Normontwerp NEN 5720 gepubliceerd voor reacties

02-06-2017 De revisie van NEN 5720 ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek’ heeft in mei geleid tot publicatie van het normontwerp met mogelijkheid om commentaar te leveren op de inhoud van de norm. De commentaarperiode loopt tot 18 augustus 2017. De commentaren worden door de commissie verwerkt waarna de definitieve norm wordt gepubliceerd.

NEN 5720 is een belangrijk referentiedocument voor uitvoering van waterbodemonderzoek binnen Nederland. Een doel van de revisie was het actualiseren van deze norm zodat deze aansluit bij (toekomstig) bodembeleid.

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu werkt aan de aanpassing van het bodembeleid waarin vooronderzoek verplicht wordt gesteld. NEN 5717 geeft invulling aan dit voorgenomen nieuwe beleid dat per 1 januari 2018 in de Regeling bodemkwaliteit wordt gepubliceerd. Dit heeft ook gevolgen voor het waterbodemonderzoek en leidt naast aanpassingen in NEN 5717, ook tot aanpassing in NEN 5720, Vanwege de samenhang tussen beide documenten worden ze parallel gepubliceerd.

Op basis van uitgevoerd vooronderzoek volgens NEN 5717 heeft NEN 5720 het doel om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de actuele gemiddelde milieuhygiënische kwaliteit of ruimtelijke kwaliteit in het te onderzoeken gebied.

Wijzigingen NEN 5720

De norm voor onderzoek van de waterbodem heeft een verregaande revisie ondergaan Aangegeven uitvoeringsknelpunten of onduidelijkheden rond waterbodemonderzoek zijn verwerkt en onderstaande strategieën zijn aangepast of aanvullend opgenomen:

  • Asbest (asbest in waterbodem). De NTA 5727 wordt geheel ingetrokken en overgenomen door NEN 5717 en NEN 5720.
  • Voor watertypen met een korte baggercyclus is vervangen door een bijzondere strategie monitoring.
  • De bijzondere strategie-afperking is opgenomen voor het bepalen van de grenzen tussen herbruikbare en niet-herbruikbare baggerspecie.
  • Ook wordt geen onderscheid gemaakt tussen jachthaven en havens. Beiden vallen onder 1 onderzoeksstrategie havens.

Informatie en commentaar

Belanghebbenden kunnen via www.normontwerpen.nen.nl het normontwerp inzien. Eventueel commentaar kan via deze website tot 18 augustus 2017 worden doorgeven waarna het commentaar wordt behandeld in de NEN-commissie en een definitieve NEN 5720 wordt gepubliceerd.

Voor meer informatie over deze norm(en) of over eventuele deelname aan een NEN-commissie, kunt u contact opnemen via e-mail: mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl