Normontwikkeling

Onder begeleiding van NEN heeft een werkgroep bestaande uit netbeheerders, toezichthouders, certificerende instellingen en dienstverleners binnen een jaar tijd (september 2008 – september 2009) een afspraak gemaakt ten aanzien van assetmanagement voor het elektriciteits- en gasnetbeheer. Deze afspraak is vastgelegd in NTA 8120, die formeel in november 2009 is gepubliceed.

Deze NTA (Nederlands technische afspraak) geeft de eisen waaraan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem moet voldoen om gedurende alle fasen van de levenscyclus van elektriciteits- en gasnetten afwijkingen, storingen en incidenten te voorkomen en voor het beheersen van de gevolgen daarvan, en om de veiligheid, kwaliteit en capaciteit van het transport en de distributie van elektriciteit en gas te borgen.

Bij de totstandkoming van NTA 8120 is onder meer gekeken naar de Britse PAS 55, waarin eisen zijn opgenomen voor het geoptimaliseerde management van fysieke assets, kortweg assetmanagement. De inrichting van assetmanagementsystemen sluit aan bij die van gangbare managementsystemen als kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14001) en arbeidsomstandigheden (OHSAS 18001) en zou dan ook geïntegreerd kunnen worden met deze systemen.

In NTA 8120 is ervoor gekozen om eerst de algemene eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor netbeheerders te beschrijven. Vervolgens zijn deze nader uitgewerkt voor specifieke toepassingen of zijn deze verbijzonderd. Bij deze uitwerking zijn verder aanbevelingen gedaan en worden voorbeelden gegeven om de implementatie van NTA 8120 meer ‘handen en voeten’ te geven. Met de implementatie van NTA 8120 voldoen de netbeheerders aan de wettelijke vereisten op het gebied van veilige en betrouwbare netten.

Met het formuleren van eisen ten aanzien van het beheer van de elektriciteits- en gasnetten richt NTA 8120 zich op:

  • het gedurende de gehele levenscyclus doelmatig en optimaal beheren van deze netten
  • de veiligheid van het personeel en het publiek (maatschappij)
  • de bescherming van de industriële en bebouwde omgeving en natuur
  • de beschikbaarheid, capaciteit en de betrouwbaarheid van de elektriciteits- en gasnetten
  • de transport- en distributiezekerheid van elektriciteit en gas

Bij het opstellen van NTA 8120 is rekening gehouden dat deze ook toepasbaar moet blijven voor nieuwe vormen van energie. Aan de productiekant van energie is een stijging te zien bij het decentraal opwekken en invoeden op het net van zowel (duurzame) elektriciteit als (bio)gas. Dit stelt de netbeheerder voor de uitdaging zorg te dragen dat bestaande en toekomstige netten hierop toegerust zijn. Ook aan de vraagzijde vinden ontwikkelingen plaats die de nodige aandacht vragen van netbeheerders, zoals nieuwe toepassingen als het elektrisch rijden (en daarmee opladen van batterijen) en het switchen van energiedrager afhankelijk van de op het moment van de dag geldende inkoopprijs. NTA 8120 borgt de veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsaspecten van deze ontwikkelingen en draagt zodoende een steentje bij aan de energietransitie.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.