Schema's en registers

NEN beheert schema's en registers voor uiteenlopende onderwerpen. Hieronder vindt u het overzicht.

Deze NTA beschrijft de eisen aan de aanbestedingspraktijk van een aanbestedende dienst. Door middel van een zelfverklaring kunnen zowel certificerende instellingen als projectleiders zich aanmelden. Lees verder


Een arbeidsdeskundige is een persoon die in opdracht van derden zijn arbeidsdeskundigheid inbrengt. Hij is gespecialiseerd in de professionele weging van arbeidsbelasting en arbeidsbelastbaarheid.


Het certificatieschema voor assetmanagement bij netbeheerders wordt beheerd door NEN Schemabeheer. Via deze link vindt u het register van gecertificeerde netbeheerders en de documenten behorende bij het certificatiesysteem voor NTA 8120.
Lees verder


De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren. Lees verder.


De kwaliteitsnorm NEN-EN 15838:2009 helpt organisaties met contactcenters het klantcontact op professionele wijze uit te voeren. Contactcenters kunnen zich laten certificeren tegen de eisen die in NEN-EN 15838 zijn vastgelegd. Lees verder


Better Biomass is het certificatiesysteem voor duurzame biomassa op basis van NTA 8080. Deze NTA beschrijft de eisen voor duurzame biomassa. Lees verder op www.betterbiomass.com.


De biobased content kan worden gemeten op basis van de Europese norm (Fpr)EN 16785-1:2015, waarin een methode is vastgelegd voor de bepaling van het bio-based gehalte in producten, op basis van radiocarbon analyse en elementaire analyse


Het beroepsprofiel bevat competentie-eisen voor een erkend risicoadviseur. De competenties zijn ingedeeld in 3 delen: generieke adviescompetenties inclusief kennis op het gebied van risicomanagement, specifieke competenties op het gebied van bedrijf continuïteit en specifieke competenties op het gebied van duurzame inzetbaarheid.


Het Glazenwassersregister is speciaal opgericht voor de glazenwassersbranche en consumenten. Toelating tot het Glazenwassersregister is alleen mogelijk als een glazenwasser aan de registereisen voldoet, vastgesteld in de NTA 8336:2013. Lees verder


HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit van zorg genormeerd en toetsbaar wordt met kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Een overzicht van HKZ certificaten vindt u via deze link.Leveranciers die hun klanten service willen aanbieden met behulp van het uitgeven van een identificatiekaart kunnen dit aanvragen via NEN. Het NEN zorgt voor het toekennen van een uniek nummer van de identificatiekaart. Lees verder


This service provides information on the identification of Issuing Agencies for the identification of transport units in conformance with ISO/IEC 15459 - Information Technology - Unique identification of transport units. Via deze link vindt u meer informatie.


Het NEN-register Kantoorstoelen bevat stoelen waarbij in de maatvoering rekening is gehouden met de lichaamsmaten van de Nederlandse beroepsbevolking, zoals beschreven in de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813. Lees verder


De basis voor deze organisatie is de norm NEN-EN-ISO 1614. Het MicroVal secretariaat wordt door NEN gevoerd. Lees verder


Met een toegekende en geregistreerde OID kunnen organisaties elektronisch en digitaal worden geïdentificeerd. Lees verderIn deze verklaring geven ze aan hoe ISO 26000 wordt toegepast volgens NPR 9026. NEN biedt drie opties voor de publicatie van uw zelfverklaring. Lees verder


Diverse partijen uit de technische sector en het onderwijs hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit en mobiliteit van de beroepsuitoefening in de technische sector te bevorderen. Lees verder


Organizations that wish to become Domain Specific Authority under the draft NEN 3436 shall apply to the Registration Authority for registration and the NLDP using the application form. Read more


Via deze link vindt u informatie over de normen voor schuldhulpverlening en certificatie tegen deze normen. Tevens kunt u hier de registers raadplegen met gecertificeerde organisaties. Lees verder


Als de organisatie aan de norm NEN 7510 voldoet, geeft de CI een NEN 7510-certificaat af. NEN ontvangt daarvan bericht en houdt een overzicht bij van afgegeven certificaten. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats. De regels voor een geharmoniseerde toetsing tegen NEN 7510 zijn vastgelegd in NTA 7515. Door te voldoen aan NTA 7515 is het voor certificerende instellingen mogelijk om certificaten onder accreditatie af te geven. Dit betekent dat de wijze van toetsing eenduidig en transparant is voor de zorgmarkt. Lees verder


Deze Europese norm is gericht op eisen voor zorgprocessen. Organisaties die tevens onderzoeksprocessen of educatieve processen of beide opnemen in hun kwaliteitsmanagementsysteem, kunnen de eisen van deze Europese norm gebruiken waar deze van toepassing zijn. Deze Europese norm beoogt eisen en de concepten van 'product' en klantgerichtheid van EN ISO 9001:2008 bij te stellen en te specificeren voor de specifieke omstandigheden in zorg en welzijn, waar 'product' voornamelijk zorg is en 'klanten' voornamelijk zorgontvangers zijn. NEN is erkend als schemabeheerder voor NEN-EN 15224, die het gebruik van ISO 9001 toegankelijker maakt voor de zorgsector. Lees verder


Drukapparatuur wordt breed toegepast in o.a. de procesindustrie, energieproductie en gasopslag. Er zijn eisen voor keuringen in de gebruiksfase voor drukapparatuur vanaf een bepaald risiconiveau. Dit betreft onder andere keuringen voor ingebruikneming, herkeuringen en beoordelingen van wijzigingen en reparaties. Voor het bijbehorende schema is NEN aangewezen als schemabeheerder. Lees verder


De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.Eerder door u bekekenHeeft u hulp nodig bij certificatie, keurmerken of registers?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. We helpen u graag verder!

(015) 2 690 372

schemabeheer@nen.nl