NEN draagt bij aan gezamenlijke Smart City Strategie

02-02-2017 Een groot aantal Nederlandse steden, bedrijven en wetenschappers hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Nationale Smart City Strategie. Deze werd 25 januari aangeboden aan premier Mark Rutte, die om een gedragen Smart City visie had gevraagd. De G5 steden (Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) en de G32 zien voor henzelf een leidende rol en vragen de steun van het Rijk.

De Nationale Smart City Strategie is bedoeld om de kwaliteit van leven in steden te verbeteren en met innovatieve oplossingen hiervoor onze internationale concurrentiekracht te versterken. Het is noodzakelijk om juist nu in actie te komen, want door de groei van de steden neemt de druk op de publieke voorzieningen en infrastructuur toe. Verstedelijking, klimaatveranderingen, arbeidsparticipatie, digitalisering en mobiliteit zijn uitdagingen waar steden wereldwijd voor staan.
Lees hier verder voor het officiële persbericht

Grootschalige aanpak en versterken internationale positie

Steden, bedrijven en wetenschap pleiten voor een gecoördineerde grootschalige doorontwikkeling van Smart City toepassingen en daarmee ook versterking van onze internationale positie. Schaalvergroting betekent ook betere business cases en een aantrekkelijker investeringsklimaat. Belangrijk is dat de unieke kwaliteiten van de steden uitgangspunt zijn voor een intensievere samenwerking en gemeenschappelijke investeringsagenda’s met zowel andere steden als overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Om dit te bereiken zijn in de NL Smart City Strategie vijf randvoorwaarden met concrete acties benoemd. Standaardisatie is een van de actiepunten.
NEN is gevraagd om de ontwikkeling van standaarden te faciliteren in samenwerking met de Nederlandse markt en Europese en mondiale standaardisatienetwerken.

Hoe standaarden steden slimmer maken

Om opschaling en replicatie van goede oplossingen naar meerdere steden te vergemakkelijken is het belangrijk om gezamenlijk te bepalen welke afspraken (in standaarden) nodig zijn. Ook de aansluiting op en toepassing van (inter)nationale standaarden draagt bij aan versnelling en cross-sector interoperabiliteit van Nederlandse projecten.
Het gaat hierbij niet alleen om technische afspraken. Standaarden helpen steden en hun partners door het bieden van onder meer guidelines, een gemeenschappelijke taal, (stads)indicatoren, methodieken en (technische) specificaties op relevante gebieden. Denk hierbij aan mobiliteit, bouw, infrastructuren, ICT, governance, energie, zorg en milieu.

Samen met steden, kennisinstellingen en publiek-private partijen heeft NEN de Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (SAG-SC) opgericht. De SAG-SC heeft als doel de strategie te bepalen van standaardisatie rondom gemeenschappelijke issues. Voor opvolging van de NL Smart City Strategie biedt de SAG-SC een neutraal platform om vanuit de behoeften van steden te werken aan een gezamenlijke standaardisatie-agenda in aansluiting op andere standaardisatietrajecten en wet- & regelgeving. Tevens kan Nederland actief participeren in nieuwe internationale standaardisatietrajecten – of deze initiëren – voor kennisdeling, positionering, beïnvloeding en/of exportbevordering.

Meer informatie

Meer informatie over de NL Smart City Strategie: Executive Summary, NL Smart City Strategie, officieel persbericht, Stedenbrief intentieverklaring en video van de overhandiging aan Mark Rutte.
Voor meer informatie over de Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (SAG-SC) en/of de NL Smart City Strategie gaat u naar www.nen.nl/smartcities of neemt u contact op met: Remco Perotti, Secretaris SAG-SC, telefoon 015-2 690 393 of Emiel Verhoeff, Business Development, telefoon 015–2 690 334 of e-mail info@smartcity-standards.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl