Certificatie

NTA 8120 is zodanig opgesteld dat deze geschikt is voor certificeringsdoeleinden. Na publicatie van deze norm is de werkgroep in nagenoeg dezelfde samenstelling verder gegaan als projectgroep onder de vlag van Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van de netbeheerders. Deze brancheorganisatie is dan ook eigenaar van het certificatieschema. Leden van Netbeheer Nederland vormden de projectgroep, de toezichthouders waren als waarnemers aanwezig en de certificerende instellingen als belangstellende partij om te certificeren.

In een jaar tijd (december 2009 – december 2010) is het certificatieschema opgesteld en gevalideerd. Bij aanvang is een risicoanalyse uitgevoerd om de risico's bij zowel certificerende instellingen als (de te certificerende) netbeheerders in kaart te brengen. Op basis daarvan zijn afbreukcriteria geformuleerd. De risicoanalyse en afbreukcriteria vormen de rode draad in het certificatieschema. Met het opstellen van het certificatieschema is zoveel mogelijk ISO/IEC 17021 en de relevante IAF Mandatory Documents aangehouden. Op specifieke punten zijn eisen uit ISO/IEC 17021 verbijzonderd (en in een enkel geval is er gemotiveerd van afgeweken).

De certificerende instellingen zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan ISO/IEC 17021, de in te zetten auditteams moeten voldoen aan de gestelde competentie-eisen en de audits moeten volgens de voorgeschreven beoordelingsmethodiek en audittijdbesteding worden uitgevoerd. Voor de netbeheerders zijn in het certificatieschema acht thema's opgenomen die samenhangen met de risico's en afbreukcriteria. Deze thema's zijn verbonden met eisen uit NTA 8120 en aan de beoordelingsmethodiek voor de certificerende instelling. Hiermee krijgt de netbeheerder ook inzicht in de aspecten die tijdens de audit aan bod komen. In het certificatieschema zijn verder de non-conformiteiten opgenomen die als 'major' of 'minor' moeten worden beschouwd en waarvan het al of niet verlenen, behouden of verlengen van certificaat afhangt. Gezien de relatie met wet- en regel-geving, hebben de toezichthouders een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de 'majors' en 'minors'.

De betrokken partijen hebben allen hun ervaringen ingebracht om het certificatieschema praktisch, realistisch en geloofwaardig op te stellen. Zo hadden certificerende instellingen en netbeheerders al ervaringen op het gebied van PAS 55 certificatie. Deze ervaringen hebben onder meer geleid in een eigen mandagentabel, aangezien die in IAF MD5 voor QMS en EMS niet bruikbaar werd bevonden, en eisen aan de rapportageverplichting. Bij de beoordelingsmethodiek hebben toezichthouders eveneens veel praktijkervaring met het inspecteren van assetmanagementsystemen, waarvan gebruik is gemaakt. Overigens ook tijdens het opstellen van NTA 8120 is deze ervaring ingebracht, mede om te zorgen dat de eisen toetsbaar zijn. De netbeheerders hebben hierbij ook een realiteitscheck uitgevoerd, daar ze voornemens zijn de norm te implementeren in hun eigen bedrijfsvoering.

Netbeheerders die NTA 8120 in hun bedrijfsvoering geïmplementeerd hebben, kunnen ervoor kiezen zich volgens dit certificatieschema te laten certificeren. Met een certificaat toont de netbeheerder aan dat hij aan de eisen uit NTA 8120 voldoet. De toezichthouder kan op basis hiervan het aantal controles verminderen en het proces van toezicht anders inrichten (zonder zich aan de verplichtingen te ontdoen die de toezichthouder opgedragen heeft gekregen). In een andere sector heeft SodM hiermee al goede ervaringen.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.