Week van de Circulaire Economie: Circulair bouwen en de rol van normen

17-01-2017 Het Rijksbrede programma Circulaire Economie “Nederland circulair in 2050” stelt als doel om in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen ten opzichte van 2016. De bouw is in dit kader aangewezen als één van de vijf prioritaire sectoren, gezien het belang voor de Nederlandse economie, de druk op het milieu, het bestaan van maatschappelijke energie voor transitie naar een circulaire economie en de aansluiting bij de Europese speerpunten. Voor normalisatie is een rol weggelegd in het stimuleren van deze transitie op nationaal en Europees niveau.

De huidige wet- en regelgeving is veelal gericht op bestaande technieken en een lineaire economie, in plaats van op transitie en sluit daarnaast niet altijd naadloos op elkaar aan waar het gaan om circulaire ontwikkelingen. Door de belemmeringen te inventariseren, te adresseren en aan te passen, kan wet- en regelgeving juist een stimulerende rol gaan spelen. Vooral vrijwillige afspraken tussen marktpartijen, in de vorm van normen, hebben de potentie een belangrijke rol te vervullen in deze ontwikkeling. Normen bieden onder andere het voordeel dat relatief snel kan worden ingespeeld op veranderende markten en innovatieve ontwikkelingen, wat bijdraagt aan de marktacceptatie van innovatieve producten.

Regelgeving

Op basis van de kernvraag ‘Hoe kunnen normen optimaal bijdragen aan een circulaire economie?’ heeft NEN in 2016 reeds diverse pilot projecten uitgevoerd en een workshop over biobased materialen in de bouw georganiseerd. Met die kennis start NEN in het eerste kwartaal van 2017 met een grootschalige inventarisatie onder bedrijven werkzaam in de bouwsector. We benaderen daarbij de gehele keten -opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers, producenten, slopers, beleidsmakers- met de vraag: Welke regelgeving belemmert je in je circulaire ambities en wat zou je nodig hebben om dit juist te stimuleren? Als vervolg hierop is het de ambitie om in een brede setting deze kennis uit te werken, er prioritering in aan te brengen en om te zetten in concrete werkpakketten.

Meer informatie

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normalisatie op het gebied van circulair bouwen? Neem voor deelname aan of meer informatie over de aankomende inventarisatie contact op met: Boukje van Reijn, consultant Bouw, telefoon (015) 2 690 189 of e-mail mb@nen.nl.

Interesse in de ontwikkeling van Circulaire Economie? Ga naar de website.
Whitepaper Circulaire Economie

De afgelopen jaren is veel geschreven over de circulaire economie (CE). Daarbij is het soms lastig te doorgronden waar het over gaat: gaat het over een nieuw economisch model? Over duurzaam ondernemen?Of is de kern het efficiënter omgaan met grondstoffen of gewoon een nieuw jasje voor recycling? En hoe staat het eigenlijk met die circulaire economie in Nederland? Is het een debat van enkelen of zien we langzamerhand dat het vaste grond aan de voet krijgt in het bedrijfsleven?

In dit Whitepaper vindt u een overzicht van de stand van zaken rond het denken over de CE. Dit is een momentopname waarin we achtereenvolgens antwoord proberen te geven op de vragen: Wat is het, Hoe staat het ermee en Hoe komen we verder?

Nederland is op weg naar een circulaire economie (CE). Dat is een goede zaak, maar er is nog veel te doen. Want tussen de huidige praktijk van lineair produceren naar circulair organiseren gaapt nog een flink gat. De ambitie is echter groot. Eind september 2016 is het Rijksbreed Programma Circulaire Economie gelanceerd. Daarin worden voor Nederland de contouren geschetst voor een transitie naar de circulaire economie. Die ambitie moet omstreeks 2050 zijn gerealiseerd.
Dit rapport bouwt voort op het advies van de SER (juni 2016) en een hele reeks andere rapporten en adviezen die in de afgelopen jaren in Nederland en in Europa verschenen zijn. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen willen we in dit Whitepaper een verkenning uitvoeren van een aantal principes en concepten van de CE en dit koppelen aan lopend onderzoek. De focus is de vraag hoe een CE te organiseren.

Auteurs: Prof. dr. Jan Jonker | Drs. Hans Stegeman | Dr. ir. Niels Faber


  • Vul onderstaand uw gegevens in om de whitepaper 'Circulaire economie' te downloaden.
  •  *
  •  *

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl