Nieuws

NEN 5104 is ingetrokken: wat nu?

06-12-2016 In maart 2016 is NEN 5104 'Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmonsters' ingetrokken. Dit heeft tot vragen in de markt geleid over welke norm nu moet worden toegepast wanneer dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Er worden met name vragen gesteld wanneer in de wetgeving nog naar NEN 5104 wordt verwezen.

Lees meer

Samen naar een betere norm voor traphekjes

06-12-2016 De Consumentenbond, importeurs, fabrikanten, retailers en toezichthouders hebben onlangs in een constructief gesprek de Nederlandse inbreng voor de herziening van de norm NEN EN 1930:2011 voor traphekjes met elkaar besloten. Dit proces is een mooi voorbeeld van hoe stakeholders samen aan meer veiligheid werken voor de consument.

Lees meer

Toelichting voor normgebruikers Speeltoestellen

06-12-2016 Voor veilig spelen is een hele reeks Europese normen ontwikkeld. Een groot deel van die normen is in herziening en zal in 2017 gepubliceerd worden. Reden te meer om ook de Nederlandse toelichting bij deze normen, het zogenoemde 'Bijblad', onder de loep te nemen. De rol van dit Bijblad zal namelijk groter worden.

Lees meer

NTA 8017 'Grondwatermonitoring' herzien

05-12-2016 De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8017 voor de monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit is herzien. Deze NTA is specifiek toepasbaar in de landelijke en provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit, zowel in het kader van de Kaderrichtlijn Water als voor de uitvoering van landelijk en provinciaal beleid. Daarnaast kan deze NTA worden gebruikt voor monitoring van de drinkwatermeetnetten in het kader van het Drinkwaterbesluit.

Lees meer

Whitepaper ‘Meetonzekerheid’ beschikbaar

02-12-2016 Voor partijen die weleens opdrachten aan een laboratorium geven en de uitkomsten van de analyse gebruiken om besluiten te nemen, is het belangrijk om ook te kijken naar de bijbehorende meetonzekerheid. De whitepaper ‘Meetonzekerheid’ licht toe wat meetonzekerheid is en welke rol deze speelt. De whitepaper is kosteloos te downloaden via de website van NEN.

Lees meer

Herziening NEN 6600-2 'monstername oppervlaktewater' van start

02-12-2016 De normcommissie ‘Veldwerk-Monsterneming’ heeft dit najaar besloten om NEN 6600 2 te herzien. De norm wordt binnen Nederland veel gebruikt voor het controleren van de waterkwaliteit van onder andere meren en rivieren.

Lees meer

NEN 6600-1 'Monsterneming afvalwater' wordt aangepast

02-12-2016 De normcommissie ‘Veldwerk-Monsterneming’ heeft besloten om NEN 6600-1 te herzien. De norm wordt binnen Nederland veel gebruikt, onder meer bij berekeningen voor de verontreinigings- of zuiveringsheffing.

Lees meer

Nationale koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen ter commentaar

02-12-2016 De normsubcommissie ‘Anorganische parameters’ heeft afgelopen jaar gewerkt aan een herziening van NEN 6953 ‘Water -Koepelnorm voor de bepaling van geselecteerde elementen in water’. Ontwikkelingen vanuit het Europese project HORIZONTAL hebben geleid tot intrekking van een aantal Nederlandse normen en herziening van de norm.

Lees meer

Herziene NEN 6090 voor bepaling vuurbelasting ter commentaar

01-12-2016 NEN heeft de norm voor de bepaling van de vuurbelasting, NEN 6090, aangepast en als normontwerp gepubliceerd. De norm is herzien omdat deze enerzijds verouderd is, maar anderzijds door ontwikkelingen ook te weinig informatie te bieden had. Belanghebbende partijen hebben de mogelijkheid om tot 1 maart 2017 online commentaar op dit normontwerp in te dienen.

Lees meer

Symposium over nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen & normalisatie

30-11-2016 NEN organiseert op 24 januari 2017 een symposium over de nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen. Wat houdt deze wetgeving precies in? Wat verandert er in de keten en voor wie? Belangrijke veranderingen uit de nieuwe wet- en regelgeving worden door deskundige sprekers toegelicht.

Lees meer

Start ontwikkeling NTA 8240 ‘Calciumchloride extractie’

30-11-2016 Er is een nieuwe werkgroep opgericht die gaat werken aan de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) op het gebied van calciumchloride extractie. De intentie is om een laboratoriummethode voor de biobeschikbaarheid met behulp van een calciumchloride extractie te beschrijven. Belanghebbende partijen kunnen zich tot en met 27 december melden om mee te praten over de inhoud van NTA 8240.

Lees meer

Corbion en Kraton ontvangen de eerste Europese certificaten voor biobased producten

29-11-2016 Gister hebben Corbion en Kraton de eerste Europese certificaten voor hun biobased producten ontvangen – een belangrijk onderscheidingskenmerk in de markt van biobased producten. Het certificatiesysteem is gebaseerd op de Europese norm EN 16785-1 die onafhankelijke beoordelingen van claims over het biobased gehalte van producten mogelijk maakt. Met certificatie kunnen leveranciers labels met biobased gehalte toepassen in hun marketing.

Lees meer

Actieagenda Smart Industry gelanceerd

29-11-2016 De komende jaren wordt er samengewerkt om de brede toepassing van standaarden te stimuleren ten behoeve van Smart Industry. Tijdens het Business Software Event 2016 in Den Bosch heeft Willem Vermeend, lid van de stuurgroep Smart Industry, de actieagenda voor deze samenwerking in ontvangst genomen. De actieagenda is opgesteld door het bedrijfsleven in samenwerking met NEN, FME, TNO en het Ministerie van Economische Zaken.

Lees meer

Pigment experts gezocht voor herziening ISO-normen

29-11-2016 De internationale technische commissie (ISO/TC) ‘Pigments, dyestuffs and expenders’ behandelt pigmenten en kleurmiddelen. De nieuwe werkgroep 8 ‘Colorants and extenders for coating materials, plastics, paper and printing inks’ van deze internationale commissie zoekt experts voor de herziening van een aantal normen.

Lees meer

Dick van Dijk ontvangt NEN-legpenning

29-11-2016 Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur NEN, heeft op 17 november j.l. de hoogste onderscheiding van NEN uitgereikt aan Dick van Dijk. Dit gebeurde tijdens het symposium ter gelegenheid van de pensionering van Van Dijk bij TNO. Meermalen werd benadrukt hoe belangrijk Van Dijk is geweest voor de energiebesparing in gebouwen in Nederland en ver daarbuiten.

Lees meer

Is er behoefte aan normalisatie voor eetbare insecten?

28-11-2016 NEN gaat onderzoeken of er behoefte is aan normalisatie rondom het onderwerp eetbare insecten. Het onderzoek is een vervolg van een eerder TAFI onderzoek over voedselzekerheid. Eén van de conclusies uit dat rapport was, dat het noodzakelijk is om nieuwe bronnen van eiwitrijk voedsel te onderzoeken en te legitimeren.

Lees meer

Herziening norm dierlijke mest gestart

28-11-2016 NEN 7435, de norm voor de bepaling van fosfaat in dierlijke mest, wordt herzien. De oude norm dateert uit 1998 en is inmiddels aan een grondige herziening toe.

Lees meer

Lidstaten EU steunen Autoriteit Voedselveiligheid

28-11-2016 In een nieuwe verbintenisverklaring hebben EU-lidstaten hun steun aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) bevestigd. Door de BREXIT voelt de EU zich wat onzeker en daarop werd besloten tijdens het recente adviesforum (AF) van de EFSA in Bratislava (Slowakije) een verbintenisverklaring af te sluiten.

Lees meer

Fedet luidt noodklok NEN 8012

28-11-2016 Vanaf 1 juli 2017 moet de brandveiligheid van alle elektrotechnische en ICT-kabels voor toepassing in gebouwen worden gecertificeerd volgens de Europese Construction Products Regulation (CPR). De overgangsperiode is dit jaar al van start gegaan.

Lees meer

ISO/PC Chain of Custody opgericht

28-11-2016 Er worden grote stappen gezet rond het Chain of Custody (CoC) voorstel van NEN dat onlangs door ISO werd aangenomen. Inmiddels is ook de ISO/PC 308 'Chain of Custody' opgericht.

Lees meer

Nieuwe voorwaarden programma opslag en distributie

28-11-2016 ISO 22000 bevat een managementsysteem voor specifieke voedselveiligheidsvereisten voor organisaties. Een daarvan is dat organisaties programmavoorwaarden (PRP) vestigen, implementeren en onderhouden om de gevaren voor voedselveiligheid te beheersen.

Lees meer

Komend jaar NEN 8012 verplicht

28-11-2016 Aan de hand van de nieuwe norm NEN 8012 wordt de voorgeschreven brandveiligheidsklasse van de elektrotechnische en ICT-bekabeling in gebouwen bepaald.

Lees meer

NEN zoekt experts ontwikkeling NTA ‘Voorkomen verwisselingen van zuurstof- en lucht aansluitingen’

28-11-2016 De expertgroep ‘Vacuüm meters, flow meters, slangen en ventielen’ start begin 2017 met het opstellen van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) over hoe het technisch onmogelijk wordt gemaakt om zuurstof en lucht aansluitingen te verwisselen vanaf de flowmeter/regelaar. Bent u expert op het gebied van zuurstof- en lucht aansluitingen, en wil u meepraten over de inhoud van de op te stellen NTA? NEN nodigt u uit uw interesse kenbaar te maken vóór 30 december aanstaande.

Lees meer

Nieuwe NPR 5310: ook voor inspecteurs

28-11-2016 De nieuwe NPR 5310 wordt als praktijkrichtlijn bij NEN 1010 nog belangrijker dan hij al was. Niet alleen voor elektrotechnische engineers en installateurs, maar in toenemende mate ook voor inspecteurs.

Lees meer

NEN 6069+A1:2016 ‘Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’ gepubliceerd

28-11-2016 NEN heeft NEN 6069+A1 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn correcties van en aanvullingen op de brandwerendheidscriteria voor beoordeling van horizontale en verticale brandoverslag bij gevels. De veranderingen betreffen o.a. gebouwen met vloeren hoger gelegen dan 20 m boven meetniveau en gebouwen met gevels die moeilijk bereikbaar zijn voor de brandweer.

Lees meer

NEN zoekt een consultant ICT-normen

25-11-2016 Ben jij een young professional met een brede interesse voor zowel de bedrijfskundige als maatschappelijke aspecten van ICT? Ben jij in staat om ons netwerk in de IT verder uit te bouwen? NEN zoekt een young professional ICT-normen die kan optreden als procesbegeleider en projectmanager.

Lees meer

Herziening NPR 8114 ter commentaar

24-11-2016 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8114 'Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen' is herzien en voor commentaar gepubliceerd. De herziening brengt NPR 8114 in lijn met de laatste versie van NEN-EN 14181 ‘Emissies van stationaire bronnen - Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2017 online commentaar indienen op het normontwerp.

Lees meer

EPB-normen voor laatste stemronde gepubliceerd

23-11-2016 Begin november zijn de Europese normen voor de energieprestatie van gebouwen gepubliceerd voor de laatste stemronde, de 'Formal Vote'.

Lees meer

Kompas Energiewetgeving maakt energie besparen makkelijker

23-11-2016 Bent u een eigenaar, (ver)huurder of gebruiker van een bestaand bedrijfsgebouw? Dan bent u volgens wet verplicht om energie te besparen. Maar welke wetten en regels gelden er precies voor uw specifieke situatie? Met alle verschillende regels, uitzonderingen en vrijstellingen is het lastig om door de bomen het bos nog te zien.

Lees meer

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel over cybersecurity aan

21-11-2016 Organisaties binnen vitale sectoren worden verplicht om ernstige digitale veiligheidsincidenten te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Dat staat in een door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (VVD, Veiligheid en Justitie). Volgens Dijkhoff maakt tijdig melden een effectievere aanpak van incidenten mogelijk en zijn de effecten op de maatschappij minder groot. Ook kan het NCSC hulp verlenen aan de getroffen organisatie.

Lees meer

Het Glazenwassersregister stopt per 1 januari 2017

20-11-2016 Het Glazenwassersregister (GWR), opgericht in 2013 ten behoeve van de problematiek in de particuliere glazenwassersmarkt, wordt per 1 januari 2017 opgeheven.

Lees meer

ISO-normen voor het verbeteren van sanitair

18-11-2016 Veel mensen nemen toiletten voor lief, maar een op de drie mensen worstelt er weleens mee dat er niet altijd en overal een toilet aanwezig of toegankelijk is. Dit kan leiden tot een slechte gezondheid, ziekteverzuim, gebrek aan privacy en veiligheid, verminderde concentratie en uitputting. Slechte sanitaire voorzieningen en hygiëne kunnen in veel landen naar schatting tot 5% van het BBP kosten. ISO-normen kunnen helpen deze trend te keren en de kwaliteit van leven van 2,4 miljard mensen verhogen.

Lees meer

Start opstellen norm voor assetmanagement infrastructuur

18-11-2016 De ontwikkeling van de ISO 55000-serie voor assetmanagement is mondiaal afgerond. De wereldwijde kennis op het gebied van het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van assetmanagementsystemen is hiermee gebundeld. NEN organiseert op 15 december 2016 een tweede bijeenkomst om de eventuele behoeften aan een sectorspecifieke uitwerking voor infrastructuur te identificeren.

Lees meer

PGS 32 "Explosieven voor civiel gebruik: Bovengrondse opslag" gepubliceerd

17-11-2016 Er is een nieuwe PGS gepubliceerd. De richtlijn behandelt de veilige opslag van explosieven voor civiel gebruik, inclusief de bepaling van veiligheidsafstanden.

Lees meer

Veiligheidshelm voorkomt veel ellende

17-11-2016 Het mag bekend zijn. Ons hoofd is bijzonder kwetsbaar. Daarom is optimale bescherming geboden in werksituaties. Dat maakt van de veiligheidshelm met recht een hoofdzaak.

Lees meer

Gewijzigde Arbowet uitgesteld

17-11-2016 De gewijzigde Arbowet gaat niet eerder dan 1 juli 2017 gelden. Het is de tweede keer dat de ingang van de vernieuwde Arbowet is uitgesteld.

Lees meer

Nieuwe subsidieronde Duurzame inzetbaarheid

17-11-2016 Vanaf 14 november kunnen bedrijven zich inschrijven om subsidie te krijgen voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Een aanvrager kan de helft van de externe advieskosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 10.000 euro. De inschrijving sluit 25 november weer.

Lees meer

Geen regeltjes leren, maar inzicht verkrijgen

15-11-2016 Als je een totaalpakket aanbiedt, moet je weten waar je het over hebt, vindt Stefan de Jong. Hij is salesmanager bij eReM Elektrotechnici BV, een bedrijf gespecialiseerd in industriële automatisering. “Voor ons is het noodzakelijk om breder te kijken dan paneelbouw alleen. We onderscheiden ons van de meeste paneelbouwers doordat we ook de engineering en installatie voor onze klanten uit handen nemen. Dat vergt expertise en een kennis van zaken. Zeker als het aankomt op wet- en regelgeving.”

Lees meer

Nieuwe NPR 5310 bij NEN 1010

15-11-2016 Er is een nieuwe uitgave van de Nederlandse praktijkrichtlijn, NPR 5310, bij NEN 1010 verschenen. Deze is geactualiseerd en aangepast aan NEN 1010:2015.

Lees meer

NEN publiceert drie normontwerpen voor bepaling van antibiotica en zware metalen in diervoeders

14-11-2016 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt het Europese normalisatie instituut CEN normen met analysemethoden voor diervoeders. Als tweede lichting in een serie zijn nu methoden voor de bepaling van verschillende antibiotica als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 22 december 2016 commentaar indienen op deze normontwerpen.

Lees meer

Samenwerking Nederlandse steden voor integrale aanpak Smart City

11-11-2016 Van 15 tot 17 november vindt het Smart City Expo World Congress plaats in Barcelona. De Nederlandse steden Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht presenteren gezamenlijk hun Smart City projecten in samenwerking met RVO; dit vindt plaats in het Holland Paviljoen. Naast deze steden zijn onder andere ook NEN, RVO, VNG en KING aanwezig.

Lees meer

Anorganische methoden in het milieu doorontwikkeld tot norm

09-11-2016 Binnen CEN zijn in de afgelopen jaren een aantal meetnormen ontwikkeld die toepasbaar zijn op de milieu matrices, slib, behandeld biologisch afval en bodem ontwikkeld. Dit wordt het project Horizontal genoemd. In een aantal beschreven normen waren de validaties onvoldoende en zijn de methoden als ‘Technical Specification’gepubliceerd. Na hervalidatie zijn deze normen alsnog als NEN-EN verschenen.

Lees meer

NEN publiceert drie normontwerpen voor analyse van metalen, sporenelementen en mineralen in diervoeders

08-11-2016 De huidige methoden voor de bepaling van het gehalte lood in diervoeders waaraan kaoliniet is toegevoegd, geven geen goede resultaten. Daarom zijn er nu drie Europese normen op dit gebied herzien en als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 19 december 2016 commentaar indienen op deze normontwerpen.

Lees meer

Praat mee over internationale richtlijn voor de integratie ISO 26000 in managementsystemen

08-11-2016 Vanuit Zweden is het initiatief gekomen om een handleiding te ontwikkelen waarmee organisaties ISO 26000 kunnen implementeren, binnen hun bestaande managementsysteem. Managementsystemen op basis van ISO-normen worden wereldwijd heel veel toegepast. Om met name middelgrote en kleine organisaties te ondersteunen bij het implementeren van ISO 26000, wordt deze handleiding ontwikkeld. Belanghebbenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling hiervan.

Lees meer

Workshop Intelligent Transport Systems & standaardisatie

07-11-2016 Op 6 december organiseert NEN een workshop ‘Intelligent Transport Systems & standardaardisatie van 10:00 – 14:00 uur. Deze workshop gaat in op de rol van standaardisatie in de grootschalige invoering van oplossingen voor ‘connected’- en zelfrijdende voertuigen - en het uiteindelijke succes.

Lees meer

NEN 7200 voor stuiklassen ter kritiek gepubliceerd

07-11-2016 Onlangs is ontwerp NEN 7200:2016 gepubliceerd. Dit normontwerp bevat eisen voor kwalitatief goede stuiklasverbindingen tussen PE-buizen en hulpstukken en criteria voor de beoordeling ervan. De norm is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met ontwerp en aanleg van PE-leidingen voor gas, drink- en afvalwater.

Lees meer

Impact van de nieuwe radio-apparatuur richtlijn

07-11-2016 De nieuwe radio-apparatuurrichtlijn 2014/53/EU (Radio Equipment Directive (RED)) vervangt de huidige radio- en telecommunicatie apparatuurrichtlijn 1999/5/EC (R&TTE). Om te weten wat de impact van deze nieuwe richtlijn is en wat deze richtlijn voor uw organisatie betekent, organiseert NEN in samenwerking met Agentschap Telecom op 18 november een themabijeenkomst. U bent als marktdeelnemer van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Lees meer

Fairtrade week: duurzame cacao en MVO

02-11-2016 Deze week staat in het teken van fairtrade producten. Er is veel te doen over duurzame producten en ook in de winkels zijn deze steeds vaker te vinden. Vooral de duurzame chocola wordt steeds vaker verkocht door de grotere merken. Er is een normcommissie ‘Cacao’ die nauw betrokken is bij de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau in de Europese commissie CEN/TC 415 'Sustainable and Traceable Cocoa' en de internationale commissie ISO/TC 34/SC 18 'Cocoa'.

Lees meer

Informatiebijeenkomst van de normcommissie 'Tandheelkunde'

02-11-2016 Op 21 november aanstaande om 15.00 uur organiseert NEN een bijeenkomst voor de sector tandheelkunde over de veranderende wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen en de (mogelijke) gevolgen voor de tandheelkunde. Bent u tandarts, tandtechnicus, fabrikant/leverancier of anderszins betrokken bij het onderwerp, dan bent u welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Lees meer

Norm kleurcodering bloedbuizen staat uit ter stemming!

31-10-2016 De norm voor kleurcodering van bloedbuizen is in ontwikkeling en staat uit ter stemming. Het gaat om de prEN ISO 6710 ‘Single-use containers for venous blood specimen collection’. De norm staat op het werkprogramma van de normcommissie ‘In-vitro diagnostica’ (IVD). Belanghebbende partijen die invloed willen uitoefenen op de inhoud van deze norm, kunnen dit doen middels deelname aan de normcommissie.

Lees meer

Herziene NEN 7507 'Basisstructuur van een databank voor geneesmiddelen' gepubliceerd

28-10-2016 Nederland loopt voorop in de wijze waarop geneesmiddelen zijn gedefinieerd in een geneesmiddelendatabank en waarop een geneesmiddelendatabank is geïmplementeerd in de processen voorschrijven, afleveren, declareren en de ervaring die hiermee bestaat.

Lees meer

Werken met ISO 9001:2015 biedt kansen

27-10-2016 ISO 9001 biedt KAM-managers kansen en uitdagingen om hun rol te pakken als verbindende schakel tussen strategie en operatie. Praktijkgids 'Werken met ISO 9001:2015' biedt praktische handvatten en een stappenplan om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten of aan te passen.

Lees meer

Cybercrimineel aast op medische gegevens

27-10-2016 Cybercriminelen hebben de afgelopen jaren hun activiteiten uitgebreid van de financiële naar de medische sector. Het gaat hierbij niet alleen om bedrijfsgevoelige informatie van biotech- en farmaceutische bedrijven, maar ook om patiëntgegevens. Dat blijkt uit het gepubliceerde rapport van Intel Security ‘Health Warning’.

Lees meer

Meetstandaard voor hergebruik energie

26-10-2016 Behalve dat datacenters veel energie kosten, kunnen ze ook energie leveren. Wie heeft er ervaring op dit gebied? En wie kan er dus commentaar geven op een nieuwe meetstandaard in ontwikkeling voor het hergebruiken van energie?

Lees meer

NEN nodigt partijen uit om samen te werken aan de energietransitie

26-10-2016 Vandaag wordt in Rotterdam de Nationale Klimaattop gehouden. Initiatieven, maatregelen en acties die bijdragen aan CO2-reductie worden daar besproken door vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid. Normalisatie is een belangrijk instrument om deze energietransitie te realiseren en waar mogelijk te versnellen. NEN heeft een normalisatieagenda ontwikkeld, die als startpunt dient om samen met belanghebbende partijen tot een uitvoeringsplan te komen.

Lees meer

Kwaliteitsborging maatsoftware binnen de overheid

26-10-2016 Heeft u ervaring op het snijvlak van software en overheid? Zet die ervaring dan in, en wel door mee te denken over een nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn ‘Kwaliteitsborging softwareontwikkeling overheidsdomein’.

Lees meer

NEN zoekt een redacteur

25-10-2016 Sta jij voor kwaliteit? Heb jij ervaring met online content? Wil jij deel uitmaken van een kleurrijk kennisnetwerk dat impact heeft als het gaat om innovatie, duurzaamheid en veiligheid? Vind jij het leuk om in contact te komen met veel verschillende branches? Solliciteer dan nu bij NEN!

Lees meer

Cyber security in normen

25-10-2016 Beroepscriminelen vormen een steeds grotere bedreiging voor de digitale veiligheid (cyber security) in Nederland. Het afgelopen jaar vonden verschillende grootschalige aanvallen plaats met een hoge organisatiegraad, gericht op diefstal van geld en kostbare of gevoelige informatie

Lees meer

Evaluatie NPR 9200 voor overdekte zwembaden gestart

25-10-2016 Op 1 oktober 2016 is de evaluatie gestart van NPR 9200 ‘Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden’. Bij de publicatie in december 2015 was al aangekondigd dat deze NPR na ongeveer een jaar geëvalueerd zou worden. Bij de evaluatie wordt gekeken of de NPR moet worden herzien. Met betrekking tot inspecties zou deze NPR ook tot norm kunnen worden herschreven.

Lees meer

Veiligheid in de elektrotechniek

25-10-2016 In de eerste helft van dit jaar is het aantal ernstige bedrijfsongevallen gestegen met 14 procent in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. Het aantal dodelijke ongevallen is zelfs gestegen met 56 procent. Dat meldt de Inspectie SZW.

Lees meer

Internationale dag van de stad: Smart Cities

24-10-2016 De laatste dag van de maand oktober staat in het teken van de ‘internationale Dag van de Stad’. Deze dag geeft extra aandacht aan de samenwerking tussen steden voor een duurzame stedelijke ontwikkeling. Smart Cities, een term die we steeds vaker horen, kunnen hier deel van uit maken. Hoe kunnen we hier aan bijdragen?

Lees meer

Ontmoet 's werelds toonaangevende gasanalyse experts op het 9e internationale Gas Analysis Symposium & Exhibition

24-10-2016 GAS Analysis is het toonaangevende internationaal evenement op het gebied van analyse van gassen, waar de laatste ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden op het gebied van laboratoriumtechnologie, procesanalyse, metrologie en sensortechnologie worden gepresenteerd. De 9e editie van GAS Analysis vindt plaats van 13 tot en met 15 juni 2017 in het World Trade Center Rotterdam.

Lees meer

Skaten op veilige banen en parken

24-10-2016 Skaten, ook wel skateboarden, is een 'extreme sport'. Om de risico’s van deze sport zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk dat skatebanen en -parken in de openbare ruimte aan de veiligheidseisen voldoen. U kunt nu meepraten over een norm voor veilig skaten.

Lees meer

Aantal ISO-certificaten blijft wereldwijd stijgen

24-10-2016 Zoals blijkt uit de resultaten van het ‘ISO Survey’ over 2015 blijft het aantal ISO certificeringen wereldwijd stijgen. Volgens de resultaten van het onderzoek werden in 2015 wereldwijd in totaal 1.519 952 geldige certificaten gemeld voor negen verschillende managementsysteemnormen. In 2014 waren dat er 1.476 504, dat is een stijging van 3%.

Lees meer

Norm NEN 2699 ’Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken' ter commentaar

20-10-2016 Normsubcommissie Life Cycle Cost heeft de bestaande norm NEN 2699 ’Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling’ uit 2013 op een aantal plaatsen verbeterd zodat de norm wat betreft gebouw-installaties beter aansluit bij de praktijk. U heeft tot 1 december 2016 om uw mening te geven op deze verandering.

Lees meer

World Dairy Summit 2016: “Normen zijn cruciaal voor onze business”

19-10-2016 Op 18 oktober, de tweede dag van de World Dairy Summit 2016, gaf Phil Turner van het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf Fonterra zijn visie op het belang van normen en standaarden voor zijn bedrijf. ''Vanuit commercieel oogpunt zijn normen zeer belangrijk voor ons bedrijf. Ze faciliteren een vrije wereldwijde doorstroming van voedsel en slechten hierdoor handelsbarrières'', aldus Turner. Fonterra exporteert ongeveer 90 % van haar zuivelproducten, dus ze weten waar ze over praten.

Lees meer

Terugblik bijeenkomst ‘De toekomst van privacy en normen’

18-10-2016 Privacy en Cyber security zijn de laatste tijd hot items. Op 4 oktober 2016 heeft de bijeenkomst ‘De toekomst van privacy en normen’ bij NEN plaats gevonden waar verschillende normen over dit onderwerp besproken zijn. Bijvoorbeeld, welke normen moet een privacy officer gebruiken om te voldoen aan de EU beveiligingsrichtlijn ‘General data protection regulations’? En welke controles zijn nodig voor leveranciers van cloudservices om data veilig in de cloud te kunnen zetten?

Lees meer

Uitslag fotowedstrijd 'Normen in beeld'

17-10-2016 Ter ere van het 100-jarig bestaan organiseerde NEN in augustus de fotowedstrijd ‘Normen in beeld’. Deelnemers konden twee foto’s uploaden en moesten daarbij aangeven welke norm hierin centraal staat. Op Wereld Normalisatie Dag (14 oktober) zijn de winnende foto's (publieksprijs en vakjuryprijs) samen met de top 10 bekendgemaakt.

Lees meer

Nieuwe digitale RI&E-methodiek

17-10-2016 Arbodienstverlener Stigas heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in agrarische en groene sectoren. Het nieuwe RI&E-systeem is samen met ondernemers uit de praktijk ontworpen.

Lees meer

Test gelijktijdige inspecties IGZ en Inspectie SZW

17-10-2016 Verpleeghuizen krijgen inspecteurs op bezoek van twee inspectiediensten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorg, de Inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. In een pilot gaan de twee inspecties gelijktijdig op inspectiebezoek.

Lees meer

Zijn we wel veilig in het ‘Internet of Things’?

17-10-2016 Stel dat een crimineel de oppas-camera misbruikt om uw huis te bekijken. Of uw koelkast verstuurt uit uw naam spam naar mensen die u niet eens kent. Wanneer het aantal van deze ‘intelligente’ apparaten snel groter wordt in het Internet of Things, dan worden ook de risico’s op een aanval via deze nieuwe connectie groter. ISO-normen kunnen helpen om deze groeiende industrie veiliger te maken.

Lees meer

Nieuwe voorwaarden programma voor opslag en distributie

17-10-2016 ISO 22000 bevat een managementsysteem voor specifieke voedselveiligheid vereisten voor organisaties. Een vereiste is dat organisaties programma voorwaarden (PRP) vestigen, implementeren en onderhouden om de gevaren voor voedselveiligheid te beheersen. Een internationale groep van belanghebbenden hebben een programma voor opslag en distributie ontwikkeld.

Lees meer

NEN viert Wereld Normalisatiedag in het Kyocera Stadion!

14-10-2016 Vandaag is het Wereld Normalisatiedag! Deze dag staat in het teken van alle mensen die zich wereldwijd bezighouden met normalisatie. Omdat NEN dit jaar 100 jaar bestaat, vieren we Wereldnormalisatiedag extra feestelijk met een symposium in het Kyocera Stadion in Den Haag.

Lees meer

Ondergrens werkvoorraad gewijzigd in nieuwe PGS 15

13-10-2016 Er is een herziene PGS 15 voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische (CMR)-stoffen: PGS15:2016. De richtlijn heeft betrekking op de transportwetgeving (ADR), omgevingswetgeving (Wabo) en de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Lees meer

Gewijzigd Arbobesluit en Warenwetbesluiten gepubliceerd

13-10-2016 Het Arbobesluit en de Warenwetbesluiten drukapparatuur 2016 en machines worden op een aantal punten aangepast. De wijzigingen gaan per 1 januari 2017 in.

Lees meer

Duurzaam toekomstperspectief belangrijk

13-10-2016 HRM was voorheen vooral een kwestie van het zoeken naar de juiste man/vrouw op de juiste plek. De medewerker bleef dan vaak jarenlang in zijn functie actief. Nu medewerkers zich steeds sneller willen ontwikkelen en, wanneer een organisatie hen die kans niet biedt, steeds makkelijker overstappen naar een ander bedrijf, draait HRM vooral om het herkennen en behouden van talent. Een duurzaam toekomstperspectief wordt belangrijker. NEN-normen helpen daarbij.

Lees meer

Nieuwe Arbowet aangenomen

13-10-2016 De nieuwe Arbowet is door de Tweede Kamer aangenomen en zal naar verwachting begin 2017 ingaan. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de rol en de taken van de bedrijfsarts.

Lees meer

Standaardisatie brandstoffen voor snellere energietransitie

12-10-2016 Erik Büthker is business development manager bij PitPoint Clean Fuels. Het innovatiegedreven bedrijf investeert in de productie van onder meer groengas, opent hiervoor voortdurend nieuwe CNG-tankpunten en bouwt en exploiteert elektrische oplaadpunten.

Lees meer

Normdelen gasdistributieleidingen gepubliceerd

11-10-2016 Voor gasdistributieleidingen zijn op Europees niveau normen opgesteld. Om het hoge niveau van de Nederlandse normalisatie van gasdistributiesystemen te handhaven, is op basis van de Europese normen de nationale normenreeks NEN 7244 opgesteld.

Lees meer

ISO verbindt Amerika, China en Duitsland in tribologie

11-10-2016 Vloeibare smeerolie en smeervet reduceren frictie en slijtage in allerlei onderdelen van machines, motoren tot aan huis- en tuingereedschap toe. Ze voorkomen ook het optreden van zogenaamde adhesieve slijtage bij draaiende delen (waarbij deeltjes ineens afschuiven).

Lees meer

NEN ontvangt 30 landen voor brandstofnormalisatie

11-10-2016 In de laatste week van september had het NEN-gebouw de ISO commissie voor petroleum- en gerelateerde producten, ISO/TC 28, te gast. Over de periode van een week zijn bijna 170 experts uit 30 landen op de Vlinderweg in Delft welkom geheten.

Lees meer

NEN lanceert educatieve game 'De grote Hack'

06-10-2016 Dit jaar staat voor NEN in het teken van het 100-jarig bestaan. Om normen en normalisatie onder de aandacht te brengen bij het grote publiek, en dan met name scholen en jongeren, heeft NEN een educatieve game ontwikkeld.

Lees meer

Infographic: CO2-prijs

05-10-2016 Het huidige emissiehandelssysteem werkt niet, vinden verschillende organisaties en partijen. Een wereldwijd systeem voor CO2-beprijzing volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ kan dat veranderen. Hoe werkt zo’n wereldwijde CO2-prijs en wat levert die op?

Lees meer

Informatiebijeenkomst ISO-normcommissie voor bamboe en rotan

05-10-2016 Eind april vond in Beijing de eerste vergadering plaats van de nieuw opgerichte 'ISO/TC 296 Bamboo and rattan'. Deze ISO-normcommissie gaat internationale normen ontwikkelen op het gebied van terminologie, testmethoden, classificatie en kwaliteitseisen voor producten van bamboe en rotan. Op donderdagmiddag 20 oktober organiseert NEN voor belanghebbenden en geïnteresseerden een informatiebijeenkomst.

Lees meer

NEN en Hudson Cybertec tekenen samenwerkingsovereenkomst

05-10-2016 NEN en Hudson Cybertec slaan de handen ineen om zich in te zetten voor een betere digitale beveiliging van industriële systemen tegen ‘cyber crime’. Door het samenbrengen van de kracht van beide partijen ontstaat een nieuw trainingsplatform voor cyber security binnen industriële en technische automatiseringsomgevingen. Tevens is het in de nabije toekomst voor deelnemers mogelijk om zich door NEN te laten examineren, waardoor zij zich op kennisniveau kunnen onderscheiden.

Lees meer

Herziene norm voor meterruimten gepubliceerd

05-10-2016 Een geheel herziene uitgave van de norm voor meterruimten, NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen’, is gepubliceerd. Deze norm geeft aan hoe de aansluitingen van water, energie en telecommunicatie in een woning op een veilige en economisch verantwoorde manier moeten worden geplaatst.

Lees meer

Gemeenten laten data wegsijpelen

04-10-2016 Nederlandse gemeenten moeten aan de slag met het risicobewustzijn van ambtenaren en bestuurders rond informatiebeveiliging. Dat stelt BDO Accountants & Adviseurs in het rapport Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2016.

Lees meer

Internationale harmonisatie een must voor uitrol ERTMS

04-10-2016 Zo’n anderhalve week geleden publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu de aangepaste uitrolstrategie voor ERTMS. Tijdens de hoorzitting op woensdag 28 september werd opnieuw benadrukt dat 'internationale harmonisatie een must is'. Europese afspraken voor de telecommunicatie, het seinwezen en het verkeersleidingsysteem van ERTMS zijn vorig jaar vastgelegd in de Europese normenserie (NVN-)CLC/TS 50459. De serie bestaat uit zeven delen.

Lees meer

4 oktober ‘Dierendag’

04-10-2016 Jaarlijks vieren wij op 4 oktober Dierendag, een dag die wereldwijd op de agenda staat als een moment waarop we extra aandacht geven aan dieren. Tijdens deze dag staan we ook stil bij het feit dat dieren rechten hebben en beschermd moeten worden. We zijn dan extra lief voor onze huisdieren, maar er zijn bedrijven die een stapje verder gaan en besluiten op deze dag in hun bedrijfsrestaurant geen vlees of vis te serveren.

Lees meer

World Standards Day video competition

04-10-2016 Om aan te tonen hoe belangrijk internationale normen zijn, hebben ISO, IEC en ITU net als vorig jaar weer een video wedstrijd uitgeschreven waaruit het belang van normalisatie blijkt. Het thema dit jaar is 'How do standards build trust'.

Lees meer

Nieuwe editie van norm voor distributiekabels uitgebracht

03-10-2016 Halogeenvrije variant van industriekabel geïntroduceerd en toevoeging van eisen voor geïntegreerde glasvezel(s) in distributiekabels. Om optimale duidelijkheid te bieden voor normgebruikers, zoals distributiebedrijven, installerende bedrijven en beproevende, keurende en certificerende instellingen, is in de nieuwste editie van NEN-HD 620 de meest actuele stand van technologie in de normteksten verwerkt.

Lees meer

Nieuwe versie van NEN 9997-1 is verschenen!

30-09-2016 De norm NEN 9997-1:2016 is sinds juni gepubliceerd en verkrijgbaar bij NEN. NEN 9997-1 is de geotechnische norm waarin NEN-EN 1997-1 (Eurocode 7, deel 1), het correctieblad C1:2009 en wijzigingsblad A1:2013 en de bijbehorende Nationale Bijlage zijn samengevoegd. De belangrijkste wijziging is de aanpassing van de paalklassefactoren voor de paalpunt (ap). Deze zijn voor alle paaltypen gereduceerd met 30% ten opzichte van de vorige versie van de norm uit 2012. De norm wordt per 1 januari 2017 aangewezen door het Bouwbesluit.

Lees meer

“Normalisatie en innovatie gaan hand in hand”

29-09-2016 Het is genoegzaam bekend: Nederland is bezig met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Wat is daar zoal voor nodig?

Lees meer

Informatiemiddag ‘Starre optieken – endoscopen’

29-09-2016 NEN organiseert op dinsdag 22 november 2016 van 14.00 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst over het opstellen van een (Nederlandse) norm voor starre optieken – endoscopen. Tijdens deze bijeenkomst wordt geïnventariseerd of er binnen Nederland interesse is om hiervoor een norm op te stellen.

Lees meer

Schaduwcommissie fitnesscentra van start

23-09-2016 Op Europees niveau zijn er nog geen normen voor fitnesscentra. Aan het opvullen van dit hiaat wordt momenteel hard gewerkt. Zo wordt er in Nederland een spiegelcommissie gevormd over dit onderwerp, die de werkzaamheden van zijn Europese equivalent nauw in de gaten houdt.

Lees meer

Experts gezocht voor normcommissie Kitesurfen

22-09-2016 Weet u alles van kites, bars, trapezes, boards en lijnen? Dan kunt u bijdragen aan de ontwikkeling van internationale normen voor veilig kitesurfen.

Lees meer

Zorgeloos zwemmen met de Zwemwater app

22-09-2016 De zomer blijft maar aanhouden. Veel mensen zullen met deze verrassende nazomer nog verkoeling zoeken in en aan het water. Maar welke zwemplekken zijn veilig? De waterschappen hebben de Zwemwater app ontwikkeld, met daarin actuele gegevens van maar liefst 800 zwemlocaties.

Lees meer

Kleding passen met een virtueel lichaam?

22-09-2016 Online shoppen kan handig en gemakkelijk zijn, maar er is een groot nadeel: je kunt de kleding niet even passen. Daar komt nu een oplossing voor.

Lees meer

Grote stap voorwaarts voor de cacaosector nieuwe wereldwijde normen in de pijplijn

22-09-2016 In de afgelopen jaren is de vraag naar cacao en chocolade gestegen, net als de noodzaak om de uitdagingen waar cacaoboeren voor staan aan te pakken, zodat hun levensonderhoud en dat van hun families verbeterd kan worden. Er is een nieuwe serie normen in ontwikkeling die gericht is op het ondersteunen van boeren om cacao duurzamer te produceren. Deze serie normen heeft net een cruciale fase bereikt in haar ontwikkeling.

Lees meer

Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

21-09-2016 Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Lees meer