Wereld Milieudag: Werk mee aan de ontwikkeling van Smart Cities

05-06-2013 De wereldbevolking groeit, met toenemende urbanisatie en de noodzaak voor verduurzaming tot gevolg. Grotere steden moeten op een slimme manier naar de toekomst te kijken en nu de juiste stappen te zetten. Zo kunnen Smart Cities worden gecreëerd. Een integrale aanpak en afstemming tussen diverse sectoren is hierbij cruciaal. Daarom is NEN op zoek naar organisaties en steden die betrokken willen zijn bij het bereiken van Smart Cities.

Bij Smart Cities gaat het om de synergie tussen energie (opwekking, distributie, efficiency), bebouwing, mobiliteit & transport, ICT, kringlopen (afval, water, etc.) en de zorg. Leefbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe kun je steden verbinden met industrie en kennisinstellingen om juiste keuzes te maken en de relevante practices te delen? En hoe zorg je vervolgens voor marktacceptatie en opschaling van innovaties? Er zijn veel waardevolle regionale initiatieven vanuit steden met hun directe partners. Normalisatie is een erkend strategisch instrument dat voor de maatschappij en organisaties een toegevoegde waarde biedt.

Europa

In juli 2012 heeft de Europese Commissie het European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC) gelanceerd. Het doel is om samenwerking tussen de sectoren tot stand te brengen en technologie te combineren om invulling te geven aan de behoeften van steden die hierbij centraal staan. De Europese normalisatienetwerken, waar NEN onderdeel van uitmaakt, zijn direct betrokken bij deze activiteiten.

Om de steden, industrie, kennisinstellingen en overige belanghebbende organisaties een regierol te geven bij het ontwikkelen van de bijbehorende Europese normen, is onlangs de Smart and Sustainable Cities and Communities Coordination Group opgericht. Alle belanghebbende organisaties kunnen hun invloed uitoefenen en meewerken aan het bereiken van Smart Cities. Zo wordt de cirkel gesloten tussen Europees, nationaal en stedelijk beleid en wordt steden, industrie en kennisinstellingen een gezamenlijk platform geboden om van beleid naar samenwerking en implementatie te komen.

Eigen karakteristieke kenmerken behouden

Voorbeelden van normen die de markt helpen bij de samenwerking en realisatie van innovatieve oplossingen zijn Smart Grids, Smart Vehicles, Smart Meters en Smart Homes. Nieuwe afspraken zijn in ontwikkeling voor onder meer combinaties van zorg, ICT en infrastructuur.

Uiteraard is het doel niet om allemaal uniforme steden te creëren, elke stad heeft en behoudt zijn karakteristieke kenmerken. Het gaat om de onderliggende lagen die voor circa 80% hetzelfde blijkt voor alle steden. Normen dragen bij aan de transsectorale afstemming en interoperabiliteit voor infrastructuur, systemen en diensten.

Ook meewerken aan de normen?

NEN biedt toegang tot het nationale, Europese en mondiale normalisatienetwerk voor informatie, positionering en invloed op nieuwe afspraken voor het bereiken van Smart Cities. Organisaties en steden met ideeën over een gezamenlijke aanpak, die inbreng willen hebben en/of betrokken willen zijn, kunnen zich melden bij NEN. We bekijken dan samen met u de mogelijkheden.

Meer informatie of deelnemen

Voor inhoudelijke informatie of betrokkenheid bij activiteiten voor Smart Cities kunt u contact opnemen met Business Development, Emiel Verhoeff, telefoon (015) 2 690 372, e-mail businessdevelopment@nen.nl. Meer informatie vindt u ook op: www.nen.nl/smartcities.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl