Certificaten en keurmerken

NEN beheert schema's en registers voor uiteenlopende onderwerpen. NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren.

Bekijk de schema's & registers

Normen en certificatieschema’s gaan hand in hand. Beiden worden ontwikkeld onder het dak van NEN. Als onafhankelijke stichting beheert NEN centrale certificatieschema’s, waardoor de uniformiteit wordt gewaarborgd en klanten kunnen vertrouwen op het keurmerk of certificaat.


Op deze webpagina leest u meer over:

 • de ontwikkeling van certificatieschema's
 • certificaten & keurmerken
 • een totaaloverzicht van welke schema's en registers NEN beheert
 • de verschillende manieren om tot een certificaat of keurmerk te komen
Over certificatie en keurmerken

Over certificatie


In normen zijn de eisen vastgelegd waaraan een product, proces, persoon, dienst of systeem dient te voldoen. Bij toepassing van deze normen, ontstaat vaak behoefte om door middel van een onafhankelijke beoordeling aan te tonen dat aan deze eisen wordt voldaan. Die beoordeling heet de certificatieaudit. De organisaties die deze certificatieaudits uitvoeren worden certificatieinstellingen genoemd. Indien een product, dienst of proces in orde is bevonden, dan kan het product, de persoon of de organisatie een keurmerk of certificaat krijgen.

Certificatie-audits zijn onafhankelijke beoordelingen om aan te tonen of aan de eisen uit een norm wordt voldaan. De organisaties die deze uitvoeren worden certificatie-instellingen genoemd.

Auditoren zijn werkzaam bij certificerende instellingen. Zij toetsen of een product, systeem, persoon of proces aan de norm voldoet. Deze toetsing vindt vaak plaats onder toezicht. Dit heet certificatie onder accreditatie. Hierdoor is de toetsing onafhankelijk en betrouwbaar.

Voordelen


Met een keurmerk of certificaat toont een organisatie aan dat hun product, systeem, persoon of proces aan een bepaalde norm voldoet. Het geeft klanten het vertrouwen dat de organisatie de zaken goed op orde heeft. Het voorkomt dat iedere zakenpartner een eigen eisenlijst neerlegt dit zelf moet komen controleren en het geeft de organisatie een betere concurrentiepositie.

Wat doet NEN


Het doel van NEN is harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling, zodat kwaliteit van processen, diensten, producten en personen in de verschillende sectoren op dezelfde manier beoordeeld wordt. Optimale transparantie van kwaliteit kan bereikt worden door certificatie. NEN ontwikkelt daar samen met de belanghebbende partijen de normen en certificatieschema’s voor.

Ontwikkeling certificatieschema's

De regels voor uniforme toetsing tegen een bepaalde norm worden vastgelegd in een certificatieschema. De toetsing wordt uitgevoerd door auditoren.

In een certificatieschema staan onder andere de eisen die worden gesteld aan de personen die de certificatie uitvoeren (de auditors), over de methode van beoordeling, de frequentie waarmee dit gebeurt en over bruikbare hulpmiddelen, zoals rekenmodellen.

NEN faciliteert de ontwikkeling van certificatieschema's en draagt zorg voor het beheer ervan zodra het gereed is en wordt toegepast in de praktijk voor het uitvoeren van certificatie-audits.

NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren.


NEN is lid van de Vereniging van Schembeheerders:

Er zijn verschillende manieren om tot een certificaat of keurmerk te komen:

Toetsing door:

Resultaat:

de persoon of de organisatie, die product of de dienst levert, zelf Zelfverklaring
de persoon of de organisatie die vanuit gebruikersoptiek belang heeft bij het product of de dienst Leverancierscertificaat/ -erkenning
een onafhankelijke organisatie, ook wel certificatie-instelling of conformiteitbeoordelende instelling Onafhankelijk getoetst certificaat of keurmerk
een onafhankelijke organisatie onder accreditatie Gelijk aan 3, maar hierbij heeft een accreditatie-instelling toezicht op de certificatie-instelling

Bekijk de schema's en registers

Breedgedragen en erkend

Evenals NEN normen, komen ook de eisen die zijn vastgelegd in certificatieschema's volgens vastgelegde procedures tot stand. NEN draagt zorg voor het samenstellen van de commissies ('Colleges van Deskundigen'), waarbij een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de relevante belangen en competenties wordt nagestreefd. De spelregels die worden vastgelegd in het certificatieschema worden op basis van consensus tussen de betrokken belanghebbenden vastgesteld. NEN borgt dat voldaan wordt aan deze en andere eisen uit (inter)nationale NEN- en ISO-normen ten aanzien van de totstandkoming en de inhoud van de certificatieschema's.

Totaaloplossing of maatwerk

NEN biedt een totaaloplossing, van het opstellen van de eisen tot het inrichten en beheren van een certificatieschema. Daarbij horen de volgende taken:

 • Ontwikkelen, beheren en publiceren certificatieschema
 • Verzorgen publiciteit en promotie
 • Opzetten en beheren online register met uitgegeven certificaten of keurmerken
 • Behandelen interpretatiegeschillen
 • Publiceren en communiceren van interpretatiebesluiten
 • Afsluiten van licenties met certificatie-instellingen
 • Afhandeling van bezwaren en beroepen

Bovenstaande taken kunnen ook in een samenwerkingsverband worden uitgevoerd, waarbij NEN en een partner ieder een deel van de taken voor hun rekening nemen.

Heeft u hulp nodig bij certificatie, keurmerken of registers?


Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. We helpen u graag verder! Stuur ons een e-mail en we nemen contact met u op.

Stuur een e-mail

Handboek proces schemabeheer

Dit handboek beschrijft de hoofdzaken van het schemabeheerproces zoals dat op dit moment wordt uitgevoerd en/of in het beleid van NEN is vastgelegd. Het handboek bestaat uit de volgende informatie:

 • De uitgangspunten t.a.v. schemabeheer
 • Verandering in de taken van de Commissie Schemabeheer
 • Het benoemen van Centrale Colleges van Deskundigen
 • Het beheren van schema's die niet worden beoordeeld door de Raad voor Accreditatie en de taken die de Commissie Schemabeheer t.a.v. dat beheer heeft
 • Inhoud van licentieovereenkomsten

Het doel van dit handboek is een kader te bieden waarbinnen diverse vormen van schemabeheer zich kunnen ontwikkelen, maar die ook de grenzen aangeeft van wat NEN als schemabeheerder nastreeft. Dit handboek gaat over de ontwikkeling en het beheer van schema's die voldoen aan de definitie.