Commissie

Toegankelijkheid van Gebouwen

351 067

Toegankelijkheid van gebouwen maakt dat mensen in een gebouw kunnen doen waar het voor bestemd is. Om deze toegankelijkheid te realiseren, worden aan gebouwen eisen gesteld en zijn er normen die kunnen worden toegepast.

Op 13 december 2006 is het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking tot stand gekomen ter bevordering van de maatschappelijke inclusie en participatie van mensen met een beperking. Nederland heeft dit verdrag op 14 juli 2016 geratificeerd, waarna deze op 1 januari 2017 in werking is getreden. Onderdeel van dit Verdrag is het verbeteren van de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. Om een effectieve implementatie van het Verdrag te bevorderen heeft voormalig Kamerlid Volp (PvdA) eind 2016 een motie ingediend die de regering verzocht met voorrang een actieplan te ontwikkelen voor de bouw. Naar aanleiding van deze motie is het actieplan ‘Toegankelijkheid voor de Bouw’ tot stand gekomen als onderdeel van het kabinetsprogramma ‘Onbeperkt Meedoen!’. Uitgangspunt van dit plan is om tot vrijwillige afspraken te komen over de toegankelijkheid van gebouwen met belanghebbende partijen. Het ministerie van BZK heeft als gevolg een werkgroep opgesteld met direct belanghebbenden, genaamd ‘Nothing about us, without us’. Deze werkgroep heeft verschillende prioritaire thema’s opgesteld, waaronder het belang van een éénduidige en breed gedragen richtlijn voor toegankelijkheid van gebouwen. Dit heeft vervolgens geleid tot het opzetten van de thema-werkgroep ‘normen en richtlijnen’, waarin NEN sinds Medio 2017 zitting heeft. Een onderzoek uitgevoerd door Rigo in opdracht van deze werkgroep en een informatiebijeenkomst georganiseerd door NEN in mei 2018 laten zien dat belanghebbenden de behoefte aan en ambitie voor de ontwikkeling van een breed gedragen en eenduidige norm voor toegankelijkheid van gebouwen hebben.

Parallel aan de hierboven beschreven ontwikkelingen wordt in Europa gewerkt aan de ontwikkeling van de Europese norm ‘Accessibility in the Built Environment’. Deze Europese norm zal naar verwachting in 2020 gepubliceerd worden en dient vervolgens ook in Nederland geïmplementeerd te worden. De te ontwikkelen Nederlandse norm kan op basis van deze Europese norm in de Nederlandse context worden vormgeven en ingevuld. NEN zal het proces van de ontwikkeling van deze norm faciliteren.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Emma van Sandick en/of Marlous Arenthorst.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324