NEN Smart Cities

Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (NLSAG-SC): afspraken over governance, datamanagement en interoperabiliteit bevorderen innovaties en opschaling voor Smart Cities!

In de Standaardisatie AdviesGroep – Smart Cities onderzoeken stakeholders uit steden, wetenschap en industrie de rol van standaarden. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de ontwikkeling en het gebruik ervan. Er wordt onder andere gewerkt aan Urban Platforms, 3D City modellen en stadsindicatoren.

De Standaardisatie AdviesGroep - Smart Cities is een nationaal samenwerkingsverband van keystakeholders die zich inzet om – in verbinding met (inter)nationale netwerken – aan bovenstaande invulling te geven.


Op deze webpagina leest u meer over de Standaardisatie Adviesgroep, de doelstellingen, internationale ontwikkelingen en het laatste nieuws.

Integrale aanpak

De groei van de wereldbevolking, die gepaard gaat met toenemende urbanisatie en de noodzaak voor verduurzaming, vraagt van (grotere) steden om op een slimme manier naar de toekomst te kijken. Een integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken al dan niet gepaard met technologische oplossingen en afstemming tussen diverse sectoren binnen steden en met de burger is hierbij cruciaal.

Hoe kunnen steden verbinden met industrie en kennisinstellingen om de juiste keuzes te maken en relevante (best) practices te delen? En hoe zorg je vervolgens voor marktacceptatie, opschaling en export van innovaties binnen steden, regio’s en (inter)nationaal? Veel steden zoeken samen met hun directe partners naar houvast en (transsectorale) afstemming om hun stad ‘Smart’ te maken. Dit vraagt om ondersteunende, breed gedragen afspraken en leidraden die vertrouwen creëren voor investeringen en verdere innovatie.

Doelstellingen

Om als stad smart en resilient te worden dient het totale stedelijk functioneren van systemen en processen in integrale samenhang te worden betrokken. Het bepalen van strategische keuzes gebaseerd op visie is daarbij het begin van het transitieproces en vormt de basis voor eventuele standaarden. Om steden beter voor te bereiden op de ingrijpende en uitdagende veranderingen van de stedelijke processen en systemen is behoefte aan strategie en leiderschap; vanuit de Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (NLSAG-SC) wordt hier mede invulling aan gegeven.

Het optimaliseren van Smart City cross sector interoperabiliteit en toegankelijkheid van infrastructuur, systemen en diensten in een multi-stakeholder proces binnen nationale netwerken en dit af te stemmen met Europese en mondiale netwerken.

  • Het ontwikkelen van een nationale, breed gedragen strategie en afstemming daarvan met betrekking tot standaardisatie en normalisatie voor Smart Cities op het gebied van aanpak, proces en techniek.
  • Ondersteunen van gemeenten en andere partners op gemeenschappelijke onderwerpen (common issues).
  • Aansluiten op nationale en internationale ontwikkelingen in normalisatienetwerken.Missie
Nederlandse steden en gebieden ondersteunen om stedelijke processen en systemen integraal, efficiënter en effectiever te laten opereren in volle samenhang met elkaar. Hiermee kan een holistisch functioneren van de stad an sich bereikt worden, een smart en resilient city.

Visie
Door goede en operationele (internationaal gewaarborgde) samenwerking, afspraken en standaarden (normen) komen tot smart en resilient cities die in staat zijn effectief en succesvol in te spelen op de huidige en toekomstige uitdagingen, zoals snelle urbanisatie, ingrijpende klimaatveranderingen, toenemende technische innovatiestromen, sociaal economische veranderingen, en andere manieren van leven, leren en werken.

De Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities

In NLSAG-SC komen vertegenwoordigers uit steden, Rijksoverheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven enkele keren per jaar bijeen om visies te ontwikkelen en strategische besluiten te nemen voor de nationale normontwikkeling rondom Smart en Resilient Cities.

De NLSAG-SC bestaat uit de leden (een brede vertegenwoordiging vanuit de markt), een voorzitter vanuit de markt en facilitering en ondersteuning vanuit NEN door secretariaatsvoering en business development (acquisitie en doorontwikkeling).

De samenstelling beoogt een brede en evenwichtige nationale vertegenwoordiging van belanghebbenden in relatie tot Smart Cities. Naast individuele organisaties zijn ook koepel- en branche/beroepsorganisaties en netwerken vertegenwoordigd waarbij de betreffende deelnemer optreedt namens zijn achterban. Klik hier om de samenstelling te bekijken.

Lees meer over de
Organisatie, Internationale activiteiten, Samenstelling

Deelnemen?

Ben je keystakeholder voor Smart Cities en heb je interesse om deel te nemen? Vul dan je gegevens in, zodat wij meer informatie kunnen toesturen over de deelnamemogelijkheden.

Vragen of meer informatie?

Direct contact met ons opnemen kan natuurlijk ook. Voor vragen kunt u contact opnemen met Remco Perotti | Secretaris (standaardisatie consultant) | Tel. 015 260 393 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via de speciale LinkedIn groep.

Nieuws en documenten

NL Smart City Strategie
Eén visie over de richting voor Smart Cities, vanuit de samenleving, vanuit de praktijk. Dat was de uitdaging die ons in de zomer van 2016 door minister-president Mark Rutte werd gesteld en die al snel werd opgepakt door vele mensen uit verschillende disciplines. Het proces dat volgde was een weerspiegeling van waar Smart Cities voor staan: multi-disciplinair en bottom-up. De inhoud van deze strategie is tot stand gekomen op basis van gezamenlijke workshops, bilaterale ontmoetingen en de deelname aan de Smart City World Expo in Barcelona. Aan tafel zaten steden van de G5 en G32, nationale overheid, wetenschappers en bedrijven, zowel grote partijen als veelbelovende start-ups.

Download de Smart City strategie

In steden is de burger de belangrijkste stakeholder. Het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de burgers is uitgangspunt van Smart Cities. Bottom-up processen, de integratie van behoeften en wensen van de burger in urbane processen, systemen en ontwikkeling is een must. De huidige stand van techniek, inclusief ICT, biedt vergaande mogelijkheden voor een holistische en integrale aanpak van stedelijke planning en ontwikkeling, waarbij samenhang en integratie van urbane processen en systemen economische en sociale vooruitgang bevorderen.