{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/6/5/9/cid381774_BeeldCongresISO%2045001_270x150_shutterstock_216554284_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/NEN-Whitepaper-ISO-45001-en-VCA-Het-verschil-tussen-wat-en-hoe-1.htm", "title":"NEN Whitepaper ISO 45001 en VCA: Het verschil tussen ‘wat en ‘hoe’", "pubdate":"12-07-2018", "lead":"In de eerste helft van 2018 is zowel ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken’ als een nieuwe versie van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Beide normen richten zich op het verminderen van risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. " }, { "image":"/upload_mm/c/e/c/cid381645_ISO19011_shutterstock_294787721_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Nieuwe-ISO-19011-voor-auditing-gepubliceerd.htm", "title":"Nieuwe ISO 19011 voor auditing gepubliceerd", "pubdate":"12-07-2018", "lead":"De nieuwe ISO 19011:2018, de internationale norm voor het auditen van managementsystemen, is nu gepubliceerd. De norm geeft nog betere handvatten dan de vorige editie en past goed bij de nieuwe managementsystemen die zijn gebaseerd op de High Level Structure. De Nederlandse vertaling van deze norm komt na de zomer beschikbaar." }, { "image":"/upload_mm/8/d/f/381576_processmanagement_iStock_000004470299Small_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Klimaatakkoord-vraagt-om-afspraken.htm", "title":"Klimaatakkoord vraagt om afspraken", "pubdate":"11-07-2018", "lead":"Op 10 juli jl. presenteerde voorzitter Ed Nijpels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Vijf klimaattafels hadden de opdracht gekregen om concrete plannen op te stellen over hoe zij tot de gewenste broeikasgasemissiereductie willen komen. Uit de presentatie bleek dat de ene klimaattafel hierin verder is gevorderd dan de andere. Ook de onderlinge samenhang van de plannen van de klimaattafels verdient nog aandacht." }, { "image":"/upload_mm/e/8/e/381675_klimaat_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Milieu/Oproep-deelname-normontwikkeling-Klimaatadaptatie.htm", "title":"Oproep deelname normontwikkeling Klimaatadaptatie", "pubdate":"10-07-2018", "lead":"ISO ontwikkelt op internationaal niveau normen op het gebied van klimaatadaptatie. Deze normen moeten bedrijven, organisaties en overheden helpen bij het beoordelen van risico's en gevolgen van klimaatverandering en het invoeren van programma’s en maatregelen om die gevolgen goed op te vangen. Hiermee wordt invulling gegeven aan internationale afspraken en verdragen op het gebied van klimaatverandering (o.a. UNFCCC en Worldbank). Om de Nederlandse inbreng in de ontwikkeling van ISO-normen voor klimaatadaptatie te versterken, richt NEN met financiële steun vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie, een nieuwe commissie op. Belanghebbenden worden uitgenodigd deel te nemen aan deze commissie die op 13 september voor het eerst bijeenkomt." }, { "image":"/upload_mm/4/5/7/381670_bouwvakker_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Impact-van-de-nieuwe-generatie-Eurocodes.htm", "title":"Impact van de nieuwe generatie Eurocodes", "pubdate":"10-07-2018", "lead":"De Eurocodes worden herzien. Vanaf 2020 komen deze normen voor het constructief ontwerp beschikbaar. Deze nieuwe Eurocodes worden geschreven voor de constructeur in de praktijk. Om meer te weten te komen over deze ontwikkeling en over staal- en betonconstructies in het bijzonder, organiseert NEN samen met VNConstructeurs een symposium over de impact van de nieuwe generatie Eurocodes. Wilt u als belanghebbende meepraten over dit onderwerp, meld u dan aan!" }, { "image":"/upload_mm/b/9/3/cid381577_BeeldCongresISO%2045001_270x150_shutterstock_216554284_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Nieuwe-NPR-voor-auditoren-ISO-45001.htm", "title":"Nieuwe NPR voor auditoren ISO 45001", "pubdate":"06-07-2018", "lead":"In het kielzog van ISO 45001 volgt een technische specificatie voor auditoren ervan. De nieuwe NPR-ISO/IEC TS 17021-10 definieert de vaardigheden en kennis waarover controlerende instanties moeten beschikken bij hun audits van ISO 45001." }, { "image":"/upload_mm/2/5/1/cid381572_werken%20in%20zon%20270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Wanneer-is-het-te-warm-om-te-werken.htm", "title":"Wanneer is het te warm om te werken?", "pubdate":"05-07-2018", "lead":"Het is weer zomer en dus loert het gevaar van hitte op het werk. Voor werk in kantoren en kleine werklokalen bestaan er algemene regels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is om te werken. Het gaat hier om een indicatie en niet om wettelijke grenswaarden." }, { "image":"/upload_mm/d/d/2/381574_GettyImages-531697358_REACH270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Chemie-Materialen/Europese-Commissie-Doelen-REACH-bereikt.htm", "title":"Europese Commissie: “Doelen REACH bereikt”", "pubdate":"05-07-2018", "lead":"REACH, de Europese verordening over het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese Commissie zijn doelen bereikt. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer." }, { "image":"/upload_mm/5/5/4/cid381573_iStock-506815322%20VlagEuropa_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Persoonlijke-beschermingsmiddelen/Vernieuwde-lijst-geharmoniseerde-PBM-normen-bijgewerkt.htm", "title":"Vernieuwde lijst geharmoniseerde PBM normen bijgewerkt", "pubdate":"05-07-2018", "lead":"De Europese Commissie heeft de lijst van geharmoniseerde normen in relatie tot de wetgeving over PBM bijgewerkt. " }, { "image":"/upload_mm/7/d/2/381493_windmolens%20op%20zee_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Podcastreeks-voor-energietransitie-online.htm", "title":"Podcast-reeks voor energietransitie online!", "pubdate":"28-06-2018", "lead":"Energietransitie gaat gepaard met vele veranderingen. Nieuwe technologieën, burgerparticipatie en systeemintegratie zijn een aantal ontwikkelingen die vragen om nieuwe afspraken. NEN ondersteunt de industrie, overheid, kennisinstellingen, NGO’s en andere belanghebbenden met het maken van afspraken om de energietransitie te realiseren en te versnellen. Om de rol van normalisatie – het maken van afspraken die leiden tot normen – als strategisch instrument te belichten heeft NEN podcasts op het gebied van energietransitie opgenomen. " }, { "image":"/upload_mm/b/d/3/381436_Omslag_norm_zzp%27ers%20in%20zorg%20en%20welzijn_04HR-web%20%28002%29_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Zorg-Welzijn/Publicatie-HKZnorm-en-schema-zzpers-in-zorg-en-welzijn.htm", "title":"Publicatie HKZ-norm en -schema zzp’ers in zorg en welzijn", "pubdate":"28-06-2018", "lead":" De HKZ-norm en het HKZ-certificatieschema ‘Zzp’ers in zorg en welzijn - Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg’ zijn gepubliceerd. Op basis van de eisen in de norm in combinatie met het certificatieschema is certificatie mogelijk. Zzp’ers kunnen vanaf 2019 het keurmerk verkrijgen. " }, { "image":"/upload_mm/b/7/2/381451_drone_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/NEN-richt-nationale-normcommissie-Drones-op.htm", "title":"NEN richt nationale normcommissie ‘Drones’ op", "pubdate":"27-06-2018", "lead":"Op 31 mei heeft NEN een informatiebijeenkomst georganiseerd om belanghebbenden te informeren over het maken van formele afspraken over drones en de mogelijkheid om hier invloed op uit te oefenen. Uit deze middag is gebleken dat de deelnemers interesse hebben in de oprichting van een nationale normcommissie. In september wordt hiervoor een oprichtingsvergadering georganiseerd." }, { "image":"/upload_mm/8/7/0/381311_brandalarm4_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Normen-brandmeld-en-ontruimingsalarminstallaties-op-een-lijn-gebracht.htm", "title":"Normen brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties op één lijn gebracht", "pubdate":"27-06-2018", "lead":"De Nederlandse norm voor beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, NEN 2654, deel 1, uit 2015 is geactualiseerd. Aanleiding hiervoor is de recente publicatie van heteen tweede deel van NEN 2654 voor ontruimingsalarminstallaties." }, { "image":"/upload_mm/7/2/a/381419_voedselverspilling_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Food-Heroes-Awards-voor-beste-ideeen-tegen-voedselverspilling.htm", "title":"Food Heroes Awards voor beste ideeën tegen voedselverspilling", "pubdate":"26-06-2018", "lead":"Iedereen met een idee om voedselverspilling aan het begin van de agrifood keten te verminderen, kan zich vanaf nu aanmelden voor de Food Heroes Award. Van boeren en designers tot ondernemers, wetenschappers, studenten, NGO’s en individuen. Dat kan in de categorieën ‘groente & fruit’, ‘vis’ en ‘mannenvlees’." }, { "image":"/upload_mm/b/f/c/381418_Algen_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Onderzoek-naar-algen-als-grondstofalternatief.htm", "title":"Onderzoek naar algen als grondstofalternatief", "pubdate":"26-06-2018", "lead":"Door hun snelle groei en kleine benodigde landoppervlakte kunnen algen een volwaardig alternatieve grondstof worden voor toepassingen in bijvoorbeeld veevoeder. Daarvoor is echter nog veel onderzoek nodig. Het nieuwe onderzoeksproject IDEA zou voor een doorbraak moeten zorgen." }, { "image":"/upload_mm/6/c/b/381417_diervoeders_varken_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Blockchain-Kansen-voor-diervoedersector.htm", "title":"“Blockchain: Kansen voor diervoedersector”", "pubdate":"26-06-2018", "lead":"Nieuwe technologieën als blockchain kunnen de nodige voordelen voor de diervoedersector opleveren. Maar er zijn er nog wel de nodige hindernissen te overwinnen, bleek tijdens het Netwerkevent ‘digitalisering in de grondstoffenhandel’, waarover De Molenaar onlangs berichtte." }, { "image":"/upload_mm/5/b/3/381416_Laboratorium_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Workshop-MicroVal-over-alternatieve-microbiologische-bevestigingsmethodes.htm", "title":"Workshop MicroVal over alternatieve microbiologische bevestigingsmethodes", "pubdate":"25-06-2018", "lead":"MicroVal houdt op 29 oktober een workshop in Wageningen over validatie en verificatie van alternatieve microbiologische bevestigingsmethoden. Het doel is om ervaringen te delen en informatie uit te wisselen." }, { "image":"/upload_mm/d/6/c/381400_Olie_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/MVO-Academy-NEN-game-belicht-voordelen-normalisatie.htm", "title":"MVO Academy & NEN: game belicht voordelen normalisatie", "pubdate":"25-06-2018", "lead":"De ketenorganisatie voor Margarine, Vetten en Oliën (MVO), hield op 12, 13 en 14 juni een driedaagse cursus over Food & Feed Safety van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in Vlaardingen. Juliane Eykelhoff van NEN was hierbij als docent aanwezig en sprak over het belang van normalisatie in de internationale aanvoerketen." }, { "image":"/upload_mm/e/7/e/381399_pulskorvisserij%20_270x150_125x125.png", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Nederlandse-norm-voor-Pulskorvisserij-gepubliceerd.htm", "title":"Nederlandse norm voor Pulskorvisserij gepubliceerd", "pubdate":"25-06-2018", "lead":"Nederland heeft als kustland veel kennis van en een groot belang bij een sterke en duurzame visserijsector. De Nederlandse visindustrie heeft in de afgelopen jaren de innovatieve pulskortechnologie ontwikkeld en in de praktijk getest. Onderzoek laat zien dat deze technologie aantoonbare economische en ecologische voordelen biedt. " }, { "image":"/upload_mm/4/7/6/381398_shopping-street-in-western-europe-picture-270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Security/Europese-commissie-publiceert-actieplan-om-bescherming-publieke-ruimtes-te-bevorderen.htm", "title":"Europese commissie publiceert actieplan om bescherming publieke ruimtes te bevorderen", "pubdate":"25-06-2018", "lead":"In november 2017 vond in Praag de Europese workshop “Crime prevention - Natural and technical means to support smart and safe cities” plaats. Doel van deze bijeenkomst was het bespreken van een Europese samenwerking om criminaliteitspreventie op dit soort kwetsbare plekken te bevorderen. Naar aanleiding van deze workshop heeft de normcommissie een plan opgesteld met daarin de herformulering van de naam en het werkterrein van CEN/TC 325 en toekomstig normalisatiewerk." } ]}