Register zelfverklaringen paaldraagvermogen funderingssystemen (NCS 7201)

Het register is bedoeld voor leveranciers van funderingssystemen die hun zelfverklaring over het paaldraagvermogen van een funderingssysteem willen publiceren. In deze verklaring beschrijven ze het funderingssysteem en worden de waarden van de paalfactoren αp, αs en αt gegeven.

Lees meer over de betrokken partijen, het stappenplan, het tijdschema, de kosten en de aanmelding.

Het register voor zelfverklaringen

Door de NEN-commissie Geotechniek is een Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 7201 opgesteld, waarin de vereisten voor het proefbelasten van funderingspalen zijn beschreven. Tevens is aangegeven hoe de paalfactoren αp, αs en αt kunnen worden afgeleid.

Naar aanleiding van deze NPR zullen leveranciers en aannemers in de toekomst paalsystemen beproeven om de paalfactoren voor hun systeem vast te leggen, zodat het betreffende paalsysteem landelijk kan worden toegepast.

Registratie
Wanneer een leverancier de paalfactoren voor zijn paalsysteem voor heel Nederland wil vaststellen, dan is dit alleen mogelijk via registratie bij NEN (NEN9997-1 tabel 7c, voetnoot a). Hiervoor is dit register met zelfverklaringen opgericht, waarin de volgende gegevens worden opgenomen:

 • Gegevens van de leverancier
 • Beschrijving van het paalsysteem
 • Waarden van de paalfactoren αp, αs en αt

Verondersteld wordt dat de leverancier bekend is met de principes en richtlijnen van NPR 7201. De procedure voor het vastleggen van de paalfactoren in het register is ook beschreven in het document NEN certificatieschema, NCS 7201.
De Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 7201

NPR 7201 is vrij beschikbaar voor inzage. U kunt NPR 7201 inzien door hier kosteloos een account aan te maken bij NEN Connect. Daarnaast kunt u NPR 7201 kopen in de webshop.

Bekijk de NPR

Certificatieschema NCS 7201

NCS 7201 is vrij beschikbaar voor inzage. U kunt NCS 7201 inzien door hier kosteloos een account aan te maken bij NEN Connect. Daarnaast kunt u NCS 7201 downloaden in de webshop.

Bekijk de NCS

De betrokken partijen

Bij het opstellen en het beheer van het register zijn verschillende partijen betrokken. De verschillende partijen hebben verschillende taken:

 • NEN: beheerder en secretariaat van het systeem voor zelfverklaring van de paalbelastingsproeven;
 • Commissie van Deskundigen (CvD): stelt de randvoorwaarden voor het systeem voor zelfverklaring van de paalbelastingsproeven vast; de CvD benoemt de leden van de onafhankelijke adviescommissie van experts.
 • Adviescommissie van experts: Is onafhankelijk en beoordeelt het draaiboek en de rapportage van de proeven de proefresultaten.
 • Commissie Schemabeheer: aan deze commissie legt het CvD verantwoording af, op eenzelfde manier als een normcommissie aan een beleidscommissie.
 • Leverancier van het funderingssysteem: voert de paalproeven uit, levert gegevens aan bij NEN en stelt de zelfverklaring op.
 • Onafhankelijke toezichthouder bij de paalproeven: geotechnisch adviseur of ingenieursbureau, dat door de leverancier wordt ingehuurd om de paalbelastingsproeven te begeleiden. Deze toezichthouder mag niet gelieerd zijn aan de leverancier of aan de moedermaatschappij van de leverancier.


De registratie in stappen:

Bij de registratie van de paalfactoren worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1

Het initiatief voor de paalbelastingsproef ligt hij de leverancier. Hij meldt zijn voornemen bij NEN. Hierbij geeft de leverancier aan wanneer de proeven worden uitgevoerd en wie de door hem ingehuurde toezichthouder is.

Stap 2

NEN regelt de administratie en informeert de voorzitter van de Adviescommissie van Experts.

Stap 3

Door de voorzitter van de Adviescommissie van Experts wordt gekeken welke experts de proeven onafhankelijk kunnen evalueren. Vervolgens worden uit deze selectie 3 experts geloot.

Stap 4

Het draaiboek voor de proef volgens NPR 7201 wordt in vertrouwelijkheid voor advies (via NEN) aan de experts aangeleverd door de leverancier met goedkeuring van de toezichthouder.

Stap 5

De experts geven commentaar op het draaiboek.

Stap 6

Indien noodzakelijk wordt het draaiboek aangepast door de leverancier en volgt een tweede beoordeling door de experts.

Stap 7

De proef wordt uitgevoerd en gerapporteerd. Door de leverancier, met goedkeuring van de toezichthouder op de uitvoering van de proef, worden paalfactoren voorgesteld. Bovendien wordt een beschrijving van het paalsysteem opgesteld.

Stap 8

De rapportage van de proef met afleiding van de paalfactoren en de beschrijving van het paalsysteem worden door de leverancier in vertrouwelijkheid bij NEN ingediend.

Stap 9

Het rapport wordt beoordeeld door de experts met de mogelijkheid van herbeoordeling (zie beschrijving in hoofdstuk 4).
Er zijn twee mogelijkheden:

9a.Uitvoering van de proef, de afgeleide paalfactoren en de systeembeschrijving zijn als juist beoordeeld. Er wordt een positief advies afgegeven aan de leverancier. De experts bevestigen de paalfactoren uit de proef met de bijbehorende beschrijving van het installatie-systeem aan de leverancier.

9b. Uitvoering van de proef, de afgeleide paalfactoren en de systeembeschrijving zijn als niet juist beoordeeld. Er wordt een negatief advies afgegeven aan de leverancier. Indien leverancier het hiermee eens is, stopt de procedure. NEN handelt de aanvraag van de leverancier verder af. Geen opname in het register.

9c.Uitvoering van de proef, de afgeleide paalfactoren en de systeembeschrijving zijn als niet juist beoordeeld. Er wordt een negatief advies afgegeven aan de leverancier. Indien de leverancier het hiermee niet eens is, kan worden verzocht om een herbeoordeling: dit is éénmaal mogelijk binnen de adviescommissie. De voorzitter van de adviescommissie van experts stelt in een dergelijk geval 3 andere experts voor (na loting).

Stap 10

Voor opname in het register levert de leverancier de volgende gegevens aan bij NEN: a.) gegevens van de leverancier; b.) beschrijving van het paalsysteem; c.) waarden van de paalklassefactoren αp, αs en αt; d.) rapportage van het draaiboek, de uitvoering van de proef, de uitwerking en de afleiding van de paalklassefactoren; e.) rapport van de onafhankelijke toezichthouder; f.) advies van de onafhankelijke expertgroep.

Stap 11

NEN controleert de volledigheid van de gegevens, verwerkt de zelfverklaring en publiceert de gegevens van de leverancier, de beschrijving van het systeem incl. de relevante meetdata en de -factoren in het openbare register/website.

Stap 12

NEN slaat de gegevens van de paalproeven op. Deze zijn niet openbaar.

Stap 13

NEN maakt aanvullingen van het register openbaar.

Tijdschema

Voor het hele proces kunt u rekening houden met het volgende tijdschema:

 • Beoordeling van het draaiboek is gereed binnen 1 maand;
 • Na ontvangst gegevens van de belastingsproef, paalfactoren en beschrijving van het paalsysteem: 2 maanden voor het voorlopig advies;
 • Na het uitbrengen van het voorlopig advies: 1 maand voor het eind-advies inclusief een bespreking en beoordeling van mogelijke aanvullende informatie van de leverancier.
 • Het tijdschema voor de herbeoordeling bevat nogmaals de punten 2 en 3.

Kosten

Aan opname in het register zijn voor de leverancier per registratie de volgende kosten verbonden:

 • De kosten voor advies van de 3 onafhankelijke experts: 3 x € 1.500,-. Administratie en facturering van deze bedragen verloopt via NEN, voorafgaand aan het advies. Indien een herbeoordeling plaats moet vinden, zijn hier opnieuw bovengenoemde kosten aan verbonden.
 • De eenmalige kosten voor de werkzaamheden van NEN t.b.v. opname in het register: € 2.000,-
 • De jaarlijkse kosten voor de werkzaamheden van NEN t.b.v. het beheer van het register (ondersteuning CvD, beantwoorden marktvragen, informatievoorziening register, administratie) zijn max. € 1.000,-.

Vragen?

Voor vragen of aanmelding kunt u een e-mail sturen naar de afdeling Materialen & Bouwproducten.

Stuur een e-mail