Eerste horizontale Europese norm voor gehaltebepaling van bouwproducten ter commentaar

28-02-2017 CEN heeft normontwerp prEN 17087 opgesteld. Deze norm is de eerste in een reeks normen voor gehaltebepaling van gevaarlijke stoffen in bouwproducten. Nederlandse belanghebbenden kunnen tot en met 25 maart 2017 commentaar indienen op het normontwerp.

De Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation; CPR) stelt dat bouwproducten geschikt moeten zijn om bouwwerken te maken die voldoen aan een aantal fundamentele eisen. Naast eisen aan bijvoorbeeld de constructieve veiligheid en de energiezuinigheid, zijn er ook eisen op het gebied van gezondheid en milieu (BWR 3). Het vrijkomen van of het gehalte aan schadelijke stoffen (regulated dangerous substances) is hier een aspect van.

‘Horizontale’ methode

prEN 17087 ‘Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Preparation of test portions from the laboratory sample for testing of release and analysis of content’ beschrijft een methode om analyseporties te bereiden uit het laboratoriummonster. Het analysemonster kan vervolgens worden getest op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen uit bouwproducten (uitloging/emissie) of voor gehaltebepaling (content). De methode is ‘horizontaal'. Dat wil zeggen dat de methode van toepassing is op alle bouwproducten die onder de CPR vallen (waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat).

Commentaar indienen

Commentaar kan in het Engels worden ingediend met een commentaarformulier, welke opgevraagd kan worden via mm@nen.nl. De aangeleverde commentaren worden door de NEN-schaduwgroep CEN/TC 351 ‘Construction products: Assessment of release of dangerous substances’ besproken en, zo mogelijk, ingediend in het Europese normontwikkelingstraject. Na publicatie wordt EN 17087 overgenomen als Nederlandse (NEN-EN) norm.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant, telefoon (015) 2 690 224 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De NEN-schaduwgroep CEN/TC 351 ‘Construction products: Assessment of release of dangerous substances’ houdt zich bezig met de Europese ontwikkeling van de normen op het gebied van gevaarlijke stoffen uit bouwproducten. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl