Duurzame Dinsdag: Klimaatneutraal door gebruik van normen

05-09-2017 De eerste dinsdag van september staat in het teken van ‘Duurzame Dinsdag’. Op deze dag krijgen duurzame ideeën en initiatieven een podium in politiek Den Haag. Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken spelen normen een belangrijke rol. Bij welke projecten en thema’s is NEN zoal betrokken?

Energietransitie

Naast technische normen zijn ook meer organisatorische en administratieve normen nodig om de energietransitie te realiseren. Denk hierbij aan overkoepelende normen om systemen met elkaar te verbinden en data uit te wisselen. Daarom is het belangrijk alle
betrokken partijen bijeen te brengen om tot eenduidige en breed gedragen afspraken te komen. Dergelijke afspraken (ofwel gestandaardiseerde processen) zijn noodzakelijk om onder andere:

  • technologische barrières weg te nemen
  • kosten te verlagen
  • investeerders aan te trekken
  • invulling te geven aan regelgevend en toezichthoudend kader
  • maatschappelijke acceptatie te vergroten

NEN wil graag met partijen die betrokken zijn bij de energietransitie. De Nederlandse normalisatieagenda is opgesteld als startpunt om van daaruit samen met alle belanghebbende partijen tot een uitvoeringsplan te komen. Alleen door samen afspraken te maken, kan de energietransitie tot stand worden gebracht en waar mogelijk worden versneld.
Meer informatie: nen.nl/energie

NEN is al op veel fronten actief op het gebied van circulaire economie. Zo wordt er aan normen voor het hergebruik van fosfaat uit afvalwater gewerkt en is er begeleiding vanuit NEN om een groot Europees programma voor normen voor efficiënt materiaalgebruik in elektrische producten te maken. In het verlengde hiervan werkt NEN nu aan een normalisatieagenda. Die geeft voor alle sectoren aan waar marktafspraken nodig zijn om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. Het gaat om vijf gebieden: Bouw, Biomassa en voedsel, Consumptiegoederen, Kunststoffen en de MaakindustrieDe Rijksoverheid werkt aan transitieagenda’s voor deze vijf sectoren.
Meer informatie: nen.nl/circulaireeconomie

Energieprestatie Gebouwen

In opdracht van het ministerie van BZK werkt NEN aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen (EPG) en de daarbij behorende bepalingsmethode. Het doel: komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving. De uitvoering hiervan ligt in handen van een Programmaraad en een Projectgroep. De Programmaraad heeft als taak samen te werken aan draagvlak voor de vernieuwing en stuurt de projectgroep aan die de nationale bepalingsmethode ontwikkelt.
Meer informatie: nen.nl/epg

Klimaatadaptatie

NEN volgt en ordent voor de Nederlandse stakeholders alle internationale ontwikkelingen op dit gebied en zorgt ook voor inbreng van Nederlandse organisaties in de internationale afstemming. NEN helpt bij het maken van afspraken rond klimaatadaptatie.
Daarnaast is NEN door het Europese normalisatie-instituut CEN gevraagd om alle bestaande normen in de sectoren bouw, energie en transport te toetsen aan de nieuwste inzichten rond klimaatverandering. Voor de verschillende categorieën zijn lijsten opgesteld van welke normen aangepast moeten worden.
Meer informatie: nen.nl/klimaatadaptatie

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl