Centraal certificatieschema NEN-ISO 55001

Met de recente ontwikkeling van ISO 55001 is er een mondiale standaard voor asset management geïntroduceerd. Deze standaard kan worden toegepast in vele sectoren. De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.


Met de publicatie van deze standaard kunnen certificatie-instellingen organisaties toetsen op basis van de eisen in NEN-ISO 55001 "Assetmanagement - Managementsystemen - Eisen". NEN zoekt deskundigen voor de ontwikkeling van een centraal certificatieschema en heeft hiervoor op 17 april 2014 een bijeenkomst georganiseerd.

Organisaties willen vanuit interne en/of externe motieven aantonen dat hun bedrijfsprocessen assets en de deskundigheid van personen voldoen aan NEN-ISO 55001. Om betrouwbare certificatie mogelijk te maken zijn, naast een eenduidig en toetsbaar eisenpakket (de norm), ook eenduidige afspraken nodig over de onderzoeksmethodiek en beoordelingssystematiek van de toetsingsinstanties. Deze afspraken worden neergelegd in een certificatieschema.

Uniformiteit en transparantie door schemabeheer
Een uniform certificatieschema voor ISO 55001 kan ontwikkeld worden door marktpartijen middels schemabeheer. Dit wordt gedaan door één commissie (College van Deskundigen), wat leidt tot eenduidige interpretatie van eisen. Zo kan directe feedback vanuit de toepassingspraktijk in het certificatieschema verwerkt worden en is toetreding voor alle toetsingsinstanties mogelijk.

Rol van NEN
NEN biedt een logische en effectieve verbinding tussen norm, certificatieschema en schemabeheer en beschikt over een infrastructuur voor het maken van afspraken tussen marktpartijen. Met het faciliteren van schemabeheer levert NEN een bijdrage aan het waarborgen van de blijvende eenduidigheid en continue uniformiteit van een certificatiesysteem.

In samenspraak met marktpartijen gaat NEN een centraal certificatieschema voor asset management inrichten. Hiervoor wordt een College van Deskundigen “Asset management” bestaande uit marktpartijen samengesteld.
NEN heeft op 17 april 2014 een oprichtingsbijeenkomst georganiseerd om uitleg over de oprichting van het College van Deskundigen (CvD) te geven en deelname van marktpartijen te inventariseren. Uit het grote aantal deelnemers aan de bijeenkomst kan geconcludeerd worden dat er een warme belangstelling is voor het instellen van een NEN College van Deskundigen.

In deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op de opzet van een centraal certificatieschema voor NEN-ISO 55001 en de toepassingsmogelijkheden. Eveneens is ingegaan op het doel, de planning (tijdsduur/doorlooptijd) en de werkzaamheden van het College van Deskundigen. Over de rol en de inhoudelijke en financiële bijdrage, die van de deelnemers wordt verwacht bij participatie in het College van Deskundigen resp. het platform is eveneens informatie verstrekt.

Onder het tabje downloads treft u het programma, de gehouden presentaties en de deelnemerslijst van de bijeenkomst op 17 april aan.

Gezien de diverse belangen van de deelnemers die zich aangemeld hadden voor de oprichtingsbijeenkomst is ervoor gekozen om de ontwikkeling van een centraal certificatieschema op te splitsen in tweetal structuren, namelijk: het College van Deskundigen (CvD) en een platform t.b.v. de ontwikkeling van een centraal certificatieschema voor NEN-ISO 55001 “Assetmanagement”.

Het CvD zal in een select gezelschap (max. 20 deelnemers) het centrale certificatieschema ontwikkelen, valideren en beheren.
Het platform levert commentaar op de conceptversie van het centraal certificatieschema en wordt geïnformeerd over de voortgang van het schema.

Het CvD is bedoeld voor stakeholders die een rol vervullen als asset owner, asset manager dan wel service provider, voor certificerende instellingen en voor toezichthouders.
Het platform is bedoeld voor alle stakeholdercategorieën binnen het CvD en voor adviserende partijen, die aangehaakt willen blijven op de ontwikkeling van het centraal certificatieschema en die hier tijdig hun dienstverlening op wensen af te stemmen.

Onder het tabje downloads treft u de begroting aan voor het CvD resp. het Platform alsmede een aanmeldingsformulier.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie over of deelname aan het College van Deskundigen "Asset management" resp. het Platform, neem contact op met Dick Hortensius.

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl