gepubliceerd

06-09-2016 NEN heeft normontwerp NEN 3384 ‘Verkeersregelinstallaties – Aanvullende eisen’ gepubliceerd. Het betreft een herziening van NEN 3384 uit 2003. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 december aanstaande commentaar indienen.

Lees meer

Nederlandse vertaling NEN-EN-ISO 13485:2016 beschikbaar

02-09-2016 De internationale norm NEN-EN-ISO 13485:2016 geeft handvatten voor de inrichting van kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen, met het voldoen aan de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen als kader. De norm is vanaf heden beschikbaar in het Nederlands.

Lees meer

Beveiliging doet productiviteit stijgen

02-09-2016 Medewerkers zien het beveiligen van mobiele apparaten vaak als lastig, en mogelijk belemmerend voor hun werk. Daardoor zijn die apparaten vaak onvoldoende beveiligd. Het is belangrijk dat die perceptie verandert, want het risico op een hack neemt daardoor toe, en hacks zijn juist kostbaar.

Lees meer

NEN 2035 vereenvoudigt sollicitatieproces

01-09-2016 NEN organiseerde op 14 juni jongstleden de informatiebijeenkomst ‘Competenties in het digitaal portfolio’. Jos van der Arend, standaardisatie-expert bij Kennisnet sprak op die dag in zijn hoedanigheid als voorzitter van de normcommissie NEN 2035 over het uitwisselen van een e-portfolio en het opslaan van competenties en competentieraamwerken. In dit interview met Van der Arend gaat het vooral over de NEN norm 2035. Waar is deze norm voor bedoeld?

Lees meer

Norm voor informatiebeveiliging specifieke sectoren gepubliceerd

01-09-2016 Met beveiligingsrisico’s die alleen maar toenemen, is het van cruciaal belang dat organisaties hun informatie beveiligen en die van hun klanten. Natuurlijk helpt de ISO/IEC-standaard voor informatiebeveiliging 27001 al langer bij beveiligen, maar een nieuwe uitbreiding daarop gaat in op specifieke sectoren.

Lees meer

Feedback gevraagd over eerste Europese norm voor daglicht in gebouwen

01-09-2016 In de conceptversie van de nieuwe Omgevingswet zijn de eisen voor daglicht omwille van deregulering vervallen, op een ondergrens na van 0,5 m2 per verblijfsruimte. Dit terwijl er op Europees niveau steeds meer belang wordt gehecht aan de hoeveelheid daglicht in gebouwen. Zo ligt op dit moment het concept van de eerste Europese norm voor daglicht in gebouwen ter openbare kritiek. Belanghebbende partijen kunnen tot 7 oktober 2016 commentaar insturen via www.normontwerpen.nen.nl.

Lees meer

Medische gassen- en vacuüm installaties onder de loep in rapport TNO en symposium NEN

01-09-2016 TNO heeft het rapport ‘Medische Gassen- en Vacuüm Installaties (MGVI): beheer en onderhoud’ gepubliceerd. Eén van de adviezen uit het rapport gaat over het geven van een belangrijkere rol aan Bijlage G (operationeel beheer en onderhoud) uit ISO 7396-1. Dit is de internationale norm voor pijpleidingsystemen voor medische gassen. NEN organiseert op 1 november een symposium over veiligheid van medische gassen. Tijdens deze dag wordt onder andere ingegaan op het gebruik van normen en staat de vraag centraal: Hoe is het anno 2016 met de veiligheid? Wat is er sinds 2008 gedaan om incidenten te voorkomen?

Lees meer

Praat mee over de (nog te ontwikkelen) norm voor lichttherapie-apparatuur voor thuisgebruik

30-08-2016 Nederland heeft dit jaar een voorstel ingediend bij IEC om een norm voor lichttherapie-apparatuur voor thuisgebruik te ontwikkelen. Het voorstel is geaccepteerd en verschillende internationale experts starten dit najaar met het maken van internationale afspraken in het document ‘Medical electrical equipment - Part 2-83: Particular requirements for the basic safety and essential performance of home light therapy equipment’ (IEC 60601-2-83).

Lees meer

Norm voor ICP-MS meting van elementen herzien

30-08-2016 In de afgelopen jaren is NEN-EN-ISO 17294 – 2 herzien door ISO/TC 147 waterkwaliteit. De norm geeft de methode om met ICP-MS verschillende elementen te meten. Mede door het werk van de Nederlandse normsubcommissie ’Anorganische parameters’ zijn er een aantal elementen toegevoegd aan het toepassingsgebied.

Lees meer

Correctieblad gepubliceerd bij NEN 1010:2015

30-08-2016 NEN brengt een correctieblad uit met aanpassingen aan NEN 1010:2015. Inhoudelijk zijn er twee wijzigingen: 1. het aansluiten van opwekeenheden die parallel aan het openbare of een daarmee vergelijkbaar verdeelnet mogen werken; 2. het aantal eindgroepen achter één toestel voor aardlekbeveiliging.

Lees meer

IGZ kondigt inspecties aan in najaar voor PMS

30-08-2016 Vanaf september 2016 start de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met inspectiebezoeken gericht op post-market surveillance (PMS), een instrument voor fabrikanten om producten te blijven volgen en mogelijk te verbeteren.

Lees meer

Kom meer te weten over de toekomst van privacy en normen op 4 oktober 2016

30-08-2016 Cyber security en privacy zijn termen die de laatste tijd veelvuldig in het nieuws zijn, maar waar ook veel vragen over zijn. Bijvoorbeeld, welke normen moet een privacy officer gebruiken om te voldoen aan de EU data beveiligingsrichtlijnen? En welke controles zijn nodig voor leveranciers van cloudservices om data veilig in de cloud te kunnen zetten? Deze en andere vragen worden besproken tijdens de informatiebijeenkomst over de toekomst van privacy en normen op 4 oktober bij NEN.

Lees meer

Uitgangspunten voor veiligheid van elektrische tractie-voedingssystemen van railvervoer bepaald

30-08-2016 De nieuwe, Europese norm over de uitgangspunten voor de veiligheid van het vaste installatiedeel van elektrische tractiestelsels voor spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer is als Nederlandse norm NEN-EN 50633 gepubliceerd. Deze norm is van toepassing op tractie-installaties die met gelijkspanning of met wisselspanning worden gevoed.

Lees meer

Praat mee over Europa-brede afspraken over ethische toetsing van onderzoek en innovatie

29-08-2016 Big data, gen- en nanotechnologie, embryo-onderzoek, synthetische biologie, nucleaire energie. Ontwikkelingen en innovaties die tot stevige publieke debatten hebben geleid. Zijn deze ontwikkelingen wenselijk en voor wie? Wie beslist daarover? Ethische toetsing van onderzoeksprojecten en innovaties beantwoordt deze vragen en geeft aanbevelingen om projecten te verbeteren. NEN faciliteert de Europese afspraken hierover. Geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en commentaar leveren op het concept document.

Lees meer

Norm helpt bij ‘Governance’ van IT

25-08-2016 Op 10 juni jongstleden organiseerde NEN de informatiebijeenkomst ‘Veranderende IT-omgeving’. Yvette Backer sprak op deze dag over de Governance of Information Technology, en meer in het bijzonder over de ISO/IEC norm 38500, die daarover gaat. Wat is de achtergrond van deze norm? Wat staat er in, voor wie is hij bedoeld, en hoe is hij tot stand gekomen? Een interview met Yvette Backer, zelfstandig consultant en trainer, expert bij ISO en auteur, en namens de ASL BiSL Foundation lid van de normcommissie "IT Service Management and IT Governance".

Lees meer

Validatie van stoomsterilisatoren in Nederlandse ziekenhuizen: hoe is het anno 2016?

25-08-2016 Het RIVM heeft het rapport 'Validatie van stoomsterilisatoren in de Nederlandse ziekenhuizen: stand van zaken' in 2014 gepubliceerd. In datzelfde jaar organiseerde NEN een symposium over het thema. Anno 2016 komt hier een vervolg op. Het symposium vindt plaats op 13 oktober as. om 13.30 uur bij NEN.

Lees meer

Normherkomsten online uitgebreid

23-08-2016 De selectie van (sectorspecifieke) normen van andere normalisatie-instituten is in NEN Connect uitgebreid met ruim 35 herkomsten. Met NEN Connect heeft u online toegang tot deze normencollectie.

Lees meer

Europese norm voor biosmeermiddelen afgerond

22-08-2016 De Europese Commissie wil het gebruik van minerale oliën sterk reduceren. CEN heeft daarom een norm opgesteld die smeermiddelen specificeert waarbij een kwart van de minerale olie vervangen wordt door biobased vloeistoffen. EN 16807 ‘Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants’ is in juni 2016 gepubliceerd en kent nog steeds enkele open vragen. Deze worden nu in CEN onder Nederlands secretariaat onderzocht. De resultaten van een verbeterde methode om biodegradeerbaarheid te bepalen, verwacht men eind dit jaar.

Lees meer

ISO-normen voor bedrijfscontinuïteitsmanagement vertaald

19-08-2016 Business Continuity Management (BCM) is het managementproces waarin de bedreigingen voor de continuering van het bedrijf worden geïdentificeerd en beheerst. Hiermee weet een organisatie wat haar belangrijkste (kritieke) processen zijn evenals de mogelijke consequenties bij verstoringen, en heeft zij de juiste maatregelen getroffen om deze verstoringen te voorkomen alsmede de business processen te herstellen indien nodig.

Lees meer

NEN vraagt stemadvies van Nederlandse experts voor kinderartikelen

18-08-2016 Het Franse instituut voor normalisatie heeft bij ISO een voorstel ingediend voor de oprichting van een projectcommissie voor vervoer van kinderen op wielen (0-3 jaar): ISO/PC 'Wheeled child conveyance'. Deze ISO commissie zal normen of technische specificaties ontwikkelen voor test methodes en veiligheidseisen voor kinderwagens. NEN roept belanghebbenden op hun commentaar op dit voorstel bij NEN in te dienen.

Lees meer

Tips voor werken in de hitte

17-08-2016 Tijdens de zomer treedt het Nationaal Hitteplan soms in werking. Zo ook onlangs in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. Het is dan noodzakelijk maatregelen te treffen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken.

Lees meer

Doe mee aan de fotowedstrijd 'Normen in beeld'!

15-08-2016 In 2016 bestaat NEN 100 jaar, een ware mijlpaal in de geschiedenis van normalisatie in Nederland. Ter ere van het 100-jarig bestaan organiseert NEN de fotowedstrijd ‘Normen in beeld’. Ben je of ken je iemand die graag foto’s maakt? Doe dan mee en upload jouw foto('s) vóór 8 oktober!

Lees meer

Chemische immunoassays mogelijk genormaliseerd

15-08-2016 Het gebruik van immunoassays binnen de chemie is een relatief nieuwe ontwikkeling. Er zijn twee normen die deze techniek als onderwerp hebben. De target chemicaliën zijn echter zeer verschillend van aard en worden besproken tijdens de internationale vergadering van ISO/TC 147 ‘Water quality’ in Sydney (5-10 september). Bij voldoende steun worden de voorstellen ter stemming gebracht. Belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te praten of deel te nemen aan de ontwikkeling van deze normen.

Lees meer

Bouwers houden meer rekening met fysieke belasting

15-08-2016 (Af)bouwbedrijven houden steeds meer rekening met fysieke belasting van hun werknemers. Dit zegt de Inspectie SZW naar aanleiding van controles in 2012 tot en met 2015. In 2012 lag het percentage overtredingen nog op 57 procent; in 2015 was dat gedaald naar 19 procent. De situatie is daarmee volgens de Inspectie duidelijk verbeterd.

Lees meer

'Kantoortuin geen succes'

15-08-2016 Het concept van de kantoortuin is geen succes. Dat beweert onderzoek van Oxford Economics en Plantronics onder de naam 'When the walls come down'. De onderzoekers bevroegen 1200 managers en medewerkers, werkzaam in diverse landen en in verschillende branches.

Lees meer

Inspectie SZW lanceert VIB-checklist

12-08-2016 Bedrijven kunnen hun VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) controleren op VIB-check.nl. Uit inspecties is gebleken dat de kwaliteit van de VIB’s in veel bedrijven niet goed geregeld is. Met de VIB-checklist kunt u vanaf nu zelf gemakkelijk controleren of uw VIB’s de juiste informatie bevatten.

Lees meer

NEN-voorstel Chain of Custody aangenomen door ISO

11-08-2016 Het Nederlands initiatief voor de oprichting van een ISO/PC Chain of Custody (CoC) is aangenomen door ISO. Groot nieuws, niet alleen voor initiatiefnemer NEN, maar ook voor alle stakeholders en consumenten. Met het aannemen van het voorstel zijn transparantie en stroomlijning in de keten een stap dichterbij gekomen.

Lees meer

Themadag gasanalyse in teken van de automotive industrie

11-08-2016 Op 15 september 2016 organiseert normcommissie 310 158 "Gasanalyse" onder coördinatie van VSL voor de dertiende keer op rij de jaarlijkse Themadag Gasanalyse. Deze 13e editie zal in teken staan van "automotives". Het programma is nagenoeg definitief en bestaat uit lezingen die vanuit verschillende invalshoeken inspelen op de actualiteit.

Lees meer

Eerste normen voor 'Arctic operations' voor publiek commentaar

11-08-2016 “Sinds een aantal jaren werkt de olie- en gassector aan internationale normen voor activiteiten in gebieden met extreem koude omstandigheden. Deze normen dragen bij aan het veilig werken in het Noordpoolgebied voor zowel mens als milieu en omvatten onderwerpen die eigenlijk ook buiten de olie- en gassector spelen. Commentaar op de normontwerpen kan binnenkort worden gegeven.

Lees meer

Nieuwe wetgeving persoonlijke beschermingsmiddelen

11-08-2016 Er is onlangs nieuwe Europese wetgeving van kracht geworden die de Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor pbm (persoonlijke beschermingsmiddelen) vervangt. De nieuwe regels hebben gevolgen voor fabrikanten en distributeurs.

Lees meer

Publieke commentaarronde ISO-norm cacaobonen gestart

11-08-2016 Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale norm voor de specificatie van en kwaliteitseisen voor cacaobonen. De toekomstige versie van ISO 2451 voorziet in de behoefte van diverse partijen die betrokken zijn bij de internationale handel in cacao(bonen) om te komen tot eenduidige afspraken over kwaliteitseisen en testmethoden. Tijdens deze publieke commentaarronde kunnen belanghebbenden tot 3 oktober 2016 commentaar indienen.

Lees meer

Platform Analyzers stevig van start

10-08-2016 Het nieuwe Platform Analyzers bij NEN is kort voor de zomer direct stevig uit de startblokken gekomen. Zij neemt namens ons land op internationaal niveau het voortouw bij de ontwikkeling van een nieuwe norm voor zogeheten analyzers.

Lees meer

Europees consumentenlabel voor brandstof komt eraan

10-08-2016 CEN, het Europese instituut voor normalisatie, heeft een geharmoniseerde markering vastgesteld die via simpele zwart-wit symbolen aangeeft welke brandstof de benzinepomp levert. De brandstofkleppen van nieuwe auto's en de informatie bij de autodealers laat datzelfde label zien en zo is het voor de consument direct duidelijk of zijn auto op de brandstof kan rijden.

Lees meer

Praktijkrichtlijn gepubliceerd voor RGA-systemen voor gesloten HR-toestellen

09-08-2016 Deze maand is een nieuw deel 46 gepubliceerd van de bekende serie NPR 3378 Praktijkrichtlijn Gasinstallaties. Het is gericht op de rookgasafvoer voor de meest gebruikelijke gesloten CV-toestellen. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.

Lees meer

Op vakantie met gemotoriseerde handbagage

08-08-2016 Je hebt vast wel eens in een auto gereden, of op een scooter of een brommer. En misschien ook zelfs op een Segway of hoverboard. Maar hoogstwaarschijnlijk nog nooit op een gemotoriseerde koffer.

Lees meer

NEN publiceert jaarverslag 2015

08-08-2016 2015 was opnieuw een jaar waarin NEN zijn maatschappelijke impact heeft vergroot. Hoogtepunten waren de uitgifte van de nieuwe kwaliteits- en milieumanagementnormen en de nieuwe NEN 1010. In samenwerking met de Rijksoverheid heeft NEN ook de toegankelijkheid verbeterd van normen die door de wetgever worden voorgeschreven. NEN heeft in 2015 verscheidene producten zoals webtools en e-learning modules uitgebracht om de toepassing van normen te vergemakkelijken.

Lees meer

Norm voor helmen voor snelle elektrische fietsen gepubliceerd

08-08-2016 Om gebruikers van snelle elektrische fietsen (S-EPAC) te voorzien van een geschikte helm, heeft een internationale projectgroep de eisen aan een dergelijke helm in NTA 8776 vastgelegd. Deze NTA is nu beschikbaar bij NEN.

Lees meer

Turntoestellen Olympische Spelen in Nederland geproduceerd – Praat mee over veiligheid en kwaliteit

05-08-2016 Vandaag, vrijdag 5 augustus, beginnen de Olympische Spelen officieel. Voor het eerst is het de Nederlandse turnmannen gelukt om zich als team te kwalificeren voor de Spelen. Epke Zonderland, Jeffrey Wammes, Frank Rijken, Michel Bletterman, Bart Deurloo en Casimir Schmidt hebben zich op het testevenement in Rio weten te plaatsen. De beste acht landen van de WK turnen van vorig jaar waren al verzekerd van deelname.

Lees meer

NEN-EN-ISO 16140 voor alternatieve methoden herzien

05-08-2016 Microbiologen, laboranten en voedselveiligheidsfunctionarissen opgelet! Er liggen in uw vakgebied nieuwe normen klaar. Deel 1 en deel 2 van de NEN-EN-ISO 16140, waarmee alternatieve methoden worden gevalideerd, zijn sinds kort gepubliceerd. In deze delen worden de woordenlijst en het protocol voor validatie behandeld.

Lees meer

NEN 3028 ‘Eisen voor verbrandingsinstallaties’ gepubliceerd

04-08-2016 Onlangs is NEN 3028 gepubliceerd. Deze norm bevat eisen voor stookruimten en opstellingsruimten en regelt met name de brandveilige opstelling van verbrandingstoestellen volgens Bouwbesluit 2012. De norm is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen, installeren en controleren/inspecteren van verbrandingstoestellen.

Lees meer

Methode voor bepaling kwaliteit separatorvlees pluimvee onafhankelijk van productiemethode

03-08-2016 De kwaliteit van separatorvlees van pluimvee kan onafhankelijk van de productiemethode objectief worden vastgesteld. De onlangs gepubliceerde CEN Workshop Agreement CWA 17047 beschrijft een methode voor bepaling van de afbraak van spierweefselstructuur in fijngemaakt en/of gefragmenteerd pluimveevlees.

Lees meer

Veevoedertabel herzien

03-08-2016 De chemische samenstelling en voedingswaarden van een aantal veevoedergrondstoffen zijn op meerdere punten geactualiseerd. Verder is een rekentool om voederwaarden van grondstoffen te berekenen online gekomen.

Lees meer

Meer melk met minder gras door minder lignine

03-08-2016 Door veredeling van Engels raaigras kunnen melkkoeien meer energie uit gras halen. Dat beweert ILVO-UGent-onderzoeker Frederik Van Parijs.

Lees meer

NEN onderzoekt behoefte aan Europese normen voor hulp- en geleidehonden

02-08-2016 Op Europees niveau is een voorstel gedaan om een CEN Technical Committee (CEN/TC) te starten op het gebied van hulp- en geleidehonden. Binnen deze TC zal door deelnemende landen gewerkt worden aan Europese normen op het gebied van hulp- en geleidehonden. NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, organiseert (bij voldoende belangstelling) op 9 september van 13:00-15:30 uur een informatiebijeenkomst om te inventariseren of er in Nederland interesse is om Europese normen te ontwikkelen op dit gebied en of een Nederlandse schaduwcommissie kan worden opgezet.

Lees meer

Normontwerpen zuivelmicrobiologie ter commentaar

02-08-2016 NEN heeft vier ontwerpen ter commentaar gepubliceerd voor nationale normen over zuivelmicrobiologie. Hiermee worden de oorspronkelijke normen uit 2002-2005 herzien en aangepast aan de huidige omstandigheden in laboratoria. Belanghebbenden kunnen tot 15 september 2016 commentaar indienen.

Lees meer

Ontwikkeling Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor eisen aan onafhankelijke schemabeheerders

02-08-2016 Op initiatief van een groep onafhankelijke schemabeheerders start NEN in september 2016 met de ontwikkeling van een NTA 'Eisen aan onafhankelijke schemabeheerders'. Het initiatief is genomen na overleg met de Raad voor Accreditatie en verschillende ministeries, die gebruik maken van certificatie- en inspectieregelingen. Partijen die mee willen praten over de ontwikkeling van deze NTA, kunnen zich tot 15 september aanmelden voor deelname.

Lees meer