Mondiale afspraken over 'Multiple Resource Evaluation'

02-05-2013 Over de hele wereld worden hulpbronnen als water, energie en land (voedsel, biodiversiteit, enz.) steeds schaarser. Uitputting hiervan is een bron van zorg in vele regio's en landen. Op mondiaal niveau worden binnenkort afspraken over Multiple Resource Evaluation vastgelegd in een International Workshop Agreement (IWA). NEN zoekt belanghebbende partijen om deel te nemen aan de ISO workshop waarin een richtlijn ontwikkeld wordt op dit gebied.

Vaak zijn hulpbronnen met elkaar verbonden en onderling van elkaar afhankelijk, daarom zouden projecten die gebruik maken van een of meer van deze hulpbronnen moeten worden beoordeeld op de gevolgen ervan. Er bestaat momenteel geen internationale norm waarin de methodologie voor beoordeling van ‘multiple resource productivity’ (MRP) is vastgelegd. Het doel van de workshop is om in deze leemte te voorzien door een IWA op te stellen, die door ISO wordt gepubliceerd. De titel van deze IWA zal luiden: ‘Multiple Resource Evaluation guideline (MRP)’.

Vergelijkbaarheid projecten

Voor het beoordelen van de positieve dan wel negatieve effecten die een project heeft op deze hulpbron(nen) is een algemeen aanvaarde methodologie nodig. Een methodologie waarmee een vergelijking tussen volledig verschillende projecten (bijvoorbeeld het aanleggen van snelwegen ten opzichte van de bouw van een elektriciteitscentrale) op basis van hun impact op deze schaarse middelen mogelijk wordt. Hierdoor kan bij de beoordeling van alternatieven met de uitputting van deze hulpbronnen rekening worden gehouden. Belangrijke randvoorwaarde voor zo’n methodologie is dat die zowel tegemoet komt aan internationale als aan lokale behoeften en specifieke omstandigheden.

Deelname

Deelname staat open voor alle stakeholders die hier belang bij hebben. Projectontwikkelaars en experts van organisaties die betrokken zijn bij energie-, water- en landmanagement zijn in het bijzonder uitgenodigd om aan de workshop deel te nemen. De workshop vindt plaats van 8 tot en met 11 juli 2013 bij SII (Standards Institution Israel) in Tel Aviv, Israël.

Meer informatie

Voor deelname aan of meer informatie over de ISO workshop: NEN Business Development, telefoon (015) 2 690 372 of e-mail businessdevelopment@nen.nl. Ook als u niet wilt deelnemen, maar wel belangstelling heeft voor dit onderwerp, komt NEN graag met u in contact.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl