Internet of Things

Interoperabiliteit is essentieel voor IoT om slimme onderdelen op allerlei gebieden met elkaar te verbinden en te laten communiceren. Standaarden zijn voor interoperabiliteit een randvoorwaarde.

De verwachting is dat er in 2020 wereldwijd meer dan 25 miljard dingen via internet verbonden zullen zijn. Internet of Things (IoT) is het technologieconcept achter zeer diverse verbonden slimme dingen. Huidige IoT-toepassingen variëren van persoonlijke verzorging, domotica systemen, automotive industrie tot nutsbedrijven, smart farming, smart industrie en slimme steden. Door de toenemende populariteit van Internet of Things ontstaan er oplossingen die over de grenzen van sectoren en platformen heen werken.

Om de belangen van Nederlandse organisaties te vertegenwoordigen, start NEN met de oprichting van een normcommissie over IoT. Belanghebbenden kunnen meepraten en zo bijdragen aan de verdere ontwikkeling van IoT standaarden door lid te worden van deze normcommissie.

Op deze webpagina leest u meer over normontwikkeling op het gebied van IoT en hoe u kunt deelnemen aan de normcommissie IoT.

"System of Systems (SoS): a large system that delivers unique capabilities, formed by integrating independently useful systems.

(ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering-Vocabulary)

Waarom standaarden?

Standaarden zijn voor interoperabiliteit een randvoorwaarde

Om de voordelen van IoT ten volle te kunnen benutten is grootschalige uitrol en gebruik van IoT noodzakelijk. Een randvoorwaarde hiervoor is dat de connectiviteit en interoperabiliteit tussen applicaties in verschillende toepassingsdomeinen gestandaardiseerd en ontwikkeld zijn. Mede daardoor worden IoT-standaarden en ecosystemen gezien als essentieel voor het succes van IoT.

Deelnamemogelijkheden

Voordelen normontwikkeling

Normontwikkeling vergroot het concurrentievermogen en speelt een belangrijke rol in de internationale handel, ontwikkeling en openstelling van markten. Het delen van ideeën en innovaties en het uitwisselen van ervaring in proeftuinen werkt effectiever door het toepassen van de juiste IoT standaarden. Naast de sectorspecifieke IoT standaarden en innovaties, is het leggen van horizontale dwarsverbanden in IoT standaardisatie van groot belang voor het succes van IoT.

De voordelen

  • Sneller en gemakkelijker toegang tot internationale IoT concept- en gepubliceerde normen
  • Invloed op de IoT internationale normen
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw IoT bedrijfsstrategie
  • Voorsprong in de markt
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Nieuwe inzichten voor IoT innovatie en ontwikkeling
  • Verbeterde status

Normcommissie IoT

Standaarden worden in verschillende gremia ontwikkeld zoals standaardisatie organisaties, consortia en alliances. Veelal gefocust op eigen business cases en rondom eigen sectoren. Dit leidt tot een toenemende diversificatie van standaarden voor IoT. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld meer dan 20 technologieën en protocollen voor connectiviteit. Inzicht in die standaarden helpt organisaties en bedrijven bij het succesvol implementeren en toepassen van IoT. Een end-to-end cross-sectorale benadering in standaardisatie en toepassingen in de praktijk zijn nodig.

In de normcommissie IoT wordt gewerkt aan de totstandkoming van standaarden. In de scope van de normcommissie vallen zowel de normontwikkeling activiteiten van ISO en IEC als die van consortia en alliances zoals AIOTI en IIC.

Deelname kan bijdragen aan:

  • Bepaling van de Nederlandse IoT-standaardisatie agenda;
  • Uitoefenen van invloed op de inhoud van mondiale IoT-standaarden in het belang van uw organisatie;
  • Up-to-date blijven van de meest recente standaardisatie ontwikkelingen wereldwijd.

Geinteresseerd in deelname?
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things, bent u benieuwd naar Internet of Things en de aansluiting op standaardisatie of wilt u deelnemen aan de normcommissie? Neem dan contact op met Vlora Rexhepi-van der Pol, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Stuur een e-mail

Ontwikkelingen & artikelen

"IoT …an infrastructure of interconnected objects, people, systems and information resources together with intelligent services to allow them to process information of the physical and the virtual world and react.

ISO/IEC definition

IoT Security en Privacy

De kick-off bijeenkomst 'IoT Security en Privacy'

De diversiteit van Internet of Things (IoT) toepassingen leidt tot vele uitdagingen op het gebied van security en privacy. De risico’s die het koppelen van allerlei apparaten aan het internet met zich meebrengt zijn groot. De Europese Commissie heeft al aantal maatregelen aangekondigd.

Op 21 maart worden tijdens de NEN kick-off bijeenkomst ´IoT Security en Privacy´ de laatste ontwikkelingen gepresenteerd.


Het ‘Internet of Things’ (IoT) biedt in diverse domeinen veel kansen voor automatisering, nieuwe producten, diensten en nieuwe verdienmodellen. De opmars van IoT toepassingen leidt tot een snelle groei van het aantal verbonden apparaten. De veiligheidsrisco’s nemen ook exponentieel toe.

Met de Cyber Security Act wil de Europese Commissie inspelen op deze risico’s. Een van de onderdelen van de Cyber Security Act is een Europees cyber security certificatiesysteem voor ICT producten. Dit is een zeer belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van IoT.

Schrijf u nu in voor de kick-off 'IoT Security en Privacy'

NEN werkgroep IoT Security

Experts in de NEN werkgroep IoT Security leveren een bijdrage aan en beïnvloeden de normen die de basis zullen vormen voor het Europese certificatiesysteem voor (o.a.) IoT. Ook worden ze in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de acties onder de Cyber Security Act.

De bijeenkomst 'IoT security en privacy' is ook de kick-off van NEN werkgroep IoT Security. Tijdens de kick-off wordt onder andere gesproken over de stand van zaken in Europa en in Nederland, internationale standaardisatie ontwikkelingen, het belang en inbreng van Nederland.