Ontwerp NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ gepubliceerd

08-09-2016 Deze norm geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. De noodzaak en de omvang van de brandmeldinstallatie en de uitvoering van de alarmorganisatie worden in deze norm niet bepaald. Voor de meeste gebruiksfuncties is de vereiste minimumomvang van de brandmeldinstallatie vastgelegd in het Bouwbesluit en andere regelgeving van de overheid, zoals de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 (PGS 15). De gebruiker zelf en/of brandverzekeraars kunnen daarnaast ook eisen hebben. Tevens worden brandmeldinstallaties vereist voor bijvoorbeeld het aansturen van een rook- en warmte-afvoerinstallatie, een overdrukinstallatie of een automatische blusinstallatie.

Gedeeltelijke herziening

Het ontwerp betreft een gedeeltelijke herziening van de geconsolideerde versie NEN 2535+C1:2010. Deze norm is bij de derde druk aangepast aan de toen geldende stand van zaken met betrekking tot normering en praktijkervaring.

Publicatie als ontwerp voor commentaar

Het ontwerp bevat nieuwe (rode) tekst die cursief en onderstreept is, en vervallen tekst die is doorgehaald. Commentaar op het ontwerp kan alleen worden gegeven op de nieuwe gemarkeerde tekstdelen. De normcommissie werkt daarnaast aan een volledige herziening van NEN 2535, waarop te zijner tijd in zijn geheel commentaar geleverd kan worden.
Belanghebbenden kunnen tot 1 december 2016 commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Meer informatie

Voor het aanschaffen van de norm: surf naar de Normshop op www.nen.nl of neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, tel. (015) 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl