9 oktober Dag van de Duurzaamheid

09-10-2015 Vrijdag 9 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Deze dag heeft als doel mensen en organisaties bij duurzaamheid te betrekken om zo tot een kantelpunt naar een duurzamere samenleving te komen. NEN is ook al jaren actief bezig met duurzaamheid, zoals met NEN-ISO 26000: dé richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

NEN-ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MVO. De richtlijn geeft handvatten om organisaties te ondersteunen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ‘op maat’ in te vullen en geeft antwoord op het wat en hoe van MVO. In de richtlijn staan duidelijke definities en afbakening van MVO en duurzame ontwikkeling. En daarnaast handvatten voor implementatie van MVO in een organisatie.

Milieumanagementsystemen

Maar er zijn nog meer normen die betrekking hebben op duurzaamheid. Zo is onlangs NEN-EN-ISO 14001 ‘Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijn voor gebruik’ herzien. Deze norm is expliciet bedoeld voor het verantwoord omgaan met milieuaspecten als onderdeel van duurzaam ondernemen of MVO. Daarbij moet een organisatie voldoen aan wettelijke eisen, maar ook bepalen met welke behoeften en verwachtingen van belanghebbenden zij rekening wil houden. De norm is gebaseerd op een levenscyclusbenadering wat inhoudt dat bedrijven waar mogelijk invloed moeten uitoefenen op belangrijke milieuaspecten die zich voordoen in de productieketen waar zij deel van uit maken.

Duurzaamheidscriteria voor bio-energie

De recent gepubliceerde NEN-EN-ISO 13065 beschrijft de principes, criteria en indicatoren voor de bio-energieleveringsketen om de beoordeling van milieu-, sociale en economische aspecten van duurzaamheid te vergemakkelijken. De norm kan worden toegepast in de gehele toeleveringsketen of delen hiervan alsook in een enkel proces in de toeleveringsketen. De norm is van toepassing op alle vormen van bio-energie, ongeacht de grondstof, de geografische ligging, technologie of eindgebruik.

Ook wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal nieuwe normen:

Duurzame cacao

Nederland is als één van de grootste cacao-importerende landen nauw betrokken bij de ontwikkeling van de CEN-/ISO-norm voor duurzame en traceerbare cacao via de NEN-normcommissie ‘Cacao’ met experts uit het bedrijfsleven, belangenorganisaties, de overheid, de wetenschap, vakbonden en private standaardisatie-organisaties. De internationale norm wordt opgebouwd langs de drie bekende principes van duurzaamheid: 'profit', 'people' en 'planet'. De publieke commentaarronde op het normontwerp vindt naar verwachting plaats in 2016.

Duurzaam inkopen

De ontwikkeling van ISO 20400, de nieuwe internationale richtlijn voor duurzaam inkopen, is in september 2013 van start gegaan. Deze ISO-richtlijn moet zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bieden bij het inrichten van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. Dit alles is in lijn met ISO 26000, maar de richtlijn kan ook zelfstandig worden gebruikt. Met bestaande normen en richtlijnen zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 26000 kunnen organisaties al een minimaal kwaliteits- en duurzaamheidsniveau realiseren in de inkoopketen. Ook kunnen ze invulling geven aan de MVO-uitgangspunten van de organisatie. Er zijn echter nog geen internationale richtlijnen die praktische handvatten bieden voor duurzame inkoop.

Meer informatie

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen! Bekijk de pagina 'MVO & Duurzaamheid' voor meer informatie en alle activiteiten op dit gebied.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl