Onderzoek naar betrokkenheid belanghebbenden bij normalisatieproces gepubliceerd

07-11-2018 Technopolis heeft op verzoek van het ministerie van EZK een onderzoek verricht naar de betrokkenheid van belanghebbenden bij het normalisatieproces. Het onderzoek richtte zich op acties uit het Europese Joint Initiative on Standardisation. Voor het draagvlak van normen is het van groot belang dat normcommissies bestaan uit een zo evenwichtig mogelijke vertegenwoordig uit de markt. NEN nodigt altijd alle betrokken stakeholders uit, maar gaat naar aanleiding van de aanbevelingen extra acties ondernemen.

Het Europese Joint Initiative on Standardisation (JIS) is in 2016 door EU-lidstaten en tal van belanghebbende partijen zoals normalisatieorganisaties, industriële federaties en kennisinstellingen alsmede consumenten-, milieu- en vakbondsorganisaties ondertekend. Het JIS heeft tot doel om de werking van het Europese normalisatiestelsel te verbeteren door versterking van publiek-private samenwerking, en formuleert een breed gedragen gedeelde visie op Europese normalisatie. Deze is bedoeld om de uitdagingen van de veranderende economie, het belang een groeiende diensteneconomie en digitale innovaties op te kunnen vangen en het normalisatiesysteem toekomstbestendig te maken.

De centrale onderzoeksvraag luidde: ‘In hoeverre worden alle belanghebbenden optimaal betrokken bij het normalisatieproces, en wat hebben belanghebbenden die niet deelnemen nodig om dat alsnog te gaan doen?’ Omdat een brede vertegenwoordiging uit de markt van belang is voor het draagvlak, heeft NEN meegewerkt aan dit onderzoek. Technopolis heeft op basis van de resultaten een aantal aanbevelingen gedaan.

Aanbevelingen naar aanleiding van het Technopolis-onderzoek

NEN gaat op basis van de resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen van Technopolis drie acties ondernemen.

  • NEN wil de stakeholderanalyse verder door ontwikkelen met accenten op risicomanagement (welke stakeholders zijn cruciaal) en stakeholderengagement, zodanig dat de uitkomsten van het gebruik van deze methode gevalideerd is en daarmee meer toetsbaar en meer transparant dan nu het geval is. Hierbij wordt samenwerking gezocht met verschillende relevante partijen.
  • NEN zal, in lijn met de EU-verordening, maatregelen treffen waarmee bepaalde zwakke en cruciale marktpartijen zo nodig vrij kunnen worden gesteld van betaling aan een specifieke normontwikkeling. Hierbij valt te denken aan het kleine en innovatieve MKB en consumenten.
  • NEN heeft al een ‘innovatiemakelaar’ ingericht specifiek voor circulaire economie. De innovatiemakelaar vervult een verbindende en faciliterende rol voor innovatieve ondernemers die concreet aan de slag willen met nieuwe ideeën en kansrijke concepten voor de circulaire economie. Men krijgt zicht op het nationale of Europese speelveld van normen, richtlijnen en certificering. NEN kan de reikwijdte van de ‘innovatiemakelaar’ verbreden naar andere sectoren als dit voor circulaire economie goed blijkt te werken.

Meer informatie

Neem contact op met NEN Communicatie, e-mail communicatie@nen.nl. Voor het downloaden van het rapport, zie de website Overheid.nl

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen? Stuur een e-mail naar meedoen@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl